পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৭২১

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


মণিচুড় মণিকুণ্ড, প্রাচীন তীর্থভেদ । ( নৃসিংহপুরাণ) মণিকুহুম (পুং) জিনভেদ। মণিকূট (পুং) মশা মণিমানি ইটানি শিখাবিত। কাম রূপস্থিত একটা পৰ্ব্বত। তন্মকুটের ঈশানদিকে মণিকূট नाय्भ ७कौ भशशिब्रि जारह, भनिकूझे ७ अकबाशन गर्कण्ठद्र भाषा cगाश्ठिा मी वारिछ। ७३ मनिङ्को भर्राउ चबश् বিষ্ণু ছাত্ৰীৰমূৰ্ত্তি ধারণ করিা অবস্থান করিতেছেন এবং भशांएमद७ भगेिक4 नारय निबक्रएन दिछबॉन यांtइम । “ভন্মকুটস্য চৈশানাং মণিকুটাে মহাগিরি। মণিকৰ্ণে নাম:ছরস্তত্র তিষ্ঠতি:লিঙ্গকঃ ॥” ( কালিকাপুe ৮১ জ০ ) “মণিকূটস্যাথ গিয়েৰ্গন্ধমানকস্য চ। 3. মধ্যে প্রবতি লোহিত্যে ব্ৰহ্মপুত্রঃ সমাস্থিতঃ ॥ “মণিকূটাচলে ৰিফুৰ্দ্ধগ্ৰীৰস্বরূপধৰ। স চ ব্যামপ্রমাণেন বিস্তারেশৈব সংস্থিত: ॥” ( কালিকাপু• ৮• অ• ) মণিকৃৎ (পুং) মণি মণিনিধিত্বমলার कtब्राऊँौछि क्ल-किन् তুক চ। মণিকার, জহরি। । মণিকেতু (পুং) কেতুভে । (বৃহৎস• ১১:৪৪ ) মণিখনি (পুং ) মণীনাং খনি । মণির মোকর, যে স্থলে মণির উৎপত্তি হয় । মণিগুণনিকর (পুং ) ছন্দোভেদ | এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৪টা করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ— | “বহু-হ্যাতিরিহমণিগণনিকরা" (বৃত্তরত্না- ) এই ছন্দের [ १२४ ] প্রথম হইতে চতুর্দশ অঙ্গর গুরু, তড়ির সমস্ত লঘু। চুই, ছয়, আট ও সাত অক্ষরে ইহার ৰতি। | মণিগ্রাম, একটা প্রাচীন গ্রাম । | **** ** ** *** nal Astrs» (به ) a na * পূৰ। (পারা- ) (ত্ৰি ) ৩ ৰুদ্ধকর। -দণ্যকৰ্ণ মণিগ্ৰীৰমান্তরে বিশ্বে” ( খন ১১২২০° ) এনিগ্রীবং রক্ষাদ্বাপেক্তকণ্ঠং (সপি) মণিচুড় (পুং) ১ জনৈক বিদ্যাধর। ২ সাকেতনগরীর জনৈক অধিপতি । बविहकादशश्न निविड भाइ,-गात्रस्य স্নাজ ব্ৰক্ষদত্তের • মুত্র বন্ধে। ঐ বালকের শিরোদেশে श्रृtर्राङ्ग छान्न ८बाङिग-द्र अकtी बूझई cरवित्री बाब ***** बलिहरू वा बजहरू ब्रागिन। " মপিচু পিতৃ-সিংহাসমে अदि♚ड हइब्रा चौद्ध छबिनवड * প্রজাৰৎসঙ্গতায় পরিচয় * хип o . 