পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৩০৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ভস্মক so তলং (গ্ৰী ) ¥डीडि ভস (পৃ ভগোংদি । ૩૧ האכול ( इच्चिरिः । • काi। १ अत्रमाण । ७ ब्रप्रद्र--*-डांकब्र । ৫ ধোনি । ( মেদিনী) ৬ মাংস। এ কারগুবপক্ষী। ৮ প্লব । (উজ্জ্বল) ৯ কাল। ১• হৃৎপিগু। ভসদ্য ( fত্র ) কটিপ্রদেশভব, তৎসম্বন্ধীয়। ( অথর্ষ ২৩৩৫ ) छनन (१९) बलपौडि ख्ण-यू । जमग्न । (फूब्रिय०) --- ভলন্ত (পুং ) বগুস্ট্রীতি ভগ-বাহুলকাৎ ঝচ । কাল। (ত্রিকা-) ভসন্ধি (পুং ) ভানাং নক্ষত্রণা সন্ধি । নক্ষত্রদিগের সন্ধ্যাক্সক कॉलcछन । “লাপেঞ্জপৌক্যাধিষ্ণtণামস্থাঃ পাদাঃ ভসন্ধয়ঃ। তঙ্গ গৰ্ভেখাদ্যপাদো গণ্ডাগু নাম কীৰ্ত্তাতে ॥” ( স্বৰ্য্যসি• ) অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও রেবতী নক্ষত্রের চতুর্থ চরণ নক্ষত্রদিগের লৰি । ভসমূহ (পুং ) তানাং নক্ষত্রাণাং সমূহঃ । নক্ষত্র সমূহ। তfগত ( ) ভস্ক । ভস্ম । ( হেম ) "চন্দনং লামদেবাখ্যে হরতালঞ্চ পৌরুষে। ঈশানে ভর্মিতং কেচিদালেপনমিতাদৃশম্।"(বায়ুসং ২৯৪১) ভসূচক ( পুং ) ভানাং নক্ষত্রাণাং স্বচক: । দৈবজ্ঞ । (শব্দ রঞ্জা • ভস্ত্রকা (স্ত্রী) ভস্যতে হাত ভস দণ্ডে এন টাপ, ভয় | তত: স্বাধে কন্‌টাপ, (ভন্ত্ৰৈৰ জ্ঞাঙ্গেতি। পা ৬৪৭) ছতি | ইত্বং ন । চৰ্ম্ম প্রসেবিকা, ভস্থা । ভস্ত্রা (স্ত্রী) ভস্ততে ইনয়েতি ভস ( ছয়মাপ্রয়ভসিভাস্ত্রন । । উণ, ৪।১৬৭ ) স্থতি ত্রন, জঙ্গাদি স্থাৎ টাপ । অগ্নিদাপক চৰ্ম্ম । লিপিত যন্ত্রবিশেষ। চাল ও ভার্থী ও র্যাত । পৰ্য্যায় চৰ্ম্মপ্রসেবিকা, ভস্ত্রাক, ভস্থক, ভগ্নী, ভঙ্গিক।। ( শব্দ রত্না • ) “মাত ভষ্ম পিতু: পুত্ৰে যেন জাত: স এব স: | | ভয়ৰ পুত্ৰং ছদ্ম মাধমংস্থা: শকুন্তলাম "(ভাগ• ৯২-২১) ২ চৰ্ম্মস্থালী । ভস্ত্রাক ( ) ভগ্না । ( শঙ্করত্না- ) ভfস্ত্রক ভস্থর হরাত (ভস্ত্রাদি ভা: 8ন। প। ৪,৪১৬ ) হতি স্থান । ভগ্ন স্থার করণকারী । স্থিয়াং উীষ । ভস্ত্রী ( স্থা ) ভলাতেইনফ্লুেত ভস-ত্রন, গোরাদিত্বাং উীষ । ভস্ত্রা । ( শল্প র স্থা • ) ভস্ত্রীয় ( ত্রি ) ভক্স। উৎফরাদি ভাং-ছ ( পা ৪।