পাতা:বঙ্গদর্শন-প্রথম খন্ড.djvu/২৭১

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ኟፃ• উত্তরচরিত। (षष्क्रा*न, च!fरेः, $६१si তস্যাহং ফলমশনামি অপাপ মৈথিলী যদি তংজনৌবং স্বরশ্রেষ্ঠ হলাদযামাস সৰ্ব্বত: | অহং পঞ্চস্থ ভূতেষুমনঃ ষষ্ঠেস্থ রাঘব । তদস্তুত মিবাচিন্তং নিরৈক্ষন্ত সমাঙ্গিতাঃ। বিচিস্ত্যগীতাগুহেস্তি অগ্রাহ বন নিঝরে ॥ মানবা সৰ্ব্বরাষ্ট্রভাঃপূৰ্ব্বং কৃতযুগে যথা ॥ ইয়ংশুদ্ধ সমাচারা অপাপী পতিদেবতা। সৰ্ব্বান সমাগত দৃষ্ট সীতা কাষারবাসিনী। লোকপবাদ ভীতস্য প্রত্যয়ন্ত বদাসাতি ॥ অত্ৰবীৎপ্রাঞ্জলি বাক্যমধোরিবায়ুৰী। তস্মাদিয়ং নরবরী ক্রুজ শুদ্ধ ভাব ! যপাছং রাঘবদনাং মনসাপি নচিন্তয়ে । দিব্যেনদৃষ্টি বিষয়েণ ময় প্রদিষ্ট ॥ তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমহুতি ॥ লোকাপবাদ কলুষীকৃতচেতসায়ং। মনসা কৰ্ম্মণা বাচা বপা রামং সমুচ যে । ত্যক্তাত্বষ প্রিয়তম বিদিতাপি শুদ্ধা ॥ তথামে মাধবীদেবী বিবরং দাতুনঃতি ॥ ১১০ সর্গ। যথৈতৎ সত্যমুক্তং মেবেদি রামাৎপরং নচ । বান্ধীকেনৈব মুক্তস্থ রাঘবঃ প্রত্যভাষত । প্রাপ্রতিজগতো মধ্যে দৃষ্ঠাতাং দেববর্ণিনীং । এবমেতন্মহাভাগ যথাবদসি ধৰ্ম্মবিং । প্রত্যযন্তমমব্ৰহ্মং স্তববাকৈারকলমষৈঃ ॥ প্রত্যয়শ্চ পুরাদত্তে বৈদেহা সুরসন্নিধৌ। শপথশ্চকুতস্তত্রতেন বেশ্ম প্রবেশিত ॥ লোকাপৰাদোবলবান যেন ত্যক্তাহিমৈথিলী সেয়ালোক ভাদ্ধস্বল্পপাপেত্যষ্টিজানত। পরিত্যক্ত ময় সীতা তদ্ভবান ক্ষস্থণহতি। জানামিচেমৌপুত্রেী মেঘমজাতোঁকুশীলবো ॥ শুদ্ধাযাং জগতোমধ্যে বৈদেহাং প্রীতিরস্থমে । অভিপ্রাযন্থ বিজ্ঞায় রামস্য সুরসত্তমাঃ ॥ সীতাবা শপথে তস্মিন সৰ্ব্ব এর সমাগতাঃ। পিতামহং পুরস্কৃত সৰ্ব্বএব সমাগতাঃ ॥ আদিতণ বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবী মরুদগণtঃ । সাধ্যাশ্চদেবাঃ সৰ্ব্বেতে সৰ্ব্বেচ পরমর্ষয়ঃ ॥ নাগাঃমুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সৰ্ব্বেন্ধঃ মানসঃ। দৃষ্ট্রাদেবামৃষীংশ্চৈব রাঘবং পুনরুত্ৰবীৎ ॥ প্রত্যযোমেমুনিশ্রেষ্ঠ ঋববাকৈারকলমকৈ । শুদ্ধাবাং জগতে মধ্যে বৈদেহাং প্রীতিরস্তুমে। }পাতাশপথ সংক্রান্তীঃ সৰ্ব্বএব সমাগতাঃ। ততোকৃষ্ণু গুড় পুণ্যো দিবগন্ধে মনোরম ; তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুর্মহুতি ॥ তথাশপস্তাং বৈদেহাং প্রাদুরাসীন্তদদ্ভুতং । ভূতলাভূখিতং দিব্যং সিংহাসনমমুহমঃ ॥ ধিযমাণং শিরোভিস্থ নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ । দিবাং দিব্যেন বপুৰা দিব্যরতন বিভূষতৈঃ ॥ তশ্বিংস্তু ধরণীদেবী বাছভ্যাং গৃহমৈথিলীং । স্বাগতে নাভিনন্দৈানামাসনে চোপবেশয়ং ॥ তামাসনগতাং দৃষ্ট প্রৰিশন্তীঃ রসাতলঃ পুষ্পবৃষ্টিরবিছিন্ন দিবা সীতামবাকিরং ॥ সাধুকfরশ্চ সুমহাদেবানাং সহসোখিতঃ । সাধুসাব্বিতিরৈসীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশং ॥ এবং বহুবিধাবাচোহন্তরীক্ষ গতাঃ সুরা: | বাজত্বঙ্গই মনসে দৃষ্ট সীতা প্রবেশনং ॥ যত্নবাট গতাশ্চাপি মুনষঃ সৰ্ব্বএবতে। রাজানশ্চ নরব্যাক্সা বিস্মযান্নোপরেমিরে ॥ অন্তরীক্ষেচ ভূমৌচ সৰ্ব্বেস্থাবর জঙ্গমাঃ । দানবাশ্চ মহাকাৰীঃ পাতালে পয়গাধিপা: | কেচিদ্বিনে ছঃসংহৃষ্টঃ "কেচিন্ধ্যান পরাণাঃ। কেচিদ্ৰামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতস: সীতা প্রবেশন ইতোমাসীৎ সমাগমঃ। তযুদ্ধত মিবাত্যৰ্থং সমং সক্ষোহিত্যজগৎ ॥ স্থানাভাৰ প্রযুক্ত আমরা এই দুই