পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/৪৩৭

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


গুরু ( .8ു. ) গুরু नाडूणः श्रेषप्रज्ञाठी भाँउामश*उांमरशे । বৰ্ণজ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ পুংস্তেতে ওরবো মতাঃ ॥” (দেৰগ) শাস্ত্রোপদেষ্ট, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, রাজা, মাতুল, খাগুর, ल्लोगकर्ड, माङमश्, गिज्रामश्, पर्भtलाई ७ कििङ्गया हेश्निशtरू छझ बना षाब्र । [४झठझर्भ tनषं । ] कूर्मशूब्राc१-भांडी, मांकांभरी, नाफूलानैौ, मांजैौ, श्रंथ, निडांभरौ, cणाई उभिनैौ ७ षाढौ हैशक्शिtरु७ ७ङ्ग वणिग्न উল্লেখ করা হইয়াছে। মাত প্রভৃতি অর্থে গুরু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ । ও সম্প্রদায়প্রবর্তক। ৭ ধর্বোপদেশক। ৮ ৰূপিকছু বৃক্ষ, আলকুশী। ( রাজনি" ) ৯ বর্ণবিশেষ। একবার जाश्म७८ग शङ पूबांहे८ठ षडप्लेक गभद्र णांtण उाशएक माळा বলে, ষে বর্ণের উচ্চারণে দুই মাত্র সময় লাগে, তাহাকে দীর্ঘধর্ণ বলে ; দীর্ষ, অমুম্বারযুক্ত বিসর্গবিশিষ্ট ও সংযোগের পূৰ্ব্বৰণকে গুরু ৰলে। পাদ বা শ্লোকের চরণের শেষবর্ণ विरूरछ ७ङ्ग श्ब्र थांरक । (ত্রি ) ১৯ জধিক। “পাপে ওরিনি গুয়াণি । ” (প্রায়শ্চিত্তপ্ত") ১১ দুর্জর। ১২ ফুষ্পাক, খাছা সহজে পরিপক্ক হয় না । “তৎফলং মধুরং রুক্ষং কষায়ং শীতলং গুরুঃ * (ভাবপ্রকাশ") ১৩ গুরুত্ববিশিষ্ট, ভারী। "গুরুণী দ্বে রসবর্তী।” (ভাষাপ) ১s পূজনীয়, মাননীয়। "বিভ্রৎ সহজকাঠিন্তং জাত্তে। গৌরীগুরুগুরঃ।” (কাশীখ• ৬৬৭১ ) (পুং ) ১৫ ব্ৰহ্মা। ১৬ বিষ্ণু । ( ভারত ১৩১৪৯৬৫ ) ১৭ শিব । ( ভারত ১৩১৭৷১৩e ) २४ ऊांबिक जtजान्रनटे, षिनि नैौक्र थप्तान कtब्रन । সারদাতিলকের মতে তান্ত্রিক গুরুর লক্ষণ-পবিত্র কুলোढुत, तकशङांव, बिष्ठविग्न, श्रांशंभश्रॉब्रभलौं, एठफ्छ, পরোপকারনিয়ত, যিনি জপ ও পূজা করিতে তৎপর, সত্যবাদী ও শান্তিপ্রিয়, বেদে ও যোগশাস্ত্রে যাহার অধিকার आtछ् ५१९ शिनेि, गर्फनारे ८णवठांएक झलtब्र क्लेिख कब्रिग्न शाप्रकन, ॐांश८कई ७# कब्र फेल्लिंड ।। ७ई नकश ठ“हे গুরুর লক্ষণ। অতিশয় বালক, বৃদ্ধ, খঞ্জ, কৃশ, বিষ্কৃতাঙ্গ ७ शैनात्र हैशंब्र। ४झ शहैदाग्न ॐशूख नtश् । (ब्रांषषलप्ले') চিন্তামণির মতে ক্ষয়রোগগ্ৰস্ত, দুশ্চৰ্ম্ম, কুনখী, স্তাবদন্তক, বধির, অন্ধ, কুস্কমের সদৃশ চক্ষুবিশিষ্ট, খাট (ধাৰায় হস্ত भक्षाभिए७ भांश षtद्र) ७ भखुग्न हैशंभिश्नष्क ठग्न कश्लेिष्ठ नोहे । - - - যুক্ত , দেবতা, অগ্নি ও গুরুপূজা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধাহীন ; লন্ধ্যা তর্পণ, পূজা ও মন্ত্রাদি জ্ঞানরহিত, জালস্তযুক্ত , বিলাসী, ধৰ্ম্মহীন ও প্রতিশ্রত, ইহারা গুরুর যোগ্য নহে। মৎস্যऋउद्र