পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/১৯৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ন্ত্রিপুরা [ ১৯ও } ত্রিপুর & o o fনা তত পৃষ্ঠে তু সমপানে সংস্থিতাং ৷ পটাপুটাঞ্চজৈন্তু नमांदरुलिtब्रtग्रहाँ१ ।। ज्ञar: विश्वणिखानि 5ाङ्गमक्षIt१ क्षनिश्ञिt१ ॥ সঞ্চালৱারসম্পূৰ্ণাং সৰ্ব্বাঙ্গমুন্নীং শুম্ভাং । এৰিণসলোহাংসৰ্ব্বলক্ষণসংযুতাং" (কালিকাপু ৬৩ অ') এইরূপে প্রথমে ধ্যান করিবে এবং আপনাকে ত্রিধারূপে ভাবনা করিবে । ঠিীয় ত্রিপুরামুৰ্ত্তি, এইরূপ-বন্ধুকপুঙ্গসদৃশী, জটাজুট ও asরার মণ্ডিত, সৰ্ব্বলক্ষণসম্পন্না, সকল প্রকার অলঙ্কারে বিশোভিত, উন্নুৎস্বৰ্য্য সদৃশ বসনপরিধান, পদ্মপর্যাঙ্কन-छिड, भूङ ७ ब्रङ्गादगौयूडा, *ौcमाझङ”tब्राषब्रपूख1, বিলিশোভিতা, আসবের আমোদে সন্তুষ্ট, cनजालाक्की, বিশুদ্ধ, জগতের ক্ষেতিগী, ত্রিনেত্রা, যোনিমুদ্রার প্রতি ঈষৎ খন্তসমাযুক্ত, নবযৌবনসম্পন্ন, মৃণালতুল্য চতুভূজা, বাম দিগের উদ্ধহস্তে পুস্তক, অধোংক্টে অভয়, দক্ষিণের উদ্ধহস্তে অক্ষমালা, অধোহস্তে বর, গলদরক্তা, স্বৰ্ষাভ, আপাদলম্বিত্তশিরোমালাধারিণী, কল্পদ্রুমাবলম্বনে অবস্থিতা, কদম্বোপ, বনান্তরিত, শুভদায়িনী এবং কামালোদকরী, এইরূপ মনোহর দ্বিতীয় ত্রিপুরা মূৰ্ত্তির ধ্যান করিবে। দ্বিতীয় ধ্যান— "কপুপসঙ্কাশং জটাজুটেন্দুমণ্ডিতাং। সৰ্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণাং সৰ্ব্বালঙ্কারভূষিতাং । উদ্বুদ্রবি প্রখ্যবস্ত্রাং পদ্মপর্যাঙ্কসংস্থিতাম । মুক্তারত্নাবলীযুক্তাং পীনোন্নতপয়োধর”ং ॥ दगोविअत्रप्लङ्घल्लाभालाभनएमानिडा । t নোলাকী শুদ্ধাং ক্ষোভিণীং জগতাং তথা। ত্রিনেত্রাং যোগনিদ্ৰাং স্বামীষদ্ধাসসমাযুতাং । নবন্ধেীবনসম্পপ্পাং মৃণালাভচতুভুজাং । বামোৰ্দ্ধে পুস্তকং ধত্ত্বে অক্ষমালাস্তু দক্ষিণে । दांtभनांङग्नप्तांश् ८१ दौ१ लकिst८५tरुद्र@णां५ ॥ প্রস্রবন্দ্রব্রুসূৰ্য্যাভাং শিরোমালাস্তু বিভ্রতীং । আপাদলম্বিনীং কল্পঙ্কমমসাপ্ত সংস্থিতাং | কদম্বোপবন্যস্ত:স্বাং কামালাদকরীং শুভাং। দ্বিতীয়াং ত্রিপুরাং ধ্যায়েদেবং রূপাং মনোহরাং " " ( কালিকাপু ৬৩ অ' ) তৃতীয় ত্রিপুরার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে। ঐ মূৰ্বি জবাरैरमश्लंगै, भूऊ:करी, ७खमिना, टिकिनौ, गभिविश्रुतः। প্রেতবৎ স্থাপন করিয়া সেই দেবের হৃদয়ে উদ্ধ পরাসনে ॐविहे, औदारशन रहेtड जानtननक्नैिौ ब्ररङ९नगमिथिल ༣༠༢༠༠༥:༢༠, *ौप्नॉब्रडगळझषब्र, छछूबूंज, शिश्नषत्रैौ, मभि*क्षिहकब्र छेईश्tरह जकमांलांक्षाग्निमै ७ष१ अtषांश्tरष्ठ बङ्गमाबी, वांभगिरकब्र छेईश्tख अक्रमांगांषांग्निभै nर १ भ८षांश्रण बब्रनाब्रिमी, जिएनंबा, शशभूषी, अंगङ्गषिब्ररङॉभार्ड ७२९ नर्सीनशक्षबैौ, नtषक ५रे #काम मूर्डिंद्र ५Tान कब्रिएव । ड्रडैौद्र भूर्डिंद्र शांन- • ' “জবাকুসুমসঙ্কাশাং মুক্তকেশীং বরাননাং । जनांनिर६ झगड्रु ¢थऊविनिशांब्र :स ॥ হৃদয়ে তস্ত দেবস্ত হাৰ্বপল্পীসমস্থিতা । 盖 রক্তোৎপলৈশ্মিশ্রিতান্তু মুণ্ডমালাং পদানুগাং, • ॐौदांब्रांश् शांद्रग्नखैौड़ नैौtनांमठ°रब्रां५ब्राँ१ ।। চতুভূজtং তথা নগ্নাং দক্ষিণোৰ্বেইক্ষমালিনীং । ब ब्राक्षां५ ठल८१ दांप्म छ*ांमाग्रt१ ठ५iउब्र१ ।। पप्रथजु भूरछक१ ५tख ब्रिह्मबt१ इनिङtननt१ ॥ वदन,विभtठांशाét१ उश गर्दांत्रश्नान्नैौ१ ।” ( কালিকাপু ৬৩ অ' ) भूजक ७हेक्र° ५rान कब्रिtव'। श्राश्चक्र* दांश्रुङार, रिउँौद्र कtभवैौछ, छूडौभू. ७ॉभद्र (g११ ¢भांश्न दशिग्र! *द्रिकैौरुिंछ । সাধক পূৰ্ব্বে এক একটা করিয়া তিনটা রূপ ভাবিয়া वांश्द्रिप्र मठ झनब्रांडाउtद्र७ य¥बग्न उँछाँग्न" कवि। ষোড়শোপচারে প্রত্যেকের পূজা করিবে। দেবীর তিন भूडैि ७रुद्ध कब्रिग्रा भयाब्राप्° भञ्जजग्न ७क्य कब्रिग्ना झमाग्न নিবেশ করিবে । কামরূপিণী ত্রিপুরাদেবীর নব প্রকারে পূজা করিতে হয়। বিধিবৎ ত্রিপুরা পূজা করিলে সাধক সকল অভিলধিত লাভ ও অন্তে দেবীলোকে গমন করে । (কালিকাপু ৬৩ অ’) খ্রিপুর, পূৰ্বদের একটা গ্রান্ত ভূভাগ। এই এদেশের কতকাংশ "জেলা ত্রিপুরা নামে বাঙ্গালার ছোটলাটের অধীন এবং কতকাংশ পাৰ্ব্বত্য ত্রিপুর নামে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজবংশের অধীনে । জেলা ত্রিপুর —ইহার উত্তরে বাঙ্গালার অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ ও আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী জেলা, পশ্চিমে মেঘনা নদী ও পূৰ্ব্বে পাৰ্ব্বত্য ত্রিপুরা । জেলা ত্রিপুরার পূৰ্ব্বসীমাং बूफ़ैौ* छांब्रtउद्भ পূৰ্ব্বাস্ত সীমা। ১৮৫৪ খৃষ্টাঙ্গে ভারত গধর্মেন্টের পক্ষে মিঃ লিসেষ্টার ও ত্রিপুরারাজের পক্ষে মিঃ ক্যাম্বেল এই সীমা নির্ধারণ করেন। পূর্বে এই জেলা চট্টগ্রামের कभि*मtब्रद्र अशैौन श्नि, *४१* शृहेक शहेtऊ छांकांब्र कभिभनछात्र अशैन श्रेब्रtश्। o এই জেলার ভূমি সৰ্ব্বত্র সমতল, কেবল পুৰ্ব্বাংশে কোন