পাতা:বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড.djvu/১৬৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


অতিদেশ [ $8ર ] অতিবৃতি অতিদান (ক্লী) অতিশয়িতং দানম্। প্রাদি স• । বহুদান, অপরিমিত দান। অতিদানে বলিঙ্কন্ধঃ অতিমানে চ কৌরবাঃ । অতিরূপে হৃতা সীতা সৰ্ব্বমত্যস্তগর্হিতম্। अठिहेि (ब्रि) अरुि-भि-ख्। अलिएझर्ण विभिन्ने । (श्थाप्न অন্ত ধৰ্ম্মের আরোপ করা হইয়াছে। যথা— ‘অমায়াং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ। অমাবস্যায় পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে। প্রকৃতিবৎ বিকৃতিঃ কর্তব্য । বিকৃতিকাৰ্য্য প্রকৃতির ন্যায় করিবে। এখানে অমাবস্ত ভিন্ন অন্ত শ্রান্ধগুলি অতিদিষ্ট হইল। অতিদীপ্য ( পুং ) অতিশয়েন দীপাতে অতি-দীপ-যৎ কৰ্ত্তরি। রক্তচিত্রক, লালচিতা, রাঙচিত। [চিত দেখ ] অষ্টিদেব (পুং) অতিক্রান্তে দেবান। অতিক্রা-তৎ। রুদ্র। সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ । অতিদেশ (পুং) অতিদিশুতে অসেী আনেন বা ইতি কৰ্ম্মণি করণে বা অতি-দিশ-ঘঞ। স্ববিষয়মতিক্রম্য উল্লঙ্ঘ্য অন্যত্র দেশ: উপদেশঃ । অতিক্রা0-তৎ । অন্য ধৰ্ম্মের ,অন্যত্র আরোপ । - অন্তত্রৈব প্রণীতায়াঃ কৃৎস্নায়া ধৰ্ম্মসংহতেঃ । অল্পত্র কার্য্যতঃ প্রাপ্তিরতিদেশ: স উচ্যতে | এক স্থানের প্রণীত ধৰ্ম্মের কার্য্যদ্বারা অন্যত্র প্রাপ্তি হইলে, তাহাকে অতিদেশ বলা যায়। যেমন—“অক্ষয্যোদকদানন্তু অর্ঘ্যদানবদিষ্যতে । শ্রীদ্ধে পিণ্ডদানের পর স্কৃত মধু ও তিলযুক্ত যে জল দিতে হয়, তাহার নাম অক্ষয্যোদকদান। যেমন করিয়া অৰ্ঘ্যদান করিতে হয়, সেই রূপে অক্ষয্যোদকদানও করিবে। অর্থাৎ পাৰ্ব্বণ প্রান্ধে পিত্রাদি যট্‌পুরুষকে যেমন ছয়ট অর্ঘ্য পৃথক পৃথক করিয়া দিতে হয়, অক্ষয্যোদকও তদ্রুপ পৃথক - পৃথক করিয়া দেওয়া চাই। পাৰ্ব্বণ শ্রাদ্ধে অন্নদান প্রভৃতি কতকগুলি কাৰ্য্য পৃথক পৃথক রূপে না করিয়া একপাত্রে (এক খোলায়)ও এক বাক্যেই উৎসর্গ করার ..ৰিধি আছে, এই হেতু অর্ঘ্যদানের স্তায় অক্ষয্যোদকদানের পৃথক দান রূপ ধৰ্ম্মের অতিদেশ ঘটিল। পুনশ্চ, মাতামহানামপ্যেবং প্রান্ধং কুর্ঘ্যাৰিচক্ষণঃ। বিচক্ষণ ব্যক্তি মাতামস্থাদির শ্রাদ্ধ পিত্রাদি শ্রান্ধের স্তায় করিবেন। এখানে মাতামহাদির প্রান্ধ পিত্রাদিশ্রান্ধের সদৃশ বিহিত হইল বলিয়া এটাও জাতিদেশিক কাৰ্য্য। তন্ত্ররত্নাকর কর্তা বলেন,—যে শাস্ত্র দ্বারা