পাতা:বিশ্বকোষ একাদশ খণ্ড.djvu/৫২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


পর্যাপ্তি । I e - পঙুক্তিতে ভোজন করিতে বসিয়াছে, তাদের মৰাে शूज़ेि • ७कछन ऎटैिग्न बांग्न, छांश् छ्हेरण श्रांब्र श्राग्न गकरणब्रहे थै अग्न পরিত্যাগ করা বিধেয়। মছুটাকার ফুলক লিখিয়াছেন“উগ্রান্নং স্বতৃিকাঞ্চ পর্যাচান্তমনির্দিশস্থ ।" ( কুৰে ) উগ্রীষ্ম, সুতিকার ও পৰ্য্যাচাত্ত-অন্ন পরিত্যাগ ক্ষরিবে । বাঙ্গবন্ধ্যসংহিতার মুদ্রিত পুস্তকে “পৰ্য্যায়াম’ এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ প্রামাজিক বলিয়া বোধ হয় । কুরুকের সহিত এক বাক্যত করিয়া পৰ্য্যাচান্ত পাঠই প্রকৃত বলিয়া অভূষিত হয়। “উদক্যাম্পৃক্টসংযুক্টং পৰ্য্যাচাত্তঞ্চ বঙ্গয়েৎ।" ( झांलादकान° »1०७१ ) পর্যাচিত (ত্রি) পরি-জী-চি জ্ঞ। জাচিত । আচিতাত্বি হেতু ইহার অস্তোদাত্তত নহে । ( পা ৬২,১৬৪ } পৰ্য্যাণ (স্ত্রী) পরিতে ৰাতি গচ্ছত্যনেনেতি পরি-ধা-লুটি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জখপলায়ন, অশ্বগৃষ্ঠেয় আসন, জিন।

  • खमांटग्नांझ्नयछवांछिनां१ श्रृंर्षrां*ांनिशूठछ दांजिनः । উপবাস্থতুরঙ্গমস্ত বা কল্যস্তৈৰ বিপল্লশোভন ॥” - ( বৃহৎসংহিতা ৯৩৬)

