পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/৫৫৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


মাদুরকাঠা পোতে জারোহণ করিয়া এই দেশে গমনাগমন করিত। छूङtरुद्र आएगाळ्नाग्र बांना बाब cष, यक गभcब्र भणबौcनब्र সছিত্ত মাদাগাস্কারের সংযোগ ছিল। কালপ্রবাহে ও সমুদ্র জলের প্রখরস্রোন্তে উভয়ের মধ্যবৰ্ত্তী দ্বীপসমূহ জলগর্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে এইরূপ একটা প্রবাদ আছে যে, রাবণের লঙ্কারাজ্য এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । काएल डांश लघ्र शृोहेब्रांएरू । এখানে দোদে নামে এক প্রকার বৃহদাকার পক্ষী দেখা বাইত। ভিন্নদেশীয় শিকারপ্রিয় ব্যক্তিগণের উপদ্রবে এবং দেশবাণীর তাড়নায় ঐ পক্ষিজাতি এক্ষপে লোপ পাইয়াছে। भालाग्नन (“९) भएमब्र cभोल्ला°फा । (गश्फाब्रप्कोडङ) afwfa (cris ) wtww * 1 (Sroy therine felgens) ২ মুসলমানদিগের দেবতাভেদ । অনেক ৰন্ধ্য স্ত্রীলোক जखानकांमनांब्र भामाग्न-*ीcब्रब्र भाझणि णहेब्रा श्रख थांब्र१ क८द्र । পরে সস্তান হইলে জাতপুত্রের "মাদার’ এই নামকরণ করিয়া থাকে। 穆 মাদারিপুর (মাদারিপুর), ৰাঙ্গালার ফরিদপুর জেলার একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৯৭৯ বর্গ মাইল। মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ, কেতিয়ালীপাড়া ( কোটালিপাড় ), পালঙ্গ ७ निवक्रब्रषांना हे शब्र अखङ्ख् । ২ উক্ত জেলার একটি নগর এবং উক্ত উপবিভাগের বিচার সদর । মাড়িয়াল খ ও কুমার নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এখানে স্থানীয় শস্য, পাট, চিনি, চাউল প্রভৃতির ৰিষ্কৃত কাল্পবায় আছে । মাদারিয়৷ (গোল ), যুক্ত-(উ: প: ) প্রদেশের গোয়ক্ষপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগর । কুমান ( ঘর্ঘরা ) নদীতীরে অবস্থিত । অক্ষা- ২৬ ২০ ৫° উঃ এবং দ্রাঘি• ৮৩ ২৩ ৪. পুং। এই নগরে স্থানান্ন উৎপন্ন দ্রব্যের বিস্তৃত কারবায় আছে। নদীতীরবর্তী দেবমন্দিাদির শোভা অতি সুন্দর। মাদারী, ২৪পরগণা জেলার প্রবাহিত একটা ক্ষুদ্র নদী। চৈতল ও বঁাশড়ার বিস্তৃত শস্যভাণ্ডার (হাট) ইছার তীরে অবস্থিত। মাদিন (জি) মদকারিন। মত্ততাজনক। মাদুঘ ( ত্ৰি ) মুখ বৃক্ষসম্বন্ধীয় । ztotāã (cris ) soft-R i (Volkameria madocera) মাছুর (দেশজ ) সপ, মৃত্তিকায় বিছাইৰার জন্ত তৃণনিৰ্ম্মিত আসনবিশেষ। ইহা দুই প্রকার, কাট ও পাট । মাদুরকাঠা (দেশজ ) কাঠীর মাদ্বন্ধগ্রস্তুতকরণোপযোগী golftrots (Cyperus tigetna) [ to J মাধব মাদুরপাতী ( দেশজ) পটুপটার মাছরা নিৰ্ম্মাণোপযোগী

