পাতা:প্রবাসী (ঊনত্রিংশ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড).djvu/১০৪

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


১ম সংখ্যা ] জ্ঞানেন্দ্রিয় 9:్స णकण नौकांजिक जश्रवननeणिब्र चरिडस् च वशंड हि८णन ना, ८नबछ खांशप्नब्र ऐंठtझष क८ब्रन जाहे । करू अछांछ :करब ठाश८मब्र ८ष नूश्च अखब*नश्च गब्रिछब्र गॉडब्रा बांब्र उांशय्छ ऋन श्द्र ना cष शहे गररवननखणि ॐांशप्नब्र वृeि अफ़ाहेब्रा निद्रां८इ ॥ ८कन ८ष ॐांशांबा •ाँiछछिद्र चशिक ब्राप्नविद्र यांप्बन नारे आयाब दूकि-भङ खांशब जॉरणांठना করিতেছি । wtsow Trafforf sense organ fors sei xtura, “RÊNo fio sul ato I Sense organto हविrब्रशांन दन! ऎछिछ । छत्रू ● tरुकूब्रिविाब शक . পদার্থ নছে। যে স্বল্প শক্তির সাহায্যে চক্ষুর দ্বারা रर्नन नखद इब ठाशब्र चाथब छऋब्रिविब ।। ७हे थांवक्Isa (tuf) (hypothetical) gik Stel FFA RCART हिष्ठ १छ इब्र । u३ भखिन्ब्र चशिéांन बा हेविrब्र गर्ननsांद নছে । ষ্টক্রিয় স্বল্প পদার্থ। শক্তি ও শক্তিমান অভিয়,এই ভায়ে দৰ্শন-শক্তিকে জঙ্গনেজিয় করিলে বিশেষ দোষ इहे८ष ना ।। ८ष कब्रछेि बि८*ष श्रृंखि थांकांब्र अछ भन গিঙের বিশেষ বিশেষ সংবাদ অবগত হইতে পারে, :गहेखणि८कहे छांtनजिब्र दण हब ।। ७क *खि ५क जांउँौब्र गरबांगझे जानिं८ष्ठ *ांरब्र । बिछिब्र भंडि नl थांकिरण बिंछिब्र गरवांन बांना वाहेष्ठ न । *ाल्लकां८ब्रब्रl cभषि८णन, भांब *ाँisछि अखिन्ब्र नांहांtथTहे भांकूरु रुडिड#*j८ड* यांवर्डौब्र रुखब्र जांन णांख कzब्र । यहे कथ, नcब जांब्र● विश्वन कब्रिट्ठश् ि। ‘जांच्चांनाञ्च बिटयटक' हेखिब्र कांहां८क ब८ण ठांशंब्र विष्ठांब्र जां८झ्, निरब्र किशिs९ ॐकृङ कब्रिणांभ - “खांप्यछिब्रां*ि कांबि ।। cआजच्कूछचूर्थिशजांनीषrानि । खांप्बविब्र६ बांब cवाजवाडिब्रिखकर्षनडूनापहिब्रनरछांटरनाअब्र१ चिशहर्णचंसिबक्रिटिाब५ tथांtजटिाब्रबिछि। ज्वप्नविप्रर् नांन त्र वाजिबिख१ चनांअब्रमांनाक्ङलभखकदाॉनिकैटङांकांक्णिनजंश्+ iस्विपिवित्र१ इत्रिविाइनिखि। छछूब्रिविब्र१ नांब cत्रांजवाडिबिउ९ नाणकांबद्रर् कृकडांबकांजवर्डि कनजइनंनडिग्वविविब्र१ छब्रूब्रिविब्रविद्धि । अॅप्तविब्र१ नांव बिहतांदाडिबिखर् बिहतांबब्र९ बिहतांजवर्डि ब्रनैश्+ सिम्बनिश्चिब्र६विट्झछिब्रबिछि । जांtनंछिब्र६ बांब बांनिकांवकिब्रिड२ Iांनिकांअब्र९ मॉनिकां★वडेि अंकजश्नं★ख्रिषविछिद्र१ जांtनंविग्नविद्धि ॥"

