পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৪৬৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


[ 8૭૬ ] & r ভুবনেশ্বর # - ভুবনেশ্বর றை সূত্র ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং ক্লিয়ং গিরিশোঞ্চিতম্। সৈবা প্রকাশতে রাজন বেণীসংস্থানলক্ষণ। উত্তরং তাঁরমেতদ্ধি সততং জিলুৰিতম্ ॥ ৪ पञांझम्झांडा महांश्चांख रँौर्षी बॉम् ६५ छविशनि ॥ २७ श्रक्षोनश् cषविषाग्नन चषी चर्भभू:शशि: । সৈব সাগরমাসাম্ভ রাজনৃ ৰেণীসমাশ্রিত। অস্ত্ৰ ৰৈ ঋষত্ত্বোংস্তেহপি পুরা ক্রতুক্তিরাজিয়ে ॥ ৬ এতামাক্ষস্থ জ্ঞয়ং ত্তে জ্বমেকস্তয় সাগরং ॥ ২৪ আত্ৰৈৰ ক্ৰুদ্রে রাজেন্দ্র পণ্ডমাদত্তবান মখে। পশুমাঙ্গায় রাজেন্দ্র ভৈিগাংক্সমিতি চাব্ৰবীৎ || ৭ ছতে পশোঁ তদা দেবাস্তমুচুঙরতর্ধত। মা পরস্বমড়িদ্রোপ্ত মা ধৰ্ম্মান সকলান বশীঃ ॥ ৮ ততঃ কল্যাণরূপাভিৰাগ্ৰভিস্তে রুদ্রমন্ত বন। ইষ্ট্য। চৈনং তপল্লিত্ব। মানয়াঞ্চক্রিরে তদী ॥ ৯ তত: স পশুমুৎস্বস্ত দেবযানেন জগিবান। তত্ৰাক্ষুবংশে রুদ্রস্ত তং নিবোধ যুধিষ্টিয় ॥ ১০ অযাতযামং সৰ্ব্বেভ্যে ভাগেভ্যে ভাগমুত্তমম্। দেবীঃ সংকল্পয়ামামুর্তাঙ্ক প্রস্ত শাশ্বতং । ১১ ইমাং গাথামত্র গায়াপঃ স্পৃশতি যো নরঃ। দেবযানোহন্ত পন্থা চ চক্ষুষাভিপ্রকাশতে ॥ ১২ বৈশম্পায়ন উবাচ। ভতো বৈতরণীং সৰ্ব্বে পাওবা দ্রৌপদী তথা । অবতীর্ঘ্য মহাভাগাস্তপাঞ্চfকরে পিতৃন । ১৩ যুধিষ্ঠির উবাচ। উপম্পূণ্ডেছ বিধিবদস্তাং মস্তাং তপোবলাৎ। মামুষাদস্মি বিষয়াজপেতঃ পশু লোমশ ॥ ১৪ সৰ্ব্বান লোকান প্রপতামি প্রসাদাৰক স্বত্রত। বৈখানসানাং জপতামোৰ শস্কো মহাত্মনাং । ১৫ লোমশ উবাচ । ত্রিশস্তং ৰৈ সহস্রাণি যোজনানাং যুধিষ্টির। স্বত্র ধ্বনিং শৃপোষোনং তুকামা বিশ্বাস্পতে ॥ ১৬ এতং স্বয়ম্ভবে রাজন বনং দিব্যং প্রকাশতে । স্বজাৰঞ্জত রাজেক্স বিশ্বকৰ্ম্ম প্রতাপবান ॥১৭ বশ্বিন যজ্ঞে ছি ভূমন্ত কগুপায় মহাত্মনে । সপৰ্ব্বভৰলোদেশ দক্ষিণার্থে স্বয়স্থৰ ॥ ১৮ अदानौश्ध ८कोएढङ्ग नङभाल्ना भरी ठमो । উবাচ চাপি কুপিতা লোকেশ্বরমিদং প্রমুং ॥ ১৯ ন মাং মর্ত্যা তগৰৰ কৰ্ম্মৈচিঙ্গাতুমৰ্হসি। প্রদানং মোঘমেণ্ডত্তে ৰাস্তাম্যেৰা রসাতলম্ ॥ ২০ বিষীদন্তীং তু তাং দৃষ্ট কণ্ঠপো ভগৰাকৃষিঃ। প্রসাদয়াংৰক্ৰাধ ততো ভূমিং বিশাম্পতে ॥ ২১ ততঃ প্রসন্ন। পৃথিৰী তপসী ভষ্ঠ পাণ্ডৰ । পুনরুরন্থ সলিলাম্বেনীরূপ স্থিত বর্তে। ২২ XIII 磯 እኔ ግ অহং চ তে স্বস্ত্যয়নং প্রযোক্ষ্যে যথা জ্বমেলামধিয়োহুসেইন্ড। পৃষ্ট ছি মর্বোন ততঃ সমুদ্রমেষ বেজী প্রবিশঙ্যাজমীচ ॥