পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৫৮২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


झीानात দীক্ষিত (ত্রি ) দীক্ষ-কৰ্ত্তার ত্ত" বা দীক্ষা সঞ্জাত স্ত, তারকাদিত্বাদিতছ। ১ ব্ৰতাদিক যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে সঙ্কল্পপূৰ্ব্বক चंख्, श्fिझ। ८मभिtनि षड्छ ग:ब्रिभूर्लक’ आर्ष्टिानि सनिङ्गा८झ्म । २ उtब्रांड श्रृंशैठभज्ञ, शांशद्रा उज्ञशृिङ्गारर्ब ७क्रद्र নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। o “অদীক্ষিত যে কুস্তি জপপুঞ্জাদিকা: ক্রিয়াঃ । न ङवद्धि aिtई cउदार *िणाङ्गांभू४१ौजद९ ॥ দেবি দীক্ষাবিহীনস্ত ন সিন্ধিন চ সদগতিঃ । তস্মাং সৰ্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণ দীক্ষিতোভবেৎ ॥ অদীক্ষিতোহপি মরণে রৌরবং ময়কং ব্রজেৎ ॥” ( তন্ত্রসার ) অদীক্ষিত ধ্যক্তি জপপূজাদি যে সকল কার্ধ্যের অম্বুষ্ঠান করেন, তাহ সমস্তই নিষ্ফল হয় । দীক্ষা দেখ । ] ৩ কাম্পিল্পনগরস্থ যজ্ঞদত্ত নামক ব্রাহ্মণ। কাম্পিয়নগরে সোমর্যাঙ্গীকুলে যজ্ঞদত্ত নামে বেদবেদাঙ্গবিশারদ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি ब्रांछभांमा ७ १छ्क्ष्म ज**ांख्द्रि श्रशैौचंद्र हिरणन । हेनि जाधिक ও বেদধ্যয়নে কালাতিপাত করিতেন । “আণীং কাম্পিয়নগরে সোমাজিকুলোস্তবঃ। • দীক্ষিতেীযজ্ঞদত্তখ্যে যজ্ঞবিলুবিশারদ ৷” (কাশীথ- ১৩ অঃ) .৪ স্বীকৃতদীক্ষ, যিনি দীক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। , “ততঃ পরাজিতা: পাৰ্থ বনবাসায় দীক্ষিতাঃ। অঞ্জিনাস্থ্যুত্তীয়াণি জগৃহশ্চ যথাক্রমং ॥” (ভারত ২,৭৯১ ) দীক্ষিতায়নী (স্ত্রী) দীক্ষিতঃ স্বনামখ্যাত ব্রাহ্মণ এব অয়নং গতির্বস্তাঃ স্কিয়াং টাং উপ। কম্পিয়নগরস্থিত नौकिङ নামক ব্রহ্মণের স্ত্রী । ( কাশীখ" ১৩ অ: ) দীক্ষিতৃ (পুং) টাগ (হুদীপদীক্ষশ্চ। প্ল। ৩২১৫৩) ইতি স্বত্রেণ যুক্তং বাধিত্ব শীলার্থে ভূচু। দীক্ষাশীল, দীক্ষাবিশিষ্ট। *েহ কেহ ইহাকে সোমযাজী এইরূপ অর্থ করেন । দীঘল (দেশজ ಗಿಳ, লম্বা । দীঘী (দেশজ ) দধিক শূন্ধের অপভ্রংশ, বৃহৎ জলাশয়। .দীতি (স্ত্রী) দীপ্ত, ক্তিন বেদে পলোপ:। দীপ্তি। "মুনীতি রস্তাদিতোভুf" (তাওর। ১৯১১)। মুনীতি মুদীপ্তিরসি ‘ ( ভtয্য ) দীদি (পুং ) দীপ • বাস্থ দি পৃষো সাধু: দোতমান। "অশ্বিন পিন্ধুতং মধু দীদ্যগ্নী শুচিব্ৰতা” ( ঋক্ ১।১৫।