পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৬৪৯

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


জকুংস ८खोलिका (श् ष्रौ ) णित्रयः श्रश्शशखां चम् । शिषवभात्रफा । खिब्रां* छैौक् ॥ २ बांखगूठांबांश्च चांब्रांदग्नि श्रृंकईफ ও মরুভূষি-গধাৰী স্থানতেন। ८खोयन (खि ) डूबन गचकौह । ভৌৰনায়ন (পুং) জুৰমের গোড়াপত্য । cखोबानिक *१) खूप्रो'भण्ड भfज्ः *क् । दाक्भिाग পঠিত ধাতু। cउोबांग्रन (जि) छूचनांबरू अधिब्र जगठा । “जदः शूरब्र जूरः, खट वीरश्री cजोबाङ्गनः” ( ७ङ्ग•ि ०१ss ) ‘cष्ठोबाशनः फूवश चटभद्र°कार छूद-मफ़ॉनिबार झक् ” (८बक्री" ) ভাল, ভয় । ভূদি• আত্মলে অক্ষ- সেই। লর্টু ভাসতে। নোট ভ্যলতাং। লুঙ, অভ্যলিষ্ট। ভাসতে, অব্য• ) উত্তর দিৰ । ( निषे.) ভাশ, ভাল, কীপ্তি। স্থাদি জাম্বনে জঙ্ক নেই। লট ভূশিতে। লিট ভুেশে, ৰত্নাশে ঋদিৎ লুঙ, পরন্মৈপদী অবস্থাশং। (স্বর্গাদাস ) ভাশ, দীপ্তি। নিৰাদি জামে জক, সেট, গট স্থাগুতে। ( দুর্গাদাস ) ভাল, দীপ্তি। ভূমি পক্ষে খিাদি জাম্বনে অক, সেট, লট ভূমিত্ত্বে। দিবাদিপক্ষে ভূস্তিতে। (দুর্গামাস ) ভ্রংশ ( জনশ ), ১ অধঃপতন । ২খলন। ৩ পলায়ন। দিবাদি পক্ষে ভূদি• পরস্মৈ জক, সেট, লট প্রগুতি। লিট, ৰত্রংশ, ৰভ্ৰংশতু। লুট, ভ্ৰশিত । পৃষ্ট, সংশিষ্যতি । লুঙ, অন্ত্রশং, অত্রশতাং। গনু বিভ্রংশিষতি। বঙ, বাত্রগুতে। ৰঙ লুব্ধ বাস্ত্ৰংষ্ট। শিচ, ত্রংশয়তি। লুপ্ত, অবত্রংশং। জ্বাদিপক্ষে আত্মনেপদী। লষ্ট ভ্রংশক্তে । ভ্রংশ (পুং ) জ শ-ভাবে মঞ্চ। ১ অধঃপতন । “উদ্বেজমাদধৰ্ম্মৰ তন্মাদ ভ্রংশে মহীপতেঃ ”(কামনাক • ১৩৯) R壽i阿藝 ভ্রংশকল (অব্য• ) হিংস গণনাটক ) ংশধু (পুং) অংশ অঞ্চ । अश्त्र, अश्t•ोछम । জংশন (ত্রি ) অধঃপঞ্জ ভ্রংশিন (ত্রি ) প্ৰংশ ইনি। ভ্রংশযুক্ত, মাশবিশিষ্ট। প্রায়ই উপপদপূর্বক ভ্রংশ ধাতুর উত্তম ইল হইয়া থাকে। ৰথীSDDBBBBBB BBBBBBBBB BBBBSS SDDDDS একুশ (পুং) কৰা হল ভাল হু নােৱাৰিং গাকু। প্রবেশধারী নর্তকপুৰ (অৰটিক ভরত) ভ্ৰকুংল (পুং কৰা কুংসে ভাষণং শোভা বস্ত বাস, ক্ৰন্থঃ [ w83 | সাক্ষীরামকাৱো ভবতাতি ৰক্তব্যং" ইতি ৰাপ্তিকোত্য উষ্কার XIII * tులి छस्र । बँौध्दषषांची मर्द्वक५फ़्द । भ*अइ-ब्राहूरत्र, जकूरन, छ्कूरन, बकूश्च । 