পাতা:বিশ্বকোষ দশম খণ্ড.djvu/৫৭৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


چs;y*۔ .l هن» .t كانت همان কাম আছে। পঙ্কলিগের অম্বিপূতনালীর পক্ষা প্রদেশ লজিবিশিষ্ট ক্ষোৰযুক্ত। अहे गर्कण निब्रांब्र गांशरषा ८षझt* भांशनम्श् क*नागैौ क्बिा नाकां*टब मैौऊ श्ञ uवर उभाय श्रृंहिनाक श्द्र चउज्ञ স্বতন্ত্র শিয়া ও ধমনীযোগে ঐ স্কুল প্রথমে য়ুক্তশয় ও পরে হৃদযন্ত্রে প্রেরিত হইয়া থাকে। পক্ষিজাতির ফুলফুল ও শরীয় সম্পৰ্কীয় কৈশিক নাড়ীই রক্তপ্রবাহের মূলধন্ত্র। যে কোষদ্বয়ের কুখনে ছদৃকোষ হইতে রক্ত অন্যাঙ্ক ধমনীতে বিক্ষিপ্ত হয়, সেই কোষগুলি পরস্পর ভিন্ন এবং মধ্যে পাতলা আঁইলের মত অস্থিপতি দ্বারা বিভক্ত। ফুস্কুলের আবরক অস্থিপাতে মাংসের অনেক ভাজ পড়ার উহা হৃদগহবরকোষের কপাটের কাৰ্য্য করে। ফুসফুসীয় ধমনী ও ছদ্ধমনীতেও ঐরূপ তিনট কপাট আছে। পক্ষীদিগের হৃদৰেষ্টনীকোষ ঝিল্লীপটলবৎ ছইলেও উহা দৃঢ় এবং ইহার চতুৰ্দ্দিকৃস্থ বায়ুকোষের বহির্দেশের আচ্ছাদক । আহারের পরিপুষ্ট হইত্তে যেরূণ শরীরে রক্তাদির চালনা হয়, সেইরূপ উক্ত শিল্পীসম্বন্ধীয় কাৰ্য্যপ্রণালী হষ্টতে তাহীদের শ্বাস প্রশ্বাস ও নানাপ্রকার স্বরের উথান দেখা যায় । কতকগুলি পক্ষী অাছে, তাহার কেবল কর্কশস্বর ব্যক্ত করে । যেমন কাক, পেচক, হাড়িচাচ, লারস প্রভৃতি। জাবার কতকগুলি পক্ষী যেন গানের স্তায় লয়যুক্ত সুমিষ্টশ্বর উৎপন্ন করে, এই পক্ষিশ্রেণীমধ্যে এদেশীয় পাপিয়, কোকিল, পয়েল, ময়না, খাম, বেী-কথা-কও, মণিয়া ( কেণারি ) এবং ইংলণ্ডের এবং দক্ষিণ আমেরিকার ঘণ্টাপক্ষী (Bell-bird) প্রভৃতি দেখা যায় । কেনইবা কতকগুলি পক্ষী সুমিষ্ট গান করিতে পারে এবং কেনই বা অন্যান্য পক্ষিগণ পারে না, এই কারণ-নির্দেশের জন্য প্রাণিতত্ত্ববিদৃগণ যে গভীর আলোচনা করিয়াছেন, তাহার কতকাংশ উল্লেখযোগ্য । তাহারা বলেন, যে সকল শিরার সাহায্যে ষায়ু ফুসফুসের মধ্য হইতে ধ্বনিত হইয় স্থমিষ্ট ও শ্রুতিমধুর স্বর উখিত হয় তাহার প্রণালী এইরূপ—পক্ষীয় ডাক বা তৎকৃত ধ্বনি কণ্ঠনলী হইতে উখিত হয় না, বরং কণ্ঠনলীর নিম্নস্থ শ্বাসনলী, শ্বাসনলী ও বায়ুনলীর সংযোগস্থান এবং কেবলমাত্র বায়ুনলী হইতে ধ্বনি পুষ্ট «îşı yÃañ fāyī qwto •¡ty 1 Ratitte e Cathartidæ (আমেরিকাদেশীয় গৃঞ্জ) শ্রেণীর কেবলমাত্র কণ্ঠনলীতলম্ব শ্বাস ও বায়ুনলী হইতে শব্দ উখিত হয়। জামাদের দেশের গায়ক *थिविप्लवग्र श्रांखाडब्रिक भ*न७थ*ांगैौ७ ७ईझन् । काँक প্রভৃতি পক্ষীয় স্বয়-ব্যক্তি মধ্য প্রশালীগত হইলেও তাছার Nightingale आन कविड भक्थ। कभनीश भाअखदिकश्यिशृष *qकtी Χ 98ථ o प्रशfड (कांव भारइ /* छेडkभीषश् छक झ्शिपूरष भरणध,


