পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/৩৭৪

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


মহাভারত সত্যভামা-সংবাদপর্ক, ৪১ ঘোষবাত্রাপর্ক, ৪২ দ্ৰৌপদীহরণপৰ্ব্ব (हेश८ड जब्रजष-क्रियाक्र१, नठिबङ गाबिशैब्र भडूड मांशषा ও রামোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে), ৪৩ কুণ্ডলাহরণপৰ্ব্ব, ৪৪ জায়ণের পর্ক, ৪৫ বিরাটপৰ্ব্বাস্তর্গত পাওবগণের প্রবেশ ও সময়পালনপৰ্ব্ব, ৪৬ বীচকবধপৰ্ব্ব, ৪৭ গোহরণপর্ক, ৪৮ अडियहा ७ फेख्द्राब्र रिववाश्रुिणकी, s० भनख्द्र श्रडि अङ्कङ লৈঙ্কোভোগপৰ্ব্ব, ... সঞ্জয়ানপর্ক, ১ চিন্তাৰিত ধৃতরাষ্ট্রের Gयंखांशङ्गन्दर्व, e२ च्षनखङ्ग ७श्ङम चाथTांद्मख्ळांनदिषग्नरु गम९ সুজাতপৰ্ব্ব, ৪৩ যানসন্ধিপৰ্ব্ব, ৫৪ ভগবদ্যানপৰ্ব্ব ( বাহাতে মাগুলির উপাখ্যান, গালৰচল্পিত, কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ ও বিতুলপুত্রশাসন ৰর্ণিত আছে),৫৫ কৃষ্ণ ও মহামুভাৰ কর্ণের বাদামুবাদ পৰ্ব্ব, ৫৬ ফুক্ষপাওবের সৈন্তনিৰ্ব্বাণপৰ্ব্ব, ৫৭ খাতিল্লখসংখ্যাপর্ক, ৫৮ কোপবৰ্দ্ধন উলুকদূতাডিগমনপৰ্ব্ব, ৫৯ অম্বোপাখ্যান পৰ্ব্ব, ৬• আস্তুগু ভীষ্মাভিষেক পৰ্ব্ব, ৬১ জৰুৰীপ-সন্নিবেশপৰ্ব্ব, ৬২ খ্ৰীপৰিস্তায়-কীৰ্ত্তনাত্মক ভূমিপৰ্ব্ব, ৬৩ ভগবদগীতাপৰ্ব্ব, ৬০ ভীষ্মবধপৰ্ব্ব, ৬৫ গ্রোণাভিষেকপৰ্ব্ব, ৬৬ সংসপ্তকবধপৰ্ব্ব, ৬৭ জডিমস্থ্যৰধপর্ক, ৪৮ প্রতিজ্ঞাপর্ক, ৬৯ জয়দ্ৰথৰধপৰ্ব্ব, ৭• ঘটোৎকচৰধপৰ্ব্ব, ৭১ লোমহর্ষণ দ্রোণৰধপৰ্ব্ব, ৭২ নারায়শাস্ত্র ত্যাগপৰ্ব্ব, ৭৩ কর্ণপৰ্ব্ব, ৭৪ শল্যৰধপৰ্ব্ব, ৭৫ হাপ্রবেশক্ষক, ৭৬ গদাযুদ্ধপর্ক, ৭৭ সারস্বতর্তীৰ্থ বংশানুকীৰ্ত্তনপৰ্ব্ব, ৭৮ অতিৰীভংগ সোপ্তিষ্কপর্ক,৭৯ জুদারুণ ঐীকপৰ্ব্ব৮০ জলপ্রাদানিক পৰ্ব্ব, ৮১ স্ত্রীৰিলাপপৰ্ব্ব, ৮২ কুরুদিগের ঔর্জদেহিক শ্ৰাদ্ধপৰ্ব্ব, ৮৩ ব্রাহ্মণ বেশধারী চাৰ্ব্বাক রাক্ষপের বর্ষপৰ্ব্ব, ৮৪ ধীমদ্ধৰ্ম্মরাজের আভিষেচনিকপৰ্ব্ব, ৮e গৃহপ্রবিভাগপৰ্ব্ব, ৮৬ শান্তিপৰ্ব্ব, ৮৭ রাজধর্ণামুশাসনপৰ্ব্ব, ৮৮ জাপদ্ধৰ্ম্মপৰ্ব্ব, ৮৯ মোক্ষধৰ্ম্ম পৰ্ব্ব, ধাছাভে শুভ প্রশ্নাডিগমন, ব্ৰহ্মপ্রশ্বাস্থশাসন, চুব্বাসাপ্রান্ধৰ্ব্বাৰ, ও মায়ার সহিত কথোপকথন বর্ণিত আছে। ৯০ आश्नाननिकलर्स, हेशरड'शैभन्ऊँीप्प्रब्र चर्गीरद्राश्म बगिंड হইয়াছে, ৯১ পরে সর্বপাপপ্রণাশক আশ্বমেধিক পৰ্ব্ব, ৯২ অধ্যাত্মৰিষদৰ অম্বুগীজ্ঞাপর্ষ, ১৩ আশ্রমকালপর্ক, ৯৪ পুত্রদর্শনপৰ্ব্ব, ৯ং নারদাগমনপৰ্ব্ব, ১৯ মহাপ্রাস্থানিকপর্ক, ৯৭ স্বৰ্গারোণিকপৰ্ব্ব,৯৮খিল নামক হরিবংশ পৰ্ব্বাস্তর্গত হরিবংশপৰ্ব্ব, >>विकून# शशरङ निक्छर्षी। ७ क्लक कईक करणवर्ष डेड श्हेআছে, ১•• পরে জত্তি অদ্ভূক্ষ ভৰিষ্যপর্ক। মহামভি ব্যাসদেব ७हे भङ न€ कौर्डन कब्रिब्राहिष्णन । रङकूप्लांडद cणामश्र्वनर्ब डेजर्ववा नबिवाब्रेक्षा गष्टकरण क्षाझरब अढेक्षण •ार्ल कोर्डन करङ्गन। cमरे नश्ाङऋरूब्र गनिख १र्फनःअश् कथेिछ हदेन ? পেশু, পৌঁলোৰ জাতীক,আৰিশোভয়, যজ্ঞ, জতু 爆 [ ७१8 ] মহাভারত গৃহদাহ, হিড়িম্বৰধ, চৈত্ররখ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, বৈবাহিক, বিন্ধুরাগমন, রাজ্যলাভ, অর্জুনের বনবাস, স্বভত্রন্থিয়ণ, ধৌতুকাহরণ, খাওবদাছন,ও ময়দর্শন এই সকল আদি পর্কের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে । পর্ধের্বর প্রতিপাদ্য বিষয় । - পোষ্যপর্ক্সে—উতঙ্কের মাহাত্ম্য বর্ণনা অাছে। পৌঁলোম পর্বে ভৃগুবংশের বিস্তার কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। জাস্তীকপর্কে—গরুড় ও সমুদয় সৰ্পের উৎপত্তি ও সমুদ্রমন্থন, উচ্চৈঃশ্রবার উৎপত্তি এবং মহারাজ পরিক্ষিৎতনয়ের সর্পসত্রাঙ্গুষ্ঠান কালে ভরতবংশীয় মহাত্মগণসংক্রান্ত মহাভারতীয় কথা বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবপৰ্ব্বে রাজগণ ও অন্তান্ত শূরগণ এবং মহৰ্ষি দ্বৈপায়নের উৎপত্তি, দেবতাদিগের অংশাবতার, দৈত্য, দানব, নাগ, যক্ষ, সর্প, গন্ধৰ্ব্ব, পক্ষী ও অন্যান্স বিবিধ প্রাণীর উৎপত্তি, এবং ভরতের নামানুসারে তারতবংশখ্যাতি, শকুন্তলার বৃত্তান্ত, শাস্তমুরাজের গৃহে গঙ্গার গর্ডে ৰক্ষুদিগের উৎপত্তি ও স্বৰ্গারোহণ, ভীষ্মের জন্ম এবং তাহার রাজ্যত্যাগ, ব্ৰহ্মচৰ্য্যাবলম্বন ও প্রতিজ্ঞাপালন, ভীষ্মকর্তৃক চিত্রাঙ্গদের রক্ষা ও চিত্রাঙ্গদ ছত হইলে তদীয় কনিষ্ঠ সহোদয় বিচিত্রৰীৰ্য্যের রক্ষা এবং রাজ্যে স্থাপন,অমীমাওব্যের শাপে ধর্শ্বের নরযোনিতে উৎপত্তি, ৰয়দান-বলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম এৰং পাওবদিগের উৎপত্তি, পাগুবদিগের বারণাৰত স্বাত্রাৰিষয়ে ফুৰ্য্যোধনের মন্ত্রণ ও তৎকর্তৃক পাগুৰগণের নিকট পুরোচনের প্রেরণ, ছিতামুষ্ঠানের নিমিত্ত পথিমধ্যে বিছুর কর্তৃক ম্লেচ্ছভাষায় ধীমদ্ধৰ্ম্মরাজের প্রতি হিতোপদেশপ্রদান, ৰিস্কুরের বাক্যে সুরঙ্গ-নিৰ্ম্মাণ, পঞ্চপুত্রের সহিত নিদ্রিতা নিদ্বাদী ও পুরোচনের জতুগৃহে দাহ, ঘোর অরণ্যে পাওৰগণ কর্তৃক ছিড়িশ্ব স্বাক্ষসীদর্শন, মহাবল ভীমকর্তৃক হিড়িম্বৰধ, দ্বটোংকচের উৎপত্তি, পাণ্ডবগণের ব্যাসদর্শন ও ব্যালাজ্ঞানুসারে একচক্রানগরীতে ব্রাহ্মণান্বয়ে অজ্ঞাতবাস, বকরাক্ষসবধ এবং তদর্শনে নগরবাসীদিগের ৰিম্বর, দ্রৌপদী ও খৃষ্টদ্যুয়ের জন্ম, ভ্রান্ধশমুখে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরবৃত্তাস্তশ্রবণে কুতুহলাক্রান্ত হইয়। ব্যাসের আদেশানুসারে পাগুৰগণের দ্রৌপদীপ্রার্থনাস্থ স্বয়ম্বরवर्णनार्थ *ीक्षांनtभ*ाउिभूcष गंभन, नेबाऊँौरव्र अन्नांड्रभ4जांमक श्रृंकर्विरक छब्र कब्रिब्रां ऊांबांग्न जश्ऊि अब्धुंटबग्न जषT এবং তাহার মুখে তপতী, বলিষ্ঠ ও ঔর্বের আখ্যান-প্ৰৰণ, शंNoदनंt१ब्र श्रृंक्षण-मशृहन्न शंभम, कथांब्र गभश्छ ब्रांछन्नैtनङ्ग थरका जक्राप्ख्य कब्रि भुमध्य cयोगशैणास्त्र अक्९ छर्थात्र भूक डेभश्च् िश्रेष्ण जैथएनन। ७ अर्थुन रूईक भना, क्4 ७ चांद्र चांइ नमछ cङ्गांशांक छूभठिभ:भङ्ग गङ्गांजश, छैौवां★हबक्र