পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৪৮৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


兹 প্রভৃতিই মেলার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। পূৰ্ব্বদিক্ হইতে বহু পরিমাণে বিলাতি ও দেশীয় বস্ত্র, তামাক, পাণ, সুপারি, नाब्रि:कल, नाना१ि५ अगग, ऽिर्नि, ੱਝ अंङ्कर्डि यद१ ५डूনিৰ্ম্মিত নানাৰিধ বাসন এই জেলায় আমদানী হয় । পশ্চিমে রাজপুতানা হইতে লবণও আসিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল দ্ৰব্যজাত জুেলার মধ্যে অল্পই ব্যয়িত হয়, অধি কাংশই জেলার মধ্য দিয়! স্থানান্তরে বিক্রর জন্ত নীত হই। পাকে রপ্তানীর মধ্যে গোধুম, ছোলা, তণ্ডুল, স্থত, কার্পাস, মোট কাপড় ও পশুচৰ্ম্ম প্রধান । সাগর হইতে জব্বলপুরের রাজপথ, সাগর হইত্তে জোকাই পৰ্যন্ত রাস্ত, হট্ট দিয়া নাগোদ পর্যন্ত রাস্ত এবং আর একটী রাস্ত দামোহ দিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন বঞ্জারীগণ লবণবাহী বলদের পাল লইয়। আর দুইটা পথে এই জেলায় গমনাগমন করে {

  • v७४ १ठेtएक .ামোই মধ্যপ্রদেশের একটী পৃথক জেলারূপে পরিগণিত হয়। একজন যুরোপীয় ডেপুটী কমিসনার একজন সহকাৰী কমিশনার ও তহলিদার সাহায্যে ইহার শাসনকাৰ্য্য সম্পন্ন করেন। 聽 * - দামোহ জেলার জলবায়ু মোটের উপর স্বাস্থ্যকর । নৰ্ম্মদাতীরবর্তী ভূভাগ এবং উত্তর ভারত অপেক্ষ এখানে গ্রীষ্মের প্রাচুর্ভাব অল্প। শীতকালে প্রায় সামান্ত বৃষ্টি ছয়, বৃষ্টির পরই তুহিনপতাদি ঘটয়া থাকে। গড় বার্ষিক शूटेिं★ाँउ ४७ हे१ ।। *
  • জেলার মধ্যে মধ্যে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে বহুসংখ্যক অধিবাসীকে গ্রাস করে । টকাদিবার প্রথা হইয়। বসন্তের প্রাচুর্ভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে। চক্ষু উঠা

বিরল, নহে । 藥 উপরোক্ত'দামোহ জেলার একটা সবডিভিজন বা তই সীল। পরিমাণ ফল ১৭৯২ বর্গমাইল। সদর সমেত ইহাতে মোট ৪টা দেওয়ানি ও ৭টী ফৌজদারী আদালত অাছে । ও উপরোক্ত দামোহ জেলার প্রধান নগর ও সদর । ੋਂ ২৩ - উ দ্রাধি’ ৭৯ ২৯৩. পূ: সাগুর হইতে জব্বল পুরের উচ্চ এবং সাগর হইতে জোকাই দিয়া অালীহtम, दान পর্যন্ত রাজপথ এই নগর দিয়া গিয়াছে । অধিবাসীর pসংখ্য4১৭৫৩। নগরের ভিত্তি বালুকাপ্রস্তরের উপর acপ "দন্ত বৃষ্টিবারি পুষ্করিণীতে সহজে সঞ্চিত থাকে না, দামো" 18. বেশী নহে। ফুটেরাতাল নামে একট (ጓ {ষ্করিণী অাছে, তথাপি বি পানীয় জল 忆 * ५; ". : છેઃ ੋ y # - ・サ १ ठू ६ | दिकौजू१ छछ लाभांश् म*८द्रघ्न ठेखां* दकिंठ इग्न । રોજ उँप्झ५८याशा भलिब्रानि माहे । क८ग्नकप्रै थाह्रोन रिंतूa মন্দির ছিল, মুসলমানেরা উহ। ভূদিয়া দুর্গ নিৰ্ম্ম। +{इन, ३ দুর্গের ভগ্নাবশেষ মাত্র আঁছে । দাম্পত্য ( ক্লী ) দম্পর্হ্যোরিদং পত্যন্তস্থাৎ, যক সম্বন্ধী অগ্নিহোত্রাদি । ২ দম্পতিদ্বয়ের পরস্পরের ઉિ পরস্পুরের ভালবাসা। . * “বিস্তীকামত্ব গিরিশং দম্পত্যাধ মাং সতী।” (ডাঃ ... দাম্পত্যপ্রণয় (পুং) বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের লুং, 1, স্ত্রীর পরস্পর অমুরগি । 龛 "দাম্বাল ( দেশজ ) অস্থিরচিত্ত । দামাল । এই শৰ ম:, শিশুর প্রতি প্রয়োগ করা হয়। ধর্থ, দাম্বাল ছেলে। लांछिद (*: छी ) मtउन छब्रडौ७ि नछ-ठेद् । (5 म्।ि ৪।৪৮) দম্ভযুক্ত, অহঙ্কত, কপট, প্রবঞ্চক, কাঞ্জি જ ধ্যাপনের নিমিত্ত ধৰ্ম্মচারী বৈড়ালৱতী । “পাপরোগভিশস্তশ্চ দান্তিকে রসবিক্রী।” (মধু ৩১০ দায় (পুং ) দা-দানে ঘএঃ, ততো যুক্ত (আতো ইয় কৃতো; পী ৭।৩৩৩) ১ যৌতুকাদি দেয় ধন । কন্ধানকা জামাতাকে ব্রতভিক্ষ দিতে ব্রাহ্মণাদিগকে যে ধন দেন্তু য় “দায়স্তু ত্ৰিবিধং তস্মৈ শৃণু মে গদতো মম। যজ্ঞার্থং রাজভিদত্তং মহাস্তং ধন সঞ্চয়ং ” ( ভারত ১t}} २ हज़*, विख्ठांशंॉई *िझाँमेिं भूम । [ मामृष्ठांशे (१: দী ক্ষয়ে ভাবে ঘঞ্চ । ৩ লয়। দেখি গুনে ঘএ { ¢ ¢क्षम १मनि । ७ नौप्रभtन १न । १ नाम । "মম্বামিন কৃতে বস্তু দারে। বিক্রয় এব বা ' অকৃত: সতু বিজ্ঞেয়: ব্যবহারে যথা স্থিতি; ॥” (ম ৮৯ ४ नाडीं । * * দায়ক (ত্রি) দদাতীতি দাংল। ১ দাতা । “তাবত; গোসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি দায়ক: " 環 (छांब्रल ७*****', ८म। ५७tन १छ्। २ ४७श्रु । नtइन १:नन हा*ि १रु-क् ।। ७ नग्नान । * 敬 দায়বন্ধু (পুং ) দায়ে বন্ধু । ভ্রাতা। •' झाझाउन्ने (4) प्राञ्जुश् डा।श्रः वा पृथ्रष्ट नभििडडी"" ধনৰিভাগ, পৈতৃক ধনবিভাগ, অষ্টাদশ বিবাদা?" পদভেদ, সম্বন্ধিমাত্রে সম্বন্ধিধন বিভাগ । 影 दन्नtा छौभूउदाझ्न क्लड प्रांग्रडांश विश्वर 町 এই গ্রন্থ ধৰ্ম্ময়ের একভাগ। দাতবান এক " - তর্ক বিতর্ক, বিশেষ বিবেচনা ও যথাযোগ্য નાન l