পাতা:বিশ্বকোষ একাদশ খণ্ড.djvu/৫৫৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


পুরশ্চরণ so জপাদি করিতে হইলে মনে মনে শিব ও শক্তি প্রভৃতির जैका छोदन कम्नि कब्रिप्ठ इङ्ग । अकृक्ष श्रृंख्एकोकिराझ७ निकिलॉस इग्न माँ । "মনোংগুত্র পুবোধস্তত্র শক্তিরঙ্গর মারুতঃ। ন সিদ্ধতি বয়ারোহে! কল্পকোটিশতৈয়পি ॥” ( কুলীৰ্ণবতন্ত্র ) গৌতমীয়ে লিখিত আছে, শক্তি অনুসারে ত্রিসন্ধ্যাই স্নান করিত্বে । অন্তথা ইৰায় বা একবার স্বাস করিলেই চলিবে । পরন্তু পূজা ও জপ তিম সৰাই করণীয়। “শঙ্ক্য ত্রিসবনং স্নানমল্লখ ছিঃ সঙ্কচ্চয়েৎ । ত্রিসন্ধ্যাং প্রজপেষ্মন্ত্ৰং পূজনং তৎসমং ভবেৎ।।" ( গৌতমীয় ) মন্ত্র জপ করিতে হইলে যে দেবতার মন্ত্র জপ করা যায়, সেই দেবতার পূজা করিয়া লইতে ছয় । পুজা ব্যতীত কখনই জপ করা কর্তব্য নয় । জপ করিবার আদিতে অথবা জপ শেষ হইলে, যে সময়েই হউক, দেবতায় পূজা করিতেই হইবে। “একদা বা ভবেৎ পূজা ন জপেত পূজনং বিনা। জপান্তে বা ভবেৎ পূজা পুজান্তে বা জপেষ্মকুং ॥” (গৌতমীয় ) কুলার্ণবে লিখিত আছে,—মন্ত্র জপ করিবার পূৰ্ব্বে জাতস্বতক এবং অস্তে মৃতস্বতক উপস্থিত হইলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। এজন্ত মন্ত্রমুক্ত করিয়া জপ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। উক্ত স্বতকদ্বয় হইতে মুক্ত হইলে মন্ত্র সকল সিদ্ধি প্রদান করিতে সক্ষম হয়৩। মন্ত্রসিদ্ধি করিতে হইলে মন্ত্রের অর্থ এবং মন্ত্রচৈতন্ত জান অবিশুক । কুলাৰ্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে,—মস্ত্রের অর্থ এবং মন্ত্রচৈতন্ত না জানিয়া জপ করিলে শতকোটি জপেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না। লুপ্ত বীজ ও চৈতন্তহীন মন্ত্রে কোন ফলই হয় না। চৈতম্ভযুক্ত মন্ত্ৰই সৰ্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিতে পারে। মন্ত্র চৈতন্তহীন হইলে লক্ষকোটি জপেও ফল পাওয়া যায় না। মন্ত্র যদি একৰার মাত্র চৈতন্তযুক্ত হয়, তাহ হইলেও প্রভূত ফল লাভ হইয়া থাকে। সহসা হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইয় যায় এবং নেত্র হইতে অনেমা-জল পতিত হইয়া জপকর্তার দেহ পুলকিত মনসা ধ: স্মরেৎ স্তোত্ৰং বচস বা মমুং জপেৎ । উভয়ং লিফলং যাতি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা ॥" (৩) “জাড়হুতঞ্চমায়ে স্তীদন্তে চ মৃতহুতকং। পুতকস্বল্পসংযুক্তে যে মন্ত্ৰ:A ল সিন্ধ্যক্তি । ওরেগুঞ্জহিতং কৃত্ব মন্ত্রং ষীৰজপেন্ধিয় । সূতকছয়মির্শ জ: স মন্ত্ৰ: সৰ্ব্বসিদ্ধিদঃ ॥ अझशैछ३ भर्नोस्रिो झोकाtस्त्र 'ब्रष्मुद्धि । সপ্তবায়ং জপেষ্মন্ত্ৰং সুড়কদ্বয়মুক্তয়ে ।" ( কুলীৰ্ণবতন্ত্র ) Χί 〉○b" [ 48సి ] পুরশ্চরণ श्रेष्ठ भांक ७ उांशग्न भूष रुहेरउ शमशन छांट्व निभ्गरकरश् बांका नि8श्ऊ इग्नs । ঐ কুলাৰ্ণবতত্ত্বেই লিখিত আছে-ভূতলিপি দ্বারা মন্ত্র । সম্পূটত করিয়া একমালকাল যদি জপ করা যায়, তবে অবগুই মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ভূতলিপি কঁরিতে হইলে প্রথমতঃ পাঁচটা স্বর্ণ, চারিটা সন্ধিবর্ণ এবং বোম, আর, অগ্নি, জল ও ধরা এই কএকটর বীজ যোজনা করিতে হইবে, অর্থাৎ অ ই উ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ হ য র ব ল এবং পঞ্চবর্গের অক্ষয় সমুদায় ক্রমান্বয়ে অন্ত, অাস্ক, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও মধ্যম বর্ণায় যথা--"ঙ ক খ খ গ এs 5 छ् क्षं ख १ ऊँ ? छ एं न उ ६ ५ तः च श्i यतः प्ठ व ५ १ ग्र” ५े। চিত্বারিংশংট বর্ণ খেতেন্দুসহ মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পূৰ্ব্বে ও পরে আবৃত্তি করিয়া লইতে হইবে। ইহাকেই ভূতলিপি কহে । গৌতমীয়ে লিখিত আছে,-উক্ত ভূতলিপি দ্বারা সম্পূ. টিত মন্ত্র যথোক্ত নিয়মে প্রথমতঃ জপ করি। পরে কুশ, পুষ্প, অর্ঘ্য ও জল দ্বারা যে দেব উদ্দেশ্রে জপ করিবে, পরে তাহারই দক্ষিণ হস্তে ঐ জপ সমৰ্পণ করিতে হইবে । কিন্তু শক্তিবিষয় হইলে গন্ধ, অক্ষত ও কুশোদক দ্বারা দেবতার বামহস্তে জপ সমর্পণ করা কর্তব্য। জপের আদি ও অন্তে জপের উদ্দেশ্য সকল ভাবনা করিয়া তিন তিন বার প্রাণারাম করিতে হইবে । জপ করিতে গিয়া জপের সংখ্যা রাখিতে হয়। অক্ষত, হস্তপৰ্ব্ব, ধান্ত, চন্দন, পুষ্প বা মুক্তিক এই সমুদায় দ্বারা জপের সংখ্যা রাখা নিষিদ্ধ। লাক্ষ, কুশীদ, লিঙ্গুর, গোময় ও ও করীব ( শুষ্কগোময় ) এই সমুদয়ের বিলোড়নে গুটিক। নিৰ্ম্মাণ করিয়া জপের সংখ্যা রাখা কর্তব্য । “নাক্ষতৈৰ্হস্তপৰ্ব্বৈবা ন ধাদ্যৈ ন চ পুষ্পকৈঃ। ন চনানৈমূত্তিকয়া জপসংখ্যাস্তু কারয়েৎ ॥ লাক্ষাকুশীদসিন্মুরং গোময়ঞ্চ করাষকং। বিলোড গুটিকাং কৃত্ব জপসংখ্যান্তু করিয়েৎ ॥" ( মুণ্ডমাল। ) (৪) "মস্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং স বেত্তি যঃ । শতকোটিজপেনপি তপ্ত সিদ্ধি ন জায়ন্তে । লুপ্তবীজাশ্চ যে মন্ত্রা ন দান্তন্তি ফলং প্রিয়ে। মন্ত্রীশ্চৈতন্যসহিতাঃ সৰ্ব্বসিদ্ধিকরা: স্মৃতা: | চৈতন্যপ্নহিত মঞ্জীঃ প্রোক্ত। বর্ণান্ত কেবলং। ফলং নৈব প্রযচ্ছস্তি লক্ষকোটিজপৈয়পি । মস্ত্রেচায়ে কৃতে যাদৃক স্বরূপং প্রথমং ভবেৎ। শতে সহশ্রে লক্ষে বা কোটিজাপে ন তৎকলং । হৃদয়গ্রস্থিতেজশ্চ সৰ্ব্বাবয়ববৰ্দ্ধনঃ ॥ আমদাশ্রণি পুলকে দেছাবেশ স্কুলেশ্বরি। গদগদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে লাত্ৰ সংশয়ঃ।” (ফুলীর্ণবতন্ত্র )