পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/৩৬৯

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


জহাৰলিপুর [ లిఱ } মাৰলিংईश बशषलारेङज (औ) खरगोष* विप्लष ! हे शब्र अचङ्गপ্ৰণালী,-তিলভৈল ৪ দেয়, ८क्रकथार्दूणब्र কাখ ৩২ সেয়, भिजिङ नलन्णब्र कार्ष ०२ cनब्र,दद, कूलल% ७ कूणच कणारब्रब्र कीथ निणिङ ७१ cनब्र, झध ७९ cनइ, ककार्ष जौषक, भषङक, cबव, बशरभन, कैंकणी, भौञ्चकैकनl, भूणानि, थांयानि, बौवर्डौ, पटेिमधू. ६गझब, जसक्र, cचङषूमा, नब्रणकार्क, cववद्रांक्र, बजि51, ब्र क्लबम, कूझ, यणाहेक, नीठझक्न, कप्टामाइनो, ४५णज, ८ङअश्वम, उशबश्वाशक, जनडभूग, बs, *ङबूणौ, अ१গন্ধ, ও পুনর্গব মিলিত ১ সের, এই সকল দ্রব্যে ভৈলপাকের বিধামান্থগারে ইচ্ছা পাক করিতে হইৰে। এই তৈল মর্দন কঙ্গিলে সকল প্রকায় ৰাভব্যাধি আগু প্রশমিত হয় । (ভৈষজ্যরত্না- বাতব্যাধিয়োগাধিৰণয় ) মহাবলাদি (পুং) পাচনবিশেষ, গোরক্ষ চাকুলের মূল ১ তোলা, শুষ্ট ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, কাঠের জালে সিদ্ধ কল্পিয়৷ v ८ङtज! क्षtकि८ङ नाषाड्रेट्ब ।। ५३ १ीष्म छ्रॆ ब! छिन् नि cनृबम कब्रिटब नेोङ, कw, नfह e विवभजघ्र नठे इब्र । ( èछयछान्नङ्गां० बग्नांषिकांब्र) মহাৰলি (পুং) দৈত্যপত্তি বলি। মহাবলিন (ত্রি) প্ৰতিশয় বলশালী। মহাৰলিপুর, মাত্রাঙ্গ-প্রদেশের চেঙ্গলপট জেলার অন্তর্গত একটা অত্তি প্রাচীন গ্রাম, মাস্ত্রীজ সহর হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণে এবং চেঙ্গলপট হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণপূৰ্ব্বে অবস্থিত। জঙ্কা ১২°৩৬%e» উঃ ও দ্রাবি ৮০-১৩৫৫% পূঃ । স্থানীয় লোকের নিকট মহাবল্লিপুর, মাবল্লিপুর, মামল্পপুর ও মঙ্গপুর eross aross toss's tootwo The Seven Pagodas नtटभ ठेरझष कब्रिब्रl थाएकन । ५षां८न ॐङ्गशsग्नर्थ, षdब्रांछ वा वईब्रष, औक्ब्रर्ष, श्रश्नब्रष ७ cजोपर्नेौब्रष यह *क नाcम अछि हिङ ऋइर६ ५कख८छ निर्किंड थशग्रश्रुर ५ष९ नभूमडौब्रवउँौं বিষ্ণু ও শিবমন্দির হইভে এই স্থান ইংরাজগণের নিকট The Seven Pagodas m is of wa atts oftw outco बभि५ छाँब्र८७ ॐ न कण ब्रर्षानि नकरैथषांम झडेवं शांन बजिज्ञ नब्रिभनिछ। eवङ्गडदविन् मारखब्रहे थहे ऋांम ५कबांब्र দর্শন করা উচিত। এখানে মেধিৰাক্ষ ও আলোচনা করিবার चएएमक बिनिज बitए । ५sषtनकान्न ●वङ्गङडश्वणि eधवांमख: छिध *पंtनं दिकख श्रहरड नाcब ३-४ञ, आcथब्र-गविभाशन अवश्डि eaी ब्रष ? ggS BBB BBBBBBDDD DDS DDDDBB BB अकृछि ? था, जबूझडीब्रश् विकू ७ विषयविध. ३शब्र मध्षा **रवाड बविबभ्रे नबूबनéनॉर्डी हदेबांदइt - XIV ५थानकोब्र कोषब क तिब्र-ऐनद्माद्र क्८था क्लकनफो ब्लक cख# ७ शक्छ। wहे म७:” डीझएकत्र cभावईन थांब५.