পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৩৬৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


রন্দ্ররোগিন [ తినుతి ) ,

নগর (পূ) বংশচ, পৃৰো সাধুং । ১ পৰ্ব্বত । ২ ঈষদ डmडाजन, ८ष *ाज अग्न *ब्रिमfc१ छध रहेब्रांtइ । मáब्रांडी (*) बाबन বিশেষ। পর্ধ্যায়—মীনাস্ত্রীণ । (শ্যামাল) हक द्वौक (शे) नाइबडोद करो निष्, वेरून् (कर्षऔरू দক্ষ। উলু ৪২• ) ১ এক প্রকার বাস্ত । ২ তেক । দর্দুর (१५) पूभाडि कtगो**प्चप्नडि टू डेब्रध्.(मकूजन%रबो। ট্র ১.৪১) ইতি নিপাতনাৎ সাধু। ভেক। “ভদ্রং কৃতং কৃতং মেীনং ক্লোকিলৈঞ্জলদাগমে । দপুর ধর বক্তারন্তন্ত্র মৌনং ছি শোভনং ” (উদ্ভট) ২ মেঘ। ৩ বাস্তভেদ । ৪ পৰ্ব্বতভেদ ; মলয় পৰ্ব্বণ্ঠের निकट्ठे । [ भौकिभाष्ठाद्र मॉनछिंज cन५] •गभौ८१ अश्मनtग्रेो मल्लिक्ष् भशभिब्रि६ ।” (छांबूठ ७२४५ls१)

  • ब्राश्रम८डम । ७ श्रजक ५ॉफूएसए । o “পিনাকং দর্দ রং নাগং বঞ্জঞ্চেতুি চতুৰ্ব্বিধং। দর্দ রং স্বন্ধিনিক্ষিপ্তং কুরুতে দর্দ রধ্বনিং।” (ভাবপ্র' ) : দ র: পৰ্ব্বত সন্নিকৃষ্টতয়া অস্ত্যন্ত অছ। ৭ দৰ্প, পৰ্ব্বতসন্নিকৃষ্ট দেশ ভেদ । এই দেশ দক্ষিণদিকে অবস্থিত ।

