পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/৩৮৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


গীত [ ૭ 8 ] গীতা , भश्iGiङ्गt७ब्र ४्रं हूिशन 'नैश्चागिनि शप्तांनि *it७१। शृङ्ग । যথা-অৰ্জুনমিশ্র, আনন্দপুর্ণ মুনি বিদ্যালাগয়, চতুভূজমিশ্র, छनां#मछल्ले, ८गवtवांश, cनदशांमैौ, ममाकिंरभांग्न, माँग्नां★१সৰ্ব্বজ্ঞ, নীলকণ্ঠ চাতু ধর, পরমানন্দ ভট্টাচাৰ্য্য, যঞ্জনারায়ণ, রত্নগৰ্ভ, রামকৃষ্ণ, লক্ষ্মণভট্ট, বিমলবোধ, বৈশম্পায়ন,জীমিবাসীচার্য, মধ্যমন্দির, বরদয়াঙ্গ, বিটুঠলাচার্ধ্যস্থঙ্ক, ব্যাসতীর্থ সভ্যাভিনবযতি। ইহার অল্পাধিক গীতার টীকা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অঙ্গেশ্বরপাল, অনঙ্গাতীর্থ, কৃষ্ণাচাৰ্য্য, কল্যাণভট্ট, কেশবতটু, জগদ্ধর, জয়তীর্থ, জয়রাম, দত্তাত্রেয়, ব্ৰহ্মানন্দগিরি, বেঙ্কটনাথ, মথুরানাথ গুরু, মধুসূদন সরস্বতী, মাধবাচার্য্য, মুকুন্দদাস, মামুদাচাৰ্য্য, রাখেবেন্দ্র, রাজাণক রামকণ্ঠ, রামচন্দ্র সরস্বতী, রামনারায়ণ, রামানন্দতীর্থ, রামানুজ, বনমালী, বলদেব বিদ্যাভূষণ, বল্লভাচার্য্য, বিজ্ঞানভিক্ষু, বিটুঠলদীক্ষিত, বিদ্যাধিরাজ, বিশ্বেশ্বর, বেদাস্তাচাৰ্য্য, শঙ্করাচাৰ্য্য, শঙ্করানন্দ, শিবদয়াল, শ্ৰীধরস্বামী, সদানন্দবাস, স্বৰ্য্যপণ্ডিত, হনুমান, হরিযশোমিশ্র প্রভৃতি গীতবিকাশক মহাত্মার স্ব স্ব ভাষ্য অথবা টীকায় মানপ্রণালীতে গীতাৰ্থ মুবোধগমা, তৎসম্বন্ধীয় তত্ত্ববিকাশ এবং গীতার রস সাধারণের হৃদয়গ্রাহী করিবার বিশেষ যত্ন করিয়াছেন (৮)। তথাচ তাঁহাতে অনেক কুট লক্ষিত হয় এবং কোন কোন কথা এখনও অমীমাংস্ত রহিয়াছে। মহাভারভের মাহাত্ম্যসূচক রূপক বর্ণনায় লিখিত আছে যে ব্যাসের মস্তিষ্কে মহাভারত গ্রথিত হইলে ব্ৰহ্ম স্বয়ং র্তাহার উৎসাহবৰ্দ্ধনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং গণেশ লেখক পদগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যথন গণেশ প্রস্তাব কল্পিলেন যে তিনি চারিহস্তে লিখিবেন ও ব্যাস কবিতা কণ্ঠেদিত করিতে বা রচনাচুরোধে ক্ষণকাল বিলম্ব করিলে লেখনীর বেগ যদি সম্বরণ করিতে হয় তাহা হইলে তিনি অtয় লিখিবেন না, তখন ব্যাস বলিলেন যে গণেশ কবিতার সকল স্থল না বুঝিয়া লিথিতে পরিবেন না । ব্যাসের কণ্ঠনিঃস্থত কবিতার মধ্যে ৮৮•• কুট শ্লোক উচ্চারিভ হইয়াছিল, ভাহীর প্রকৃত অর্থ বোধগম্য করিবার জন্ত গণেশকে সময়ে সময়ে চিন্তু ও লেখনীর বেগধারণ করিতে --- इहे ब्राझ्णि। भै ननtग्नङ्ग भएषा शाण ब्रष्ठना फब्रिtठ राषकां★ পাইয়াছিলেন। সেই সকল শ্লোককে ব্যাসকুট বলে। অতএব গীতার মধ্যেও যে এরূপ ফুট নাই, তাছা কে ৰলিবে । (৯) গীতায় অনুপম অমদ্যপ্রাপ্য হৃদয়াকর্ষণীয় গুণ থাকাতে ভারতবর্ষের প্রায় সকল সভ্যস্থানে তত্ত্বদেশীর বিবিধ ধৰ্ম্মসম্প্রদায়ী হিন্দুগণ স্বদেশপ্রচলিত অক্ষরে গীতার মূল লিখিত বা মুদ্রিত ও সেই সেই দেশভাষায় অমুবাদিত করিয়৷ রাখিয়াছেম এবং