३ष्वन्न ক্ৰোধ হইত্তে প্রজম্ব গো ও গোপাদির রক্ষাচিত্র অভিজায়। कृएकब्र भिकछे नॉर्डौश्र१ बृ९नाङ्ग छलबांस कब्रिtफरछ, फ्रैंiहांब्र ननिन •iाc{uकÉी जैौबड़ इदमूर्डि ब्रहिब्रtrह, cनषिtण वांछबिक कमरङ्गड श्रङ रब, ७षम छ्zान नजौर वृषभू#ि थाब्र cरूोथाe cनथा दोब्र म । हे९ब्राजपूर्णको५ क्षैक्लएकव्र 'झोप्म ইজকে এবং ইন্ত্রের ক্রোধের স্থানে বলে প্রক্তি মক্কদগণের ক্রোধের উল্লেখ কৰিয়া ক্রমে পত্তিত হইয়াছেন। ज्ञक्रम७:भद्र फेडरब अबडिम्ब भलष्मइ ‘ण्णाक्s', ইহা দৈর্ঘ্যে ৯৬ ফিটু ও উচ্চে ৪৩ ফিটু এক জৰুহুং প্লঞ্চeে निजि । हेशद्र काकबकोण चाभूलै, कोब्रप्ड ५धन छा;क्द्र कार्षी जाब नाहे । शशङा = निम्नदिन् शाखगनू नाप्रब ५३ श्र*न cनषिद्रा लिषिबांद्रश्न, *थामकाइ हा"प्का मांना अकांब्र «यकांव भब्रिमृहे शह । ऐहाब्र श्राप्णाक्रबाइ छाब्रउँौद्र cनवफएचत्र अङ्क अडिनब अश्वाङ्ग बाश्ब्रि रहे८ङ नाप्द्र । कि cकाङ्गमर्इ ५हे नूब्राकौडिं गन्नग्न इहेब्रां८झ्, ठांश् छानिवाब ॐüश्च सारे, छ८ब cष इंगैब्र ४०न *डांकौत्व७ छूहे ५क श्रृंछ क्ॐ भूप्सर्व भीड़ हहेब्राप्रु, छाहोरङ गएवश् कब्रिङ्गोब्र काङ्ग१ cब.िमा । न:शब्र षाcब्र नां५८ब्रब्र गcबद्ध निरूप्ले थकवण ब्रांबरबब बूर्डिं चारह। *ांर्ष८ब्र वांनरब्रञ्च यब्रां८वांछिङ कि छञ९रूiब्र हांब छोर ¢१iनिख * इझेब्राएझ ! हेक्षम्र ब्रिकü गक्रि* शिएक ८षश्रीरन्न; ग#ब्रि बांद्धि ७श ८थानिऊ श्ब्राप्इ, ठांशङ्गहे मध्षा ५क हriनर दिब्राझे. পুরুষের মূৰ্ত্তি ৰুছিয়াছে মূৰ্ত্তিটা ৰেলাল। এই যুক্তি লৰে याब cनम्न दाबाद्र किई रह८व । oाङ बफ़ भ्रांबळू झूर्डि छोब्ररड cकह कि cकtषाब cमषिब्रt८छ् ? ऐशक चट्टम८क দৈত্যপতি ৰশির মুর্তি বলিয়া জানে। আবার কেৰু কেছ ইহাকে জৈনকীর্তি ভাবেন। • * . . . भे विब्राहे भूडिंब निकै २ssetी वहां★ मबिक चारह, <atङाक सश! aक ¢कüी कषिब्र जांवब ब्रणिद्रl श्रृंनी । हेशtफ काब्रिकन्नै ७ चाभूमिक निब्रटॅनन्भाद्र भडाव ज्ञाहे । कiश्वगन्गाप्रुव जिथिब्राप्नझ्त्र, पिथानकाद्र ग्रधूजउँौङ्गवडौं •कञ्चथहे मर्फी यात्रैम ७ श्रृब्राम्रोब्रि ब्रणख निक्र्थन । w३.णक ब्र८षब मटश ५रूbी बन. चानब छाबिक्री दहेrफ कङकछ दूरब्र DBS BDDTLCDBB BBBDDS DDD DDBBDYBBB श्रााङ ।। 4हे चबंबजथ शक जनग्न झांब्रिāी ब्रथ गाभावानि हैाङ्गाहेखा जांtछ, cबल थालवॉनि इद**ाचञ्च बा नाराक कोब्रा 4हे ब्लथ छाब्रिले अच्छ हरेदाप्श् । ' छेखनक्रिक.aपंन अझल्ले ८द* बढ़ मञ्च, इंश धकछी श्रृं**itग्रां कांब ।।