  • InfR** 1 (Scirpus tegetus) মাচুর্ণ। ( স্ত্রী) প্রাচীন গ্রামভেঙ্গ । (ক্ষিতীশবংশ) মাজুলী (দেশজ) ঔষধ ও কবচাদি রাখিবার জন্ত ধাতুনিৰ্ম্মিত

ধারণী বিশেষ । মাদৃশ, ত্ৰি) অহমিৰ দৃশুতে ইতি শক্ষিপ, মংসদৃশ। মাদৃশ (ত্ৰি) অহমিৰ দৃশুতে ইতি (ভ্যাদিষু দৃশোধনলোচনে কঞ্চ। পা সং৬- ) ইতি কঞ, মৎসদৃশ, মত্ত ল্য। ন্ত্রিয়াং ভীষ, । মাদৃশী। “তস্ত ত্বং পদবীং গচ্ছ গচ্ছেঘুৰাদৃশ ৰথ । তাদৃশস্তেদৃশে কালে মাদৃশৈল্পতিচোদিতঃ ॥ কথং সু ভাৰ্য্য। পার্থানাং তব কৃষ্ণসখী বিভো । খৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী সভাং কৃষ্যেত মাদৃশী ॥"(ভার•৭১-৮৮৩-৮৪) এই অর্থে ‘মাদৃক্ষ’ এইরূপ পদও ৰুইয়া থাকে। মাদোয়ান (পারসী ) ঘোটকী। মাদ্য (পুং ) মদনীয়। মদভাবযুক্ত । মাদ্রক (পুং ) মদ্রদেশের রাজপুত্র। ত্ৰিয়াং জীব, । মাদ্রকী, মদ্ররাণী । মাদ্রকুলক (ত্রি) মদ্ৰকুলসী। মাদ্রনগর (ত্রি) মদ্ররাজধানী। মাদ্রবর্তী ( স্ত্রী) পরীক্ষিতের পত্নী । মাদ্রা (স্ত্রী) মত্রে জাত মদ্র অণু-জীপ, ভগাদিৰাং ন প্রত্যয় লুক্ত। পাণ্ডুরাজপত্নী। ইনি মদ্ররাজকন্ত। নকুল ও সহদেব नारब इंशब्र श्हे शूय इब्र । नापूब यूङ्क इहेtण हेनि नश्यूडा হন । [বিশেষ বিবরণ পাণ্ডু শব্দ দেখ। ] ২ অতিবিধা । (রাজনি) মান্দ্রীনন্দন (পুং ) নকুল ও লছদেৰ । মাদ্রপতি ( পুং ) মাদ্র্যাঃ পতিঃ । পাণ্ডুরাজ । (শক্ষরত্না- ) মাদ্রুকস্থলক (ত্রি) মক্ৰকস্থলী নামক জনপদ জাত । মাদেয় (পুং ) মাত্রীগর্ভজাত পুত্র-নকুল ও সহদেব। মাধব (পুং ) যদুপুত্রস্ত মধেীরপত্যং পুমান ছত্তি মধু-অণ, ম। লক্ষ্মীস্তস্যা: ধৰ, মায় বিস্তায় ধৰ ইতি বী। ৰিষ্ণু, নারায়ণ। “ম চ ব্রহ্মস্বরূপ যা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। नांद्राब्रगैडि दिशाङ बिकूश्माद्रा ननाख्नैौ ॥ মহালক্ষ্মীস্বরূপ চ বেদমাতা সরস্বতী । রাধ। বসুন্ধরা গঙ্গা তালাং স্বামী চ মাধৰঃ ॥* ( बकटेव• चैङ्कक० ००० ज• ) মা শব্দে ব্রহ্মস্বরূপ, এবং মুলপ্রকৃতি, সারাণী, সনাতনী विकूश्माब्र, मशणजौ, cवनभाखा वव्रचर्डौ, ब्राष, दशकब्र, भवा, ইছাদিগের স্বামী মাধয় ।