২৫ ওঁ নমো বিশ্বগুপ্তায় নমো বিশ্বপরায় জ্ঞে । সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাগুলি, ২৬ অগ্নিমিত্রে ধোনিয়াপোহৰ দেব্যে ৰিকোয়েতত্বময়ুতন্ত মাভিঃ এবং ক্ৰৰন পাগুব সত্যবাক্যং বেদীমিমাং ত্বং ভরসাধিয়োছ ॥২৭ ऐरुश्रन्ञांग्रम छैदांऽ । ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো মহাঙ্ক যুধিষ্টিয়ঃ লাগয়মতাগঙ্গৎ। কৃত্ব চ তচ্ছসিনমস্ত সৰ্ব্বং মহেঙ্গমালাজ্য নিশামুৰাস ॥ ও• ( ভারত বনপৰ্ব্ব ১১৪ অধ্যায় ) ( রাজা যুধিটির ) গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে গমনপূৰ্ব্বক পঞ্চ শত নদী মধ্যে অৰগাহন করিলেন। তৎপরে সেই বঁীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সমুদ্র-তীর দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্র কল্পিলেন। লোমশ বলিলেন, ८ह#डीनमम । এই সকল দেখা কলিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই প্রদেশে যে স্থলে ধৰ্ম্ম দেবতাদিগের लग्नभांशंठ श्हेग्नः शका कब्रिग्राहिरणन, ठथांग्र यज्रब्रगै मन्ने আছে। গিরি দ্বারা স্থশোভিত সতত ঋষিগণযুক্ত ও দ্বিজাতিनिरवविड cनहे शङफूभि ४दङब्रगे नौब्र केङब्र ठब्र, ईश স্বৰ্গগামী ব্যক্তির দেবযানস্বরূপ। পূৰ্ব্বকালে ঋষি ও অন্যান্স मश्ग्राष्ट्र। यहे रोप्न यश कब्रिग्राश्प्णिन । cश् ब्रा८छछ । এই স্থানে রুদ্রদেব যজ্ঞে পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কহিয়।ছিলেন, এই ভাগ আমার । হে ভয়তধভ ! রুদ্রদেব পশু হরণ করিলে দেবতারা তাৰাকে কছিলেন, আপুনি পরস্ব " গ্রন্থণ করিবেন না, সমগ্র বঙ্গীয় ভাগে অভিলাষী হুইবেন না । পরে তাম্বারা তাহাকে কল্যাণরূপ বাক্যে গুৰ করিলেন यबः हट्टि धाग्न नख्हे कब्रिब्र। गयानिड कब्रिट्नम। स्वयन ক্ষদ্রদেব পণ্ড ত্যাগ করিয়া দেবযানে আরোহণপুৰ্ব্বক গমন করিলেন। ছে যুধিটির! তষিয়ে রূত্রের ধে গাথা আছে, তাঙ্কা শ্রবণ করুন। দেবতারা রুদ্রের ভয়ে গুহাকে সৰ্ব্বতাগ হইতে উৎকৃষ্ট সম্ভোজাত তাগ চিরকাল প্রদান করিৰায় নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন । খেয়স্থধ্য এই স্থানে এই গাথা গান কৰিয়া দান করেন, তাৰা দেবধান নয়নপথে প্রকাশিত হয়। বৈশম্পায়ন বলিয়াছিলেন, তৎপরে মহাভাগ পাওষগণ cोगौब्र गश्ठि ४बङग्नीष्ठ माबिब्रा निङ्गुणात्कङ्ग उनि