১• ) দাদারীদ্যোতমান শ্বিযুক্তে" (সারণ) ौनिदि (१९-क्लौ) निवाखाएनtनलि निद-हिन् त्रच्Tांनज छ দীর্ঘশ্চ ( দিবোৰে দীর্ঘশ্চাত্যাসস্ত। উৎ ৪৷৫৫ ) । ১ অল্প । ২ বৃহস্পতি । ৩ স্বৰ্গ ৭ ৪ ভক্ষ্যদ্রব্য। (ত্রি ) পুনঃ পুনঃ স্তৃশং է են 8 } द। नौ५ठि त्रि-श्लूिर् ऎन् न ७१ः मखाtश्नौ{ः ।। *श्लः %लः দীন কৃষ্ণদায় । वा अडाडामाङक । “ब्राथढभक्षबांगा: cभागांधूडश शैिित(খক ১১৮) নীদিবিং পৌনঃপুনান ভূশংৰদোতরং (লা। ोशिङि (डी) शै शैण्ड औभाण्ड रेडि औरी नालाशः ब्दि रे ( शै:िङ्ग्रौ:बट्राः।। , * ‘७ १l८०) रेडि श्रa५ 離 • ' “পুপোষ বৃদ্ধিং হক্লিখনীতি রমুপ্ৰবেশাদিৰ বালচন্দ্রমাঃ * ( রঘু ৩২২ ) জলমগ্ন চঞ্জে স্থৰ্য্যের কিরণ পতিত হইয়া নৈশ অন্ধকার বিদূরিত হয়। ই নৈফুয়িকগুবর রঘুনাখশিরোমা চিত্র মণির এক টীকা প্রস্তুত করেন, এই টীকায় নাম দীধিত্তি • ৩.অঙ্গুলি। (নিঘণ্ট,) দীধিতিকৃৎ (পুং) দীধিতিং করেীতি কপি চিৰামণি টাকাকারক রঘুনাথ শিরোমণি। । রঘুনাখশিরোমণি ৰে।] निीक्षिङिझ.१ (* ) ौलिङ्गः लूक्षा नखाश्च बळूश् ! श्{} ।। দীন (ত্রি ) দীয়তে 'খেতি কৰ্ত্তরিক্ত ততো নিষ্ঠ। তন্ত ন; (ওদিতশ্চ । পা ৮২.৪৫ ) ১ দুঃখিত । ২ দরিদ্র। “চয়েযু পৃথিবীং দীনা: সৰ্ব্বধৰ্ম্মবহিস্কৃত: ” ( মমু ৯৷২৩৮) ৩ কাতর। . শোচ। ৫ হীন। ও ক্ষুব্ধ। এ সম্ভপ্ত। ৮ ভীত। ( ক্লী ) ৯ তগয়পুষ্প । দীন কৃষ্ণদাস, উৎকলের একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীরা প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। দীনকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ রহস্তময়। ইহার মাত শ্ৰীশ্ৰী৮ জগন্নাথদেবের মন্দ্রি সন্মদিনী ভাবে বাস কুরিতেন। হা একদিন প্রভাতে তিনি একটী নবকুমার প্রসব করিয়া বসিলেন। লোকে স্বামীহীন এই রমণীর পুত্র প্রসব দেখিয়া কণাকণি করিতে লাগিল। সন্ন্যালিনী তাহাতে উত্তর দিলেন, একদিন তিনি রজনীযোগে প্রভু জগন্নাথের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে জগब्रांश्व ऊँाशद्र थछि टीड श्हेब्रा भश्चाप्मरश् डैशिष्क म*न cनन •७६१ ॐाई इहेएउहे ७हे भूय यब्रिग्रारश् ।। ७ई अ५र्स গল্প জগন্নাথদেবের উপর অটল ভক্তিযুক্ত আপামর সাধা" नकtणभूहे भtन ८वभ णाशिल ' नैज्जहे हेश cनभूभग्न इ**" পড়িল। দীনকৃষ্ণ v জগন্নাথদেবের পুত্র বলিয়া সৰ্ব্বত্র " इहेरठ जात्रिरगन । उंशद्र अरेननर्मिक जकू ****" মাতৃদোষ ক্ষালন করিল । * * g দীনকৃষ্ণের জন্মবিবরণ বাছাই হউক, তিনি সকল প্রে* ८णाकशाब्र गभाषूड इहेब भूनिम्ब्रहे बान 'कब्रिtङ गा*ि** uहे गमछ 25उछामद-७थब्रॐिठ अछिनव ठेक्कवर्ष***** वर्ष नर्संख दिएउ रहेरउश्णि । फे९क्ष्ण उपन °"