পাতা:বিশ্বকোষ দশম খণ্ড.djvu/২৪২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


নীচতা [ ૨8ર ] f নীচোচ্চমাস मरे उल्लनः शान्तात्र अष्टनिल अशी छानिक लक्षा हईण !. অর্থের উচ্চ नैो5 岱历K*- সৗচtংশ ভোগের अभ রাশি রাশি ভোগের কাল নাম । রবি মেঘ তুলা ১৭ দিন ১০ দিন। 5项 বৃক্ষ বৃশ্চিক ১৩৩০পল ১।৩• পল । भत्रण मकब्र की; १२ लिन 8२ लिन । বুধ কন্তু মীন ৯ দিন ৯ দিল । ●ቐ কর্কট মকর ২ মাস ২ মাস । ●リ মীন কন্যা ২৫দিন •৷১২পল ২৫ দিন •।১২পল अनि তুলা মেষ ২০ মাস ১২ মাস। রাহু भिभून ५५ २२ भान २२ मांग । কেতু ধন্থ মিথুন ১২ মাস ১২ মাস । এইরূপে নীচরাশি জানা যাইবে। রাশি নীচস্থিত হইলে মন্দ ফল দিয়া থাকে । ( ফলিতজ্যোতিষ ) নীচক (ত্রি) নীচ এব স্বার্থে কম্। বামন, খৰ্ব্ব। (শার-) নীচকদম্ব (পুং ) নীচঃ কদম্বো যক্ষাৎ । মীর। ( নৈঘণ্ট প্র” ) নীচক (স্ত্রী ) নিকৃষ্টামীং শোভাং চকতি প্রতিহস্তি। চক প্রতি খাতে অচ্-টাপ । উত্তম গে, নৈচিকী, ভাল গোয় । নীচকিন (পুং ) নিকৃষ্টামীং শোভাং চকতি চক প্রতিঘাতে বাহুলকাং ইনি। ১ উচ্চ। ২ উপরিভাগ। ৩ উত্তম গবীমান। নীচকৈস্ (অব) নাচৈস্ ইত্যব্যয়ন্ত টেং প্রাগকছ ( অব্যয় সৰ্ব্বনায়ামকচপ্রাকৃটে । পী ৫।৩।৭১ ) ১ নীচৈস, ক্ষুদ্র । २ फाझ । ७ जशय । 8 नौ5 । & मम ।। ५ पञ११ ॥ १ ५र्ति । নীচগ (ক্লী) নীচং নিম্নদেশং গচ্ছতাঁতি গম-ড। ১ নিম্নগামিজল । ২ নিয় । “অনুরপটুময়ুখে নীচগোহনৈৰ্দ্ধিতো বা ন সকলফলদাতা পুষ্টিদোংতোংন্যথা যঃ " ( বৃহৎসং ১৯২২ ) ৩ রাশিদিগের স্বীয় উচ্চস্থান হইতে সপ্তমস্থান। “তৎসপ্তমং ভবেন্নীচম্‌” ( জ্যোতিস্তত্ব ) ৪ পাময়। স্ক্রিয়াং টাপ । ৫ নীচবর্ণগামিনী স্ত্রী । "নীচগামঙ্গনাং প্রাপ্য চন্দনৈৰ্মণ্ডলং লিখেৎ ।” ( फूउज्ॉमब्रउइ ) बैौकशी (जैौ) बौछश्र-फ्रां★ । निश्श्र, नौ ।

  • সঙ্গময়তি বিলৈাব নীচগাপি নরং সরিৎসমুদ্রমিব তুৰ্দ্ধৰ্ষং ৰূপং ভাগ্যমতঃ পরম্।।” ( ছিতোপদেশ ) নীচগৃহ (কী) রবি গ্রন্থত্তি গ্রহের স্ব স্ব উচ্চ স্থান হইতে সপ্তম

ब्रां*ि ॥ [ नैौफ़ c५१ । ] औकङ (डी) जैौष्ण् डांबी, नैौष्-उन्-** । नैौऽए, जषयर, चूबरु, जसैठिl, अभङ्गडेर, शैनष्ठा । নীচভোজ্য (পুং ) নীচৈর্ভোঙ্গাঃ। ১ পলাণ্ডু । ( শল্প” ) (ত্রি ) ২ নীচভোজ্যমাত্র । नैौकायाबिन् (जि) नैौश cवनिव्रखाउ डीशनिश९ हेनि । নীচজাতিযুক্ত ।

