পাতা:বিশ্বকোষ একাদশ খণ্ড.djvu/৩৩০

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


পাবক [ ৩২৬ ] পাবক --- - প্রস্তরনিৰ্ম্মিত মন্দির বর্তমান আছে। অবশিষ্ট ভাগে কাফির 5tक्ष इंग्र' ंi८तःि । - পালোয়ান ( পারসী ) বীরপুরুষ, বলবান। পালোছয় (পুং ) গোত্র প্রবর ঋষিভেদ । ( প্রবরাধা” ) পালটান ( দেশজ ) বদল, পরিবর্তন । পাল্য (ত্রি ) পাল-যৎ । পালনীয়, পালনযোগ্য, পালনার্হ। পাল্লক (ত্রি ) পল্লী-ধুমাদিত্বাৎ বুঞ, । ( পা ৪২৯২৭ ) পল্লীভব । পল্লব (স্ত্রী) দুইটী পল্লব দ্বারা ক্রীড়া। পাল্লা (পারসী ) তেীলকরণের পাত্র, তরাজু, পাল্লায় দ্রব্যাদি ওজন করা হয় । পাল্লাপাল্লি (দেশজ ) বাজী রাখিয়া কোন কাৰ্য্য করা, কে আগে করিতে পারে এইরূপ প্রতিজ্ঞ করিয়া কাৰ্য্য করা। পাল্লি (দেশজ ) যে জমিতে বৎসরে দুইবার ফসল জন্মে। পহুল (ত্রি ) পহুল-অণ, । ১ পহুল সম্বন্ধীয়। ২ পহুলবারি, ক্ষুদ্র জলাশয়ের নাম পহুল, তাহার জল । “ন তিষ্ঠতি জলং কালে তত্ৰত্যং বারি পাম্বলম্। পাংগং বার্যভিযাদি গুরু স্বাছ ত্রিদোষকৃৎ।” (ভাবপ্রকাশ) পলুলতীর (ত্রি ) পদ্বশর্তীরে ভবঃ অঞ, । পঘলতীরভব, যাহা ডোবার ধারে হয়। পাবক (পুং ) পুনাতীতি পু-খুল। ১ অগ্নি । “অপাবনানি সৰ্ব্বণি বহ্নিসংসর্গতঃ কচিৎ ৷ পাবনানি ভবস্ত্যেব তস্মাৎ স পাবকঃ স্কৃতঃ ॥” (কাশীখণ্ড ৯অঃ) অপবিত্র বস্তু সকল অগ্নিসংসর্গে পবিত্র হয়, এই জন্তু অগ্নিকে পাবক কহে । ২ বৈদ্যুতাগ্নি । “পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরগ্নিশ্চ তে ত্ৰয়ঃ । নিৰ্ম্মথ্যঃ পবমানঃ স্তাদ্বৈদ্যুতঃ পাবকঃ স্মৃতঃ ॥”(কুৰ্ম্মপু ১২ অঃ) ৩ সদাচার । ৪ অগ্নিমন্থ। ৫ চিত্রকবৃক্ষ। ৬ ভগ্নাতক । ৭ বিড়ঙ্গ । ( মেদিনী ) ( ত্রি ) ৮ শোধক । ( হেম } ৯ রক্তচিত্রক। ১° কুমন্ত । ১১ বরুণ। ১২ স্বৰ্য্য। (ঋক্ ১১০৬ ) ১৩ ঋষিভেদ । ( ভারত বনপৰ্ব্ব ১২৫ অঃ ) যথা—১ অঙ্গিরা, ২ দক্ষিণ, ৩ গাৰ্হপত্য, ৪ আহবনীয়, ৫ নির্মস্থা, ৬ বৈদ্যুত, ৭ শূর, ৮ সংবর্ত, ৯ লৌকিক, ১০ জাঠর, ১১ বিষগ, ১২ ক্ৰব্যাৎ, ১৩ ক্ষ্যেবান, ১৪ বৈষ্ণব, ১৫ দম্যমান, ১৬ বলদ, ১৭ শান্ত, ১৮ পুষ্ট, ১৯ বিভাবস্ব, ২০ জ্যোতিষ্মান, ২১ ভরত, २२ ७झ, २७ शिठेझ९, २8 रश्मन्,ि २५ उन्छू, २७ cगांभ ७ ২৭ পিতৃমান । এই সপ্তবিংশতি পাবক।১ (১) "ব্ৰহ্মণেtহঙ্গৎ প্রস্থতোইগ্নিয়ঙ্গির ইতি বিশ্রুতঃ । দক্ষিণগ্নিগাহঁপড়াহবনীয়াবিতি যায়ী । - T- ---


