পাতা:প্রবাসী (ঊনত্রিংশ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড).djvu/৮২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


১ম সংখ্যা ] যুগগুরু রামমোহন (tS वर्षाप्नांछनांब्र थछ बाहेरउन । श्लूि यूनणयांन नाशनांब ८षांनंगचटक उँीब्र इनमब्र ७ गंडेौब्र जब वध्र हिल । মৃত্যুতে সবই অপূর্ণ রহিয়া গেল। - ষে সব মনীষীরা তাহাদের সাধনালন্ধ গভীর দৃষ্টির দ্বারা ভারতের সত্য যোগের পন্থী বাহির করিতে চাহিয়াছেন, তাহারা নিজ নিজ সম্প্রদায় হইতে আরও অনেক বড় ७भन ७का भशंन् गङादक यांनर्न कृष्ण ५ब्रिब्राहइन षांश সাধন করিতে নিজেদের অনেক ক্ষুত্র পরিচয় ছাড়িতে হয়। এইখানেই সমসাময়িক এমন অনেক ক্ষুদ্র লোকের বিরুদ্ধতা ও প্রতিকূলতা তাহারা পাইয়াছেন যাহার ভারতের যথার্থ সমস্তাকে কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই। তবু তাহার এইসব ক্ষুদ্রাত্মাদের কাছে সস্ত মহাপুরুষ না হইয়াই যথার্থ সত্যপালনের কঠিন দুষ্কর ব্রত দিনরাত্রি शॉब्र१ कप्रिंब्रां निनां विक्रकडांब्र श्रृंड श्रृंख्ठ चांघांड निङ7 সহিয়া নিজেদের তপস্তাকে অগ্রসর করিয়া চলিয়াছেন। রামমোহনের তপস্তাও ছিল এই রকমের। তাই তাহার সমসাময়িক, এমন কি তাহার কালের অনেক পরে জাজিও অনেকে তাহার যথার্থ মহত্ব বুঝিতে পারে নাই। সমসাময়িক কালে বার বার অসম্মান অপমানের ভূষণে ভূষিত হওয়াই মহাপুরুষের লক্ষণ। এই লক্ষণ সকল যুগের মহাপুরুষদের সম্বন্ধেই খাটে। মহাপুরুষের লক্ষণ বুঝাইতে शिंग्रां उद्ध ब्रब्बदछौ यजिब्रां८छ्न मशीभूक्प्रब्रा नकण बकन भूङ,कब्रिध्न विद्रां अककांब्रtक चांप्णांकअब्र कहिब्रt cजन । अत्रूणा बाळूष अनाव 3ांशद्ध1cयत्र ७ क्विांनएक यठिछैिठ करब्रन। छैांशांप्नब मांदनांद्र नकल बकन भूख डरेंग्रा वांछ, tनछ गएवंध्र पूरब गलांब्रन कटब । cयप्म ७ छांट्व नकण क्लेिख उबिग्नां ऍप्%, शनtग्न श्रीब्रत्रांनन छजिब्रां ॐd । वहांगूद्रय निश्वक करब्र छिविद्र करब थकांत । জমোল মাজুৰ জন্মমে থাপৈ প্রেম বিশ্বাস। মুক্ত হোন্ন ৰক্ষ সব দৈত্ত সংলৈ ভাগে । cGथम छोरु जरु क्लेिख छाङ्ग शब्रभोनण प्लेब्र छttर्ण সকলের হৃদয়ের মধ্যে স্বপ্ত প্রেমকে মহাপুরুষেরা আপন হৃদয়ের প্রেম দিয়া জাগাইয়া তোলেন, জাগাইবার জার উপায় ত নাই। cअब विनt cवभ जtप्न बां ॥ जघ्निरे जग्निटक जांनीडेंटठ श्रृंi८ब्र ॥ *ौद्ररे तौरीरक छत्रtश, ठाॉकैरे छां★क बांत्रांब्र, झनग्न रहेष्ठ

