পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৬৫৯

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


झूठब्रिछिन् ఆ$రి ) দুশ্চিৎ ृणोrनौखविः ।। ० वि: ।। २ *द्विष्ङ्ग१। *५डिङ्गं श्:व। গিরে বিশ্বেভিঃ ” (খক ১৯৪৮) t मूल्य (ग्नि ) शूराश *कTांtर्थ ग९ श्रtझां★षाणांरभो ।। *ग्नि छेईि । *च वर् िविशॆम् छ्रुरग्ग न रुtन्नः ।” (१३ 'ছৰস্তাং পরিচর্ধার্হাং হবসে পরিচরণায়। (সারণ) : झुदश (बि) श्य: পরিচয়ণমিচ্ছত্ত্বি কাছ ততো উন। পরি চরণেচ্ছাযুক্ত। “গ্লোস্তত্বতি পৰ্য্যগ্ৰং হবস্থা।" (খঙ্ক ১। ১••৷১২ ) বেদে কচিদস্ত স্ক্রিয়ামুৰঙ । ." বছি (ত্রি ) হবে। হবি পূরিচরণুং বাস্ত্যন্ত মতুপ মস্ত বঃ * সাবস্থাৎ ম পদকার্য্যং। ১ হবিযুক্ত। ২ পরিচরণযুক্ত। “অবস্থ্যরসি স্থান (শুরু বন্ধু এ৩২) 尊 দুবোয় (গ্ৰী পূজা। (ৰৈ) সুবোয়ু जि) श्वः *ब्रिकर्यां भिक्रठि काफ़ि ८तुछ द *मकार्षीः ততো উ । পরিচরণেচ্ছ। “স তু শ্রুধি শ্রুত যো বোয়ুঃ( ঋক্ ৬৩৬৫ ) দুবোয়ুরম্মদীয়ং পরিচরণমাত্মন ইচ্ছন * • ‘ ( সায়ণ ) র (ত্রি ) দু:খেন চর্য্যতেইসে দুর-চর কৰ্ম্মণি খল। যাহা আচরণ করা কঠিন, অতি কষ্টে আচরণীয়। . “চরতঃ কিল দুশ্চরং তপঃ” ( রঘু) ২ দুর্গম। দুঃখেন দুষ্টং বা চরতি চর-অৰ্চ, ৩ শংক। ৪ ভয়ক। দুশ্চরত্ব ( ক্লী ) দুশ্চরস্ত ভাব: ত্ব। ছুশ্চরের ভাব, দুশ্চরতা । দুশ্চরিত (ক্লী) তুষ্টং চরিতং প্রাদি স” । দুষ্কৃত, পাপ, দুস্বভাব, মন চরিত্র । “ইহ দুশ্চরিতৈ: কেচিৎ কেচিৎ পূৰ্ব্বকৃতৈস্তথ্য । প্রাপ্ত স্ট্রি রাত্মানে নর রূপবিপৰ্য্যয়ং ” (ময়, ১৯৪৮) हेश्छtब्रव्र व श्रूणिरश्रब्र श्कब्रिज शंद्र भश्य कूर्छ, कूनशै अछूडि क्र°विश्रर्षीव्र याख रुग्न, थर्थ९ ** श्रश्न#ान করিলে তাহার ফল রোগভোগ অবশুই করিতে হয়। যথা— "যথ মহাদ্ভদং প্রাপ্য ক্ষিপ্তং লোষ্ট্রং নিমজ্জতি । তথা মুশরিতং সৰ্ব্বং বেদে ত্রিবৃতিমজ্জতি ॥”(মন্ত্র ১১২৬৪) যেরূপ মহাস্থদে লেঃ নিঃক্ষেপ করিলে তাহ নিমগ্ন হয়, } সেইরূপ সকল ছুশ্চরিত ८नु निमग्न श्ञ, अर्षी९ cरैनभा% ७ ঝোক ক্রিয়াকুলুপ অনুষ্ঠান করিলে দ্বক্ষরিত সকল বিনীঃ হয়। যাহারা যথাবিহিত বুেদপাঠ ও বৈদিক ক্রিয়ার অনু ষ্ঠান করেন, তাহদের পাপে অীর মতি হয় ন•এবং পূৰ্ব্বকৃত পাপ সকল বিনষ্ট হয়। (ত্রি) ইথেন ऽग्निष्ठ५ । २ श्रउिकtठे झेउ, झः:४ श्रांल्लद्रमैौञ्च । झछेः ऽ#िठः शश यांनिवक्ष्” । ९ श्कब्रिछ, झांझाँग्न शृङांत मग,०१ठे £झछि | দু-চরিতিন (জি) দ্বরাচার। কুশচরিত্র ( ਿ ) इ'बिडं नुिवः क्षश । ममाद्विब, ईषच्चार | न् (*) इडे ऽर्थः शश । अनाबूड ८भृष्ठ, शराब cभएछुद्र অগ্রভাগ চৰ্ম্ম আচ্ছাদিত থাকে না। পর্য্যায়—দ্ধিনগ্নক, চও, শিপিবিষ্ট , ( ছেম' ) গুরুপত্নী হরণ করিলে শৰ্ম, হয়, ইহা মহাপাতকের চিহ্ন। "শর্মাগুরুতরগঃ ” (অতি ) দুশৰ্মা ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তামুষ্ঠান না করিলে তাছার কোন ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম করিবার অধিকার থাকে না এবং पूंहे अवश्य भूल श्हे८ण उांशद्र थांब्रणि5द्ध मा कद्भिद्र! मांश्ॉनि कब्रिtउ नाहे । { মহাপাতক দেখ । ] - দুশ্চারিত্র (রা) চরিত্রমেৰ স্বার্থে অণু চরিত্রং ইং চারিত্রং । ১ ফুষ্টচরিত্র, পাপ । স্থঃস্থিতং চারিত্রমন্ত । ২ ফুষ্ট ऽग्निह्मयूख, शांशं ब्र प्रङांबू अठि*ग्न भन् । o দুশ্চিকিৎস (ত্রি) হকিংসৰল। অচিকিঃগ বাহার চিকিৎসা দুঃসাধা। “মুকুশ্চিকিৎসস্ত ভবন্ত মৃত্যোর্ভিষক্তমং শ্বাস্তু গতিং গতাঃ য়।” ( ভাগবত ৪৩.৩৮) ‘সুন্থশ্চিকিৎসন্ত অত্যন্তং অচিকিৎসন্ত ভবন্ত জম্মনো’ ( ঐধরস্বামী ) দুশ্চিকিৎসা (স্ত্রী) নিশিতু চিকিৎসা। নিশিত চিকিৎসা, অন্তাররূপে চিকিৎসা। ভিস্বগৃগণ এইরূপে গো পশু প্রভূতিকে চিকিৎসা করিলে উত্তম সাহস দগু এবং মানুষের প্রতৃি कग्निtग भ१भ मांश्न म७ श्हेएव ।

