পাতা:বিশ্বকোষ ষষ্ঠ খণ্ড.djvu/১৬৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


চন্দ্রীত্রেয়বংশ भद्रौहिननाम अग्नि ५शि श्हेtउ 5अfrयद्र अन्य अंश्न कtनन (२) । उँश रुहे:उहे 4हे बश्* sठाएजग्न बा कtनाझ ना८म श्वाङ श्हेग्रो८छ् । শিলালিপি প্রভৃতি দৃষ্টে চঞ্জাত্রেয় বংশের আবির্ভাবকাল হুম্মরূপে অসুমিত হয় । এই বংশের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ ধঙ্গ নৃপতির খোদিত লিপি দৃষ্টে জানা যায়, যে তিনি ৯৫৪ খৃঃ অন্ধে রাজত্ব করিতেন । রাজত্ব কাল ২৫ বৎসর করিয়া ধরিলে প্রায় ৮ • • খু: অব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে ঐ বংশের স্থাপন হইয়া থাকিবে, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । চন্দ্র কবি ও অন্তান্ত রাজকবিগণ এই বংশের স্বাবিংশতি छन ब्रॉछांद्र नाभ लिथिब्र! शिग्रttछ्न । क्रूि भै नाभ গুলি রাজত্বকাল অনুসারে ক্রমান্বয়ে লিখিত হয় নাই । সুতরাং কাহার পর কে সিংহাসন আরোহণ করেন, তাহ স্পষ্ট জানা যায় না। মহোবাতে চন্দ্র কবির যে পুথি আছে, তাহাতে নিম্নলিখিত বংশাবলী পাওয়া যায়। ১ চন্দ্ৰ বৰ্ম্ম, ২ রামধৰ্ম্ম, ৩ রূপবৰ্ম্ম, ৪ রহিলবৰ্মা, ৫ বলবৰ্ম্ম, ৬ রত্নবৰ্ম্ম, ৭ বিজয়বৰ্ম্ম, ৮ বেলবৰ্ম্ম, ৯ গঙ্গা বৰ্ম্ম।, ১ • দিলীপবৰ্ম্ম, ১১ খজুরবর্ম, ১২ নবলবৰ্ম্ম, ১৩ কেশববৰ্ম্ম, ১৪ হরবর্মী, ১৫ সুরূপবন্ধ, ১৬ ধনধৰ্ম্ম, ১৭ মাধব বৰ্ম্ম, ১৮ কল্যাণবৰ্ম্ম, ১৯ মদনবৰ্ম, ২০ কীৰ্ত্তিবৰ্ম্ম, ২১ পৰ্ম্মলবৰ্ম্ম, ২২ ব্রহ্মজিৎবন্ধ। শিলালিপি দৃষ্টে যেরূপ জানা যায়, তাহাতে এই বংশাবলী ঠিক বলিয়া অসুমিত হয় না । কবিদিগের মধ্যেও এবিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে (২) । খজুরাহু, মহোবা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসন প্রভৃতিতে ১৮ জন রাজার নাম ও রাজ্যकtशtनिद्र दिदद्र१ छान शिग्रt८छ्, उँ झिाएभद्र विरुग्न निcम লিখিত হইল । ১ম, রাজা নক। (আনুমানিক রাজত্বকাল ৮৩১–৮৫• খৃঃ অদ ) ধঙ্গের সময়ে খজুরাহুর খোদিত লালজি ও চতুভূজের শিলালিপি এবং মহোবার ১২৪ • সংবতঙ্কিত (১) "তন্মাৰিখস্থ জ: পুরাণপুরীবাদtয়tয়ধtয় কবে ধেতুবন্মুনয়: পবিত্রচরিতা: পূৰ্ব্বে মরীচ্যাদয়: । ठजौद्भिः शमूएद निब्रछद्रद्ध*छौद्ध धठी ११ २उ१ घ्याप्ञइभकृजिप्भायजडबशानयोग भूनिर् । অন্তি স্বস্তিবিধারিন: স জগত{ং নিঃশেষবিদ্যবিদগুস্তারোপণতাধিলশ্রুতিনিধে ধ্বংশ: প্রশংসাম্পদং " श्रेtछ्झ ग्भवॆौक्षौं भझिंझ ऊँ९र्रौ{ श्छिांश्ाण ह । (a) Cunningham's