পাতা:বিশ্বকোষ দশম খণ্ড.djvu/৭২৭

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


* * পক্ষয়াগ [ १२७ ] পালৰ •- - , BB BDDBBBBDD DDDDD DDDS DDDDDD DDD DD BDHDD SYS HHDDDD S DDDDDDS फूदूक्रएनएनांडसरे निझडे ॥* *ीलाब्रांछ (१९) ब्रांजरच्य । (ब्रांजजब्र' १थ छहन)' बूखिकझठकाठ णिषिङ जांtझ्-‘ब्रांवर्णनंनांनांमक शांरत्र cश नकल कूकदिक अरका, लांश भिविफ़ ब्रम्लब4 ७ अद्रिकांब्र প্রতাযুক্ত, অন্ধুদেশে জায় একপ্রকায় পয়রাগ জন্মে, তাহ রাবণগঙ্গাজাত পদ্মরাগের অনুরূপ বর্ণধুক্ত সছে এবং তাছার मृगा० चन । अरेव्रण कईकांकांश फुर्बणानांडर गचशत्र७ অল্পমূল্য, কিন্তু দেখিতে বড় ইতর বিশেষ নাই। cकांन् भन्नब्रांश्न 8९कडे जाउँौद्र ? cकांन् भन्नब्रांर्ण विजांठौत्र ? ठांश निर्णी कब्रिवांग्र वादश मूखिकझउक्रप्ठ यश्क्रन निषिऊ আছে— “কৃষ্টিপাথরে বধিলে বাহার শোভা বৃদ্ধি হয়, অথচ পরিমাণ নষ্ট হয় না, তাছাই জাত্যপদ্মরাগ। সচেৎ যিজাতি বলিয়া अमिरव । शैब्रक अशषां भांनेिका शरैंक, चखांउँौग्र झदेौ अन्नब्रांश्न भूषांभूषि कब्रिग्र! ब्रॉभिरण अथवा यकtी नेिब्रा अनरब्रव्र शांरब्र पर्मेiफफ़ॉरेtण शनि ¢कांन नांशं मां जां८५, एळtरु ठांशहे जाँठि বলিয়া জানিবে। আবার বাছাতে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বিলু, ৰাহ তেমন চঞ্চচকে ময়, মাজিলে বরং দীপ্তি কমে, আঙ্গুলিতে ধারণ করিলে যাহার পার্থে কাল জাভা প্রকাশ পায়, তাহ বিজাতি बगिब्रां जॉनिटव । uी झांफा झूठैौ मनि शहैग्न ७छन कग्निष्टग যেটা ওজনে বেশী ভারি হইবে সেট উত্তম, যেটা অপর অপেক্ষ ওজনে কম হইবে, সেটা অপর অপেক্ষ নিকৃষ্ট। এতদ্ভিন্ন রত্নশাস্ত্রবিদের পদ্মরাগের ৮ প্রকার দোষ, ৪ প্রকার গুণ ও ১৬ প্রকার ছায়ার বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দেখিতে পদ্মরাগের গুীয় এরূপ বিজাতীয় পদ্মরাগ পাচ প্রকার আছে—কলসপুরোস্তব, সিংহলোখ, তুম্ব রেখে, মুক্তমালীয় ও শ্রীপর্ণিক। কলসপুরোস্তুবের উপর তুষের স্থায় দাগ হয়, ভূমুরে কতকটা তাম্রভাব লক্ষিত হয়, সিংহলোথে কতকটা কাল আভা থাকে। এইরূপ মুক্তমালায় ও শ্রীপর্ণিকেও বৈজ্ঞাত্যবোধক চিহ্ন দেখা যায়। [ চুণী ও মাণিক্য দেখ। ]ং (১) “সিংহলে ভু ভৰোক্তং পদ্মরাগমনুত্তমম্। গীতং কালপুরোস্তুতং কুক্লৰিনমিতি স্তম্ ॥ चाणांकनघ्नषशग्रभभूः ¢नोजकिकर दिइ: । • छूत्रब शब्रा नीणः औनत्रचिअशौर्डिंठन् ॥ উত্তমং সিংহলোদ্ভূতং নিকৃষ্টং তুঙ্গুরোস্তবমু। 飘 भषjभ६ अषTछ१ cखङ्ग१ बॉलिंकj९ (चब्रtछघ७: " (२) श्रृकिन्नठङ्ग, वृश्९नश्फिा, चलखिबज्र, जङ्गफुगूब्र', 'ड्रीपूङ ब्रामनान cभनङ्कड क्लङ्गब्रश्छ ७ अब cलोग्रीषामाश्म 3कूद्र ब्रउि गत्रिालाद्र श्रणब्राण अचरक अष्मक कधी शिंथिङ जांut t

