পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/৬৩০

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


মারপ রাশি অনুসারে দিক্ নির্ণয় করির পরে কার্য্যারম্ভ করিবে। মেষ ও বৃষ পূৰ্ব্বদিক, মিথুন জরিকোণ, কঙ্কট ও সিংহ দক্ষিণ দিক, কঙ্কা নৈঋতকোণ, তুলা ও বৃশ্চিক পশ্চিমদিক, ধন্থঃ बाष्ट्रक, मकब्र s कूड उडब्रनिक् ७ शैन छेनानाकाण ७ई প্রকারে রাশি ক্রম জানিয়। কার্য্য করিবে । দিবসের মধ্যে পাচ পাচ দও করিয়া এক এক রাশি হয় । ষখল যে দিকে কাৰ্য্য কৱিবে, তখন সেই দিকের রাশি জানিয়া মাপকাৰ্য্য ৰিখেয়। णभावशि cत्रोफ़८ब्र, छूठौब्र ७ *क्ष्म शांप्न ज७छ &र থাকিলে মাৱশকাৰ্য্য কল্পিতে কয় । - भाद्रक्षानि अछि5ांद्रकरै कू७ निका१ कब्रिव्र cशंध कब्र श्रादशक । पनि हेश८ठ अ*ख रब, पठांश श्८ण इ७िण कब्रिग्न। হোম কল্পিবে। স্থeিtলয় নিগম এই ষে, সমভূমিতে উত্তমরূপে গোময় লেপন করির চতুষ্কোণ এক হস্ত পঞ্জিমিত স্থান চতুয়জুল উচ্ছিত করির বালুক খায় পূরণ কৱিৰে। পরে ঐ স্থণ্ডিলে হোম করিবে । - ব্যাঘাতযোগ, হর্ষণযোগ, বিষৰোগ, স্বস্থাধোগ, স্নাশধোগ ও ক্রকচৰোগ এই সকল বোগে aারণাদি অভিচারকার্য্য প্রশস্ত। ब*ोकब्रण, श्रांकर्षण, दिएषष१ ७ बांब्र१ cयङ्गडि जछिछांब्रকৰ্ম্মে চারিট পুৰুলিক প্রস্তুত কম্নিবে। পুত্তলিক মোম অথবা পিটুর্ণায় হইবে। ঐ পুত্তলিক। কুও মধ্যে স্থাপন করিয়া পুজা ও হোম করিতে হয়। সৰ্পৰন্তকঙ্কৰ দ্বারা cशtभ कब्र वि८५ब्र । गां५क ग्रक्रिशंभू८१ ॐभ८क्नन कञ्चिब्रl *ऊब्र নামোচ্চারণপুৰ্ব্বক ত্রিকোণকুণ্ডে অৰ্বরাত্ৰিলম্বন্ধে হোম করেন। কোন মির্জনপ্রদেশে বা শ্মশানে মারণাদি অভিচারকার্ধ্য প্রশস্ত। যে স্থানে বসিয়া মারণকার্য্য করিতে হইবে, তাহার চতুদ্ধিক রাজা রক্ষা করিৰেন। সাধক স্বদেশে ও স্বীয় মণ্ডলে অভিচারাদি কাৰ্য্য করিবেন না। যদি কেছ প্রমান্ধবশতঃ উক্ত কাৰ্য্য করে, তাহতে অনেক विघ्व श्न्न । বছেড়। বৃক্ষের কান্তে অগ্নি জালিয়৷ বহেড়ী ও করঞ্জফল मा५८कश्वtप्रश्न ब्रप्ण अछिशिख्। कब्रिम्रो cश्म कब्रिुरु । हेश८७ অচিরে শত্রুনাশ হয় । কয়ঞ্জবৃক্ষের কাঠে অগ্নি 'জালিয়া ঐ বুক্ষের সমিং, কটুতৈলমিশ্রিত করিয়া হোম করিলে শত্রুর মায়ণ হয়। বহেড়া বৃক্ষের কাঠের অগ্নিতে ঐ বৃক্ষের ফল भूव्षूक कब्रिब॥ cशभ कब्रिप्ण भण अग्नांडिङ्ठ रश्ब्रा वृङ्काমুখে পত্তিত হয়। কার্পাসবাদ কাজী মিশ্রিত করিয়া ভঙ্গার হোম করিলে শত্ৰুগণ পল্পনগৰ কলম্ব কৱিস্কা বিনাশপ্রাপ্ত ছয়। झर्ष”, अिश्ले, मिश्रणी स भछि य३ गकडा अदा ७रुङ्ग झुङ भिविज्र कब्रम्ला ८शोध कब्रिट्न बब्रप्ञाप्ण श्रृङ्गङ्ग यूफू श्ब्र। ঋগ ৰেষোক্ত লবণষত্রে অভিমায়ঙ্কণও কয়৷ ৰাইভে পারে। مهای ] 1. ** भाद्रशाप्ति अछिल्लांब्रकई विश्वश्व कछेणाषा, ५:हेछछ हेही बिरलष नावर्षीम श्रूंबा कब्र भावशक ।। ३शष्ठ cकान श्वकाद्र जजहांनि »हहेरण दि*ङ्गैौऊ कण इईग्रा वारक । चभपठ७ीत श्रविक्रिड बिद्रावान् उज्ञलाप्ञ्च श्णसिङ बाखि ६ाब्रा हेश्। সম্পন্ন করা বিধেয় । ( ষট কর্ণদীপিকা ) cयांनिनौड८इ थाब्रt°म्न रिश्वघ्न «qहेक्र° लिषिड यां८छ्भवणयाटत्र महेश्रो ङिथि हहtण ॐ बिरन ब्रांख्रिकाएल খদির-কাষ্ঠের অঙ্গার লইয়া লোহফলকে শক্র-প্রতিকৃতি অঞ্চিত করিক্তে হইৰে । পরে এ অঙ্কিত শত্রুর মস্তক, সেন্ত্রে, ললাট, হৃদয়, কর, নাভি, গুহ, কটি, পৃষ্ঠ ও পদদ্বয় প্রকৃতিতে স্বাৰাস্ত চতুৰ্দ্দশাক্ষর মন্ত্ৰ বখাকৰে লিখিতে হইবে। যথাক্রমে मल्लष५ नकण णिषिइl ऊंशज्ञ cथङि♚ कब्र बावश्चयः । फ९नरञ्च नश्शब्रभूजा कब्रिजा अबऽवना cबदैौब्र शान कब्रिटड श्च ।। ५Itम श्थt--- "ीर्घाकाब्रा९ङ्गकपीर मनोरंख्नबख्याम्। नृबू७पूर्शन१ श्रडः कर्सब्रडौ९ निशचन्नैौम् । *झनांनं कन्नैौ१ ८नबैौ२ शांरब्र९ भङ्गभङ्गांम्न 5 ॥” এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া হরিদ্রাচুর্ণ সহযোগে ইঞ্জিকাচুর্ণ স্বার। दांभशाख कग्निघ्ना *& *क्लमांचकटेर्मीं मम:' ($हे मcइ शांब्रा निष्ठ हऐ८द । बांझांब्र भांब्र* कब्रिटङ श्tद, ऊांशंग्न मांभ कब्रिब्र! “অমুকস্ত শোণিতং পিব পিৰ, মাংসং খাদয় খাদয় ষ্ট্রা নমঃ’ এই মন্ত্রে মধ্যরাত্রিতে পুজা করিয়া ১৪৮ বার জপ করিতে হয় । এইরূপ ক্রিয়া করিলে একাদশ দিনে তাৰায় জয় এবং এক বিংশতি দিলে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। অন্তবিধ {ষাড়ের গোবর লইয়। শিৰ গড়িতে হইবে । এ শিব যখৰিধানে পুজা করিলে মারণ হইয়া থাকে।