  • नcबब छॉष नकांब्रिड ह्यद्र । गांवनांदे णांषबांधक बtजांब्र । जठी ७ वडोदक cनषिब्रां३ceयंब ७ चांब्रांदन बांत्रिब्रॉ ed ।

caथब ब छi८ञ ८थभ क्नि थांश्नं अशोरेव बांन ॥ পূৱ পূৱপন জগাৰৈ ত্যাগী জগাৰৈ ত্যাগ । উরসে ভাৰ উন্ন সংচৱে সাৰন জগাৰে সাধ । गडी छडीौरकt cनशि८क यांtण cथम थांब्रtष ॥ बांनtरद्र नकण वकन भूजिब्रा कणिब्रl cनहे दकन-भां★ बांशtईश्नl (bonfire) भशंभूबरदब्रां जथिन छब्रिग्नl cय बरहा९नव कtबन छठे e नौrsड1डांशप्ङ बक इ३ग्न भएव्र बरे cगौछांना ठांशांब्रl cषन मश्रिटरै পারে না । मtशं९नव जाषण छब्र छtब्रां वक*ांव् खणlहे । छुट्टे कशैनां कहि भद्रब्र cनौछांश मइ न छोड़े ॥ बून दूt* जहांशृङ्गाबङ्गl ७३ छूःश्व गांडेंग्रांtइन । এই সব নীচ কুকুরের গেtয়ণ দাদু সকলের বিরুদ্ধে চীৎকার कब्रिग्रांप्इ । कूखाब्र नद खांबड़े बश् । कदौब्र, ब्रविमान ७ नकण मां५८कब्र विङ्गाक३ 4झे ठौ९कांब्र कृजिब्रांt¥ । नौc5ब्र वt"डे बौछ । cछौकfई cशiब्र१ जांभूढूँ कूरखांकौ ब्रह चांन । कदौब्र प्रमांग खेब्र जब गड्ढूँ eधकt eइ थt१ ॥ তবে এই চীৎকারে একটা লাভ আছে বটে, যখন সবেই নিদ্রিত তখন কোনো মাতুব আসিলে লোকে টের পায় কুকুরের চীৎকার শুনিয় । তেমনি অন্ধকার নিদ্রিত যুগে অনেক সময় মহাপুরুষদের আগমন লোকে টেরই পাইত না যদি এই-সব নীচর বিরুদ্ধতার চীৎকার করিয়া সকলকে জাগাইয়া না দিত। कथन cष महाशूक्रवरमब्र ऍनग्न लग्न जानक गभग्न निजांग्र अचा बग्नन BD DBB BB D 0 DD D DDDDD DD DB BBD TBBB त्sनिन्त्रीरे जt5डन यांनद मtछडन ह्झेब्र! भांब८षङ्ग जांगभब जत्रूछव क८ब्र । महांशूद्भव छैनञ्च कनि अ१५ नन बfई cखांग्न । নীচ ওছক শোর স্বনি অচেত স্বচেত্ত হোয় ॥ মহাপুরুষ সত্য কি না বুঝিতে হইলে রজবের প্রথম প্রশ্নই হইল এই সমসাময়িক কুকুরেরা তাহার বিরুদ্ধে সমবেত চীৎকার করিয়াছিল কি না । কিন্তু এত বিরুদ্ধতাতেও মহাপুরুষদের আনীত মহাসত্য পরাভূত হয় না। তাহাদের সাধনার সত্য বিরুদ্ধতার বিপুল পরিমাণকে বিন্দুমাত্র ভয় করে না । नभूजब उष्ण नांगब्रथनां१ बरगद्र नकन विक्रकडl-जद्र कब्रिप्रl वांछ्वांनण धरण । बहॉनिब्रिब्र छैछ निषtा निब्रजांभैौ जज s*ब्रl cननांन हश्tछ कब्रिब्रl witछ । खांब ७ चैठि किङ्गुष्ठरे बtब बाँ । निबू बाब्रि गढ़वांबण धरण बांब्रि विtबॉष छोडि । वहींश्चािद्वि चिद्म बिंब ब्रि ब्रह्म ब ७ष ंशङि ॥ এই সবগুলি লক্ষণই রামমোহনের সম্বন্ধে খাটে। র্তার সাধনা তার সত্য মরিবার নছে। বিরুদ্ধতা তিনি रु८थहे नाहेब्रां८छ्न ७द९ uहे दिक्रकडाहे चांभांटनब्र चळकडन भनटक मृदछडन कब्रिब्रां ब्रूकोहेधां निब्रां८६ cष, भशंशूक्ष