পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৪৮৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ভূক্ষীরবার্টিকা [ 8to J ভূগোল छू०नश्वक ( *) हकदघनत्ञाबार ग्रुम् । बवादी । (बाबनि•) ' ङ्गकमचा (जैौ ) cभीबकब्जै । (ध्दछकनि•) ङ्लम (१५) श्वः शिशोः श्च श्व । मशवाभिरु, कनिष्ठ भून्कूकौ। (ब्रॉबमि०) २ भूब्रन, ७ण । ভূকপিথ (*) woots own (Ferouia elephautum) ( ) উৎকল । ভূকম্প (পুং) জুৰঃ পৃথিব্যাঃ কম্পঃ ভূমিকম্পন। इंश कृबिब फेरनृाफ विष्णय। “ऽब्रश्ब्रिङद९८डोअर कूरू~थगि छूधिबम । बजाभङ्गांना१४षङ्गठार ८डौभड्नभि शैसेिंउम्॥ ভেীমং জাপ্যফলং জ্ঞেয়ং চিহ্মেণ পরিপচ্যতে ॥* (জ্যোডিস্তৰ) { বিশেষ বিবরণ ভূমিকম্প শৰে সুখ ] ভূকণ (পুং) জ্যোক্তিশাস্ত্ৰে নিৰক্ষমণ্ডলের বাসার্ধ। adius of the equator. ভূকলি (পুং) জনৈক মুনি। (প্রবাৰা) স্কুকৰ্বদারক, বৃক্ষবিশেষ, । ছিৰী ছোটলে লোক্কা, পৰ্য্যায়,— ক্ষুদ্রশ্লেষ্মান্তক, শেলু, লঘুশেলু, গধূপিচ্ছিল, লক্ষ্মীছ, স্বক্ষফল, লঘুকৃতক্রম, ভূক্ষ দ্বার। ইহার গুণ মধুর, কাম ও পুলमांचक, बाङaयष्कां★१, किक्षि९ नैठण ● बर्नयाब्रक । (ब्रछिनि०) ভূকল (পুং) স্থৰ পৃথিৰা কলা। নিতাৰ (রানি) ভূকগুপ (পুং) ভূবি পৃথিব্যাংকগুণ ইৰ, ভুষ কস্তপ ইতি ব। বঙ্গজেব। প্ৰস্তান্ত কগুপস্তাংশস্তেজল। কস্তপোপমঃ । ৰস্থদেৰ ইতি খাতে গোয়ু তিষ্ঠতি ভূতলে ॥"(হরিবং ৫৬ অ•) কগুপের অংশে বক্ষঙ্গেৰ অবতীর্ণ হন, এছজগু তাছার नाब फूकछ” श्हेब्राप्श्। তুকাক (পুং) জুৰি খ্যাত কাক। ১ ঘনক। १ cकोश्याः । ৩ মাল কপোত । ( শঙ্করত্নাe ) ভুকুৱা (খ্ৰী) জুৰি কৃতীক। ভূপালী (দামিভুকুৱাওঁ। (খ্ৰী) কুৰি হাতীৰ। বিদায়ী, কুকুৰাও, চলিত জুইকুমড়া । (পুং) জুৰঃ পৃথিখ্যাঃ কেশ ইব। ১ শৈবাল। ২ বট । (জী) ডুকেশষ্টপূ। স্বাক্ষসী। (শৰময়াৰলী) ! তুকেশ (খ্ৰী? বেশস্থিা छोन्। अश्न्च्ज नामक बुक्र-, বিশেষ, চব্বিত গোমরাজ। (মেদিনী) i ভূঙ্কিং (পুং) স্থৰ ফিড়িংক্ষিণাতীত দিলি। শূকর। इकोब्रवकिी (धी ) काओप्वत्र &की मनप्रैौ । } "ীয়বাগা ধোনির্বাস্ত গ্যাশিনঃr (রাজতরঙ্গিণী ১১৪৭) ృళీఫి 哆 XIII স্কুখড়, শুদামী গঙ্গালিনজা ৰিলে। ইহাৰ থৰ্পৰ छहेब डिच कgघ्र । [नभबांधैंौ cनष ] ভূখণ্ড (রা) ১ ভূমিখণ্ড । ই পদ্ধ ও কাশের জন্তর্গত