  • এতৎকৃতযুগে বৃত্তং সৰ্ব্বেধামেব ভারত। প্রাণিনাং ধৰ্ম্মবুদ্ধীনামপি চেন্নীচযোনিনাম্।।” (হরিব ১৯৮ জঃ) নীচবঞ্জ (পুং ক্লী) নীচমমুৎকৃষ্টং বজ্ৰম্। বৈক্রান্তমণি । (রাজনি") নীচ (অব্য ) নিকৃষ্টামীং শোভাং চিনোতি বাহুলকাৎ ডী ।

नॊटॆऴम्, नैौष्ठ । “नौष्ठ मखभ्रूमः ।” (५य् २०००२ ) ‘লীচা নীচম্ (সারণ ) মাচাৎ (অবা ) নিকৃষ্টানীং চিনোতি বাহুলকাৎ ডাতি। নীচ, নীচৈস্ । "নীচাচা চক্রথুঃ পাতবে।" ( ঋক্ ১।১১৬২২ ) নীচামো (ত্রি ) অধোমুখলিঙ্গ। নীচায়ক (ত্রি) নিতরাং নিশ্চয়েন বা চিনোতি নি-চি-খুল। নিতান্ত চায়ক । নীচাবয়স (ত্রি) গভাৰপ্রাপ্ত। "নীচাবয়া অভবৎ বৃত্ৰপুত্রেগ্রঃ " ( ঋক ১৩২৯ ) নীচাশয় (ত্রি) নীচ আশয়ঃ যন্ত। ক্ষুদ্রচেত, নীচবৃত্তি । নীচিকা (স্ত্রী) নৈচিকী। - নীচীন (ত্রি ) দ্যগেব স্বার্থে খ অঞ্চতে ন লোপাৎ লোপে পূৰ্ব্বাণে দীঃ । দ্যগ্ৰভূত, অধোমুখ । "নীচীনবারং বরুণঃ কবন্ধম্।।” ( ঋক্ ॥৮৪৩ ) ‘নীচীনবরিং অধোমুখবিলম্ (সায়ণ ) নীচু (দেশজ) অধোদিক, নি, তল । নীচৈগতি (স্ত্রী) নীচৈ গতিঃ । ১ মন্দগমন । ২ নিম্নগতি । নীচৈস্ ( অব্য ) নি-চি-উ, নেদীর্ঘসশ্চ । ( নেী-দীর্ঘশ্চ। উগ ৫।১৩) ১ নীচ । ২ স্বৈর। ৩ অল্প । ৪ অমুচ্চ । “নীচৈৰ্গচ্ছত্যুপরি চ দশ চক্রনেমিক্রমেণ।" ( মেঘদূত ১•৮) নীচকুৰ্ম্ম, ছোটনাগপুরের কুৰ্ম্মীজাতির এক শাখা। ইহার পরিণত বয়সে কষ্কার বিবাহ দিয়া থাকে । কিন্তু বিবাহেৰু পূৰ্ব্বে সহবাসের কোন বাধা নাই। অপরাপর করণকারণ সাধারণতঃ অপরাপর নিকটবৰ্ত্তী জাতির মত। নীচোচ্চমাস, চন্দ্র ২৭ দিন ৩৩ টা ১৬৫৬ পলে একবার পৃথিবী বেষ্টন করে। এই সময়ের মধ্যে চজকেঞ্জের একবার পরিভ্রমণ সম্পন্ন হয়। ইংরাজী জ্যোতিযে ইহাকে „Anomalistic month HIPI 1 ‘st5' (perigee ) »Korg wef পৃথিবী ও চঙ্গের গমনকালীন সৰ্ব্বাপেক্ষ নিকটবৰ্ত্তী স্থান ‘উচ্চ (apogee ) শব্দে পৃথিবী ও চজের সর্বাপেক্ষ দূরবর্তী স্বান। অতএব নীচোচ্চমাসের অর্থ এই যে, যে সময়ের