পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৬৫৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


झाकृबिउँौब्रा s [ sow ] खांडूधिडौइ “জাপা জীবতো পিজো গছৰাগে৷ ৰিীতে। झए ठाएर विछख्नो बक्रीरख्या१ दिक्6प्ख ! ** ত্ৰাতৃণাং বন্ধ নেহেৰ ধন শক্ত স্বৰূপণ। न निॐाजाः त्रकांनtना९ किक्षिबाबांनबैौबब्रश् ॥” (कTांग) भिङ्कन”खि ८६ कग्र स्वाहे पाकिएक्, उाहाब्र गकरण ठूणाittष क्झिां५ कब्रिह गरेप्त । खाङ्क (बि) बाङ्काणड देछि जाइ (खडन्। गा १७१४) ईद्धि *७, । जांड श्रङ अधड़ षनानि । २ अङ्किाशा । छाङ्छ (११) याङ्ग गप्रानबा९ बाइहरु हेफि जम-(*कमTोंमखांष्ठो । ” ७३|२४) हेङि ७ ! अांङॉब्र चनंङा । नईTॉइw• बाङ्गूष), बाङ्१ड । ( १झ॥ङ्गt• ) शिश्वी ऎi१. । बेङ्।, झाफू-सूर्यौं, डाइँप्द्रद्र क्छ । झाङ्छाग्नौ (जो ) अॉडूर्वीब ४ठ९ । बाङ्ङादी, गशाब्र अबारडौ। (भवत्र) **** "भवानब्रामविश्डश्वस्ॐिकानि ब्राङ्गबाइार” (cयषर्ज् »•) प्लाङ्कङ्ग (प्लो) जोक्लर्डायः । बाडाब्र ङाद क्। १ई । अङ्किबिउँौल्ला (जैौ ) बाह्वत्रणार्ष बाडू:ङअनार्षी ब॥ দ্বিতীয়া, মধ্যপদলোপিকৰ্ম্মধা । মন্বিতীয়, কাঞ্জিকমাসের ***८भद्र रिडोबा । यरे विप्न दम ७ क्रिय७:५न्न भूख। कद्विप्ङ इछ । निनबानरक् v डांश रूब्रिज्ञा डांशग्र भक्षभकारण श्रधt९ ०२:ाग्न नब्र ४॥० फेब्र भtषा यहे भूजा कब्रिएड श्इ । जिशि इनि उँछन्न भिएन नक्षमषाभदाॉनिर्नेौ श्द्र ; फाइ श्रण যুগ্মায়বশতঃ পয়দিনে এই কাৰ্য্য হইবে। “रषक छिबedक दमनूजारक गूबरज९ ।। अर्षाञ्चोज अनाज्रएका दयात्र नश्अन्तरेब्रः ' (मिमिनिङ्ग) वधरिडौदाब शिम षष,ब्रिज७ष ७ दमदूलविणरक भूजा कदिब्रा रुभ८क भर्ष लिएफ झ्द्र । काकि बार्न सक्रा श्डोिब्रात्रु श्यूमा वक्रक निजश्प्र भूजी कद्रिब्रा ८लाखम कब्राहेबांहिरणम्, s३ जड ऐश ब्र नाभ दधरिडीछी । *ई बिम मिबभूरद cडांखब कब्रिाउ माहे । षङ्गश्रृक्षक डबिमी श्रउ cडाबन ७वः उधिनौरक नामा अकाब्र माननायशी ७ चर्षीणकाछ यङ्गडि क्रिस श्रेष्व । ५हेब्रन कार्ष) जरलब बघशबबक ।। " बिtअग्न अभिमैौ मी थांकिरण पूँज्वच्, यान्ड्रड यकृद्धि उभिनैग्न श्रण cङॉबम कब्र विष्षब (* وتةi _

  • "ङॉर्डिंक चक्रणचन्छ विजेबाबा६ दूविद्धि । 鷲 कवी क्यूबझ भूतcणविच् चथुश्शकिंच् ॥ "

! | अक्रां७५ब्रांt१ निषिक जांtझ-८ष नाकै uरे लिथिष्ठ ठापूगारि दाब बारुॉररू गूजा कएल्बम, ॐाशब्र थाब वक्ष्वाशृङ्गनी cछांनं कब्रिtङ इह न । सूर्ध्नि ८कह बी कtब्रम, एश् िश्रॆष्श्*श्ांब बiएछांद्म चोष्ंचनः श्ा । "বাস্থ ভোতে নাৰী স্বাক্ষর সঙ্কে ক্ষিণে। অর্ডরেক্ষাপি তালৈ মাৰৈঞ্চৰ্যমায়াং । , जङ्गबाइक्छ। बाबन्! ब डाक्ख्ज कडूिंक्लि९ ॥* ( নিৰ্গমলিজুস্থত, ৰন্ধাও পুরাণ ) कृठाछाप्रु श्राद्र श्रृजाब क्शिन यहेको गिविरु आश् । १भविडौब्राब्र शिज dधांछ; काहण ७थोड़इङ्गकानि नमां★न कतिब्रा मि८ब्राखङ्गाणं यदिदङ्गम ७ गड़छ कब्रिरक हड्रेप्श । गरुङ्ग बष-"सै उ९नबिङ्गाकारी अप्लकावि जबूकरोजा अभूक८षदभची चव्रणनकावः दबांनिभूबनधश् कब्रिtछ।” “हेछन गन्नझ कब्रिज्ञ। भाशश्नाव निगा वा पेक्टिङ भूञ्चाङ्ग विश्वामाइ गारब गूबा कब्रिप्र । भएन। ५हे वtब अर्ष विप्रुं इश्tद । মন্ত্ৰ—“এম্বেছি মাৰ্বণ্ডজ পাশছন্ত ৰমান্তকালোকধরামরেশ । जाङ्कडिोब्राङ्गठप्नदयूबा श्रदोष झार्ष१ खभवब्रय:ख ।” श्मर्षीः शशाङ्ग बद्धः । भूलङ्गि भग्न ५ईं धरङ्ग ॰भाम् कब्रिएक श्रेtद । * "ष"ईब्रांज नमखलार नषtज बबूनाअण । পাছি মাং কিঙ্কগৈ; সাৰ্বং স্বৰ্য্যপুত্ৰ নমোহন্তু তে ॥” गरद्र छिबसख ० दष पूरुविभप्क नूजा कब्रिडा दबूमाएक भूलो करिङ श्रेष्द । "बबचगर्नबाणश्ख बबूरन cणाकभूजिएक । दब्रबी खद cव मिठ९ र६jभूमि ब्रtबाशङ cङ ॥” caहे बरज-वधूनारक अनाब कब्रिप्ऊ श्इ । नरब्र नभि१जखिजारथाब्रनाक् िकबिद्रः शूजा cभव करिष्ठ झ्द्र । चल, ककविीरझ्त्र बिर्cशारकयू बिन्छ । थञः क्बिभूव्र क्यि व अडपाः उत्ठा गtक । tधश्न cछाङको भूपिरिवन्। बाबांत्रेि भरवहधि wचिबहस्तक्षा क्वृिtनद्धs a च{ीनसांद्रकयाबद्भवान६कोक्रकबरेयः । गर्फ जनिछः गरजा भणरष अडिगहकः ॥ aवलिणधा यांचकिनिश्छ ऐछि cश्यांद्धिः । পিন্থাকিীয়াং থকা টি। भाझ्चल एणश्चिार दिी हा उक व* ॥ निहूबहू चधः कङ****रको कक९ ।। ऋरीitगरथमच अमिश्र दण्ण् नझम् r (विकििनद्र ९ भaि.)