পাতা:বিশ্বকোষ দশম খণ্ড.djvu/৬২০

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


rक्रयाणाजकन वक्राना"झ्थविशअकनार्ष कृच् भषर चना नात्रश्ना शांप्र' ंश्लष् र९भङ्गश्छविः बfुणiहाय्खं छणष्टिनिशिरखtsot रागः, ५१ाशनःि। DDDBB BBBDBBBBBBBBBBBBDDDDDDDDDDDDDS छष tवकर्षना कृत्रीमठब्र प्रशंषtवॉषांर्ष:, नांद्यांब्रज्ञः गब्रयन:हिठांङ्गाबूछाद्दछ ‘त्रशैौद्ध छ१बन् ¢क्नl: नांtनां*ाबा: गक्षिद्वtः । अठांनि छ भग्नाशनानि दाप्कांबाकापूठावि छ ॥ ब ६stठनू नबtछबू नश्नtब्रन निबा रूहि९ ।। tअफ़्ग्रामt{१ &यviछांभि tषम निख्रि6विश्वाम्लि ? ० cषशाख्यू एषांनाज गर१श उभवान् इतिः । खड्गधूक~ष्ट्र विवाम् नरठिtऋ* यषtप्रथम् ।r देठि छ, घ8.नं उभवान्6क्नोस:क्षाः 'ज्ञइकउि१ाtन काष्ट्रप्पएका निषिणाश्रुZDDDDDDDDDDDDDDDDBBBBDDDDDtHBDDD DDDDDS BBDmmmDDDDDDDDDBBBBBDDDDBBBBBBBBBB उठानवएशाकाशब्रिकाङ्गणारनोनैौणाष९नप्लोमार्षभएशअषिः अथब्रगचविडूछिप्राग्नषमठ९क्लबांथांचjांवरदांथिएनt cदधाम् थ५कबूनांभाषकर्तtछषछिब्राननििभङनाशान् विषर्षदांनषङ्गङ्गभान् ८षष्ठद्रनकशश्ब्रमब्रछब्रवणाईकांक्षार्षी DDDDDDDDDDDDDD HHD DDDD DDDDDD DDDDDS वड़ गtबः शृणsपूडेनः कशक्लिविक्रकार*छ यायानानिष्वक्ष्णब्रः बांथाउि* gDDBYDDDDDD DDDDBBDDDDES DDS D DDDDD cश्नोत्रकृझिलिक्षाप्रीभि श्रृङ्ख्याणाछि५छ gश्रभा°ठुश्लप्त 5 छाङ्गठनश्छि|१ *ठनाइधिका१ कूर्दकी ¢बाक्र५tá झांनकt९६छिरिऊ:'शृश्इ जक्रकॉर्बेौ 5 यांनयtइ१५ सिशूकः । प हैप्लह९ निरुिभाशङ्क९cमबङt६ कtः वरजङ नः ।।' DDDD DDDS BDDD BBBBBB BBBB BBBBS हेछ१ श्रृङगइयक्कि छोग्न छोथ;ामश्रािङ्गt९ । जविषा भलिभइामः प्राक्षा शूद्धबिाका९टन्। मरुनैौtड क्षधी शtää चि"ोभt२ अtभt१1 एष। । अॉब्र१jक६ छ cप८मक, सैश्वसिtछj॥ १५ो६मृश्ठम् । हेम९ भtशभनिवक्ः कृपूर्वमननदिङ९ ।। श्वाएषांशकुंठां९ ८षम **ब्रांजांभू*किङम् । ऎ॥ ८च' श्, अश्नः शश्ः श्लिषश्डशम् । अश्रूषधूःनामछिछूgभषर्काभिहtगण्षा । छबिशडि arबॉ१६ व १ङtनवांशृणोंननड् ॥” इंछि नt११Iएए**कांडणारै छांमtषाणकर्नूtषाभावकिश्रिद्धा गएषांख* ‘आन*वाप्भम नांषtना: कईरदोtषम cषांत्रिनाम्' हेखि छौश्वग्दर्तनानि 'जाञ्चो५ः कब्जिोङ्गोश्चिः नृजक कुकलक्र:१: । च6नौब्र-क cनदा-क नूछबैौछन् भl५ष: । श्atुद्ध१ ििवभांश्[॥ श्रैएल: श्र६:१म् १: ' ऎड़ि <<tशवः अदांएन दानब्रांप्राशौ cदनविनtअगरब cषशखरक्षार्थबजक्रकूडDDDDBBHDmBDDBBBEDtH HD DBBBSDHHHS DDD S बघू छ וואיס אשן"סז" :tאי) urtזהחיוי לזיזא אוwזאי কিনোভেঙ্কটিামি পৃষ্টিালিৰ সুমে। ইত্যাদি গাখীৰামপাদাৰে পানীৰেংপি পাখানি [ * * 1 -- " - tiאאי .يسيجيبه অতিক্ষক জনম লক্ষ তৰুল লাগতে দমদমন भान्नीब्ररकोरूछात्रश्नज्जादेच्।ि किम्बलाउकविीवि श्रृंकष्ट्रिावि नडि थधगाiब्रवर्षः ? कि माचाrषांशथाछनष्ठरक्मशकद्रांजानि *कङकॐछिनाशनBBBB BBBBBBBBBBB DS DDDDBBBBBBBB DS তদেকং তৰং? বা পৃথকৃতৰপ্ৰতিপাদনপাশি তমৈৰাং পরস্পরৰিকাৰ थठिणांननगब्रजांचखनि बिकब्रांगलयारेझकरभव यत्रांनभत्रौकहनैं★।...जतक्रांचकठश उष्ठउजांछिहिठामां२७षांनां* नर्सः १षिग१ अॅक्र क्विर नाञ्चाङ्ग१ ३छाबिन नर्कना बनांच्चकडांमकूगलवांमना छ माब्राज़१ अक् निंtiछि यडीव्रउ ऐडार्षः । जङ (वशाछtबनाः *ब्रडकडूt७ नोब्राह१: चप्रtवव नकब्राजना पृ९घ्रमा ♛छछि छ९षब्र”ङष्ट्र”iांनबांछित्राग्निकखङ्गभिछि छ छब्रिम्लिङब्बद्धजनामाछ१ म cकनष्झिढायफूि: नकI, बज्रपोजाषषभूछाप्छ