  • “এবত্ত মারণং দেবি । বিশেষাম্ কথয়ামি তে।

সাৰং বহ্নিসমাযুক্তং ৰাজনেত্রবিভূষিতম্। কূৰ্চন্ময়ং অতো দেখি। অমুকং মায়য় গাৱয় । চতুর্দশক্ষরে মুস্ক স্বাৰাণ্ডঃ শত্ৰুনাশকঃ ॥ थशिब्रिांबांद्रमांप्रांप्त कूजांडेश्वाe विप्लवज्रः । লেখয়েৎ পুত্তলীংশক্রম্বরূপং লৌহপত্রকে । নিশায়াং মস্তকে নেৰে ললাটে হৃদয়ে করে। লাভে গুহে কটে পৃষ্ঠে ক্রমোক্তেন পদদ্বয়ে । মন্ত্রবর্ণন সমালিখা প্রতিষ্ঠাং তত্র কারয়েৎ । गरङ्गिभूशtं बद्ध्। शू क्षाग्विश्वैौ अश्विनीम् ॥ এবং ধ্যাম্বেষ্টকাটুর্ণধানস্তেন শান্ধি । é श्रद्धमांजकtरी जय: ऎछिब्रह मटरचद्रेि । इब्रिजाष्ट्रर्षणदिकार्रवांचार पचानानन छू s