পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/২২৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


two द्धिप्लांकन फ्रांन ত্ৰিলোচন দাস অনেকে বলেন যে, লোচনদাস সংস্কৃত জানিতেন না, कि इ उाइ नउ नरश् ।। ७वंगिक ब्रांब्र ब्रांभांननाङ्गठ नश्कूङ छ*ाङ्गाँ५दल्ल८छब्र cप्रंfकाश८*ञ्च ७कणै भtनांश्ब्र *नrां★वांन আছে, তাহা লোচনদাসের কৃত। সংস্কৃত না জানিলে শ্লোকের अष्ट्रताएन्न ठिनि झूठकार्य श्हेप्ड ब्रिएउन न । ७हेङ्ग” একটা মাত্র পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি— (মূল) *পরিণত শারদ শশধর বদন । মিলিতা পাণিতলে গুরু মদন ॥ দেবি কিমিছু পরমস্তি মদিষ্টং । বহুতর স্বকৃত ফলিত মমুদিষ্টং ॥ ধ্রু ॥ পিক বিধু মধু মধুপাবলি চরিতং। রচয়তি মামধুনা মুখভরিতং ॥ প্রণয়তু রুদ্রনৃপে মুখমমৃতং।.. রামানন্দভনিত হরিয়মিতং ॥* লোচনের অমুবাদে যথা— .

  • “নিৰ্ম্মল শারদ শশধর বদনী ।

বিদলিত কাঞ্চন-নিনি ত-বরণী ॥ ধ্রু ॥ পিকরুত-গঞ্জিত-সুমধুর বচন । মোহন কৃত করি শত শত মদন ॥ দেবি শৃণু বচনং মম সারং । কিল গুণধাম মিলিত মমুবায়ং ॥ फ़ि प्रग्निनवांश्ठि रुभिश् भनिटे९ ।। তব কৃপয়াপি ফলিত মনোভীষ্টং ॥ हेलभन्नु कि: मभ याक्लिङ गाख् ि। নিখিল চরাচরে প্লিয়সখি নাস্তি ৷ প্রণয়ভু রসিকম্বদর মুখ মমিতং।' লোচনমোহন মাধবচরিতং ” o बाहश डप्य ठ९ङ्कङ लि७क यात्रण अश्तान भन जेष्ठ शशेंग न । s এই লোচনের চতুর্থ গ্রন্থ ‘রাগলহরী, এখনি,সংস্কৃত ভক্তিবসামুতসিন্ধুর স্থানবিশেষের পদ্যানুবাদ । চারিখানি গ্রন্থ ভিন্ন লোচনদাস কৃষ্ঠ বৃহত্তর পদ আছে। এই পদের জক্টই লোচনাসের নাম সৰ্ব্বত্র সমাদৃত । এই পদাবলীতে তিনি “লোচন” নামে পরিচিত, उनिउाव्र "८लाझन” वा "८गाझर्मानना” नाम ब्रिाप्झन । তবে এই চারি নামে চারি ব্যক্তিই ছিলেন, এই আপত্তি प्लशिङ श्हेदाङ्ग अक्जब्र नारे ; य५न ट्रेल्उछभत्रण अर्इ चाभन्न। "cगtफ़न” ५११ *८णांकमांनन” नाम ७ *ाहे । ८गt5मांनन नाम डिनि इरे ७क शश्न दगिब्रांप्इन, किरू ठेवक२अ१ | VUII o 6 a جابجایی حبت میم जांमग्न फाँब्रब्रां अहे मां८म कथन कश्वन डांइब्र फे८झ५ कब्रि थाप्रुन। এৰু সময় লোচনের চৈতন্যমঙ্গল সৰ্ব্বত্র সাদরে গীত হইত। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে--

    • बनावश्tभाड१ श्ध हैं:गाळ्नमनि ।। " ঐনরহরির শিষ্ঠ শ্ৰীখণ্ডেতে বাস ॥ চৈতন্যমঙ্গলগান তাহার রচিতে ।

棒 臀 प्यंथtम ॐौटैकउछभत्रण शांन इग्र । डांद्र भtद्र कृषभत्रण शौन रुग्नद्र ॥” ६ऽङछगत्रण &tइब्र. ८*याश्t* ७द१ झणfछनांद्र अ८इञ्च আদিতে লোচন নিম্নোদ্ভূত রূপ, আত্মপরিচয় দিয়াছেন— "বৈদ্যফুলে জন্ম মোর কে গ্রামে বাস । भाँउ ७शभउिठ जानांममी ठtद्र नांभ ॥ যাহার"উদরে জম্মি করি কৃষ্ণকাম । কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদাতা। যাহার প্রসাদে গাই গেীর গুণগাথা । মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে । १श मांठांभईौ cन अङग्नांनांनॆौ नांtभ । . " মাতামহের নাম শ্ৰীপুরুষোত্তমগুপ্ত ॥ সৰ্ব্বতীর্থপূত সেই তপস্তায় তৃপ্ত। মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র । नtश्ॉम द्र माँहि ¢भांद्र माँउभtश्द्र भूश्च । যথ তথা যাই ফুল্লিল করে মরে । • ছলিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে । भाँद्रिब्र! ५ब्रिग्र ८भां८ग्न भिषारेण पञां५द्र । ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত বাহার।" हेङ]ाप्ति । চৈতন্তমঙ্গলের প্রারম্ভেই তিনি কলিয়াছেন— "डैवीनद्रहिम् ि८य् निघ्नभिष् ८ाश् । পাতকী দেখিয়া দয়া বাঢ়াল সিনেহ । দুরন্তু পাতকী মদ আমি দুরাচার। অনাথ দেখিয়া দয়া করিল অপার ॥ ङांग्र मब्र दtण श्राग्न &वष*१eगांtन । এই ভরসায় পুথি হুইবে অবাদে ॥” [ नद्रशब्रिद्र नग्राब दियब नद्रशब्रिगबकाब *ाई* *८क जडेवा ] লোচনদাস বৈদ্য, তাহার পিতামাতাদি অধিীরগণের नांभ ऊिनि दग्नरहे छे८झर्ष कग्निग्नां श्रृिंग्रांtश्न । লোচনের অtখর গুলি খুব মোট মোট । তাছার বাড়ীতে একটা পাথরের উপর বলি। শূন্ত আকাপুতলে তিনি 谢 峰 o