পূৰ্ব্বোক্ত রূপ ধৰ্ম্মের অতিদেশ দেওয়া যায়, তাহার নামও অতিদেশ । যখ, ‘প্রকৃতাৎ সোস্থতিদেশ ইতি স্বতঃ’। ‘প্রকৃতিবন্ধিকৃতিঃ কর্তব্য’। বিকৃতিকাৰ্য্যটা প্রকৃতির স্থায় করিতে হয়। অমাবস্ত শ্ৰাদ্ধ প্রকৃতি তদ্ভিন্ন সমস্ত শ্ৰাদ্ধই বিকৃতি। এখানে প্রকৃতিবৎ এই শাস্ত্রট দ্বারা অন্যত্র তাহার ধৰ্ম্ম অতিদিষ্ট হইল বলিয়া ঐ শাস্ত্রটাই অতিদেশ। - অতিদেশ পাচ প্রকার। ১ শাস্ত্রাতিদেশ। ২ কার্য্যাতিদেশ । ৩ নিমিত্তাতিদেশ। এ সংজ্ঞাতিদেশ । এ রূপাতিদেশ। সংস্কৃত ভাষায় ইৰ কিম্ব বৎ এই রূপ সাদৃশু বাচক শব্দ দ্বারা অতিদেশনির্ণীত হয়। বৈদিক কর্মের ন্যায় ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে এবং লৌকিক ব্যবহারেও অতিদেশ আছে। পূৰ্ব্বোক্ত শাস্ত্র গুলি শাস্ত্রাতিদেশ। তৎপ্রতিপাদ্য কাৰ্য্য গুলি বৈদিক কাৰ্য্যাতিদেশ। ব্যাকরণ শাস্ত্রে,—“ইণদিক এটা রূপাতিদেশ । কৰ্ম্মবৎ কৰ্ম্মণা তুল্যক্ৰিয়: পা ৩। ১। ৮৭ । এবং পুন্থদিত্যাদি কার্য্যাতিদেশ। ‘ণিদ্বৎ ঐট নিমিত্তাতিদেশ। ব্যপদেশিবস্তাব ইত্যাদি সংজ্ঞাতিদেশ। লৌকিক, গোর দ্যায় গবয় জাতি,—এটা রূপাতিদেশ। অতএব সকল উপমা স্থলেই প্রায় অতিদেশ বাক্য ঘটিয়া থাকে। বৈয়াকরণের—“আতিদেশিকমনিত্যম্,-অতিদেশ লব্ধ কাৰ্য্য অনিত্য এই হারানুসারে কোন কোন স্থলে যাধ দেখাইয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ—ইদিক এই বলিয়াইক ধাতুর কার্য্য সৰ্ব্বত্র ইণ ধাতুর ন্যায় হওয়া উচিত। কিন্তু, স সীতরোরাঘবয়োরধাঁয়ন্‌। ভট্টি ৩ । ১৮। এই শ্লোকে ঐ স্তায়ানুসারে শতৃপরে ইক ধাতুস্থানে য আদেশ হয় নাই, তাহা হইলে অধ্য এই প্রকার রূপ হইত। কিন্তু, भक्लभरङ्ग हे१ ५ांडूशन ष श्ञा थारक । रुषा,-छैनानদিত্যসঙ্কাশম ইত্যাদি। অতিধন্বন (পুং ) অত্যুৎকৃষ্টং ধনুর্যস্ত। প্রাদি বহুব্রী। ৯ । ধনুষশ্চ । পা ৫। ৪ । ১৩২ ৷ অস্তে ধনুঃ শব্দ থাকিলে বহুব্রীহি সমাসে তাঁহার উত্তর অনঙ আদেশ হয়। উত্তম ধযুদ্ধর যোদ্ধা। অতিক্রান্তং ধানং তন্নাম মরুং।। (ত্রি) মরুভূল অতিক্রমকারী। অতিধন্থা, অতিধন্থানেী, অতিशबांनः । शनि-डै, शशाङ श्छाउ २ानामङि ५ष्ट्र: भञ्जবিশেষঃ •। ভূমৃণীত্বচরিৎসরিতনি ধনিমি মসজিভ্য উঃ। উৎ ১।৭। | অভিধুতি (স্ত্রী) অতিক্রান্ত ধৃতিম্। অতিক্রা-তৎ। উনিশ অক্ষর যুক্ত ছন্দোবিশেষ ১৯। অথাক্তিবৃতেী। ৫২৪২৮৮ ৷ সূৰ্য্যাশ্বৈমসজস্তত সপ্তরবঃ শার্দুলবিক্রীড়িতং। ১ हेजरि (इडबारूद्रः) । ठिकान जाiाही भक्त ।