পাতা:বিশ্বকোষ দশম খণ্ড.djvu/৪৩৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


নেবার I see ) нижнжина. गद्य जङ्गबूढ भकड दिइच् थाउइकृ।ि"भर्संख्ब डेश्व-ि छांटणः अश्द्रभक इबैं। इ#द्रक्रांङ्ग अछ »sछैौ cभांणांकांब्र जूबछ निर्दिछ नारह। मत्रराद्र शत्रूषइ बांशूरूयश् छविरङ প্রচুর পরিমাণে তেঁতুল ও পিপুলগাছ জন্মে। এভাতীত স্থানে খানে উদ্যান, ৰেননি, কমি চেৰাছ ও সতী-ৰাছের खुफिरडड ब्रक्रिछ जांtइ । নেৰালগঞ্জ-কুম্মহারাজগঞ্জ, অবোধাপ্রদেশের উনাও cबलांब अडजैठ इऎछैौ भांबनश्लभं मणब्र । cवांश्नमनंtब्रब्र इहे बांश्न भूर्ल जrषांश श्रउ नएको वाहेबाब ५बाउन जबांशी ब्रांडीब्र सेनब्र जबहिङ । अचां* २७° s१****खेः uद९ মাৰি’ ৮•• se* ২১* পূং। প্রথমে মৰাৰ সংগ্রন্থে জঙ্গের नारब्रव मशाँब्रांज मबनब्रांब्र “हे जर्णब्र eधष्ठिé करग्रन । *८ब्र श्रtषांशांद्र cनय मदोष ७ब्रांजिणू-ञांशैौ नारश्ब्र ब्रांजच-गन्निद मशंब्रांज बांगङ्गक फेड मञtब्रग्न जग्निकर यहांब्रांज:#छ नांटम चा॥ ५्रौ नूडन नश्रेष्ा शशिन काङ्गन ।। ७ाबिग्-चीनॊ नांश् ईशष्ठांप्बत्र मजब्रवमौ श्ब्र कणिकांठांब्र निकछेदएँौं भूप्तिc«tri (Garden Reach) RtRv trīs It" করিতে ছিলেন । sww१ भूडेश्च $ बांनख्वप्नहे ठांशद्र वृङ्गा श्छ। फेङ अंब जठिनत्र दृश्९ । शशौ नभएब बांडाब्रांrउद्र जछ मप्श यtश সেন্ধু নিৰ্ম্মিত আছে। অষ্টান্ত চাষবাস সত্বেও নেবালগঞ্জে মানাপ্রকার পিত্তলনিৰ্ম্মিত জিনিষ তৈয়ারী হইয়া বাণিজ্যাৰ্থ নানান্থানে প্রেরিত হয় । নেবার, নেপাল-রাজ্যবাসী আমি জাতিবিশেষ। যে স্থান এখন নেপাল-প্রপার' নামে খ্যাত এবং যে উপত্যক ভূমিতে বর্তমান কাঠমাণ্ডু নগর স্থাপিত, সেই স্থানই এই জাতির জাদি বাসস্থান । নেপালশৰে লিধিত হইয়াছে যে, এই স্থানে লোমবহুল इश्रजांठिब्र बांन थांकांश डिक्वङदांगैौब्र श्मिांगtग्नब यहे ठভূমিকে পালদেশ বলিত (তিব্বতীয় ভাষায় পালশলের अर्थ পশম ) । এই পালদেশের যে উপত্যকাঅংশে নেবার জাতির ৰাগ ছিল, এই উপত্যক বহু পূৰ্ব্বকাল হইতেই ‘নে’ নামে প্রসিদ্ধ। এই ‘নে’ নামক স্বানের অধিবাসী যলিয় তাহাদিগকেও উক্ত স্থানের নামাংসারে নেবার বা নেবারী নামে অভিহিত করা ছইয়াছে• । আদিম নেবারজাতি বহুপূর্বকালে জলভ্য থাকিলেও, তাহার বৌদ্ধধর্ণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই জাপনাদিগকেও উন্নতির সোপানে উঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহারাই নেপালে প্রবর্তিত বৌদ্ধধৰ্ম্মমতের স্থাপনকর্তা। এখন নেপালরাজ্যে খে সমস্ত প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্মুকীৰ্বি দেখা যায়, তাহা ইহা ● cदथम-जाब्रवीम्र, थांब्रवीब्र ऐछjाँपि ।