বৃহৎস" ১৪ অ’) দদূরক (পুং) বা কাস্তি ... ৰ কাতি শৰাতে থা কৈ-ক। ১ বাদ্যভেদ । ২ ভেক, ইহার শব্দ করিলে মেঘধ্বনি বলিয়া ভ্রম হয়। স্বার্থে কন। দর্দ রশৰার্থ। দর্শ ছদ (ই) দপ্তর ইৰ ছনে যন্তাঃ। ব্রাহ্মী। (পারম্বর নিধন্ট, ) * পেশী (স্ত্রী) বুক্ষভেদ। * (খ্ৰী? গতি ৰাৱতি বা মম্বা पूडेब्र६' थडाप्द्रन নিপাতনাং সাধু । ততষ্টাপ। চণ্ডিকা । দর্দ (?) দরিদ্রাতি গ্ৰন্থতামনেন ক্লিাউ কারেস্কার যকারাণাং লোপশ্চ। ( দরিদ্রাতে র্যালোপ:। উণ ১৯e) अंझtद्राँ१ ।। * शञ्ज*(१९) मब्रिज बांझ् ऎः। मजबां★ण्डव ।। " ཏྭ་ཨཱཿ ཐཱ་ (পুং দক্রং ছত্তি জঘন্টক। চক্রমর্দক। শম্বর) দারুণ (ত্রি ) দক্রস্তান্তীতি” দক্রন, ততে শত্ৰং ( লোমাদি *भिांििश्रशिक्षणालिछjः *tनगछ: । श्रृंi e॥२४०० ) नक्षtब्रt*ौ । দর্ক নাশিনী ( ঐ ) দক্ৰং নাশ্মতি নশ-গিচু গিনি ততো তৈলিনীবৃক্ষ । * * , সূত্র (পুং দরিদ্র। উঃ ৰালোপশ । দক্ররোগ । দক্রণ (ত্রি ) দক্ৰশ্নস্তান্তীতি দহ্ম ন ততোণাং ! দক্ররোগী। नजीब्रान् ि(बि) नजीब्रागः अजारौोडि बज्र ब्राभरेनि। দক্ররোগী । to a দপ (পুং) দৃপাতে ইস্তি রূপ তাৰে বঞ্চ, ১ পরের অৰধারণ cरई ७क ७ मूंग अम्लड़िएक अउिजांबक छिडवृखि cच्न । २ अश्कांई। vर्षीtङ्ग-भं,ि अझ्कृठि, अदशिखंड, भक्तिभांन, बभॐi, मांन, क्लिाखांब्रङि, बग्न ५ ( cश्म*) अ८नक श्नादि इहेर्न अ"एब्रब्र थछि cय श्रदस्त्रा ठाहाब्र নাম দৰ্প । o म* दन ७ विद्यारि जड रहेग्ना प्रारक ।। ५कमtजू श् िमनिी१िङ्ग भ्रूण ।। ५ शश्रेष्ठ १ड तििम ८णी:कन्न प्र* नां श्ब्र, ठष्ठनिनहे ठांशांtनब्र उँगलि श्हेंब्र थां८फ । ७ जभण्ड दशनरे शशुक्र गर्न रछ, ड५नहे उभवान् उtशंद्र, थठिकण ७धक्रांन कtब्रन । क्रूझ कि भश्९ गकरणब्रहे म* शहेtग उाश ठून इहे८बहे' श३एव । ५भन कि उक, विश्, मश्रृिङ्ग, षं, क्षम, *हिन्, श्,ि बङ्ग, दिलश्र, श्रव्र ७ অমুর প্রভৃতি ধtহারই দর্প হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিফল •ाहे:बन; ७हेछछ atडाक डेब्रडिकैयौ वाडिङ्ग न' भत्रिशब्र कब्र श्रवथ् कर्डवा । (अक्रटेग* अङ्ग*) ७ भृशभन्न । 8 ठेग्रां । • উচ্ছ,স্বলত্ব। ৬ ধৰ্ম্মমর্যাদাতিক্রম। এ উৎসাহ । “তেজোবিহীনং বিজহাতি দৰ্প’ (কিরাত্মার্জ" ), দৰ্প । উৎসাহ (মল্লিনাথ ) ৮ কন্তু,ী। (মেদিনী) re * দৰ্পক ( পুং) দর্পন্নতি হৰ্ষস্থতি মোহুতি বা দৃপণিছ খুল। ১ কামদেব, ইমি সকলকেই মোহিত করেন, এইজন্স ইহার नाम प्रश्रfक । ( ळि) २ अश्कांद्र ७ ८मांश्कtद्रक । দপণ (ক্লী) দৰ্পয়তি সন্দীপয়তি দৃপ-শিচ্ সু । ১ চক্ষু । ভাবে লুটু ২ সঙ্গীপন। (পুং ক্লী) পদ্ধতি দৃপণিত্যু (নন্দিগ্রহীতি । পা ৩।১১৩৪ ) রূপদৰ্শনাধার, আর্শি, অtয়ন । পৰ্য্যায়—মুকুর, আদর্শ, আত্মদর্শ, নমার, দর্শন, ¥তিবিম্বাৰু, কর্ক, কর্কর । ' ( छप्लेषद्र) “युश नांरिष्ठ श्ब्र१ (2छ *ांझ१ पठछ क८ब्राँद्धि कि१ ।। cशां5नां ङTां१ दिशौनश भ*{११ कि१ कब्रिवृङि ॥” (5ां* कj ) ইহার গুণ—আয়ুঃ স্ত্রকারী ও পাপনাশক । ( রাজব ) প্রাপ্তঃকালে উঠিয়াই দর্পণে আপনার মুখ দেখিলে সেইদিন শুভ হয়। ৪ নেত্ৰ পৰ্ব্বতভেদ। ৬ নদ ভেদ। এই পৰ্ব্বতের বিষয় কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে— দর্পণ নামে একটা গ্রসিদ্ধ পৰ্ব্বত আছে, এই পৰ্ব্বতে যক্ষগণের সহিত কুবের সর্বদা বাস করেন । ইহার মধ্যफा८% cब्राहिङ भ९८जग्न छाप्न अङ्गठिदिनििहे cब्राश्न नोएम একটা পৰ্ব্বত আছে, যাহার স্পর্শে লৌহাদি তৎক্ষণাৎ সুবৰ্ণৰ প্রাপ্ত হয়। ইহার অনতিদূরে দর্পণ নামে একটা नम श्रांtझ्, ७३ नम श्मिांगग्न इऐtठ ¢रठ ¢द१ फ़्ग़नाrन