1 * - স্ত্ৰকুট (গ্ৰী) ক্ৰৰো ফুট ৰেটল্যং ক্রফুংগীমানৱে -fזאלה) ן אין סאון איס תשחקיאזאיfsא "אוזאיקסאו fוסף ש पॉब्रा अकब्र ८कोडेला, जठण ।* ऐशंध्र झनाडङ्ग-जकूै, झकूर्छ, कपूछैो, फ़ुकू8, अकूछै, क्लकूप्रैौ । (थचक्र ७ कब्रड) BBS DD BBS kHHuS BBS BBS DS BBB লুপ্ত, অশ্রণীং, জম্রাণীং । एचस्ठत्र (५१) जकाव! लन:, अकूश्लोनेिद९ छेकॉब्रछांद६ । जकडज । अभ्, ১ চলম । ই জমৰস্থান । ৩ শ্ৰৱণ । জ্বাদি• পক্ষে निरात्रि• भब्रtष जक• cनः । ण जब४ि, अश७ि, जांशङि। निक्कै पञ्जाय, बज्रबफूः, cअबङ्गः । शू अधिडा । शूफ्नै अभिबाफि । नू७. भञ्जशै९, अअभिढेष्, चजबिबूः । निबोनि •एक नू७ अऊय९, अझमडार अल्लधन्। जन्। दिल्लबिथप्छ । क्स बजमारङ । य७ जूरु बडखि । गिळ्, अभद्रांठ । नू७, चबिबष९ ।। छभ (*) अथू-चमदहोरम रैंकि अब-छांप्य पe । » मिथा জ্ঞান। পৰ্য্যায়-ভ্ৰাপ্তি, মিথ্যামতি । ( জময় ) DDDDB BBBB BB DDS BB BBB DBBB DD dथकांद्र खाँम श्Gब्रांब्र भांबदै आम । षांशघ्र ¢ष खर्ण ७ cभीब নাই, তাছাকে সেই সেই গুণ বা দোমশালী বলিয়া জালাকে अयथार्थ खान ष अध क्रश्। cवधन ग७ि७एक भूर्व बनिद्रा এবং রজুকে সৰ্প বলির জানা। भिनभाङ्गणम्’श् डेषन्न ऊँ१•खि ७ निखिङ्ग गङ्ग१ ७षः জবাস্তরপ্রভেদও নির্ণত আছে। সাংখ্য ও বেদাঙ্ক বলেন, उम-छांन मिcछ बिषm, किरू छांशम्र कण गड, यथा,রঞ্জসপ দেখিলে ভয় ও কম্প হইই জন্মে। পিপালাওঁ पङि वृत्रहर्किकांब्र थज्रांब्रिड रुश्द्रा नाभौत्र थाश्ब्रrण १iविफ इहेइीं थॉ८क । षदि& हथबांटबहे थनदछ-जयशाही, पळथानि ठांशम्र ८कांम न ८कांम कण श्रोtइ, जर्षीं९ डांश प्रॉब्रा জীৰেন্স প্রবৃত্তি-লিঙ্কুণ্ডি জন্মিদা থাকে। জঙ্গুসন্ধানে দেখা बाच्न, जप्धब्र डिब्र डिङ्ग अछाव ७ क्णाच्न आग्रह, छाश ८नधिग्रा *ाल्लकारब्रब्रः अश्रखjष्मइ cखशैtखन कब्रमा कब्रिव्रा थादकत्र । यथमड: cनाशाषिक ख निक्रशाषिक cछान झहे, তৎপয়ে সম্বাণী, ৰিলম্বামী, আৰাধ্য ও ঔপাধিক জাহার্ধ্য এই 5ा।ि cखा र छाष्ट्रि ८टी कत्रिएछ झुक्राप्ह । BBBDSDDSBB D D DBBD DD BBBB नब्रिशिख दारक, जांब्र «नरे गञ्चिषामवनच: 4क बखत्र ७१ बा ८कांत्र eयकांग्र वै चङ पद्यtछ विशा दी जङrछोएष अ६झाड श्इ, काश श्रेष्ण दाशब्र उन चछज नरङक श्रेबाप्श्,