Χ Seవ विप्नब $ऋक्.ड परङ्ग, मिर्थिछ झहैज्ञाहिन। •ांशग्रtzछब्र ‘म' नांबरू शांनबांगैौ भूर्लङम cनबांझैशिtशद्र cभौद्रष७ जचानइक्ष्व छैiशप्नब्रहे दांणङ्कश्इि मांदन अरे ब्रांप्जाब्र मांग ५नगीन' হইয়াছিল। * * ऐश्ाप्तिङ्ग चङ्गिलि cशीरीतििरशी प्रणिहि।। ४ं वरः श्रूभङ्गडि cषषिtण नश्रखहे छाशनिभएक“cषांत्रणैौब्र' बणिइ बांग्रणी कब्र । लांब्रप्ठद्र नश्ठि किसएउग्र धनको थांकांश, फेडद्र बांउिद्र झरश गश्वर पब्रिाप्श्। cबोरुषtर्षइ यावरण क्षन प्रदोरुक्ड डिकण्ठ dधकांब्रिउ श्ब्र ५ष१ cनषांत्रैौब्रां७ यथम cयोरुगठ अंश्न कtब्र, cनई गमद्र शऐ८ङहे फेछद्रजांछिब्र भएषा जांनांन धनांम शहैद्रा पंक्रिय वर्षष बछ ¢कांम जमtग्न ठिरुवउँौद्र ब्रङगवांछ cमदांब्रगमनेौरउ dधंदांश्ङि रुहेब्र थांकिtर । कॉब्र१ cमबांईौ छांफिङ्ग षर्षयश, छांष, वर्गीडिजांन ७ ठांशtनब्र वांश्श#न-मंगाजैौब्र फेनग्न शक्रा रुब्रिरण "डेहे ८षां५ इछ cष, ठिरूडीौन्न नश्वष दाठौष्ठ cनदांब्रशांठिग्न यtशा ५झन् धकाब्रांसम कथमहे चाँ*दांब्र সম্ভাবনা থাকিত না। ইহাঙ্গের বর্তমান ধর্ণের কএফট ক্রিয়াকলাপই তাহার একমাত্র নিদর্শন। $ অনেকে অম্বুমান করেন, পূর্বকালে নেপাল উপত্যক এবং তদেশ হইতে তুষারাবৃত হিমালয়পৰ্ব্বত পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে যে সকল জাতি বাস করিত, তাহারা চীন ও তিব্বত জাতির गिद्धप्५ फे९°न्न । गथन ८दोरुसङ्ग भक्धै गहीन श्रेष्ठ নেপালে আসিয়া বৌদ্ধ-ধৰ্ম্ম প্রচার করেন, সেই সময়ে ভারতবাসীয় সঙ্কিত তিব্বতীয় অথবা মহাচীনবাসীর সংস্রবে এই cनशांग्न छाठि *#िउ इहेब्र शंक्टिव । cनदांग्नणांठिब्र ठिरुष्ठौब्र পূৰ্ব্বপুরুষগণ আবার হিন্দুস্থানবাসী পাৰ্ব্বতীয়ঞ্জাতির সহিত বিবাহদি করা, তাহদের পূর্ণীক্ষালব্ধ ८योकग८ङग्न अक्छक्মধ্যে নববিবাহিত হিন্দুদিগের ধৰ্ম্ম প্রথার কতকগুলি প্রকরণ गग्निविटै कग्निब्र गईब्राcछ्न । ५हे कांग्नt५ cनभाएगब्र भकणिठ বৌদ্ধধৰ্ম্মের মধ্যে হিন্দুত্বের সন্মিলন হওয়ায়, তাহাঁদের এখনকার বৌদ্ধধৰ্ম্মমত অনেকাংশে বিরুদ্ধভাবাপন্ন হুইয়াছে। বহুকাল इहेtङ cनवांग्रजांठिग्न अस्ररङ्ग cदोषःषष्ट्सब्र अफिए (qदर छांशzनद्र শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ধৰ্ম্মজং ক্রিয়াকলাপাদির বিশেযবিধি লিখিত शकिtगe, ठांशांब्रl छेढ शतिभष्ठ छेt°क्र कब्रिग्र, श्नूिक्षtईग्न पञांथ८ग्न cय गमछ अtsांब दादशग्न अछानि कब्रिव्रां८इ ; বর্তমানকালে তাহtয়ই উপর অস্থিা প্রদর্শন করে, ইহাদের মধ্যে হিন্দুশাস্ত্রোঙ্ক নিয়মাদির বিশেষ আদর দেখা যায় । অপর কেহ কেহ বলেন যে, সময়ে সময়ে ভারতবর্ধের সমठण cबद्ध झई८ष्ठ अग१था श्रृंब्रिजांअक, छैौथर्माद्गौ ७ caवांगैौ ছিন্মগণ নেপালের এই পবিত্র উপত্যক-ভূমিতে আসিয়া রাল