  • शब्रांजलागि, जॉमउिणकभनेिब ७क ७ १धानां★इब निश ।

ऐमि ४७७० जक्ट्रू cगोलश्कूजकबूखि ब्रक्रम कटक्रम । श्रृंत्राटद्रथ (ईौ ) नब्रांकांब्रl cद्रष । श्छहिङ *चांकांङ्ग cब्रष cछन । श्रख ५३ cन्नषी थीकिरण मनन शहैद थांरक । भन्नालांश्म (१९) *घर विश्कमगर व गाइनर वज ।। २ बका। २ रद ।। ० कूष्वह । १ मृ*। (खि ) * *चcप्रषषूिङ । (छैौ) ४ उॉब्रां । १ णकैौ । v गप्रचडीौ। (cमनिमैौ) (१९) > दूरुषिरणव । (अंकठि*) *[लादलथां (जैौ ) रुशैब्रब्रांजकछांटडन । (ब्रांजछब्र' v छ' ) পদ্মবৎ (ত্রি ) পদ্মং বিদ্যতেইত, পদ্ম-আঙুণ, মস্ত ৰ। পদ্মযুক্ত। जिब्रां२णैर् ॥ २ इण*ग्निमैौ। कभनिमैौ, भcद्यन्न कोड़ । (६षनाकञि') अन्नादर्शक (गै) गद्यप्छद वप्नी राज कभू। » ५कब्रमून । (अ8 षब्र) २ कमनफूणा वर्णपूङ । পদ্মবাসা (গ্ৰী ) পন্ধে বালো বস্তীঃ । পয়ালয় লক্ষ্মী। (হেম ) *jलूरीझ (शैौ ) गग्रछ वैौज९ । कमगरौीब, ग६iांइ-भप्रांच, গালোড়া, কন্দলী, ভেণ্ড, কেঞ্চাদনী, ক্ৰৌঞ্চ, শুনি, পল্পअकtौ । हैशष्ट्र ७१-क, चांझ, निख्, इर्कि, नाश ७ ब्रसह्मांशमांशक, *ांकन ७ ग्रफ्रिकनाक । (ब्रांछनि" ); छांद७धकांव्वंमष्ठ-श्मि, चांछ, कषांद्र, उिपङ, eह, रिडैसेि, বলকর, রুক্ষ ও গর্ভসংস্থাপক । ( ভাবগ্র” ) পদ্মবীজাত (#ী ) পদ্মবীজপ্ত ভাভা ইব জাভা বস্ত। মখান্ন ফল, চলিত মাখনা । ( রাজনি” ) পদ্মবৃক্ষ (#) পয়কাঠ। , ভাবী বুদ্ধভেদ। পদ্মবৃহ (পুং ) সমাধিভেদ। পদ্মশল, পদ্ম সংখ্যাক্রমে। পদ্মন্ত্র, বোধিসত্বতো। পদ্মঞ্জগত, বোধিসৰভেদ। পদ্মষও (জী) পয়সমূহ। পদ্মবিজয়, ५क ¢गिढ़ tछन दछि । शालांदिछब्रशंशिंब्र शृणैौथ । ইনি জ্ঞানবিন্দুপ্রকরণ রচনা করেন। পাশালী, বোম্বাই প্রদেশবাদী শালীজাতির এক শাখা। শালী দেখ। ] পাঞ্জ, কামশাস্ত্ররচয়িত্রী এক রমণী। পদ্মসমাসন (পুং) পয়স আসন বত। ১ গ্ৰন্ধা। (ত্রি) २ बांशत्र भन्नडूणा श्रांगन अप्इि । •ाशनडव (५) नजर दिङ्नाडिक्षण गच्र अvचिदन