২ অশ্বসজ্জা । ( ঐত ত্ৰা” si১৭ ) পৰ্য্যাণহন ( ) সোমোইনলি স্থিতঃ, সমস্তাদানস্থতেইনেন পরি-আ-নছ করণে লুটি । সোমশকটোপরিগত পটকুটারূপ তাবন্ধনেপায়পদার্থ । ( কাত্যা" শ্রেীত" ৭৭২৩• ) পৰ্য্যাদান ( স্ত্রী) ১ শেষ, সমাধা । ই ক্ষয় । ( দিব্য ৪৩ ) পৰ্য্যাগু (রী X পরি-আপ-ভাবে জ ১ যথেষ্ট, প্রচুর । ২ তৃপ্তি। ৩ শক্তি । ৪ নিবারণ । ( মেদিনী ) (ত্রি ) ৫ প্রাপ্ত । ৬ শক্তিসম্পন্ন । পৰ্য্যাগুত্ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাত্তিস্লক্ষিতং ।” ( গীত ১১• ) পর্ধ্যাপ্তং সমৰ্থং ভীতি’ ( স্বামী ) এ সমর্থ। ৮ প্রাচুর্য্য। ৯ সামর্থ্য । ১• পরিমিত । ( ত্রি) ১১ পর্যাপ্তিসম্বন্ধযুক্ত । ১২ যোগ্যত্ব । পৰ্য্যাপ্তভোগ (ত্রি ) ভোগাতিশয্য । পৰ্য্যাপ্তি (স্ত্রী ) পরি-আপ-ক্তিন । ৯ লমাকৃপ্রাপ্তি। ২ পরিত্ৰাণ। ও মরণোদ্যতের নিবারণ । ( অমরটীকায় ভরত ) ৪ প্রকাশ । ৫ প্রাপ্তি । ( শব্দর” ) ৬ তৃপ্তি । --নাস্তি বালনিনাং বৎস! তুবি পর্যাপ্তয়ে ধনং - (কথা সরিৎসা" ২৬,১৯৯ ) ৭ শক্তি । (কথাসরিৎসা” ২৬৪৭ ) নৈরায়িকদিগের মতপ্রসিদ্ধ স্বরূপসম্বন্ধ বিশেষ । এই সম্বন্ধ সকল পদার্থেরই বিশিষ্টবুদ্ধিনিয়ামক। অতএব ইহা পদার্থভেদে নানাপ্রকার। যথা—এই একটা ঘট, এই ছুইটী ঘট, ইত্যাদি পৰ্য্যাপ্তি প্রতীতিপাক্ষিক। (দীধিতি ) দ্বিতীয়াবুৎপত্তিৰাদে গদাধর ভট্টাচাৰ্য লিখিয়াছেন, পর্যাপ্তি ই প্রকার, I পর্যায় অৰ্দ্ধপধ্যাপ্তি ও পূর্বপর্যাপ্তি। ইহার মধ্যে যে স্থানে জখি কের मिग्रांप्लग्न छछ cष *र्षांखि निह्यभिड इग्न, cनहे ह्हल भईপৰ্য্যাপ্তি। যেরূপ পৰ্ব্বতে বহ্নিমান ধূমাখ ইত্যাদি স্থলে BBBBBDD DBBDD BBBS DD DiOBBD S আর যেস্থলে মুন ধারণের মিৰিৰ যে পৰ্য্যাপ্তি নিবেশিত হয়, তাহাকে পূৰ্ণপৰ্য্যাপ্তি কছে। যথা –‘পৰ্ব্বতে ম হানলীয়ৰহ্নিমান পৰ্ব্বতে বহিমান, কিন্তু মহানস সম্বন্ধীয় বহি পৰ্ব্বতে नाहे, हेङाiक् िश्रण नांषाकांक्रव्हमशैङ्कङ क्शनर्णौब्रचबिनिडे বহ্নিজনিষ্ঠ পৰ্য্যাপ্তি। ইহাই পূৰ্ণপৰ্য্যাপ্তি। (দ্বিতীয় বুৎপত্তিৰাল ) পৰ্য্যাপ্লাব (পুং ) পল্লি-অ'-গ্ল ঘঞ্চ। ১ অভিপ্লব শব্দার্থ। ( তৈত্তি• স” ৭৫৭২ ) ২ পরিত জাপ্লাব, চারিদিকে ছয়লাপ । পৰ্য্যায় (পুং ) পরি-ইন-গতেী-স্বs ( পরাবস্থপাতায় ইনঃ । পী ৩।৩।৩৮ ) ১ পর্যায়ণ, ক্রম, পীল । “পৰ্য্যায়সেবামুৎস্থজ্য পুষ্পলম্ভীরতৎপরাঃ । উদ্ধানপালসামান্তস্তবস্তমুপাসতে ॥" ( কুমার ২৩৬ ) পৰ্য্যায়-আন্থপূৰ্ব্বী, আবৃত, পরিপাটী, অনুক্রম, আনুপূৰ্ব্বা, জাম্বুপূর্বক, পরিপাটি । ( ভয়ত ) ২ প্রকার। ৩ জবলয় । ( মেদিনী ) ৪ নিৰ্ম্মাণ । ৫ জব্যধৰ্ম্ম । ( হেম ) ৬ ফ্রমধারা একাধবাচকশৰাকে পর্য্যায় কহে । ( বিজয়রক্ষিত্ত ) ৭ সম্পর্কবিশেষ, যাহার সহিত যাহার সমান কুলভাব, তাহার সহিতই পৰ্য্যায় হুইবে । “नभांम९ कूडाडांवर्ष लांनांनांन१ उt४ष छ । তয়োর্বংশসমানং হি পৰ্য্যায়শ্চ প্রচক্ষতে ॥" ( কুলদীপিকা ) ৮ অর্থালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ— *কচিদেকমনেকষ্মিন্ননেকং চৈকগং ক্ৰমাৎ । ভবতি ক্রিয়তে বা চেৎ তদা পর্যায় ইষ্যতে ॥” ( a . داه لا مارية خmtf ) ষে স্থলে ক্রমে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে এক অনেকগ বা অনেক ५थकक इब्र, अथंद शनि कब्र योग्न, ठांश हड्रे८ग ५भई १६tब्रांলঙ্কার হইবে । উদাহরণ “স্থিতাঃ ক্ষণং পক্ষ্মস্থ তাড়িতাধরাঃ পয়োখরোৎসেধনিপাতচুর্ণিতাঃ । বলীযুতস্তাঃ খলিতাঃ প্ৰপেদিয়ে ক্রমেণ নাভিং প্রথমোদবিম্ববs "" তাহার নেত্রবারি, প্রথমে ক্ষণকাল পক্ষদেশে, তৎপরে অধরে, তাহা হইতে তাড়িত হইরা পয়েtধরে, তৎপরে বলীতে এবং সর্বশেষে নাভিদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইস্থলে প্রথমে जग्मांश्नांदग्न थरुदड अष्मकर्णाभैौ इऐब्रां८इ, अथीं९ °न्न, अषङ्ग, পয়োধর, বলী ও মাত্তি এই সকল স্থানে এক উদৰিদ পতিত