পাতা:বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড.djvu/৩৪২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে চলুন অনুসন্ধানে চলুন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।

अरुच्नेि पञख्ध्ळीश (द्धि) अरुः श्रख्र्शठामि श्रांक्लांलिङॉनि cशांभाস্বাস্ত । অবস্তু বহুব্রী। যাহার লোম আচ্ছাদিত আছে । --যাহার লোম দেখা যায় ল । * । অন্তর্বছিভ্যাঞ্চ লোয়: । পী । ৪ । ১১৭। অস্তুর এবং বহিস্ শব্দের পরস্থিত লোমন শব্দের উত্তর বহুব্রীহি সমাসে অপ্ত প্রত্যয় হয় । অস্তুবংশিক ( পুং ) অস্তুবংশে অন্তর্বংশানাং রাজ্ঞামন্ত: পুরস্থ কুলক্ট্ৰীণাং রক্ষণে নিযুক্ত নিযুক্তার্থে ঠক্‌। সংজ্ঞা পুৰ্ব্বক বিধেরনিত্যত্বায়বৃদ্ধিঃ। রাজার অন্তঃপুরস্তু স্ত্রী রক্ষক পুরুষ। অন্তঃপুরেত্বধিকৃতঃ স্তান্তৰ্ব্বংশিকোজনঃ । ( অমর ) * । তত্র নিযুক্ত: । পী ৪ । ৪ । ৬৯ । তাহাতে নিযুক্ত এই অর্থে ঠক্‌ প্রত্যয় হয়। * অস্তৰণ ( অব্য ) বনস্ত অন্তমধ্যে ণত্বং অব্যয়ী। বনের মধ্যে। • । প্রনিরন্তঃ শরেঙ্কু প্লক্ষাস্ত্র কার্ষ্য খনির পীযুক্ষাভ্যোন্থসংজ্ঞায়ামপি । পা ৮। ৪ । ৫ । গ্র, নির, অন্তর, শর, ইক্ষু, প্লক্ষ, আম্র, কার্ষা, খদির, পীযুক্ষ এই সকল শব্দের উত্তর সমাসস্থ বন শব্দের নকায় সংজ্ঞা হউক ব না হউক , মূৰ্দ্ধন্ত হয়। অন্তর্বী (স্ত্রী) অন্তরস্তান্তাং গর্ডং । অন্তর মতৃপ্ত মস্ত ব: মুক আগমঃ উীপ। গর্ভিণী স্ত্রী। অন্তৰ্ব্বত্নী চ গর্ভিণী। ( অমর ) । * । অন্তৰ্ব্বংপতি যতোমুক। পা ৪। ১। ৩২ ৷ অন্তৰ্ব্বং এবং পতিবৎ শব্দের উত্তর স্ত্রী লিঙ্গে মাকারের আগম হয়। * । ঋয়েভ্যোঙীপ্ত। পা ৪। ১। ৫। খকারাভ এবং মস্কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে উপ ভূয়। অস্তয় শব্দ অধিকরণ বাচী বলিয়া বিশেষণ হইতে পারে না, তজ্জন্তু নতুপ্ত প্রত্যয় নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ‘অন্তঃ শস্কন্ডাধিকরণ শক্তি প্রধানতয়া অস্তি সামানধিকরণ্যাভাবাদপ্রাপ্তে মত্প্ত নিপাতাতে। গর্ভিণী অর্থ না বুঝাইলে, ‘অন্তর্বর্তী এই প্রকার রূপ হইবে। অন্তর্বতী অর্থে গুহের ভিতরে যে স্ত্রীলোক আছেন। ‘অস্তুরষ্ঠাং? শালায়াং বিদ্যতে । পতিবস্ত্রী অর্থাৎ জীবথপতি । অস্তথা, পতিমত এই প্রকার রূপ হুইবে । অন্তর্বৎ পতিবতোস্তু যত্নব বত্বে নিপাতনাং । গর্ভিশ্যাং জীবৎগত্যাঞ্চ বা ছন্দসি তু মুশ্বিহিঃ। (ত্রি ) মধ্যস্থিত পদার্থ বিশিষ্ট । অস্তবমি ( স্ত্রী ) অস্তু কণ্ঠমধ্যগতৈব বমিঃ । কৰ্ম্মধা । অস্তুর টু বমূ-উদগিরণে ভাবে