बरठ अश्रूजरू, शूरिगैर्नूछ, भङिविशेन ७ जूषणैौभऊि ইহারাও বর্জনীয় । ( রাঘবভট্ট ) जामां4tदग्न भष्ठ पिनि शृंश्, यांशग्न शूज ७ कणण श्रांएइ, डैश८कहे संक्र रुद्रा जैल्लिल (४) । भू७माणाग्न निषिठ चारझ cष *रुष व ७ ६णरु भशम छद्र । विनि *खिन्मtङ्ग नैौक्रिङ छिनिहे ऊँउम ७ङ्ग । - • फुङ्गिक१५ ७ङ्ग भएकङ्ग ७थएज्रारु रुर्ष अग्निमा पार्ष कब्रिग्न। थांरकन । ऊँशं८णद्र माऊ शंकीरङ्गग्न श्रर्थ गिकिलांउl, cब्रtपङ्ग অর্থ পাপনাশক এবং উকারের অর্থ শস্তু। এই লইয়া গুরু শব্দের অর্থ হইল সিদ্ধিদাতা পাপনাশক শস্তু। অর্থাৎ যিনি সিদ্ধিদান করিতে পারেন, পাপ বিনাশ করিতে যাহার ऋभउी मांtइ ७२६ भशलकान्नैौ, टैंtशंtकहे ७ङ्ग दलिग्नां छोनिtरु । कार्थन्त काtब्रङ्ग चर्थ জ্ঞান, রেহ্মের অর্থ তত্ত্বপ্রকাশক ও উকীল্পের অর্থ শিবতাদাত্মপ্রদ। যিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিয়া শিবের সহিত অভেদ করিয়া দেন, তাহাকেই গুরু বলিয়া জানিবে ( ২ )। যোগিনী তন্ত্রে লিখিত আছে-পিতা, মাতামহ, সোদর, কনিষ্ঠ ও রিপুপক্ষীয় ইহাদের মন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই অর্থাৎ ইহাদিগকে গুরু করিবে না। গণেশবিমৰ্ষিণীতন্ত্ৰ মতে যতি, বনবাসী বা আশ্রম-পরিত্যাগী ইহাদের নিকট দীক্ষিত श्हेtण लभन्नल हब्र। क्रुि *डियाबtणद्र म८ठ अर्थीछाब्रगब्राङ्गण, गल्ली, जात्री, गयाश्मूिख् ७ अक्षादिविहे पछिन्न मल्ल গ্রহণ করিলে কোন অমঙ্গল হয় না। রুদ্রযামলে লিখিত আছে যে, ভর্তী পত্নীকে, পিতা পুত্র কিম্বা কস্তাকে এবং ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষিত করিবেন না । কিন্তু স্বামী সিদ্ধমন্ত্র হইলে পত্নীকে দীক্ষিত করিতে পারেন । उल्लम१ुश्काद्रश्नएणव्र भएठ–७एन्ज cय जकण निनानैौग्न ७ङ्ग ও যাহাদের মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত নছে বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, ইছা কেবল অসিদ্ধ মন্ত্রের পক্ষে জানিবে, সিদ্ধমন্ত্ৰ হইলে DB BH DBBHYH D DBB DD DB DBBB लग्नकाङ्ग नाशे, शाश्ाङ्ग निके हेझ] फोहोन्न भिक्ष्ट्रेहे शैक्रिङ হইতে পায় যায়। (তন্ত্রপায় ) ংস্কারহীন, মূৰ্খ, বেদশাস্ত্রবিবর্জিষ্ঠ, বৈদিক ও স্বাৰ্ত্ত ক্রিয়াকলাপপূঞ্জ, শুস্কভাৰী, কুৎসিত, বাজনকৰ্ম্মোপজীবী, । কামুক, জুর, বর্তী, সংগী, ৰাসনযুক্ত, রূপণ,খল, নাস্তিক, चग्;९जङ्गहिंiधौ, जैरःि, शश्ांश्itङ:ब्रि ८ुtन ५ेण नििश् ( *)“गणिाज्ञार्थtबड़ा छ शृश्t*1 उ#ङ्गकार७ " छांनार्षप। ( २ }“नकांब्रः निछिमः cयांtडनंcब्रकः नं"ना बांदकई। ऎश्[क्ता: भविङ्काखं शिष्ठविtच। ७ङ्गः:चिः ॥ गको६ब्राँझांननन्witखाएग्नदतुर्थकfणकः । - छेकाब्रां९ शिवछांशजः शशाबिछि छङ्ग हुठः॥" ( श्वभवनां★}^ a