  • ७षtधकt गाँषाएशांशं१ cबप्रां★१[कामरु वः । পরম্পয়াঙ্গাঙ্কেতানি পঞ্চরাত্ৰস্তু কথ্যকে । ইতি সাখযোগং বেদাশ্চ জার্যক্ষানি চ বেদারণ্যকং পরম্পরাঙ্গাস্তেকতৰBBBBBBBDDDDDBB ttDDBB DDBBS BBDDD DDB नोtव्याख्रांमि **विश्*ष्ठिडखांमि ८षांशंख्रि६ 5 यममिब्रभांकrtब्रक९ cथांशः cषप्लांनिऊकर्मचब्रनो५ात्रौइडा छङ्गांमॉ१ जक्रांङ्गकष६, cषां★मा छ उष्क्रां★ीजन BBDD BBD D DDDDDBBBDDDDB DDDDDH BBBBDDS DDBBS BBDD BBB BBBS DDDDDD DDDDD DtBBBB DDDS कृङमिउि, *ान्नैौजएक 5 गांtश्वाiउठसांनांभडकीज़कछांमाज९ निबूकूड़* म DDHH BBBSBBB BBBDDB BDBBBDDDDBBBDDDDDBBBS কল্পনা বেঙ্গবহিষ্কম্ভাFারে নিরাকৃতে ন যোগস্বরূপ; পশুপতিস্বরূপং চ, জত:

! אס אסו"פאןזי נןדה) אשן זמאן" ביןזי) אj|סוה" जांक थग१itछडtमि न ३छवाiनि cश्फूछि: ' ऐठि (२॥२॥8७) ‘কপিলাদি শাস্ত্রের ভায় ভগবন্ধুক্ত পরমমঙ্গলসাধন পঞ্চ রাজশান্ত্রেরও কোন কোন অশ্রুতিমূলক অংশ অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া (শঙ্করাচাৰ্য্য কর্তৃক ) নিরাকৃত হইয়াছে। উক্ত পঞ্চরাজশান্ত্রে এই ভাগবত প্রক্রিয়া রহিয়াছে যে, পরমকারণ ব্ৰহ্মস্বরূপ বান্ধদেব হইতে সঙ্কর্ষণ নামে জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রঞ্জাম নামক মনের উৎপত্তি এবং মন হইতে অনিরুদ্ধजश्ङक अझ्हांtब्रव्र $९*खि झईब्रांtछ् । किखु यथोंtन शैरबन्त्र फे९°द्धि दगा शहैठ *ांtग्न न । ¢कन म, फॅश वंठिविक्रक অর্থাৎ অশ্রুতিমূলক। জানসম্পন্ন জীব কথন জন্মে না, বা रु५म मtद्र ना' uरै दांका चांब्रां शकण औंठिहै औरदग्न अमांनिरु অর্থাৎ উৎপত্তিরাহিত্য বলিয়াছেন। সন্ধর্ষণ হইতে প্রহায়ংঙ্গক মনের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, এস্থলে কৰ্ত্ত জীব হইতে করণ মনের উৎপত্তিবৃন্তব ছয় না। কারণ, ইহা ( পরমায় ) इहेष्ठहे त्यां५, भन ७ देविब्र नकल फे९भद्र श्, देशहे अंठि दणिब्रारश्न। अङ4द शनि औद नकर्दन शहेरठ कब्रन थप्नग्न छे९°द्धि दल इछ, ठरव गब्रमांच्च श्रठरे फे९गखि अवश्वाशै बछिन्न गरिज किब्राष ष, णज्यत भरे भाज वचिदिक्ष जर्षअडिगानि -