驗 Z মণিচুড় লিছিলেন। ঐ সময়ে হিমালয়ে কোন ভাষণে ভকতি नाप्य यक गांधूडम यांन कब्रिरङन। ५कब1 लिमि दिछब्रथকালে, পঙ্কজলোপরি স্থাপিত এক অসামান্ত-স্থপলাৰণ্যৰৰ্তী कूमांईौ मिर्झौभ१ कब्रिद्रा फाशtक थां★म वांन७शक जांमब्रम कtब्रन । cषाभिपन्न cनहे कछांब्र *छाषाउँौ भाम ब्रांषिग्राहिरणम । $ कछ भूमिब्र आअरब थाकिब्र भेिज त्रिम भणिकणाग्न छां★ गब्रिदरुिङ रश्रन, भूमिप्वी उाशएक बष्ट्रिफ-ब्राजकरब সমর্পণ করেম, পদ্মাবতীয় গর্তে রাজার পরোজয় মাৰে এক পুত্র হয় । পুত্রসহ স্বৰে ৰাজ্য শাসন করিডে করিড়ে রাজা একটা बशवtछब्र अष्ट्रॉम परब्रम । बखकोtण फिनि ब्रांजरकॉर भूख कब्रिद्वांश्रिणम। ब्रांजाब्र गांमलेणज्रा **ौच{ब्र जछ cनवब्रांछ हेछ ब्रांक्रनग्नtन ब्रांश्चनबैौरन ठेनऔ७ इदैछा अब्रप्रखপানের পিপাসা জানাইলেন। প্রার্থীর স্বাক্ষাঙ্গা পূর্ণ করিতে श्हेप्ण श्रृंशाइस्लामकारण अइहफाक्रथ् थान्णेश निबजिल्लफ रहेष्ठ इहेष्व, छांबिद्र ब्रांजा दौड़ dौवांटनण कर्डम कब्रिह রাক্ষসকে বলিলেন, তুমি আমার গ্ৰীৰামিঃস্বপ্ত রক্ত পান কর । তৎপয়ে ঐ রাক্ষস পুনরায় রক্তপামের অভিলাষ প্রকাশ कब्रिटण ब्रांछ रैंौद्र ८ब्रह पङfहांटक णम*णि कब्रिटणम । ब्रांखांब्र এতাদৃশ দানে পরিতুষ্ট হইয় দেবরাজ নিজ মূৰ্ত্তি ধারণপূৰ্ব্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া ক্ষছিলেন, হে রাজন । আমি তোমার भाऽब्रt१ क्रम९क्लफ श्ब्राहि, फूमि और्षजौदन णांड कब्रिज ननाअब्र! ५ब्रगेश्वग्न ह७ । cqण८१ cठाअग्नि आम्र कि ‘rtर्थमैौग्न पञां८छ् তাহা জামাকে বল, আমি তোমার অতীষ্ট পূর্ণ করিতেছি । তচ্ছ ৰণে রাজা যুদ্ধ হইবার প্রার্থনা জানাইলেন। ষে হেতু, তুৱা মন্থবােৰু যুক্তিসাধক হতে পারে। বয়লাভে সাধক बीदम इहेब xशब्राज भनिळूफ़ चैंौग्र ५मबङ्गानि अक्रिगनिश्रtग দান করিলেন । এমন কি, তিনি এই সময়ে স্বীয় পত্নীপুত্রও ত্যাগ কৰুিয়াছিলেন । ब्रांबाब्र प्राप्म eशूक इहेब्रा इष्यनयमrब खtनक ब्राजा 列 ॐfहांग्र बर्हटकब्र भनि rriर्घम कग्निब्रt *ौॉक छम बाँक्रश्नाक नाzाइंटणम । ब्रांब नशशवमटम औद्र मखक झहेcठ cनहें अलि ऐs९°tsष्ठ कब्रिइ! क्रिtजम । किरू नय&गाँtन ॐiहांग्र बछाक नूमब्राग्न भणि ॐ९गघ्र शश्ब्राझ्णि । छेड aाप्इ णिषिष्ठ आरझ, यूकtबब बलिब्राप्श्म, यूर्क अटक लिमि वणिक्लफ हिट्टणम । এই মণি প্রাপ্তির কারণ এই মণিচূড় স্থাৰ অক্ষণের পুত্র ছিলেন। খাজ) অৰুণ শিৰি বুদ্ধের সমাধির উপর হীরক খচিত ছপ নিৰ্মাণ করি। দেন। তৎপুত্র ঐ গুপের শিরোদেশে খ্ৰীয় মুকুট ও মণি દે