পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৫২৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ण !”। ५l५ *१५ निtणव्र नtग शांeब्राहेब्र! दारेष्ठ *ाrइन भाहे । उँीशांब्र शूब रुग्न नाहे ।। ५क क्छ कृिग, ठिनिe श्रtनक नेिन नि:जढ़ान दि१दांदशांद्र शृष्ठ श्हेब्रttझ्न । ठंशिंद्र शृङ्गैौ ७धनब्रभग्नौ ८न वैौ श्रट्नया नेिन मौदिछ (བྷོ།།ཀུན་ ! . দাগুরায়ের ছড়াগুলির প্রধান গুণ সেগুলি অতি সুন্দর সরল ভাষায় লিখিত। তাছাতে কবিত্বও নিতান্ত বিরল নহে। রামপ্রসাদের গানের স্থায় তাহার গান ও গানের মুর এখন লোকে আগ্রহ করির শিখে। সেকালের প্রাচীনের মধ্যে দাগুরায়ের গান জানে ন এরূপ লোক নাই বলিলেই হয় । এখনও অনেক ভিখারী মধ্যাহ্নকালে গৃহস্থ প্রাচীনাকামিনীश्रt१ब्र रुद्रभttग्रन् भङ नां७ब्रांtब्रद्र **ांद्क्र१ दियद्र” *ाश्द्रि! জীবিকার সংস্থান করে। কৃত্তিবাস কাশীদাস দেবলীলা লিখিয়া যেমন বাঙ্গালার আপামর সাধারণের ভক্তিভাজন श्हेब्रारश्न, भांशद्राव्र 'cमहेझ* दनिडाप्क श्रांनन जश्च गश्च मूङन क्र* मत्रौडांप्मान धनान कब्रिग्ना नकtणव्र चैौठिछtछनै श्हेग्नरश्न । कि ऐङद्र, कि ভদ্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই দাওরায়ের গানের পক্ষপাতী, এরূপ ভাগ্য কয় জনের হয় । 歌, ইহার পত্নী ১৮৭৪ খৃষ্টাকে সমস্ত গ্রন্থস্বত্ব বেচিয়া, ফুেলিয়াছেন { দtশুরায়ের কবিতায় অনুপ্রাস বড় বেশী । স্থানে স্থানে অনুপ্রাসের শঙ্কা মিলাইতে গিয়া তিনি অতি কষ্টকল্পনার श्रांठग्न गट्रेब्र! कविठा */ाशिग्रांtछ्न, श्रामक श्tण श्रठि कtठे७ স্পষ্ট অর্থ হয় না। তবে তাহার রহস্তোদ্বীপনক্ষমতা অতি চমৎকার ; , বৈরাগীর ভণ্ডাচারের উপর, গোড়ামীর উপর তাহার বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। যে স্থলে কদাচায়ের-কুৎসিত शाश्रttद्रङ्ग छेनांश्ब्र१ मिट्टङ रुहेब्रांtझ, ८महे शtन थांग्रहे তিনি এই সকল ভক্ত বিটলগণের উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়াগিয়াছেন। তাছার বর্ণনাশক্তি বড় স্বাভাবিক ছিল। প্রভাসঞ্জে নিমন্বিত্ত বীরভূমের মূর্থ ব্রাহ্মণগণের আকুলতার বর্ণনা, প্রভাসযজ্ঞে প্রস্থিত দ্বিজপত্নীকে প্রতিবেশিনীগণের পরামর্শ দান, রুক্মিণীর বিবাহে নাদের রসন্তাষ, রুক্মিণীদূত ব্রাহ্মণের অবস্থা প্রভৃতি পড়িয় তাহার রহস্তোদ্দীপনী ক্ষমতার अठि डेब्बग 'श्हेख भोsग्न