  • চিকিৎস কানাং সৰ্ব্বেষাং মিথ্যা প্রচয়তাং দম: । অমানুষেষু,প্রথম মানুষেষু তু মধ্যম: " (মস্থ ৯২৮৪ )

সৰ্ব্বেষাং কাশলাদিভিষজং দুশ্চিকিৎসাং কুৰ্ব্বতাং দওঃ কর্তব্যঃ (কুকি ) দশ্চিকিৎfসত (ত্রি ) দুশ্চিকিৎস-ক্ত। অচিকিংসনীয়, যে ব্যাধির প্রতিবিধান করা যায় না, যে গ্রামে দুশ্চিকিৎসিত "ব্যাধি পীড়িত বহুলোকের বাস, সেই গ্রামে বাস করিতে নাই। “নাথাৰ্ম্মিকে বসে গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে ভৃশং.” ( মন্ত্র ৪৬ ) যত্র দুশ্চিকিৎসত ব্যাধিপীড়িত বহবে না তত্ৰ বাগো ন যুক্ত।’ (কুন্ত্রক ) দুশ্চিকিৎস্য (ত্রি ) দুরকিত স্বার্থে সমূ, দুঃখেন চিকিৎস্ততে দুরূচিকিৎস কৰ্ম্মণি যৎ । অতি দুঃখে চিকিৎসীয়, প্রতিকার্ধ্য , ८ब्रt१, cग ८द्रां★ कठेनाँ५j, किरु उष्ण कब्रिव्र! fಳಗ করিলে আরোগ্য হয় । { রোগ দেখ । ] - দুশ্চিক্য । ो) गइ रहेप्ड छ्डीस्था।ि

  • ब्रिह्मिष्टकां★र्थः नदशः भूक्रिका१ शां९ ?ऊँौब्रक; ।” (८छाड़िशुद्) দুশ্চিৎ, ग्नि) छूक्रिरु, भमा छांव ।