ইন্‌। উদ্‌গার। চেকুর। ছিঙ্ক। অঞ্জীর্ণ নামক রোগ বিশেষ । * । স্বৰ্ব্বধাতুভ্য ইন। উৎ ৪ । ১১৭ । সমস্ত ধাতুর উত্তর সকল যাচ্যেই [ ৩১৮ ] Af অস্তুর্যোদী ইন প্রত্যয় হয়। ইনি বছৰ সুখ। (উ কোষ)। অস্তবৰ্ত্তিন (ত্রি ) অস্তমধ্যে বর্ততে বৃত-ণিনি। মধ্যবর্তী । মধ্যস্থিত। অস্তব ( ত্রি) অন্তঃ সমীপং বাতি অন্তরঙ্গত্বাদগচ্ছতি অস্তুর-বা-গতি হিংসয়েঃ-বিচ । পুত্র। প্রতিপালিত গোরু প্রভৃতি পশু । স্নেহ হেতু যাহার কাছে যায় । অস্তুর্কাণি ( ত্রি ) অন্তর্গত। চিত্তস্থা ৰিবিধ শাস্তাত্মিক বাণী বাগ যন্ত । বহুত্ৰী। হ্রস্বোনিপাতনাৎ কবভাবঃ। বিবিধ শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত । অন্তর্বাণিত্ত্ব শাস্ত্রবিৎ’ । (অমর ) । অন্তর্বাণিশিরোমণেঃ’ । ( মুগ্ধ ) ৷ পণ্ডিত শিরোমণির । * । গোস্ত্রিয়োরুপসর্জনস্ত। পা ১ । ২। ৪৮। পদের অন্তস্থিত গৌণ গো শব্দের এবং গৌণ স্ত্রী প্রতায় (আপ ঈশ্ব উপ্‌) অস্ত প্রতিপদ্ধিকের হ্রস্ব হয়। পাণিনির কতক স্বত্রে এই রূপ কপ হয় নাই এবং হ্রস্ব হইয়াছে যথ 1 । * । নিম্প্রবাণিশ । পা ৫ । ৪ । ১৬০ ৷ নিম্প্রবাণি শব্দ ও কপ না হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয় । ‘কবভাবেহত্র নিপাত্যতে । ( সিং কৌe ) । অস্তবাবৎ (ত্রি) অন্তর্বা: পুত্রাদি সোংস্ত্যস্ত অন্তর্ব মতুপ মস্ত বঃ । পুত্রাদি বিশিষ্ট । অস্তবাষ্প (পুং ) অন্তর্গতোহবহির্ভূ তো বাম্পে নেত্রজলম। কৰ্ম্মধা । বাহিরে অপ্রকাশিত নেত্রজল । ‘অন্তর্বাস্প ভরোপরোধি’ ( শকু ) ৪। ৯৭ মধ্যস্থিত নেত্রজলের ভরে বদ্ধ । ( ত্রি )। বহুব্রী। নেত্রজল বিশিষ্ট । অন্তর্বিগাহ (পুং ) অন্তর্মধ্যে ৰিগাহঃ । ৭-তৎ। অন্তৰ্ব-বি গাহ-ভাবে ঘএ মধ্যে প্রবেশ । अरुटॅिशाश्म (क्लौ ) अरुबtशा विश्राझ्नम् । १-उ९ । अरुद्ध বি-গাহ ভাবে-লুটি ৷ মধ্যে প্রবেশ। অম্ভর্বেদি (স্ত্রী) অন্তর্মধাস্থা বেদি পরিষ্কৃত ভূমিঃ। কৰ্ম্মধা। মধ্যস্থিত পরিষ্কৃতভূমি। ( পুং )। অন্তর্গত ষেদির্যজ্ঞভূমির্যস্মিন দেশে। যে দেশের মধ্যে পরিষ্কৃত বহু যজ্ঞ ভূমি আছে। ব্ৰহ্মাবৰ্ত্ত। গঙ্গা এবং যমুনা এই উভয় নদীর মধ্যপ্রদেশ । ( অস্তৰ্বেদী দেথ ] । (অব্য) বেদ্য৷ অন্তর্মধ্যে অবাস্ত্রী বেদীর মধ্যে। অস্তুৰ্বেদী (স্ত্রী) অন্তর্গত বেদির্যত্র, অস্ত বেদি উীপ। [ অন্তরাবেদী শব্দে স্বত্র দেখ ]। ব্ৰহ্মাবৰ্ত্ত। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবৰ্ত্তী দোয়াব। সাহারণপুর, মুজাফর নগর, মিরট,আলিগড়, আগ্র, ইট, ইটোওয়ঃ, ফরধাবাদ, কাণপুর, ক্ষত্বেপুর ও জালাহাবাদ এই জেলা গুলি j