করিয়া আসিতেছেন। দেশীয় ও বিদেশীয় অহিদুজগতে নানাবিরোধী ধৰ্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও গীতার মোহিনীধ্বনি শুনিয় তাহারাও স্ব স্ব তাযায় গদ্যে পদ্যে গীতাম্বুবাদ, গীতারহস্ত, গীতাব্যাখ্য, গীতার সমালোচনা, গীতাম্বুমোদিত ধৰ্ম্মালোচনা ও প্রশংসাযীদ প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল অহিন্দু গীতাম্বুবাদকদিগের মধ্যে কতিপরের সম্বন্ধে এবং তাহাদিগের অনুবাদ সম্বন্ধে মনোब्रअन ७६१ श्रङTरु थtग्रांजन ७ अछूगtझग्न प५ दिवि५ ८८इ मििवश्ले आँप्छ् । কোন নিরভিমানী পারসিক ইতিহাসবেত্ত (১•) হিজরি ৫২০ সালে (খৃঃ ১১২৬) স্বীয় রচিত ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, আবুসলেহ কর্তৃক একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের আরবী उॉषांम अश्वांग झ्णि 4द१ श्छिद्रि १०१ जाएल (धूः ১০২৬) ঐ অtয়বী অনুবাদ আবুল হোসেন নামক এক ব্যক্তি পুনরার পারস্ত ভাবায় অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং এই শেষোক্ত গ্রন্থের অনেক কথা উক্ত ইতিহাসবেত্তা স্বীয় ইতিহাসে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ এলিয়ট সাহেব এই ইতিহাস দেধিরাছেন এবং তিনি বলেন যে ইহাতে মহাতায়তের অবিকল অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইছা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে মহাতারতেয় সুতরাং গীতার অনুবাদ সহস্রবৎসরের অনেক পূৰ্ব্বে করা হইয়াছিল। এবিষয়ট পুরাতত্ত্ববিৎদিগের বিশেব অমুসন্ধেয় । उँग्नङझनग्न ब्रांछनैौउिछ eजांभांणरु भद्रुद्र नांश তাহার রাজ্যে হিন্দুমুসলমান মধ্যে ধৰ্ম্মসংক্রাস্তবিরোধজনক নান। প্রকার বিপ্লব ঘটে দেখিয়া সৰ্ব্বদা তন্নিবায়ণের ( v ७ > ) ८कॉन ८कांन *ाश्कला शृgिड गैौष्ठांब्र भ८षा *ब्र”ब्र बिंtब्रां१ि६ल cमशिग्न छएग्नl"ब्रष* इहे ग्रl cणांशांtब्रां* कब्रिटष्ठ t52 कग्निब्रांtश्म । cकइ था षtणन, धभिरतुं *ां# गभtग्र नभtग्न मोनांकब्रt* नग्निशिठे हईब्रां षोंकि८६क । शिषि९ aधकttब्रध्न यह छाषाकtग्न ९ छैकांकाब्र शैौ७iर्ष गचtक जीनक्कूtण विङिग्न शी तिtब्रtदौ प्रङ थको५ कब्रां★ देशांtछ शीनकूपों★♚गब्र नूठन दूछे अtनाकब्र मtन धभक्उि श्रेझॉtइ। ३श नूश्न हि१ चरिः।। १watहीं र६९ ७॥शतःि शूलै ११tw॥ ७ाराशtङ्ग मिtशग्न मचtक &ईब्राण भाcश्रण कब्रिग्न छनश्ऊिार्थ गप्रर्षथक itभग्न हेहांब्र ७षा लिशिग्नांtछ्म ७षः बैषब्रथाभ्रेौग्न छैौका शशत९ कब्रिकांङ्ग छछ कांनौ५८म विtर्षशङ्ग जशtग्न किङ्गt* ठाशी निक इहेण, 4उ९कांश्निौ अcमएकई झ iछ जttइन। (s•) पूज्भगृ९ उपाषि नाश्क कथानि विभेडिशनिक भूतक भाइ। श्जि।ि ८९• (भूः अः ४४२७) जएक श्रृपक्षानि ब्रश्डि इन्न। अइकtब्र छैiशग्न निष्ठ निष्ठांभइ थशिखांभtइब्र मारभत्र श्रृंब्रिहग्न विग्रt त्रिाङ्गब्र भांब पासमा कािइ मै अप्इ अाबूराणाश्त्र नाइड अइोष्ट्रपाप्क् क्षणिथिइोइन।