পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৯৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


छ:ग्इ [ సెః } धांद्धि१*९ সৰ্ব্বনাম কল্পনা করা অ্যাধু জানিতে इहेtन । किरु ऐश्! जन्6नाम कल्लन न कब्रिग्र! पग्र९ फ्।ि हेझढि हेब्रुकिन्। এইরূপে পদ সাধিলে আর কোন গোল থাকেন। দ্বয়স (ত্রি ) পাণিয়াক প্রত্যয় বিশেষ, প্রমাণার্থে বয়সচ প্রত্যয় श्ा, ; है९ १! ।। ११!’-‘ठक्र41भ१िभश्छ ऎझ६ध्रजा ।’ १t s।२।७१।। হুয়াগ্নি ( পুং ) দ্বয়ে বিরূপোইগ্নিৰ্যত্র বৃক্ষভেদ, রাংচিত । পর্যায়—পাঠী, হ্রস্বাগ্নি । [ চিত্রক শব্দ দেখ। ] দ্বয়াতিগ (ত্রি) বরং অতিগচ্ছতি অতিক্রমতীতি ঘর-জঙ্কি গমড। রজস্তমোগুণপুষ্ট, সত্বগুণযুক্ত, श्रर्थ९ि यांझांग्न সত্ত্বগুণের প্রাধাপ্ত রজঃ ও তমোগুণ কোনরূপ নিজের ধৰ্ম্ম প্রকাশ করিতে পারে না, কেবল সত্বের অধীন হইয়া থাকে। গুণ সকল পরস্পর পরম্পরকে অভিভব করিতে চেষ্টা করে, সত্ত্বাদি গুণ সকল অন্য গুণকে অভিভব করিয়া নুিযর ধৰ্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকে, তখন সেই গুণের প্রাধান্ত কহ যায়। অন্যান্ত গুণ তাহার অধীন হইয়া থাকে। সেই রূপ যিনি বিশুদ্ধ সত্ব গ্রধান, তাহাকে ৰাতিগ কহ যায়। অর্থাৎ রজঃ ও তমো গুণ সত্বের অধীন থাকায় নিজের বিক্রমাদি প্রকাশ করিতে পারে না । কাজে কাজেই তাহার স ক ল কার্য্য সত্ত্বগুণের অধীন হইয় থাকে । এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে পরিলে অচিরাং চিত্তশুদ্ধি হয়, 'চিত্ত শুদ্ধি হইলে ক্রমে ক্রমে অজ্ঞান-তিমির জ্ঞানালোকে বিদূরিত হয় । তথম মুখ দুঃখ ও মোহ আর আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না । অfচ রাৎ বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হয় । বিবেক জ্ঞামের সহি তই মুক্তি করতলগত হইয় পড়ে । দ্বয়াবিন ( ত্রি ) দ্বত্বমস্তiস্ত বেদে বহুলং ছন্দসি’ মত্বর্থে বিনি, পুৰ্ব্বপদদীর্ঘশ্চ । দ্বিত্বযুক্ত । স্থিয়াং ওঁীপ্ত'। g "দছাপে স্বয়াবিনে যায়ুধানান" (অথৰ্ব্ব ১২৮১ } দ্বয়ু (পুং) দ্বাভাং প্রকারাভ্যাং যুক্ত দ্বি-যু ডু ; পূৰ্যেরাত্বিাং সাধু । প্রত্যক্ষে হিষ্টবাদী ও পরোক্ষে অপ্রিয়বাদী শত্রু। "ইণাবা উপদ্বযু:” ( ঋক্ ৮৷১৮১৪ ) झन्न (छि ) र् श्रावृ८ठो श्रष्ट्र । श्रावप्र१ काङ्गस् । र्हेन्, पब्रि। “गश् ि१८१॥ ६ffनमू १८द्र” (५:द् २I¢ २७ ) দ্বাঃস্থ (পুং ) দ্বারি তিষ্ঠ গতি স্থা ক। দ্বারপাল, দ্বাররক্ষক। "ব্রাহ্মণৈ: ক্ষত্র লঙ্কুহি,দ্বারপাশে নিরূপিতঃ। স কথং তদগ্ৰছে দ্বাস্থ সভাগুং ড়োৰ মৰ্হতি ” t ( ভাগবত ১১৮৩৪ ) নন্দিকেশ্বর । ( ভূরিগ্র' ) বাহুল্য প্রযুক্ত বিসর্গের লোপ করিয়া ‘ৰস্থ এইরূপ *१९९३६ अथt९ ६:र १ शाश् ७३ श्रुंक १ श्रेष्ठ । g í দ্বীস্থিত { ত্রি ) দ্বারি স্থিত। ৰায়পাল। বিসর্গের নিয়ন লোপ করিয়া ৰাস্থিত এইরূপও হইবে । দ্বা:স্থিতদর্শক (ত্রি ) দ্বারি স্থিত: স পশুতীতি দৃশ্য। দ্বারপাল । t দ্বাঃস্থিতদর্শিন (ত্রি ) দ্বারিস্থিত: সন্ন দৃশ-ণিনি। দ্বারপাল। দ্বাচতুরিংশ (ত্রি ) দ্বাচস্কারিংশতঃ পূরণঃ ডটু। যাহাষ্ট্রে षl5द्विः१९ म३१ilं श्ल, ८गं नश्वा । স্বাচতুরিংশং (স্ত্রী) দ্বাধিক চত্বারিংশং শিম্বন্ত বহিলকা, অtভূং। দ্বাধিক চত্বারিংশৎসংখ্যা, ৪২ সংখ্যা । - छांञ्ज (भू९) राख्Tाः जांप्रप्ठ अन-७, १rरानब्रांनिश९ गांधूः । ছুই হইতে জাত, অর্থাৎ একজনের ক্ষেত্রে ও অপরের &ब्रtन छबिन छाशक दाम कश शाय, रेशरक बाब्रव বলfও যাইতে পারে । f “নামনিৰ্ব্বচনং তস্ত শ্লোকমেকং পুরা শৃণু | মূঢ়! ভর দ্বাজমিমং ভরদ্বাজং বুহম্পতে। - e যাতে বন্ধুত্ব পিস্তরে ভরদ্বাজ মথাম্বয়ং।"(ভাগ ৯২.৩৮) । ‘তত্র প্রথমং পুত্ৰং ত্ব্যক্ত যান্তীং মমতাং বৃহস্পতি রা, ইমং পুত্ৰং ভর, পুষাণ, ভৰ্ত্ত বিভেমীতি চেস্তুত্রাং, দ্বাজং একস্ত ক্ষেত্রে মন্ত্যন্ত বীজেন ইত্যাদিরূপং দ্বাভ্যাং জাতং সতস্থস্তাপি অয়ং পুত্র: ইতি তস্মাং ন ভয়শঙ্কা (ঐধরস্বামী। বৃহস্পতি কামাতুর হই উতথ্যবনিক্স মমতায় গর্ভাবস্থা সঙ্গত হন, ঐ বীর্য ভূমিতে নিষিক্ত হইয়। তৎক্ষণাং এক কুমার জন্মগ্রহণ করিল। স্বামী পাছে বাগিচারিণী बानिय श्रीब्रडाभ कtवन हे डtा डोठा रुहेया मभङ ঐ সস্তানকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সেই সময় দেবগণ ঐ স্থলে আসিয়া কছিলেন, এই বালক একের বীর্য্যে ও মন্তের ক্ষেত্রে ঞ্জন্মিয়ছে, অর্থাৎ দ্বাজ । অল্পীয়রূপে দুইজন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বামী হইতে কোন ভয় করি ওন, তোমার স্বামীর তনয় বলিয়াই জানিবে । हेश८क डब्र१ कब्र । हेशtठ ममडा खेडद्र कtबन, ‘ङ्कभि७ ३शtरू cश्रामृ१ कब्र, अभिारअब श्छन श्हे८ङ श्रछाप्रक्रtभ ७३ २गक জন্মিল । একা অামি কেন ইহাকে ভরণ করিব ? এইরূপে गमठ ७ ठूश्”ङि ७हे. छूहें छप्न श्रृंद्रग्लंद्र दिदांप्त कब्रिग्र! जfछ বালককে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, ঐ বালক 'छब्दांब' নামে খ্যাত হইয়াছিল । (ভাগ ৯২. অ') { ভরৰাজ দেখ ] छल्लि९५९ (ड्यो) छामिक शिक्ष९, उtउ| आफ् । (बाहेन: • ग१४ाग्राः । *ा ७७8१) छूहे श्रषिक बिश*९ ग**ji,* ৩২ সংখ্যা । “ৰাত্রিংশং প্রসবে নাৰ্য্যাশ্চতুস্ত্রিংশদগমে নৃণাং ।” (#7)