পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৪০৪

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ভাব [ 8-8 ) ভাব মক্ষত্রের কথা লিখিত হইয়াছে, তাছ। এইরূপ জানিতে হইবে। ५झे प्रांप्रलश्चांद श्रीनग्नग्रनग्न 9 विशुद्र मड८छण श्रांरझ । মত্তান্তরে ভাবানয়ন—শল্পনাদি স্বাদশভাব বিচার করিতে হইলে মধ্যাদি গ্রন্থগণ যে রাশিতে থাকিৰে, সেই রাশিমিত অঙ্ক দ্বারা স্বৰ্য্যাদিগ্রহসংখ্যক অঙ্ককে গুণ করিতে হইবে । পুনরায় ঐ অঞ্চকে ৯৯ দিয়া পূরণ করিয়া যে গ্রহের ভাব গণন কয়৷ হইবে, সেই গ্রহের জন্মনক্ষত্র উহাতে যোগ করিতে हहेष्व । नरव्र गभ्रमःथाक अश, बांब्र छाष्ठभ७°ब्रिभिऊ श्रज्ञ ५३ फेछब्रांक ॐशं८ड cषां★ कब्रिब्रां ४२ नेिब्रा लांशं प्रिंटण शांश जबनिहे शाक्रिय, जांश दांब्रा क्लाभ *ब्रनानि फांव श्ब्रि कब्र যাইবে । মতাস্তরে-যে রাশিতে গ্রহ থাকিবে, সেই অঙ্ক দ্বিগুণ করিন্থ। ১৫ দিয়া তাহীকে গুণ করিবে, এবং যে নক্ষত্রে গ্রন্থ মাছে, সেই নক্ষত্রপরিমিত অঙ্ক পূৰ্ব্বগুণিত অন্ধে যোগ করিয়৷ ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা জবশিষ্ট থাকিবে, তাহ। দ্বারা ভাব স্থির হইবে। প্রথমে গ্রন্থগণের বলাবল বিশেষরূপে স্থিয় করা আবশ্যক। কারণ, কোন স্থানে গ্রহের কিরূপ বল, তাছা অগ্রে না জানিয়া ভাববিচার নিম্প্রয়োজন। কারণ বল স্থির না করিয়া কেবল उांद बांग्रा एन कि श्ब्र न, दाङिङ्गम इहेब्रा थांटक, uहेछछ বলাবলের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা জ্যোতির্বিদের অবশ্বকৰ্ত্তব্য। নিদ্রাভাবস্থিত কোন পাপগ্রহ জায়াস্থানে থাকিলে গুম্ভमाँप्रक्ष श्ग्र, गि इ भा*alश् कईक मूडे शहे८ण कमांक उडकद्र হয় না, দি স্বীয় শক্ৰগৃহগত পাপগ্রহ জায়াস্থানে থাকিয়া अङ्गकर्तुक श्रृंडे श्य, स्वाश श्हेप्न भञ्जीब्र गरुिङ डाशब्र शृङ्गा হয়। যদি ঐ স্থানে গুপ্তগ্রস্থ থাকে এবং ঐ শুভগ্রন্থ "শুভাশুভ এাছকর্তৃক সৃষ্ট হয়, তবে তাহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়। জায়াস্থানে শয়নতাবেরও ফল এইরূপ অশুভ । কোন পাপগ্রছ নিজা বা শয়মাবস্থায় স্বজস্থানে থাকিলে শুভদায়ক হইয়া থাকে, ইহাতে আর কোমরূপ বিচারের • जांदक्षुए नोई । किङ् $ नांनं$ह दक् िचैौब्र ॐफ़ हारन কিংবা আপনার গৃহে আখৰা মূল ত্রিকোৰে থাকিয়া স্বতস্থানशङ इग्न, उांइ श्रेष्ण अवशहे मखांहनग्न शनि इहेब्र शांप्क । निझी व भद्रन उवांभन्न उउ&श् रुडूक नृडे इश्बा एउशरन ¥ोकिएल ७यर्थध नखाएमङ्ग विघ्न श्द्र । নিদ্রা বা শয়নভাৰঞ্জয় পাপগ্রন্থ মৃত্যুস্থানে থাকিলে রাজা दा भङ्ग कर्पुक श्रणबूङ्गा शंलेब्र थाप्क । यदि जे भाग७श् तङअरश्द्र गश्ङि बिजिउ वारक, जर्षदां तङअश् कडूक मृ४ रा, उाश श्रेष्ण भघाउँौर्इ वृङ्गा रा। শনি, মঙ্গল বা স্বাহ মৃত্যুস্থ হইলে অপমৃত্যু বা শিরচ্ছেদন হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই । -- কৰ্ম্মস্থানে কোন পাপগ্রন্থ শয়ন বা ভোজন ভাবে থাকিলে , দরিদ্রতা হেতু সমস্ত ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে হয়। চঞ্জ কৌতুক অথবা প্রকাশ ভাৰে কৰ্ম্মস্থানে থাকিলে প্রবল রাজযোগ হয়। যদি শুভগ্রহ পাপগ্রহের সহিত অযুক্ত হইয়া ২,১০,১১,৯ বা ৫ম গৃহে থাকে, তাহা হইলে মহতী সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। i রবি শয়নভাবে থাকিলে মনাগ্নিযুক্ত, পিত্ত্বপূগরোগ, দীপদ এবং অর্শ ৰা ভগনীয় রোগ হয় । উপবেশনভাবে*কিলে শিল্পকর্ণকারী, খামৰ দেহৰিশিষ্ট, উত্তম বিদ্যারহিত, হুঃখযুক্ত ও পরসেবায় রত হয়। রবি যদি নেত্রপাণিভাবে থাকির। লঙ্গের পঞ্চম, নবম, দশম ও সপ্তমস্থান-গত হয়, তাহা হইলে সকল প্রকার মুখ, এবং এই সকল স্থান ভিন্ন অল্পস্থলে থাকিলে ক্রুরপ্রকৃতি ও জলদোষ রোগযুক্ত হইল৷ থাকে। প্রকাশন ভাবে থাকিলে চক্ষুরোগ, অতিশয় ক্রোধ, পরদ্বেষ্ট, ধাৰ্ম্মিক ও ধনবান হয়। কিন্তু ত্রিকোণ ও সপ্তমস্থানে থাকিলে দাতা, ভোক্তা, মানী, রাজতনয় ও ধনাধিপ হইবে । রবি গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে নিদ্রাভিলাষী, ক্রোধী, নরাধম, কুরগ্রকৃতি, দাস্তিক, কুপণ ও পরদায়-রত হয়। রবি গমনভাবে থাকিলে প্রথম স্ত্রী ও প্রথম পুত্র বিনষ্ট হয়, সম্ভাবগতি ভাবে থাকিলে ভাৰ্য্যাপ্রিয়, মানী, অনেক গুণযুক্ত, বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন, আগমভাবে থাকিলে মূৰ্খ, সৰ্ব্বদা কৰ্ম্মকুশল, মিথ্যাবাদী, কুৎসিতবিদ্যাসম্পন্ন, নির্দয় ও পরনিনাক ; ভোজনভাৰে থাকিলে দাস্তিক, মৎস্ত ও মাংসলোভী, শাস্ত্রবেত্তা এবং সদাচারী ; নৃত্যলিপ সাভাবে থাকিলে কর্ণরোগী, নানাৰিস্বাকুশল, রাজপূজ্য ও পণ্ডিত ; কৌতুকভাবে থাকিলে উৎসাহমুক্ত, ধনধান্তসম্পন্ন, সৰ্ব্বদা কৌতুকপরায়ণদাতা, ভোক্তা ও শিল্পনিপুণ ; নিদ্রাভাবে থাকিলে নিদ্ৰালু, ব্যাধিযুক্ত, প্রবাসী, রক্তচক্ষু, ক্রোধী এবং शब्रमिक्रक श्हेब्र परिक । இக் ब्रदिब्र ७ोहेब्रप्श श्वब्रमोनि दांब* डांभंकण हिब्र कब्रिटङ ছইৰে। চন্ত্রেয় ভাবফল-চন্ত্র শহ্মনভাবে থাকিলে ক্রোধী, धद्विग्न, जरुिध्द्र णणü, सश८ब्रांगै ७ अशन इन । छtअब्र. DY D BBBBDDD BBB BBBB DD DDBS DD উপবেশনভাৰে থাকিলে বিছে, প্রবাসী, পিত্তমূলরোগী, ধনহীন, ৰূপ, ও কুটিল ; নেত্ৰপাৰি তাৰে থাকিলে চক্ষুরোগী, ীিপী, ৰাদ্ধাঙ্গ, জুর, খল ও নীয় ; গমনেচ্ছাভাৰে থাকিলে अश्ब्रिषङि, भांडारी, औशनरब्रानै ७ थमशैन ? गडांवगडिडारद थाकिtग बांक, शांद्रिक ७ शूझकरअई ; चांत्रक्मछांएव षांकिरण