এই সকল অগ্নি ব্ৰহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হুইয়া ছিল । তিথিতত্ত্বোস্থত গৃহপরিশিষ্টের মতে ক্রিয়াভেদে পাবকাগ্নির পৃথক পৃথক নাম হুইয়াছে। নাম যথা—লৌকিক কৰ্ম্মে পাবক, গর্ভাধানে মারত, পুংসবনে চন্দ্র, শুঙ্গকৰ্ম্মে শোভনঃ সীমন্তকার্য্যে মঙ্গল, জাতকৰ্ম্মে প্ৰগলভ, নামকরণে পার্থিব, অন্নপ্রাসনে শুচি, চুড়াকরণে সত্য, ব্ৰতকৰ্ম্মে সমুদ্ভব, গোদানাথ্য সংস্কারে স্বৰ্য্য, ( ক্ষত্রিয়দিগের বিবাহের পূৰ্ব্বে কেশচ্ছেদরূপ একটী সংস্কার হয়, তাহার নাম গোদান ), কেশাস্তুকৰ্ম্মে অগ্নি, বিসর্গে বৈশ্বানর, বিবাহে যোজক, চতুর্থী-হোমে শিথী, ধৃতিহোমাদিতে ধৃতি, প্রায়শ্চিত্তহোমে বিধু, পাক্যজ্ঞে সাঙ্গস, লক্ষহোমে বহি, কোটিহোমে হুতাশন, পূর্ণাহুতিতে মুড়, শাস্তিকৰ্ম্মে বরদ, পৌষ্টিক কৰ্ম্মে বলদ, অভিচারকার্যে ক্রোধ, কোষ্ঠে জঠর ও ভক্ষণে ক্রব্যাদ নাম হইবে। ঐ সকল কাৰ্য্যাদিতে পাবকাগ্নির পূৰ্ব্বোক্তরূপ নামকরণ করিয়া পূজাদির সহিত হোম করিতে হয়। যথ। --অম্ল প্রাশনে পাবকাগ্নির ‘শুচি এই নামকরণ করিয়া পুজা ও হেমাদি করিতে হইবে। এইরূপ সকল কার্য্যেই জানিতে হইবে।* পৃথক্ পুথক্ কার্যে এরূপ নাম না করিয়া পাবকাগ্নির পূজা ও হোমাদি করিলে তাহ নিষ্ফল হয় । নিৰ্ম্মস্থাঃ বৈদ্যুতঃ শুরঃ সংবৰ্ত্তো লৌকিকগুণ। জঠরো বিষগঃ ক্রব্যা ক্ষেমবান বৈষ্ণবস্তপ | দহ্যমান বলদশ্চৈব শাস্তু: পুষ্টো বিভাবহ: | জ্যোতিষ্মান ভরতে। ভদ্র: স্বিষ্টকৃদ বন্ধমান ক্রতু: | লোমশ পিতৃমাংশ্চৈব পাবক: সপ্তবিংশতি: ॥" ( ভারত সভাপ” ৭ অঃ ব্যাথ্যায় নীলকণ্ঠ ) * "লৌকিকঃ পাবকে হগ্নিঃ প্রথম: পরিকল্পিতঃ। অগ্নিস্তু মাঞ্চতো নাম গর্ভধানে বিধীয়তে । পুংসাবলে চন্দ্রনাম। শুঙ্গাকৰ্ম্মণি শোভনঃ । সীমত্ত্বে মঙ্গলে নাম প্রগভে জাতকৰ্ম্মণি ॥ নন্ধি স্ত।ৎ পার্থিবোহ্যগ্নিঃ প্রাশনে চ শুচিস্তথ। । সতানামাথ চুড়ায়াং ব্রতাদেশে সমুদ্ভবঃ ॥ গোদানে সুর্য্যনামা চ কেশাস্তে হগ্নিরুচ্যতে | বৈশ্বানরে। বিসর্গে তু বিবাহে যোজকপ্তথা ॥ চতুর্থ্যান্ত শিখানাম ধৃতিরগ্নিস্তথাপরে। প্রায়শ্চিত্তে বিধিশ্চৈব পাক্যজ্ঞে তু সাহস: ॥ লক্ষহোমে চ বহিঃ স্তাং কটিহোমে হতাশমঃ । পূর্ণহত্যাং মৃড়ে নাম শাম্বিকে বরদ: সদ। পৌষ্টিকে বলদশ্চৈব ক্রোধোহগ্নিশ্চাভিচারকে । (कांt४ फू छ?tब्र नाभ झदारण भूज्छभt१ ॥ অস্থয় চৈব হোতব্যে যত্র যে বিহিতোহনল: " (গৃহপরিশিষ্ঠ ) “গোদানে-গোদানাথ্যসংস্কারে । প্রায়শ্চিত্তে-তদাত্মক মহাব্যাহৃতিহোমাদে ॥ পাকঘজ্ঞে—পাকাঙ্গকবৃষোৎসর্গগুহহোমাদে।" ( তিধিতত্ত্ব)