পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/২৬৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


মসূরিক। হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইছ পাৰে, বাস্তৰিক জাহী নহে। अणलूकमव नामक नैोडश। इहे८ण भद्रौ८द्र ८बभनब९ ८दमना ८षाश एछ । यह ८ब्रांर्ण मांडनिन या दोनन निष्म दिम सेय८५ @लभिङ रुग्न । देहाँ८ख सेथश् चायझांद्र पि८*य अॉदशक एऐं८ण, षनि व्रjटेtकब्र कोष हिङकब्र । ষ্টয় দ্বার খেতসর্বপের আকৃতিবিশিষ্ট অথচ কও যুক্ত ও স্পর্শনপ্রিয় পীড়ক উৎপন্ন হইলে তাহাকে পাণিসহ নামক | बॅौऊण यणां दाग्न । ፶፬ ! য়ে শীতলারোগে সর্বপেন্ন স্যায় জাকৃতিবিশিষ্ট ও পীতবর্ণ সর্বপেন্ন স্থায় স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে সর্বপিক कcश् 1 uहे ८ब्राcत्र अङाल निबिक । किकि९ ठेन्नी श्ऊ খে sসর্ষপের জাঙ্কতিবিশিষ্ট হইয়া এক প্রকার শীতল। রোগ জন্মে, এই রোগ প্রাই বালকগণের হইয়া থাকে। हेह नश्ण हे ७रू श्हेब्र शांछ । cणां८क ऐश८क्र झूःथएकांग्नद! বলিয়া থাকে । * বে শীতল প্রথমন্তঃ জর দুইগ বেদনার সহিত লোহিত বর্ণ অথচ উন্নত কোঠের স্তায় মওলাকৃত্তি হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে যষ্ঠী ; শীতল কহে। মগধদেশে ইহা জাম নামে প্রসিদ্ধ। এই রোগে তিন দিন জর থাকে । , যে শীতঙ্গারোগে স্ফোটক সকল মিশিয়া গিয়া একট স্ফোটকে বছষ্ফোটক দৃষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাযুকে চর্ষজ दएण । श्म्लूिशtन हेश छब्रभागfüी नाएभ भrांड { দেবী শীতলাধিষ্ঠিত এই রোগ সাত প্রকায় । শীতলা দেবীর যথাবিধানে পূজা করা আবগুক । ইহা সাত দিনের পর আপনিই শুকাইয়৷ কোন কোন শীতলারোগ বিনা যত্নে ও সহজে নিবারিত ! রোগে হয়, কোন কোন শীতল। অতি কষ্টে প্রশমিত হয় এবং কোন কোন শীতলার যতই কেন চেষ্টা করা যাউক না, কিছুতেই আরোগ্য হয় না। এই সকল বসন্তুরোগ श्शन দৈবের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিৰে। বিশুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ রোগীর নিকট থাকিয়। বিশেষ ভfঞ্জলছঞ্চায়ে শীতল স্তোত্র পাঠ কল্লিখেন । রোগী ও ভক্তিभूक्षक डाश्। ७मिप्दन । हेशप्ङई भरब्रिकारब्राण थाप्द्राभा श्ब्र। #ङण छद । यथ-ऋम फेबाछ । .

  • डभ्रंशम् cशषप्तानि मैखणिांशाः शब१ ७खम् ।

ৰজুগিশেষে বিস্ফোটকচ্ছপৰ । जेचंङ्ग फेबोझ । “नबाथि गेडगांश् cरशै९ ब्रांबङश२ बिभदौम् । দার্শ্বনীক্ষগযোপেঙ্গং পূর্ণালঙ্কহমন্তকাম্। [ بھنه ] I এই সকল । মসূরিক স্বৰেংথং জলাং দেৱীং সৰ্ব্বরোগভয়াপহাঙ্গ। যামালাগু নিবঙেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ । শীতলে শীতলে চেতি যে ক্রয়াদাছপীড়িত । বিস্ফোটক ভয়ং ঘোরং ক্ষি প্রং তত্ব প্রণগুতি ॥ যন্তামুদ কমধ্যে তু ধুত্ব সংখুজয়েন্ধর । वि८फाप्लेक छब्र१ cषाङ्ग१ शृंटरु ठश न जांब्ररङ ॥ শীতলে জরদগ্ধস্ত পূতিগন্ধগভন্ত চ। • প্রনষ্টচক্ষুষ: পুংসস্তামাছ জীবিভৌষধম্ ॥ শীতলে তমুজান্‌ রোগান নৃণাং হয়লি ফুস্তরীন। বিস্ফোটকবিশীর্ণনাং ত্বমেকামৃতবষিণী ॥ গলগণ্ডগ্রহী রোগ। যে চান্তে দারুণ ৰুণাম । অদম্বুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি তে ক্ষয়ম্ ॥ ন মন্ত্রেী নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্ত বিস্তুতে । জ্বমেক। শীতলে ত্ৰাত্রী নান্তাং পশুামি দেবতাম্ ॥ মৃণালস্তম্ভসদৃশং নাভিহৃন্মধ্যে সংস্থিতাম্। যস্তাং বিচিস্তয়েদেবীং তন্ত মৃত্যুন' জায়তে ॥ শ্ৰোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ নরৈঙক্তিসমদ্বিতৈঃ । উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥ শীতলাঃকমেতদ্ধি ন জেয়ং যস্ত কস্তচিৎ। দাতব্যং ছি সদা তস্মৈ ভক্তিশ্রদ্ধাম্বিঙে হি যঃ ” ইতি শ্ৰীষ্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে শীতলাষ্টকস্তোত্ৰং সমাপ্তম্। ( ভাবপ্রকাশমজুরিকারোগাধি” ) ভক্তিপূৰ্ব্বক এই স্তৰ পাঠই বসস্তরোগের একমাত্ৰ মহৌষধ। এই রোগ না হয়,এই জন্য টীকা দিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়৷ ষায় । গোস্তনজ বা নরগাত্রজ মস্থরিকা-পুষ্কের দ্বারা এই ैौक! cम &घ्र हट्टेग्न थां८क । “ধেমুস্তস্তমস্থরিক লরাশাঞ্চ মস্থরিকা । তজ্জলং ৰাহুমূলীচ্চ শস্ত্রাস্তেন গৃহীতবান ॥ বাচ্চমূলে চ শস্ত্রাণি রক্তোৎপত্তিকরাণি চ । ওজলং য়ৰ্কমিলিতং স্ফোটকজয়সম্ভবম্ ॥” ( ५च्चडब्रिक्लङ *ांरत ब्र ájइ ) cशास्stन ७ मांनtदद्र इरल ८ष दगड श्ब्र, बै वगtस्रब्र পূদ্র শস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে, পয়ে বাছাকে টক দিতে ইষ্টৰে ভাষার বাহমূলে ক্ষুদ্র ছিত্র করির ঐ পুত্ব BBD BBBDBB D LLLDYBBB BBB DDDB ZD 0 বসন্ত হইবে। এই ৰলন্ত ও জর মাপনা আণজিই weাল श्छ। ठरव मरे नमब्रक्लिक रहेच्चा थfक लाँवश्ले*** cकाम- • ৰূপে জগুচিম্পর্শ গ্রন্থন্তি দক্ষিকসঙ্গ। ভাভে গর বৃদ্ধি হইত্তে পারে। e দশম্বী, দক্ষিপ্ত শামিঃ