  • 母忆哥哥‧密 - - ভূখর্জুরী (স্ত্রী স্থলংগা খর্জী, শক্ষিপাখিৰাজিৎ*াল। क्रूज वर्षी,णशाब-झ्दङ, बइशषेत्रिका, विषदंदौ । हेशत्व ७१ मधूछ, कैफण, गाइ ७ क्रिङमानक । (ब्रांजत्रि' )

- फूभन्ना (बौ) मूबा मामक थरुजरा, भूझबार्ली। (*ब*ि) छूर्णब्र ( ने) इवः शिवाiः श्रक्र । क्रि (ब्रांबबि• ) ভূগর্ভ (পুং) ১ ভবভূতিকৰি। (জটাধয় ) ভূ গৰ্ব্বভূতাপ্রক ভূত পৃথ্বীগর্তে কুঙ্গে ৰঙ্কেত্তি। ই বিষ্ণু । "হিরণ্যগর্তে ভূগর্তে মাধবো মধুসূদনঃ।” (ভারত ১৩১৪৯২১) ७फूबिद्र अआडम्न जात्र । তুগৃহ (কী) फूमषरिङ हर१ । ५ फूयशश्कि श्रृंद । १ ठप्शाङ यज़ बहिःशिङ ८ङ्गथाजड़ दिएनषाचक नगार्ष । (उढनाइ ) ভূগোল (পুং) ভূগোলে মওলমিৰ। ভুবনকোষ, গোলা काद्र म७ण । फूय७ण। “মধ্যে সমাদওত ভূগোলো ব্যোন্ধি ভিত্তি। বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাস্কিঙ্কা ॥"(স্থৰ্য্যসি) cय तांप्छ शृषिबैौङ्ग छै*ब्रिडॉरनङ्ग विदइ१ कशिङ इब्र । { খগোল, গোল, পৃথিবী ও জুৰনক্ষোৰ শঙ্গে দ্রষ্টব্য। ] aज्ञांछिरिक इऑन । ভাস্করাচাৰ্য্য প্রভৃতি হিন্দু-জ্যোতির্বিদগণের মতে, পৃথিৰী গোলাকার ও অচলা ৷ ইছ কোন মূর্ব পদার্থৰে জৰলম্বন कब्रिग्रा अयहिड नrश् । शृंधिषैौम्र भठि माई, ५व६ aश्ञ५ ७ बक्छब७ग इशाकरे भहिबभग शब्रिहरुरइ । रुशवकूश्य যেমন কেশরকলাপে পরিবেষ্টিভ, সেই প্রক্ষার এই ভূগোলের চক্ষুদিকেও পৰ্ব্বত, চৈত্য, মাঝে, জয়ন্ত্র, ও দেবগণ প্রভৃতি ৰাৱা ৰেষ্টিত। (নিশিয়ােি গোপাধ্যায় ) लार्वज्राप्नेब्र वक्त, नृषिदौ आक्रण मtश्, अनवब्रफहे अभ१ कब्रिाज्रदछ। अिश्, मक्रझ धफूछि cजोड़िकम७ी निष्झण, नृश्रीिब्र गठि बछ्नांळनारे छांशप्कङ्ग फेना ७ जल रहेब्रा षाटक । সিদ্ধান্তশিরোমণিকায় গণিত ও যুক্তিৰলে পৃধিৱীয় গোলত্ব প্রমাণ কজিয়াছেঙ্গ । “छूट्धः निe: +चारुख-कविब्रक्-िकूजआर्किमक्जकचবৃন্তৈ ভোৱতঃ সমৃদলিলগলিল ৰোষতেজোমমোহাম্। মান্তাধারঃ ਬਿਊਿ १ ख्रिंौचि शृं नि♚१ बिंधक श्रृंच९ সমভাং " | (সিদ্ধাঞ্জশিরোমণি ) &