পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/১৮৪

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ত্ৰিপঞ্জা । [ ১৮৪ ] . : जिन्ह* - Co. $ •ਂ ਜਾਂ DBBmH SZS DBBB BBB BDDDS BB BDH SDDS S DDDDDD DDDS DDDD DDDDS DDDS DDDDDDS DDD DDDDS D DDDDDS DD DDDDS S DDDDD S DDDS r. शक, श्रह गमां’ । २ जिभां★मूख्, ¢ठमथाश्रष। दिवषाणैौ झभ- “পঙ্কটিকাস্তা शनि यभकtछ! আক্ষন্ত্রিপথে ৰ ভজেনিশি” (গুপ্তসাধনতন্ত্র) छाननं श्रृंग्नेिऽjठभद्धि ! • ত্রিপথগা (স্ত্রী) ত্রিপথে স্বর্গমর্ত্যপাতালমার্গে গছতীতি গম-ড। किग्नद्रशैडि তদিত্তি নিৰীতি গঙ্গা ; স্বৰ্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবাহিত স্তাদ্ধসমাক্ষরগাৱা।” ( কাব্যোয়) হইয়াছেন ৰলিয়া গঙ্গার নাম ত্রিপথগা। - ब्रि”ौइरन ठिबौि रुद्विब्रl *ष'थttरु । उब्रtश थ१॥ 'शत्र। बिश्व५श्र नाथ दिा अिौीब्रशैलि छ। ও দ্বিতীয় পদের পরস্পর মিল আছে, তৃতীয় গুণী । BB BB BDBB BB iS BB ttttS BB তৃতীয় পদের সহিত মিলে। ত্রিপদী লঘু ও ীি 毅 [ द्विंश् दिवङ्ग१ श्रश्न1८५ । ] | ८खानि छ्रॆ *कtब्रः। রিপথগামিনী (স্ত্রী) ত্রিপঞ্চগম-ণিনিউীপ। গঙ্গা। লঘু ত্রিপদী—লঘু ত্রিপদীতে প্রত্যেক চরণে ২•ট অক্ষা ত্রিপদ ত্রিপা দেখ। থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ৬টা করিয়া ১২টা এ BBB SBBS BB BBD DDS DBBS BBDDD SmmS DDB BB uS DDS भमानि विष्जएम ” (अडि) ९ अग्नि नश्वभडाश झ" *४क गांग छूषग्न, ९षङि भ:बiश्द्रপদত্ৰয়যুক্ত প্রক্রম। কোট শশী পরকাশ। “পঞ্চারজিঃ পুরুষো দপপদে দ্বাদশাজুলং পদ প্রত্নমন্ত্রি श्रृंझर्र किल्लग्न, शक्र विश्नाक्ष्ब्र, •मः' (कास्ना' ८थो' ४७।४।२%) “श्रृङ्गशश गभबिउख्श शः অঙ্গরগণের বাস” . পঞ্চমে ভাগ লোংগ্নি তন্ত দশমে ভাগ: পদং পদন্ত कथम कुँ१म गपू झि%ौ झानब्र थर्थम 8 डौिग्न "tा দিশে ভাগ অঙ্গুলং ত্রিভিঃ পদৈরেক প্রক্রম: ' (কর্ক) भिग ६ों८क न! । यथा-- (ত্রি) ৩ তিনপদ যুক্ত। "দ্বিপদ যাশ্চন্তু পদ ত্ৰিপদ আশ্চ “রতি কহে আহা, তুমি ইন্দুবালা ঘটুপদt: " ( বাজসনেয়সং ২৩.৩৪ ) দানবকুলের মণি । द्धिश्रनि। (ंौ) कश्न: १fनाः भूलानि श्छः। ऎt*ि १ाशि পাবঃ। না দেখি শচীরে, তার শোকে এত হংসপীলতা, গোয়ালে লতা। পর্য্যায়—গোধাপী, সুবহা, दिभूद्रा श्हेण ५नि ।” DDBB SDDDDDDSS DS DD ttDHHDD DDS DD DDBBBDSDDDB BBBB BDD DD DDD D BBBBBS BBBD DD ttt gg DD BBBB BBtt S DD DD SS S D DDB BB BB DDD DDDD DDD BBtttB BDDD DDDDS BBB BBBB BBBBS SBB B BBBB BB BBB BBBS DDDBB DDD ব্ৰহ্ম প্রাপ্তির উপায় । 緣 थारक । विजैौह कद्रभौ अदिरून गपू ख्रिश्नौ । इष-- “ওঙ্কার পূর্বকাস্তিস্রে মহাব্যাহৃতয়োংব্যাঃ । “সাধিলাম পারে ধ’রে, , তবু না চাহিল ফিরে, द्धि१ा।। 5द जtदि्रौ विtख्छ१ि उक्षt१! श्रू५१ ॥“ (भश् १|४ ) भबि गब्रि भनि, कश् जश्5,ि हि१कि ( ौ) वङ्गः १ाः इष्टीः विशौ उलि: गध्बाङ्गाः t ८कुमेन १tशुं य एठiनि ।" कन् ਲੈ । श्रर्षार्षि थांडूनिर्मिउ जिश्रामयूख *श्वांक्षांद्र, छत्र नैौ{जिभनौ-छत्रौर्ष बिक्षौद्र #थम श्ब्रt१ श्रे BBBDD DD DBBBB BBBS gg DkG DDD DDS DDDS D DDD DD DDD DDB BBB DDD DeE BDD DD BBD DDDD DDS SDB BBBDDBB S gg DD DDBBB BD DDD BBDS DDDBB DYS শঙ্খং স্থাপয়েং ” (পূজাপদ্ধতি ) থাকে। দ্বিতীয় চরণটা মবিকল দীর্ঘ ত্রিপদী যথা— । ত্রিপদী (জী) ক্রয় পাদ অন্তঃ অস্ত্যগোপ সমা, উীপি * e “श्| शंद्र कि रूद विक्षिtब्र, ; १डादः । » जि*शिशूरु । २ श्राबर्ट्झ्म:, हेशद्र #tठाक भ°ो दुःख्न पौरङ्ग शैय्ङ्ग, পঙ্গে ৮ অক্ষর, অতএৰ তিনপদে ২৪ স্বাক্ষরে এই रिङ्ग भनि भग्नाकङ्ग, भनििश्च्न श्लएझ्छ, क्लम, श्ञ । *हेण१ বিষ্ণুৰি फ्रक्वट्य, cबक्ष मिश्र१ *न१ क्षिं লয়,মুখের निथिtब्र।”, BBDDD BBBS BB BBBBBS S BBBBBBS BBSDS DDDDD DDD DD DDS बा)ि $ |