  • खjप्नविrद्र णकण कि ? ८वीख चकू sऋ विश्व। नांगिक

थरे नक जांप्नविष्टब्रब्र नांश । हकू निब्रांति चांझछि विनिटे ** श्रेष्ठ छिद्र क4षज्ञयशर्णड चांकांनांविड *च अश्न *खि विनिडे ८ष ऐख्रिब डॉशब्र नांब cथांप्बविब। चक् लिब जथक्ल हार्णोंथिड कब्रजांबशि भखक श्रृंérख शांनननेग नैड औञ्चानिन्थानं*{aइन श्रृंडि विचिडे हेविtब्रब्र नाय इग्निविrब्र cणाणांकृछि फ्रकूद्ध जांब्रखन हहे८ड डिब्र णषs cणांणकांथिस् क्लक्षद4 डांब्रकाब्र बsायखेौं क्लत्र aह* *खि बूख हेखि८ब्रत्र नाभ छऋब्रिवित्र । जिझ्ला लिग्न भषक जिह्वांश्धद्र जिझांड অগ্রবর্তী মধুরাদি রগ গ্রহণ শক্তি বিশিষ্ট যে ইঞ্জিয় তাহা नांय जिtश्वविrब्र । नांनिक हहे८ठ डिघ्र जर्षs नांणिकtथा नांनिकांब्र बढवखौ शक अझ्ण अंखिलांणौ ८ष हेविग्न डांहांक नांम बांtअंविग्न ।”-ब्रांमट्टयांझ्न ब्रांब्र क्लड यकृतांन । ५ऐ विदब्रन इर्हे८ठ व्यटे ८बांक यांब cय, तांज्ञकां८ब्रन्न हेद्रिष्ट्र बनिएउ ऋण श्रृंनोर्थ वृ८िख्न । खुनििजिब्र गभछु শরীরব্যাপী হইলেও ও শীতক্সান্মাদি বিভিন্ন ৰোধ-সমন্বিত इहे८ण७: डांइ ७कहे हेविब बजिब्रां शब्लां हर्हेब्राटझ् । छत्रू কর্ণ ও নাসারন্থ হইটি হইটি হইলেও দর্শন, थब* ७ जां८णछिब्र ५कछि कब्रिब्रॉईं शब्रां इछ । शनि छकू बाठिtब्रtकe ७छ cरून जण बांद्रा ८पथ मछरु इहेष्ठ, पठांश इहेcण७ ब*ननखि ७कहे वजिब्रा बर्नtनविाब्र ●काँठहे-ग्रंशंना कब्र इहेष्ठ । चण्ठशव ८वांका बांझे८डtइ, *डिब्र नॉर्थका नां शांकि८ण हेविrब्राइन वह कहेरण७ देविब यरूहे थब्रा श्ब । भूर्ति वणिब्राझ्,ि worst storaefits (kinaesthetic sensation) সাধারণ গুণ এই যে, তাছাদের দ্বারা বিভিন্ন <यंकां८ब्रब्र नंष्ठि-८बॉ१ इश्ब्रॉ १i८क ।। ७.हे ग्रंष्ठि-८षांथ কেবল কণাস্থারই নিজস্ব লছে—দর্শনেজিয়ের সাহায্যেও জামাদের গতি-জ্ঞান জন্মে। অতএব গতি-জ্ঞাপক गरrवमनखणिब्र जड शृषक शृषंक हेविब्र-कब्रन निब्रर्षक, दनिख हेबिब्रशांप्नब्र गलनांकां८ण ७ई जङ्गलखणिब्रहें ज९षा-निtईल कर्डवा । cनष1 दाँदे८ड८झ, भांज्ञकांब्रजण ● श्रां★कांडा भरनाबि०-डेछदबब्र कषांहे ठिक । *iछÉब्र ८य♚ हेविrञ्च माझे, किड हेविब्रहांन अcनकखणि । ८कान नूठन «यकांब्र गरtवषcनब्र गांशं८षा पनि जणढ़ हविद्रणक जन जांबांब्र नूडन कब्रिब्रा गां७बा बांब, ठरर देविग्र-गएषा cवनै पब्रा हरेप्व न। वर्डयांन ८कांन हेविटब्रम् दोब्रा वक् ि८कांन नूख्न जांन● जप्य ठबाछ ऐअिरब्रज्ञ शृ९षणा गयांनदॆ वांकि८ब. ॥ ऐंठनांइब्र*