देशs fरू नीचक्रभ बाइमगीनन्र विभिाषिक इकाश्श झकाग्र भषाहम्नथोप्न, ८१थोएन अवङ्गककिल्लीब्र छैटर्क खोज अंकिङ्ग झझेणै श्हेप्रां८इ, ठेिक ठांशङ्ग नw5ांढांदर्भ अबहिरङ । अतैवञ्चटकन्न ८नईशांटन ७कर्छौ शांडूमणैौ अश्वान्नग्न छिडङ्ग नेिब्रा अभन्न कझेिकाँtछ् । এই আবরকের অগ্রভাগ সয়ল ও সূক্ষ্মমণিবন্ধ-দ্ধিজীবিশিষ্ট, किन्नु हेझॉन अ१ोज्जांश झगनःहे ऐभांहिप्त यांझाँtग्न श्रृंग्निर्गुछ इझेब्रां फ्रकाँग्न अश्लि भिगिउ श्हेब्राप्इ । ईशग्र अगङ्गनिष्क पाडू মলীভুজের আভান্তরিক ছিদ্ৰসমৃদ্ধ বলয়াকারে পরিণত হইয়৷ বায়ুনীশাপার বহিরপ্তাংশে পরম্পর স্পর্শ করিতেছে । এই সকল বায়ুনলীবলয়ের ২নং ও ৩নংটী বিশেষ কাৰ্য্যকারী। ইহানের অভ্যন্তরে স্থিতিস্থাপক বৃহতষ্কসমূহ সঞ্চিত ছষ্টয়া uBD DBBS BBBB BB S DDmBBDS D DBBBBDS স্বরের ব্যবধানে যে গহবর গঠিত হয়, তাহার মধ্য দিয়া ফুসফুসস্থ বায়ু-বহির্গমনকালে ইহার স্থিতিস্থাপক পাশ্বদেশকে স্পন্দিত ও অনুরণন (Wibrating) করে । এষ্টরূপে কণ্ঠনালী মধ্য দিয় একটা সুমিষ্ট গীতিস্বর উখিত হয়। স্থিতিস্থাপক পাশ্বদেশগুলির বিতান ও বায়ুপ্রসারিণী খাসনলীস্তম্ভের বৃদ্ধি অনুসারে স্বরের তারতম্য খটিয়া থাকে। উক্ত শাস্বাৎপাদক গহবরদ্বয়ে মাংসপেশীর সঙ্কোচহেতু শব্দের তারতম্য ঘটে বলিয়া ঐ পেশী বাহ ও অন্তর ভেঙ্গে দ্বিবিধ । Chenomorphies Dysporomorphic of "foutfox wgro cool at t Coracomorphie of for to: ৫৬ জোড়া আন্তরিক গৰ্বযুক্ত পেশী আছে, ঐ পেশী খালনলী ও ঢঙ্কার নিকট হইতে বায়ুনলী-ঘলয় পৰ্যন্ত বিস্তৃত। তোতাপার্থীর তিমজোড়া আন্তরিক পেশী আছে ; কিন্তু তাছাদের বাবধান-আবরক (Septun) নাই । - পক্ষীদিগের সূত্রগ্রন্থিতে বিভিন্নাকার কতকগুলি উপথগু আছে। মূত্রকোষের সর্বাগ্রেস্থিত উভয় পার্শ্ববর্তী গোলাকার সুগ্মভাগদ্বয়ে (Labor) ইহাদের অওকোষ স্থাপিত। শীতের প্রাবলো ঐ অগুকোষতাগ সঙ্কুচিত হয় এবং গ্রীষ্মের আধিক্যে अर्थीं९ ४षणाथ tछाई भांटन $४ां★ दूरुि (मथ शीघ्न, ७के कांब्रtण DDBBBB BB BBDDHB BDHHHHBDD DSBB BBB DDS পক্ষিগণের যে উপায়ে পালক নির্গম হয়, জাতিভেদে ठांशग्र यtथा० पाउजा नृटे शहैद्र थारु । भएक, अण, cप्रश्ঋষ্টি ( বক্ষ ও উদয়ভাগ ), পুচ্ছ ও পদম্বর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের KD D HHDD HHHBB BBYS DDDDD BBB BBB uछ ८कथश c५ अनग्न ¢कन शृक्षैष्ठ अग्नि ¢ग्न- *ांशक छरक नां ।। ७ऐ काब्रव वकdौबा शांक्षाब्रटणब्र बिt*य अनिष्प्रब्र Alectoromorphie,