Arch, Sur, Reports, vol, II. p. 449, [ ১৬২ ] চন্দ্রীত্ৰেয়বংশ محيييييييييييييييتييج जन-गून निगाणिनिषूहे जाना बाह, न,क 4हे ब्राजवरप्लब ७डिम्लाङ । ईश्ाग्न विरुग्न भान्न श्रथिरू किक्नु छामा शाब्र मा । अन्नुभाम झग्न, हेनि नद्रिशब्लनिश८क ऊा क्लाहे ब्रt निग्नां भcरुद! অধিকার করেন । ২য় বাকৃপতি (আনুমানিক রাজত্বকাল ৮৫ •-৮৭ খৃষ্টাদ।) উক্ত শিলালিপিতে ইহার নাম পাওয়া যায় । ইহার রাজত্বকালে কনৌজাধিপ ভোজ রাজ্ঞ চন্দেরীর অধিকারী ছিলেন । ৩য় বিজয় (আঞ্জুমানিক রাজ্য কাল ৮৭০ –৮৯ • খৃষ্টাব্দ ।) লালজি ও চতুভূজশিলালিপিতে ইহার নামোল্লেখ আছে । যশোবর্ষার শিলালিপিতে ইনি বিজয়শক্তি নামে অভিহিত । ৪র্থ রছিল । (আনুমানিক রাজত্ব কাল ৮৯০-৯১ • খৃষ্টtঙ্গ ।) উক্ত শিলালিপিতে, তদ্ভিন্ন অজয়গড়ের একটী মন্দিরের অনেক প্রস্তরে তঁtহার নাম খোদিত এবং ঐ গড়ের কতক দেবমন্দির ও পুষ্করিণী তাহার নিৰ্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং অনুমিত হয়, এই সময়ে অজয়গড় চন্দেল রাজ্যভুক্ত ছিল । কালঞ্জর দুর্গ প্রথম হইতেই ইহাদের হস্তগত হয় । ইহাদের তিনটী রাজধানী ছিল । ১ কালঞ্জর-প্রধান সেনানিবাস ও দুর্গ। ২ খজুরাহু—অগণ্য দেবমন্দিরযুক্ত ধৰ্ম্মস্থান । ৩ মহোবা-রাজ প্রাসাদ ও বিচারালয়যুক্ত রাজধানী । চন্দ্র কবির মতে রাহিল বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী এবং সিংহল পর্য্যস্ত গমন করেন, কিন্তু তাহ! অযথার্থ বলিয়া বেtধ হয় । তিনি আরও বলেন, রাহিল কালঞ্জরের ২৯ মাইল ঈশানকোণে রসান নগর স্থাপন করেন । রসান যেরূপ প্রাচীন, তাছাতে এই কথা সত্য হইতে পারে । মহোবা-সন্নিহিত রাহিলসাগর এবং তাহীর তীরস্থ ধ্বংসাবশিষ্ট প্রস্তরমন্দির নিশ্চয়ই রাহিল কর্তৃক বিনিশ্মিত । ইহাতে আরও প্রমাণ হয় যে, অজয়গড় ও কালপ্ররের ন্তায় মহোবাও রাহিলের অধিকারভুক্ত ছিল । চেদিদেশের কলচুরিবংশীয় রাজা ১ম কক্কোল নন্দাদেবী নাম। চন্দেলবংশীয় রাজকন্তরে পাণিগ্রহণ করেন । এই নন্দাদেবী সম্ভবতঃ রাহিলের বা বিজয়ের কল্প । ৫ম হর্ষ। (আনুমানিক রাজত্বকাল ৯১০–৯০০ খৃষ্টাদ। ) লালজি-শিলালিপিপাঠে জানা যায় তিনি অনেক দেশ জর করেন ও গঙ্গাবংশীয় রাজকন্যা কথু কাকে বিবাহ করেন । ৬ষ্ঠ যশোবর্ষ। (আনুমানিক রাজত্বকাল ৯৩০-৯৫ • খৃঃ অদ ) পূৰ্ব্বোক্ত শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। ইনি হৰ্ষবৰ্ম্মার পুত্র ৷ খজুরাহুর শিলালিপি গুলিতে লিখিত আছে—তিনি গৌড়, থশ, কোশল, মিথিলী, চেদি, কাশ্মীর, মালব প্রভৃতি নানাদেশ জয় করেন এবং একটা