পাতা:বিশ্বকোষ একাদশ খণ্ড.djvu/৫৩৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


পূনর্নবাষ্টক שא [. (లి) ) পুনতু আমবাত অতি প্রবল হইলেও অচিরে নিরাকৃত হয়। বাত রক্তে ইছ। একট উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভাবপ্রকাশ বাতরক্তাধি” ) পুনর্নবাতৈল, তৈলোঁধধভেদ । তিলতৈল ৪ সের, পুননৰ্বা ১•• পল, স্কল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কন্ধাৰ্থ ত্রিফল, ত্রিকটু, কঁকড়াশৃঙ্গী, ধনিয়া, কঠফল, শঠ, দারুহরিদ্র, প্রিয়জু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্নবামুল, যমানী, কৃষ্ণজীর, এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র ও নাগকেশর প্রত্যেক ২ তোলা । এই তৈলমর্দনে কামল, পাণ্ডু, হলীমক, রক্তপিত্ত, প্রমেহ, কাস, ভগন্দর, প্লীহা, উদর ও জীর্ণজর প্রভৃতি পীড়ার শাস্তি হইয়া কাস্তিবৃদ্ধি ও অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে । পুনর্নবাদিক্কাথ ( পুং ) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালীপুনর্নব, দারুহরিদ্র, কটুকী, পলত, হরীতকী, নিম্ব, মুস্তক, শুষ্ঠা ও গুলঞ্চ এই সকল মিলিত ২ তোলা, জল অৰ্দ্ধসের, শেষ অৰ্দ্ধপোয়। এই কাথে গোমূত্র ও গুগগুলু প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে সৰ্ব্বাঙ্গগত শোখ, উদর, কাস, শূল, শ্বাস ও পাণ্ডু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্রকাশ উদরা” ) পুনর্নবাদি গুগগুলু (পুং) বৈদ্মকোত্ত ঔষধভেদ । পুনর্নবী, হরীতকী, দেবদারু ও গুলঞ্চ প্রত্যেক এক তোলা একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, পরে ৪ তোলা মহিষাক্ষ, গুগগুল ও এরও তৈলের সহিত নিষ্পেষণ করিয়া উল্লিখিত চুর্ণ সকল উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। গোমুত্রের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবনীয় । ইহাতে ত্বকের বিকৃতি, শোথ ও উদরী প্রভূতি নানা পীড়ার উপশম হয় । ( ভৈষজ্যরত্না- শোথ ) পুনর্নবদিলেহ, ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী-পুনর্নবী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও দশমূল একর ৮ সেব, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস ৪ সের। ১২॥০ সের পুরাতন গুড় গুলিয়া ও ছাকিয়া এই উভয় রসে ঢালিয়া পাক করিবে । পরে ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, এলাষ্টচ, তেজপত্র, গুড়ত্বক ও চই প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ১ সের মিলাইয়া লইতে হয়। এই ঔষধসেবনে শোথ প্রভৃতি নানা রোগ শাস্তি হয় এবং বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি পায় । ( ভৈষজ্য” শোথ ) পুনর্নবাদ্যয়ত (রা) তোমভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—মিলিত দশমূল ৬• পল, জল ৫১২ পল, শেষ ১২৮ পল, স্থত ৩২ পল, কঙ্কা পুননবামূল, চিত্রকমুল, দেবদারু, পঞ্চকোল, যবক্ষার ও হরীতকী প্রত্যেক ৮ তোল। পরে যথানিয়মে এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে । এই ঘৃত লেবনে শোথ প্রশমিত হয় । রসরত্নাকর ) পুনর্নবাষ্টক ( পুং) শোথরোগে কষায় ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী-পুনর্নব, নিম্বমূলের ছাল, পটোলপত্র, শুঠ, কটুকী, 2 গুলঞ্চ, দারুহরিদ্র ও হরীতকী, এই সমুদ্ৰায়ে ২ তোলা, জল অদ্ভসের শেষ অৰ্দ্ধ পোয়। এই কাখ পান করিলে সাৰ্ব্বাদিক শোখ, উদরী, পার্শ্বশুল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্না" শোথাধি” ) পুনর্নবাদিচুর্ণ (লী) চুণ্যেধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী— পুনর্নবী, দেবদার, হরীতকী, আকনাদি, বিম্বমূল, গোস্কুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্র, দারুহরিদ্র, পিপুল, গজপিপুল, চিতামুল ও বালকছাল এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শোখ, উদর ও ত্রণ cधं★भिउ झग्न । (६छझल्लाब्रङ्ग* ८*ांशांषि" ) পুনর্নবাদিতৈল (কী ) তৈলৌষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী— তৈল ৪ সের, কাথার্থ পুনর্নবা সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সেয়, শেষ ১৬ সের। কন্ধদ্রব্য—ত্রিকটু, ত্রিফল, কঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কটফল, শট, দারুহরিদ্র, প্রিয়দু, পদ্মকাঠ, রেণুক, কুড়, পুনর্নবী, যমানী, কৃষ্ণজীর, এলাইচ, গুড়ত্বক, লোধ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বচ, পিপ্পলমূল, চই, চিতামূল, গুলফ, বাল, মজি, রাহ্মা, দুরালভ, প্রত্যেকে ২ তোলা। পরে যথা নিয়মে এই তৈলপাক করিবে । এই তৈল মর্দনে শোখ, পাণ্ডু ও উদররোগ প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়া প্রশমিত হয় । (ভৈষজ্যরত্না" শেখ") পুনর্নিস্কৃত (ত্রি ) পুনৰ্ব্বার সংস্কৃত, জীর্ণসংস্কার। (তৈত্তি-সং ১৫২৪ ) পুনর্বাল (ত্রি ) পুনৰ্ব্বার বালকত্বপ্রাপ্ত। বৃদ্ধাবস্থায় বালকের স্থায় ভাবপ্রকাশ । পুনর্ভব (পুং) ছিলোংপি পুনর্ভবতীতি ভূ-মচ, ১ নখ। ২ রক্ত পুনর্নবা । ( রাজনি” ) পুনর ভূ ভাবে-অছ। ৩ পুনরুৎপত্তি । "সস্তুতিশ প্রবৃত্তিশ্চ জন্মমৃত্যুপুনর্ভবা।” (ভার” ১।১।২০• ) পুনর্ভবতীতি ভূ-অচ, । ( ত্রি ) ৪ পুনৰ্ব্বার জাত । পুনর্ভাবন (পুং) পুনর্ভবঃ পুনঃ পুনরুৎপত্তিরস্ত্যস্যেতি পুনর্ভব ইনি। আত্মা । ( হেম ) আত্মা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, এই জন্য পুনর্ভবিন্‌ শবে আত্মাকে বুঝায়। পুনর্জাব (পুং) পুনৰ্বার জন্ম। মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম। পুনর্জাবিন ( ত্রি ) পুনরায় জন্মযুক্ত । (হরিবংশ ) ( স্ত্রী ) পুনর্ভবতি জায়াজেনেতি ভূ-স্ক্রিপ্ত। দ্বিরূঢ়, বিধবা হইয়া পরে দ্বিতীয়বার বিবাহিত স্ত্রী। পর্য্যায়-দিধিমু। অমরটীকাকার ভরত পুনভূর্শদের এইরূপ বুৎপত্তি করিয়াছেন— ‘অক্ষতযোনিত্বাৎ বিধবা পুনরুহতে ইত্যসাবস্তস্ত ভূত্ব অগুস্ত পুনর্ভবতীতি ক্লিপি পুনভূঃ।” (অমরটীকা ভয়ত ২২:২৩) বিবাহিত। স্ত্রী বিধবা হইবার পর পুনরায় বিবাহ করিলে তাহাকে পুনভূ কহে। মিতাক্ষরামতে এই পুনস্থ গ্ৰী তিন