২৯• ) ভগ্নার অদূরদেশাদি । ভস্মক ( ) ভশ্ব-সংজ্ঞা৯াং কন, বা ভষ্ম করো'ত কু-ড । ১ ৰােগচে, বহুতোজনকাৰক রোগsে, ভংগীরোগ। ভাব প্রকাশে এই রোগের নিদানাদি লিখিত আছে, - পরিমাণে অধিক ও রুক্ষদ্রব্য ভেtঞ্জনশীল বা ক্রর কফ ক্ষীণ [ ৩০৬ ] ভস্মন এবং বায়ু ও পিত্ত বৰ্দ্ধিত ছহয়। জঠরাগ্নি অত্যন্ত ৰদ্ধিত হয় এবং ঐ বদ্ধিত অগ্নি বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া ভক্ষিত এখাকে ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মীভূত করে, একারণ উহাকে ভম্বকরোগ কহে। ভস্মকরোগে রক্তাদি ধাতুসমূহ পরিপাক হইয়া যায়, সুতরাং উহাকে উপেক্ষা করাহ শ্ৰেয়ঃ। পিপাসা, ঘৰ্ম্ম, দাহ ও মৃচ্ছ। এই কএকটি ভস্মকরোগের উপদ্রব। ভস্মক রোগে ভুক্ত সামগ্ৰী সহসা পরিপাক হইয়া যদ্যপি ধাতুসমূহ পরিপাক হয়, ভাহা হইলে সত্বরই রোগীর জীবন নষ্ট হইয় থাকে। (ভাবপ্র- জtঠরাগ্নিবিষ্কারা- ) ২ অতিশয় বুভূক্ষ।। ৩ স্বৰ্গী ৪ রূপ । ৫ বিড়ঙ্গ । ৭ ভাগী । ( বৈদ্যুকান • } ভস্মাগ্নি (পুং ) তন্নামক রোগবিশ্বের, ভষ্মকাটরোগ। ভস্মাকার ( পুং ) ভস্ম করে তাতি ক ( কৰ্ম্মণ্যণ. প। ৩২১ } হতি অণু, । রঙ্গক । ( শব্দমা • ) ভস্মকূট (পুং ) কামরূপস্থিত পৰ্ব্বতভেদ । এই পৰ্ব্বতে স্বয়ং মহাদেব বাস করেন । "নন্দনাং পুৰ্ব্বভাগে তু ভষ্মকুটো মহাগিরি; ৷ যত্র তিষ্ঠতি ভূতেশো মহাদেবে। বৃষধ্বজ: ॥” ( কালিকাপু• ৮অ• ) ভস্মগন্ধ৷ ( স্ত্রী ) ভয়েন ইব গন্ধে যুস্তা । রেণুক। (ভাবপ্র) ভস্মগন্ধিক (স্ত্রী ) ভস্মগন্ধোহস্ত্যস্ত। ইতি ভস্মগন্ধ ( অত হনি ঠনে। পা ৫২,১৫৫ ) হতি ঠন্‌, টপ্‌। রেণুকাখ্য গন্ধদ্রব্য। ( জটাধর ) ভস্মগন্ধিনা ( স্ত্রী ) ভস্মন: হব বাহুল্যেন গন্ধোহস্ত্যস্ত ইতি ভস্মগন্ধ-ইনি উীপ। রেণুকাখ্য গন্ধদ্রব্য । ( অমর ) ভস্মগর্ভ (পুং ) ভস্ম গভে যন্ত । ১ তিনিশ বৃক্ষ । ( রাজনি• ) ভস্মগর্ভ। ( স্ত্রী ) ভস্ম গভে যন্ত। ইতি টাপ । কপিল শিংশপ। । ( অমর ) পয্যায়— “শিংশপা পিচ্ছিলা শু্যাম কৃষ্ণসারা চ সা গুরু; । কপিলী সৈব মুনিভি ভস্মগৰ্ভেতি কীৰ্ত্তিতা ॥” । ভাবপ্র ) ২ রেণুক নামক গন্ধদ্রব্য । ( জটাধর ) ভস্মজীবাণ ( পুং ) উপনিষদ্ভেদ । ভস্মত । স্ত্রী ) ভস্মনে ভাব: তল টাপূ। ভক্সের ভাব ৰ৷ ধৰ্ম্ম । ভম্মতুল ( ক্লা ) ভস্ম তুলতি তুলস্থতি বেতি তুল-ক । গ্রামকুট। ২ পাংগু-বর্ষণ । ৩ হিম । ( মেদিনী ) ভস্মন ( ক্লী ) বভীতি ভঙ্গ-ভংসনদীপ্ত্যোঃ ( সৰ্ব্বধাভুভে। মানন। উণ, ৪।১৪৪ ) ইতি মনিন। দগ্ধ কাঠাদি-ৰিকার, চলিত ছাং, শিবাঙ্গভূষণ। 'অস্তাঙ্গভূষণং ভস্ম বিভূতিভূতিরস্ত তু।' (শঙ্গরয় )