পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৬০১

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ভোজবিদ্যা ] د • ط [ তোজবিদ্য। সেই পুরুষ স্ত্রীদিগের ও রাজকুলের প্রিয়পাত্ৰ ৰইখা থাকে। তেল স্বত্রেণ মওকং ৰাষ্টং হাওকান্তরে। ৮ গোরোচনা ও পদ্মপত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক क्रशांठन्निथएमडूशे गङिसंरक्ष ठबज्राणन्। করিলে স্ত্রী বশীভূত হয়। ৯ মালতীপুষ্প লইয়। পট্টছত্ৰ ! দ্বারা বৰ্ত্তিক প্রস্তুত করিয়া এরওতৈলে প্রদীপ জালিবে । ! এই প্রদীপের শিখা শুক্রবারে মৃকরোটাতে কজ্জলপাত । করিয়া সেই কজ্জল দ্বার। চক্ষু রঞ্জিত করিলে তাছাকে যে মারী দর্শন করিষে, সেই নারীই বশীভূত হইবে। ১ ও नमः कगक्षाश्रृ।। ८वि बभ्रुमैः ८ष दभश्रृौ चांश' ँ शङ्ग অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে সিদ্ধি হইবে । সিদ্ধনাগাৰ্জ্জুনকক্ষপুটে রীলোকদিগের পতিত্বশীকরণো- s পায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ‘ওঁ নমো মছবিক্ষিণি পতিং মে বগুং কুরু কুরু স্বাহা’ এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে, পরে বিধানানুসারে নিম্নোক্ত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করিলে পতি ৰশ ছয় । ‘রোচনং মংস্তপিত্তঞ্চ পি তু তিলকে কৃতে । বামহস্তকনিষ্ঠায়াং পতির্পাসে ভৰতালম্ ॥১ ‘পুত্রজীবী চ রক্তা চ মোহিনী গিরিকণিকা । শ্বেতাপরাজিতামূলং সমাংশং চুর্ণমধ্যতঃ । দীয়তে পশ্চিমে রাত্রে সন্তামূলেছতিবগুকুৎ ॥২ ‘স্বশ্বেতং কণ্টকাৰ্য্যাশ্চ মূলঞ্চ গিরিকর্শিক। তামূলেন প্রদাতব্যং দাসৰং কুরুতে পতিম ॥৩ সমূলচুর্ণ ভূধাত্রী বস্ত্রে বদ্ধ নিবেশয়েৎ । নবনাতে ৰিনিক্ষিপ্তং তচ্ছংি পাচয়ে স্বতে। তদু স্থতং ভোজনে দেয়ং পতিঙ্গালো স্তবতালম্ ॥৪ “যত্র মূত্ৰয়তে ভর্তা তয় মৃদ্ধামপাণিনা। যত্নাগ্রাহং সমস্ত্রেণ প্রজপন্‌ পঞ্চভিনখৈঃ ॥ মৃদং কুলালচক্রস্থা বিপরীতন্ত বা হরেং। উভাভ্যাং বৃষভং কৃত্বা স্বত্রেণাসাঞ্চ প্রেতিয়েৎ ॥ দ্বারদেশে স্থিতং তন্তু যাবস্তুর্তা তু লঙ্ঘয়েং । তথ্য তু নিখনেচ্চৈব পীতবস্তে ভৰতলম্ ॥ তদৃগৃহে কামদেবোংসে অন্যত্র বগুতাং ব্ৰজেং 's ‘ওঁ হোং নাথং তুচ্ছং মন্ত্রয়তা হোং পঞ্চনখে উচ্চওং পনী ছোং সামোছি নাগপ্রতি সোং সাং যোগিনী কামিনী বালী বন্ধে স্বখেন সাং জবেন জাম্বয় সং রাং স্বাছ । অনেক মুত্র । স্বানমূত্তিক গ্রাহ সিদ্ধিযোগ ॥৬ ‘পুংবিলুং গ্রাহ কাপাসাদ্রতাবস্তে স্বঘোনিগং। | সঙ্গীবমণ্ডুকতাতে কার্পাসং তং বিনিক্ষিপেৎ ॥ | কস্তাবর্তিতন্মত্রেণ পুং পাদাস্তং শিরোমিলেৎ । ” খটাঙ্গং ৰেষ্ট্রন্থেং স্থত্রে চকুম্পাদং তত: পুন: | XIII : ) অষ্ঠত্র ঘগুং মদমো ভবতাত্র তা সহ ॥’৭ ‘কার্পাসধুলিতাপত্রং তত্র তচ্ছেযমাহরেৎ । তং কার্পাসং স্বপুংশুক্রে ভাবরেত্তঞ্চ শুক্রফং । বিবস্ত্রকল্পকাছস্তাত্বিপরীতেম কৰ্ত্তয়েৎ ॥ ধনুৰ্গৰ্ভময়ং কুৰ্য্যাৎ ত্রৈশ ত্রিগুণৈগুৰ্ণং। পত্যুঃ পুংস্তং ভৰেভাষা বাবারোপিতং ধনুঃ। অবতীর্ণে গুণে যওে জায়তে চ বশীভৰে ॥৮ ‘পঞ্চাঙ্গং দাড়িমং পিষ্ট খেতগর্ষপসংযুতম্। যোনিলেপে পতিং দাসং করোত্যপি চ দুৰ্ভগা । ‘ওঁ কাম মালিনি ঠঃ ঠ: উক্ত ৰোগামাং সপ্তান্তিমঞ্জিতে সিদ্ধি: ॥৯ ‘মালতীপুষ্পসংযুক্তং কটুতৈল সুপাচিতমূ। এতল্পিগুতগানার রতে মোহয়তে পতিম্ ॥১০ “স্বঘোনাবৃতকালে তু রোচনং নিক্ষিপেৎ পুনঃ । স্বপুষ্পং ভাবক্ষেত্তেন তিলকং পতিৰপ্তষ্কং ॥ খুত রবীজচুণৰ সপ্তাহং ভাৰম্বেলৈ । সৰ্ব্বদ্বারোস্তুবৈস্তেন খানে পানে পতিত্বশ: ॥১১ हेश दाठौङ जांब्र७ अन१था भूटिप्पांत्र ॐद्ध हड़ेब्राहइ । अप्रैौलपठांनिवकब ठ९नमृषांच्च ब्धां८लांकिंठ एश्ल मां । पञनश्छद्र রাজবশীকরণোপায় কথিত হইতেছে । ১ কুছুম, রক্তচলাম, কপূর ও তুলসীপত্র একত্র গৰ্যন্ধুখে পেষণ করিয়া কপালে তিলকধারণ করিলে রাজাকেও বশীভূত করিতে পায় যায় । ২ হন্তে শ্বেতবেড়েলার মূল বন্ধল করিলে ब्रांछांद्र धिग्न”iांक हऐtठ *ां८ग्न ७११ हङ्गिफlण, अश्वश्रृंका, কৰ্শ্বর ও মনঃশিল৷ ছাগস্থন্ধে পেষণপূর্বক তিলক ধারণ করিলে রাজা বশীভূত হম। ৩ পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতবেড়েলার মূল আনিয়া, সেহ মূল কপূর ও তুলসীপত্র সহযোগে একত্র পেষণ পুৰ্ব্বক বস্ত্রখণ্ডে লেপনপূৰ্ব্বক অপরাজিতাবাজের তৈল দ্বার ৰঞ্জিকা প্রস্তুত করিৰে । রাত্রিক্তে গুচি অৰস্থায় ঐ বৰ্ত্তিকা প্ৰজলিত কল্পিয়া দ্বীপশিখার কজলপাত করিতে হয়। সেহ কজ্জল দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে রাজা বশীভূত হন । পুষ্য নক্ষত্রে অপামার্গের ধাঞ্জ সংগ্ৰছ করিয়া সেই বীজ খাদ্য ব৷ পানীয় দ্রব্যের সহিত রাজাকে সেবন করাহলে ফল দশে । এই সকল কাৰ্য্য ‘ওঁ নমো ভাস্করায় ত্রিলোকায়নে অমুকমহীপতিং মে ৰশ কুক্ষ কুর স্বাছা এই মন্ত্র অsেiণ্ডর শত बांग्न छc* fनक श्ब्र कारी, अश्र6ान कब्रिtद्ध झग्र । ব্ৰহ্মদ গুী, ৰ৮ ও কুড় একত্র চুর্ণ করি। তাম্বুলের সহিত ৰাহাকে খাওয়াইবে, সেই স্তক্তিই বস্ত হইবে । বুটের মূল