পাতা:বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড.djvu/৬৫৭

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে চলুন অনুসন্ধানে চলুন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।

অশৌচ উল্লিখিত হইয়াছে। আশ্বলায়ন, শ্মশানে এই ক্রিয় મનઃ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। জ্ঞাতিদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সকলেই একত্রিত হইয়া রক্তবর্ণ বৃষচৰ্ম্মের ਚੋਂ বসিতেন। ঐ চৰ্ম্মের মাথ৷ পূৰ্ব্বদিকে রাখিয়া সমস্ত চুলগুলি উত্তরদিকে ফিরান থাকিত। বৃষচৰ্ম্মে বসিবার মন্ত্র এই,— আরোহতায়ুর্জরসং গুণান অনুপূৰ্ব্বং যতমান যতিঃ। ইহ তুষ্ট সুজনিয়া স্বরত্বো দীৰ্ঘমায়ু কর জীবযে বঃ। যথাংহান্তপূৰ্ব্বং ভবত্তি যথৰ্ত্তং ধতুভিত্তি বুধাঃ। যথা ন পূৰ্ব্বম্পরে। জহাত্যেবা ধাতরায়ুংযি কল্পয়ৈষাং। তোমরা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিয়া খাক, এই আয়ুষ্কর চৰ্ম্মে আরোহণ কর । এই কৰ্ম্মের সুজাত এবং মুরত্নভূষিত অগ্নি তোমাদিগকে দীর্ঘায়ুঃ দান করুন। দিনের পর যেমন দিন আসে, এবং ঋতুর পর ঋতু আসিয়া থাকে ; যেমন জ্যেষ্ঠদিগকে কনিষ্ঠের পরিত্যাগ করে না ; হে ধাতঃ ! সেই রূপে তুমি ইহাদের পরমায়ু বৃদ্ধি কর। তাহার পর মৃতব্যক্তির পুত্র অগ্নি জালিয়া বরুণকাষ্ঠের ক্রকৃ দ্বার চারিবার আহুতি দিতেন। পরে জ্ঞাতির অগ্নির উত্তর দিকে পূৰ্ব্বমুখে দাড়াইয়া রক্তবর্ণ । বৃষস্পর্শপূৰ্ব্বক একটা মন্ত্র পড়িতেন। শেষে স্ত্রীলোকের, ‘ইম নারীরবিধবাঃ’ ইত্যাদি (১) মন্ত্র পাঠপূৰ্ব্বক চক্ষে কাজল পরিতেন। উক্ত কাজল (২) হিমালয় পৰ্ব্বতের ত্রৈককুদ হইতে প্রস্তুত। উহা কুশের অগ্রভাগ দ্বার চক্ষে লাগাইতে হইত। স্ত্রীলোকদের চক্ষে কাজল দেওয়া হইলে সকলে বৃষকে চালাইতে চালাইতে পূৰ্ব্বাভিমুখে যাইতেন। যাইতে যাইতে এই রূপ মন্ত্র পড়িতে হইত,— ইমে জীববি মৃতৈরাববৰ্ছিন্নভূদ্ভদ্রা দেবহুতিনে অদ্য । (৩) প্রাঞ্চোৎগাম। মৃতয়ে হসায় দ্রার্থীয় আয়ু প্ৰতরাং দধানা: | ইছারা মৃতব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া (১) বোধায়নের মতে শান্তিকৰ্ম্মে চক্ষে কাজল লাগাইবার সময়ে 'ইম নারীরবিধবা' ইত্যাদি মন্ত্র প্রযুক্ত হইত। অনুমরণ এবং অমু মৃতা শব্দ দেখ । (২) যদাপ্লনন্ত্রৈককুদঃাতং হিমবংগরি । তেনাস্বতন্ত মূলনারাতীৰ্ত্তম্ভয়ামদি। তৈ• আ* ৬ । ১• • । (৩) ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ১৮ লুক্তে এই মন্ত্র অাছে। এখানে তাহার কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যায়। [ ১৩৩_] অশ্ন बाहेरठtइन । यागारमब दबाव, मग्न ७ आलाप्नद्र নিমিত্ত আমরা দেবতাদিগকে আহ্বান করি। আমর! দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া পূৰ্ব্বমুখে গমন করিতেছি। এই রূপ মন্ত্র পড়িয়া স্ত্রীলোকেরা সকলের আগে আগে গৃহে যাইতেন। মৃত ব্যক্তির পুত্র, শমীশাখা দ্বারা বৃষের পদরেখা মুচিতে মুচিতে যাইতে থাকিতেন। তাহার পর অধ্যযু মন্ত্রপাঠ পূৰ্ব্বক সকলের পশ্চাতে লোষ্ট দ্বারা বৃত্ত করিতেন। পরিধি সাজাইয়। তৎকালে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইত— ইমং জীবেভ্য: পরিধিং দধামি মা নোহমুগাদপরে আৰ্দ্ধমেতং । শতং জীবস্তু শরদ পুরুচন্তিরে মৃত্যুং দদ্মহে পৰ্ব্বতন। জীবিত ব্যক্তিদের জন্ত আমি এই পরিধি দিতেছি; অৰ্দ্ধবয়সে আমাদিগকে কিম্বা অন্ত কাহাকে যেন ইহা অতিক্রম করিতে না হয়। এই পৰ্ব্বতাকার লোষ্ট দ্বারা মৃত্যুকে আড়ালে রাখিয়া আমরা যেন শত শরৎকাল জীবিত থাকি । ( শত বৎসর ) । অবশেষে সকলে গৃহে আগিয়া যবগু ও ছাগমাংস থাইতেন । অশৌচসঙ্কর (পুং) অশৌচয়ে সম্বর: ৬-তৎ। জনন এবং মরণ অশোচের মধ্যে পুনর্বার জনন এবং মরণ অশৌচ ঘটিলে তাহাকে অশৌচসঙ্কর কছে। (শুদ্ধিতত্বে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে )। অশৌচান্ত (পুং) অশৌচস্ত অন্তে যত্র। যে দিন অশে+ চের কাল গত হয়। যেমন ব্রাহ্মণের দশমদিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন ইত্যাদি । অশৌর্য (ক্লী) অভাবে নঞ তৎ। বীরত্বের অভাব। নঞ বছী (ত্রি)। পরাক্রমশূন্ত । অশ্ন (ত্রি) অণুতে ব্যাপ্নোতি অশ্নাতি বা অশ-নন। ব্যাপক। ভোজনশীল। ব্যাপ্ত । ( পুং ) অমুরবিশেষ । সোমলত ছেচিবার পাথর। মেঘ। স্বাহব্যৈযুগে নাপ্নো অতি যৰ্জ্জু গুর্য্যাং। ঘৰু ১ । ১৭৩ ৷ ২ ৷ অশ্নো ব্যাপকঃ + + আয়মিশ্রোইশ্নোংশনশীল: হোতুস্তস্ত ভ্রাতা মধ্যমে অস্ত্যশ্নঃ।। ঋক্ ১। ১৬৪ । ১ । স চ অশ্নঃ সৰ্ব্বত্রং ব্যাপ্ত: । স্তবানপ্রস্ত । ঋক্ ২। ২• । ৫। অল্পতে স্বতেজসা সৰ্ব্বং জগদিত্যন্নং কশ্চিদম্বরঃ। অধ্বর্য্যবো য: স্বপ্নং । ঋক্ ২ : ১৪ । ৫ অশ্নাভি ভক্ষয়তি প্রাণিজাতমিতি। অশ্নৈরব্যে বারৈ: পরিপুতঃ।। ঋক্ ৮। ২ । ২ ! অশ্নৈরশ্নতিগ্রাবভি: (সায়ন )। [ şcs]