পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৪

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


পুষ্কর [ 3 1 অপুঞ্চন। লিটু পূপোস, পুপুৰঃ । লুটু ਾਂ পোধিধতি । লুঃ অপোধীং । - “পূপোষ গাষ্ঠীৰ্য্যমনোহৰ বপুঃ ” (র ৩৩২ ) সন পূপেধিষ্ঠি, পুপুবিধা । যঙ, পোপুষ্যতে। যদুপুকু পাপেষ্ট । পিচ, পোণপতি । লিট্‌ পোধ্যাঞ্চকার। লুং, অপুপুষং। পুর, তি, পাপ পোষণ প্লাদি, উভয়, সক, সেট। পট পোণপ্রুতিতে। লেটি পোষাতু-শং। গুণ্ড, অপৃপৰং ত । পুন পুষ্ণাউতি পুধপুষ্টে ক, চতষ্ঠাপ ১ গাঙ্গণীসূক্ষ । চলিত j পোষণ করা । ... প্ৰাসত পুষতে খেতি পুধ গ্রু, ভূগিণীয়াং ইট্‌। ১ পৃষ্ঠ, ৩ ৭ন্ধিত । f

  • পোপণ প'ক্ষমৃগাদি প্রতিপালিত । *(क्र { # )* , राछ० ७:१६, f** । १४ ।। পুকুর (; ) পঞ্চ উঠি পৰ পুষ্ট (পথ: কিং। উণ, 88 ) |

ঠ গু কলন, স চ কিং ১ এপ্তি শুওগে । আপোলপুঞ্জবমুগোল্লসিতেশষ্টগু ক্ষধি ঘুড়িতে বপুঃ সুবর্বৈ: " ( মাঘ ৫:৩০ ) ব{#্যন্ত্রণ গুমুথ । SStttt ttSDB BBBBBBB BBS SBB BBBSBBBS আr." বৈ পুষ্করং প্ৰাণোহথ প; গ্রাণো ।” ( ***{५० द*० હsાગર j S SBBBS BBB S S gBBBS BBBBS B S

  1. *न । , ? *** ; ५ {ं८ :१, ंश्रiश१ि । १ १छ् ।

S AGS DDS S0SS S0S JSBBYS

  • . 7 ||

BBBS DggSgS BBD BBBSeeS SSS SSS SDDS u "Šolt sa : SSBBBB SBBBBBS S DDS S BBBS BTT S gBB BBB S

  • co

KSJBSYDD S SSSSSS BBJSKSJS ggBSBS S BBSDSYKK JBBBBB BB BBSBSS BB BBBBB DSBBSBBS BB BBBB BSBB BBB BBBBBS gKS BBBBBS DDggS gDDS gg BBB BSBSS BBBBS BBBB BBB SAAg KDS ggBB BB BBB BBtt SBBBBS সেই রূপ প্রদীপ অগ্নিশিখা ,লৈ সঞ্চলে ক - ; (... 4, পূী ভাসম্পন্ন । . BB BBBB SKKBBKSK DDD BBBBB BBBB tttB BBtStS BD KK BBBSDD BBB BBB BBS ADD SDDDS DDB BBB DBBtt tBB BBBBB BBB | ttDBB BBkkS DDD BB B BBB BBB BBB SBBBS ত্রন্থের পুঙ্গ বাতঙ্কোয় এই বীপের অধিপতি । (৮১৩ অ: ) ; ১২ নাগভেদ ১৩ সারসপক্ষী। | ब्राञ इन । "प्य नन ढूंगि-पश्जिरू रैश्छ ५भtरू *ङ्गाधं क्षत्रियः श्रीश टि'वाथ शन । (खं)[मनं२।।' ১৫ বর্ণপুত্র পুরষ্টপন্থ রাজঙ্গে। ১৬ অল্পরতেন। জেরি বঃ) ১৭ বিষ্ণু । (ভারত শক্ষিপ १२ ष: ) ।। sv भूश्वशैश्च পৰ্ব্বক্তম্ভেঙ্গ । “পুরে গুঞ্জ নাম পঞ্চত মণিপাহাৰ" * & ** ( जैोजन' s९ ज५) । । ১৯ পুস্তরীপের প্লাজঙ্গে। ( অগ্নিপু: ) । . . २ ० যোগবিশেষ, ক্রবার ভদ্রাতিথি, তখপাদনক্ষত্ৰৰট, অশুভঙ্গনক যোগ বিশেষ। ত্রিপুন্ধর যোগ। মৃত্যুকালীন ক্রর বাপানি হইলে এই যোগ হয়। পুনৰ্ব্বস্থ, উত্তরাষাঢ়া, কৃষ্টিক, উত্তরফাল্গুনী, পূৰ্ব্বভাদ্রপদ, ও বিশাখ মক্ষত্র, এবং রবি, মঙ্গল ও শনিবার, এবং দ্বিতীয়, সপ্তমী ও স্বাদশী তিথি এই সকলের একত্র যোগ হইলে সেই দিনে মৃত ব্যক্তির পুন্ধর দোষ হয় i+ এই দোধে জন্মগ্রহণ করিলে জারঞ্জ যোগ এবং মৃত্তে পুঞ্জর দোষ হইয়া থাকে । এই ধোব পাইলেক্ট শাস্তি করিতে হইবে। যদি এই দে। শান্ত্রি লা করা হয়, তা হইলে তাহার প্রথম মাস ৰ, প্রথম বর্ষে কুটুম্বের পীড়া হয়, এবং দেবত রক্ষা করিলেও তাঙ্কার পরমাশ অবগুঞ্জাবী। অতএব পুষ্করশাস্তির জন্য অযুত হোকরি:ব । ইহাতে অশক্ত হইলে মুবর্ণ দান করিতে হয়। দীন না হোম মৃত ব্যক্তির অশৌচ কাল মধ্যেই কৰ্ত্তব্য, অশোক বলিয়া বিলখ করা উচিত নহে । যে হেতু শুন্ধিকারিকায় অশৌচ কালেই ইহা করিতে হঠবে, এইরূপ নিদিষ্ট হইয়াছে। “মৃথাকালে দি সৰ্ব্বং কুন্তকং পরিকীষ্টিতম্। আপদগ্ৰ গুপ্ত সৰ্ব্বন্ত স্থতকেইপি ন মৃত্যু ” (শুদ্ধিকারিক, এই শান্তি শ্মশানে করিতে হয়। এছবিপ্রগণই এ বিষয়ে

S S S S S S S S SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS S S S S S S ও "পুমঞ্চগুপ্ত রাসাঃ কুণ্ডিকো শুরস্কঙ্কণী । পূৰ্ব্বভ{#ং বিশপ। ৮ এতেধী:মঞ্চদ। যোগে শুবক্ৰীতি ত্রিপুঞ্জয়: । কাঠে তু করজো যোগ, স্বত্তে গুৰভি পুঞ্চ । १ि९५१ एनt ठ। भूtको भt३ झtठ भ्रष्ठ ऊ५ ॥ প্রথমে মাfদ বর্ষে বা কুটুথমপি পীড়য়েৎ । দেলোংপি যদি বা রক্ষেং তস্ত পুত্রে ন भडण्tकाशनाखा* cशमप्प्रषपूड: दूषः । નઃજ સારવાઃ ત્યાર નહિ r影

  1. ,