शाग्न । निम्न मार्तब्रt:ग्रश्न ७क्छौ সুন্দর ও সৰ্ব্বজনপরিচিত,গীত উদ্ভূত হইল— রাগিণী সিদ্ধ-তাল কাওয়ালী। রঙ্গে করিছে রণ, কে রমণী হে রাজনৃ, ८ठामाःद्र निमग्ना दाम सि थप्छ। করে অসি ষোড়শী কুলকন্তে । } t ९२७ ] বtঙ্গtলার আবালবৃদ্ধ । पाक् " दिवान षट्टैिग ८कtन, कि दान सांभांब्र ਾਂ` कएब्रझ निनघ्नl cभाग्न, गा१िण att१ ।। চলছে রাঙ্গন চন্থ, প্রাণভয়ে প্রাণীকুল, অকুল সাগরে আর কুল বেধিনে। ধরি চরণে করি মিনতি, ধনি হে দানবপতি, 彰 দাশরথি গতি পায় অতি যতনে ॥ " দ্যশরাজ্ঞ (ত্রি) দশানাং রাজা ইদং তৰিতাল, উপধালোপঃ । দশরাঞ্জা সম্বন্ধী। * দাশরাত্রিক (ত্রি ) দশরাত্রেণ নিবৃত্ত: டிே দশরাফল্য যজ্ঞভেদ। দশরাত্রদেং ঠঞ্চ, ২ দশরাত্র সম্বন্ধ "রেকে দশরাত্ৰং দিগভ্যো দাশরাত্রিকং পৃষ্ঠাং” (শতন্ত্ৰা ১৯৯০ দাশার্ণ (পুং ) দশার্ণ স্বার্থে অণু। ১ দশাদেশ। সে., জনোংস্ত তন্ত রাজা বা অণু। পিৱাদি ক্রমে দশা ፴ቑ বাসী। ৩ দশার্ণ দেশের রাজা। স্বার্থে ক । “তত্ত্ব দাশয়ে রাজা স্বধৰ্ম্ম লোমহর্ষণং।” (ভারত সভা" ২৮ অ' } দশাহ্ (পুং ) দখছিন্ত গোত্রাপত্যং শিবাদিত্বাং-অ । বংশ মাত্র, যদুবংশীয়, কৃষ্ণাদি। দশাৰ্ছস্তৰাচকশম্বোং श्र५Ittग्र श्रश्नवारक व श्रम् । २ अtशू५धौदि नउदtछन । ७१ বংশীয় রাজা মাত্র । न[*ांशृश५ (१९) मशाश्वtभ१-श्र१ । मणांश्वtभ५ जन्नईौ। দাগু (ত্রি) দাশ দানে উন্‌। ১ দাতা । ২ দন্তু। " नििश्लङ्गt” (१क् ७,७१५) ‘नॉंक्ष्वग्नtध्र नख त्रिझि' ( गतःि দাশুরি (ত্রি ) দাশ হিংসনে উরিন্থ। হিংসক । “স্বয়ং;ি मळङि नt७ङ्गि” ( शक् v।8।।१९ ) ‘७िद्रिविीम्' ( गाङ्ग१) झांए*घ्न { १९ जैौ) नाश शैौवर्षी त्रभङाः ?ढ़ । शैरगै অপত্যু। স্থিয়াং উপৃ। ব্যাসের মাতা সত্যবর্তী। ' গম্যোপসংগৃহ দাশেয়ামিদমক্রবন্‌ " (ভারত উ ১৩২ জ) দাশের (পুং স্ত্রী) দান্ত অপত্যং ক্ষুদ্রাদিত্বাং "স্ট্র। ৈ রীর অপত্য। স্ক্রিয়াং টাপ। B দাশেরক (পুং ) দাশেরপ্রধান দেশঃ সংজ্ঞানং ১‘মরুভূদেশ, মাড়বার। ২ মরুভূদেশের রাজ। ৩পি"ি মরুদেশবাসী সকল । এই অর্থে এই শব্ব বহুবচনাই | मांt*ोनमिक (११) मन ४ान रज वाज उथ श*""" %4 । ४ लोमन यस्त्र शाषीन अिश्, ४° এন্থে চাঁদ शखन रिषद्र आइ। . रात्रोजन پایہ qf؟ |;ہs'0' ** । • २ ऋभोक्न पtछद्र शक्नि। " দাশু (ত্রি ) দশৰ দশস্ত দশকত অদূদেশটি "" | शि:रुब्र बह्व ८१t.ि। - দাশ্ব (ত্রি ) দাশ বন বাহ" ইত্নতাৰ * ।(बाँ११) هوی