পাতা:বিশ্বকোষ একাদশ খণ্ড.djvu/৬৫০

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


পুরাণ ( ব্রহ্মবৈবর্ত) [ ৬৪৬ ] পুরাণ (ব্রহ্মবৈবর্ত) --~- amarmc=rrar রণন্তর-কল্পের বৃত্তাপ্তগ্রসঙ্গে যে গ্রন্থে সাবার্ণ মায়ণকে কৃষ্ণমাহাত্ম্য এবং ব্রহ্মবরাহের চরিত বিস্তৃতভাবে বর্ণন কল্পিब्रांरक्ष्म, उांहाँहे अटेनिभनाइट्व अकटैबरुरीं शूब्रां१ ।। শৈবপুরাশের উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে— “বিবর্তনাদূত্রহ্মণস্তু ব্ৰহ্মবৈৱৰ্ত্তমুচ্যতে।" ব্ৰহ্মার বিবৰ্ত্তপ্রসঙ্গহেতু এই পুরাণকে ব্রহ্মবৈবৰ্ত্ত বলা যায়। মারদপুরাণে এইরূপ অদ্ভুক্রমণিক। প্রদত্ত হইয়াছে— “শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি পুরাণং দশমং তব । ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তকং নাম বেদমার্গামুদৰ্শকম্ ॥ সাবর্ণির্বত্র ভগবান সাক্ষাঙ্গেবর্ষয়েহুখিতঃ । নারদীয় পুরাণার্থং প্রাছ সৰ্ব্বমলৌকিকম্ ॥ ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষীণাং সারং প্রীতিছরে হরে । তয়োরভেদলিদ্ধাৰ্থং ব্রহ্মবৈবর্তমুত্তমম্ ॥ রখন্তরস্ত কল্পস্ত বৃত্তাস্তং যঙ্গল্পোদিতম্। শতকোটিপুরাণে তৎ সংক্ষিপ্য প্রাহ বেদবিৎ ॥ ব্যাপশ্চতুর্ধ লংব্যস্ত ব্ৰহ্মবৈবর্তসংজ্ঞিতম্। অষ্টাদশসহস্ৰস্তং পুরাণং পরিকীর্তিতম্ ॥ ব্ৰহ্মপ্রকৃতিবিস্ত্রেশকৃঞ্চখণ্ডসমাচিতম । তত্ৰ সুতৰ্বিসংবাদে পুরাণীয় ক্রমে মতঃ ॥ সৃষ্টিপ্রকরণং ত্বাদ্যং ততো নারদবেধসোঃ । বিবাদঃ সুমহা যত্র দ্বয়োরাসীৎ পরাভবঃ ॥ শিবলোকগতিঃ পশ্চাঞ্জঞ্জানলাভঃ শিবামুনেঃ } শিববাক্যেন তৎপশ্চাৎ মরীচের্নারদস্ত চ | মননঞ্চৈব সাবর্ণে জ্ঞানার্থং সিদ্ধসেবিতে । আশ্রমে সুমহাপুণ্যে ত্ৰৈলোক্যাশ্চর্য্যকারিণি । এতদ্ধি ব্রহ্মখণ্ডং হি শ্ৰুতং পাপবিনাশনম্ ॥ ততঃ সাধর্ণিসংবাদো নারদস্ত সমীরিতঃ । কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুক্তে নানাখ্যানকথোস্তুরঃ ॥ প্রকৃতেরংশভূতানাং কলানাঞ্চাপি বর্ণিতম্। মাহাত্ম্যং পুজনাদাঞ্চ বিস্তরেণ যথাস্থিতম্। এতৎ প্রকৃতিখণ্ডং হি শ্ৰুতং ভূতি-বিধায়কম্ ॥ গণেশজন্মসংপ্রশ্নসপুণ্যকৰ্মহাত্ৰতম্। পাৰ্ব্বত্যাঃ কীৰ্ত্তিকেয়েন সহ বিস্ত্রেশসম্ভবঃ ॥ চরিতং কীৰ্ত্তবীৰ্যন্ত জামদগ্ন্যস্ত চাদ্ভুতম্। বিবাদঃ সুমহান পশ্চাজ্জামদগ্নাগণেশয়োঃ ॥ এতদ্বিয়েশখগুং ছি সৰ্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্। শ্ৰীকৃষ্ণজন্মসংপ্রশ্নে জন্মাখ্যানং ততোংস্কৃতম্। গোকুলে গমনং পশ্চাৎ পূতনাদিবধোংস্তুতঃ। বাল্যকেীমারঞ্জা লীলা বিবিধান্তর বর্ণিতাঃ ॥ রাসক্রীড়া চ গোপীভিঃ শারী সমুদাহৃত। রহস্তে রাধরা ক্রীড়া বর্ণিতা বহুবিস্তয় ॥ সহাজয়েণ তৎপশ্চাহ্মখুরাগমনং হয়ে । কংসাণীনাং বধে বৃত্তে স্তান্ত ৰিজসংস্কৃতি"। " কাপ্তাং সঙ্গীপনেঃ পশ্চাৰিক্ষ্যোপাদানমন্থতম্। शबनंट क्षुिः श्रृंच्छििध्रश्ौशषन१ एह्नः ॥ मब्रकानिषषडज करकम बिरिष्ठाश्डूडः । झषंखमिरि षिच नृशी गणिfङ्ग१७नम् ॥” cश ब९न ! अष५ कब्र, cळांभांब्र निकै डकोषवर्ड मांभक ८वप्रन्थानूनलक मनमनूब्रांत्र वणिाठहि, बाहोरष्ठ गांचकां९ जश्रयाम् नायनिं यार्थिङ हश्ब्र দেবধি নায়দের লিঙ্কট অলৌকিক পুরাপার্থ সকল বলিয়াছিলেন । ধৰ্ম্ম, অর্থ, कॉम ७ cबाक्र ७१ नमूनाप्प्लग्न गांद्र ७ ख*याम् इग्नि ७ इtद्र यौष्ठि, ५ठछ्DDD DBBDS BBD DDDD gg DDD BBDDDD BBD DDB S जात्रि ब्रषड्ब्रकरब्रव्र ८ष बुखांड बलिब्राहि, cषनषि९ शांन छांश भफएकाः পুরাণে সংক্ষেপক্ষপে স্বর্ণগ করিয়াছেন, বেদবিত ব্যাস এই গ্ৰহ্মৰৈবৰ্ত্তभूग्नांगएक उक, थङ्कडि, नरशंभं ७ कृकथ७ मांएष कांब्रिजांtर्ण विडङ कब्रिग्रा অষ্টাদশসহস্ৰ শ্লোক দ্বারা কীৰ্ত্তম কম্বিয়াছেন। স্বত ও ঋৰিসংবাদে পুরাণের উপক্রম হইয়াছে । श्शब्र यषcम एडेिaथकब्रन, नरब्र मांद्रन ७ cषषांग्न शिरांश, फेडtग्रब्रहे •ङ्गउष, लिवरणारक नलि, मांब्रनभूनिग्न लिय इशष्ठ छांमलाख ७यश् चिदषारकन भन्नैौतिं ७ नांब्रtाग्न ब्रांमलाखांर्ष निकcनविठ गप्रब गगिज़ tबtणांकाकá|DD DBB BDDS BBBBB B DDDBB gD DDD BBB BDDS हेशष्ठ नांवर्ध्निनरषान, कूक्षमांशकायूख नाम आषाॉम अष६ अङ्कठिग्न जर*छूठ कशांनभूपाcप्रब्र मांशम्रा ७ शूछनांनिग्न थिएउन्नcग वर्णन इरेग्रांtइ । এই প্রকৃতিখণ্ড প্রকৃত হইলে ঐশ্বৰ্য্যলাভ হয় । भtभ*अग्रमश्र, शांकर्मठौग्न भूभाकज्जष्ठ, काठिंtकग्न ७ ग्रंt*t*ग्न फे९नखि, কাৰ্ত্তীর্ঘ্য ও জামদর্যের অভুতচরিত এবং গণেশ ও জামদর্যের খোয় दियोन-कथम, नर्सर्वविघ्नविनाथक ****५t७ Aई नकज जांदह । স্ত্রীকৃষ্ণ-জন্মসংগ্ৰহ্ম, পরে জন্মাখ্যান, গোকুলে গমন, পূতনাবিধ, বাল্যcकोभांब्रछ विविष शौन, cशागीश*नर क्लष्कब्र लाब्रौ ब्रानजीछ, निर्थन ब्रॉषान्न नश्डि औफ़, गरज अशष्वञ्च मरिङ इब्रिज मधूबाश्रबन, कश्नावित्र षष, कोठौष्ठ जनौत्रबिन्त्र निको बिमा अिश्५, शक्नङ्ग क्ष, एब्रिङ्ग दाइकोनिश्चम यक ङ्ग१ कडूक नङ्गकांश्ब्रॉनि सर्ष ।। ७३ गभूनांग्र कुक्त्रग्रथt७ कर्निङ श्ब्रहङ् । एह दिथ ! ४३ नकल ठुद्धाद्ध १५१ कग्निष्टश भांमषनागब्र गरणांङ्गक्कन थछिड़ इहैव्र ६itक । _ মৎস্ত, শৈব বা মারদোক্ত লক্ষণের সহিত প্রচলিত ব্ৰহ্মবৈবর্তের একতা নাই । রণন্তরকশ্বন, সাৰর্ণিনার সংবাদ, ব্ৰহ্মবরাহের বৃত্তাৰ বা ব্ৰহ্মার বিবৰ্ত্তপ্রসঙ্গ, এ সমস্ত কিছুই প্রচলিত ব্ৰহ্মবৈবর্তে পাওয়া যায় না। এমন কি মায়দপুরাণে ষে চারি খণ্ডের নাম ও সংক্ষেপে বিষয়ানুক্রম প্রদত্ত হইয়াছে, প্রচলিত লক্ষ্মবৈবৰ্ত্ত ট্ররূপ চারিপণ্ডে বিভক্ত হইলেও অনেক বিষয়ে মিল