পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তদশ খণ্ড.djvu/৪০৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


বঙ্গদেশ (পুরাবৃত্ত ) [ 8-8 ) --- উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মহাভারতের উক্ত অংশ রচনাকালে বর্তমান ৰাঙ্গাল প্রেসিডেন্সি মগধ { बंबोन ८बशंब्र ), श्ां4नि ब्रांश्ा चक्र ( ईिमांम प्ठांश्रणश्व জেলা), মোৱাগিরি (বর্তমান মুঙ্গের), পুণ্ড (বর্তমান মালদহ হইতে স্বগুড়া পৰ্য্যস্ত ), কৌশিকীকচ্ছ( বর্তমান হুগলী জেলা ), ৰদ (বর্তমান ভাগীরথীর পূর্বাংশ), সুন্ধ" (রাঢ়), প্রমুগ্ধ, তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক জেলা , কর্বট ইত্যাদি বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ও তত্ত্বৎপ্রদেশ বিভিন্ন রাজার অধিকারে বিস্তস্ত ছিল। লিঙ্কৰদের অধিকাংশ সে সময়ে সমুদ্রগর্ডশায়ী ছিল । নদীয়া, বাশার, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, চব্বিশ পরগণা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কিয়দংশ বা বগাড়ী বিভাগের তৎকালে অস্তিত্ব ছিল না। যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞের পর পুণ্ডাধিপ বাস্থদেৰ অতিশয় গ্রনল হক্টর উঠিয়াছিলেন । হরিবংশ ও মানা পুরাণ আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, ক্ষত্রির বীর পৌণ্ডক বাসুদেব বর্তমান বাঙ্গালা প্রেসিডেন্দীর অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া একজন অতি প্রতাপশালী রাজাধিরাজ হটস্থ উঠিয়াছিলেন । বহু মন্ত্রপতি তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিষাদপত্তি অদ্বিতীয় বীর একলব্য, মগধপতি জরাসন্ধ এবং প্রাগজ্যোতিষপতি ভগদত্তের পিতা নরক তাহার বন্ধু ছিলেন। ঐক্লক নয়ককে নিধন করিলে পোঁওক বামুদেৰ প্রকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত ৰিয়াক্ত হইয়াছিলেন। তাহার রাজ্য १७९ न७षlब्रक विजिठा भूषिरोौभडौन्। *उtब्रष गरिड: नरेकर्वशिबिजजमूणाजद९ 1s९ जांग्रनभि१ नीचप्लेिष कtग्न छ विनिरवश्च ह । tठtाद नहिउ; नरेस&: कर्नबडrजषदर्जौ ॥sv ল কম্পানিৰ ৰীং ৰলের চতুরদিশ । भूषूष *शिषप्आई: कर्नवांभिद्धपांछिन ।** न कर्म६ पूर्षि निॐिछ शरथ कुरा छ छांबठ । फरछा षिब्रिtभा दगषान् ब्रांडा गर्दछषांनिमः ॥२० जष cवांशभिाओ tध्ष ब्राबांनt घनवखब्रन्। *Natषी पॉइवैौरईj१ निजषांन जशमूएष इ२s ७७: १७tभिर्भ१:ेt viश्रं हरिणम् । cशगैभिर्भैश्ाभिशङ्ग१ बिमि७ इदशैक्षणम् ॥६५ Gरखो क्लङ्गरजौ पैौडांपूछो छैौडणब्रांबदशे । निर्किंठाiरखी थशब्लांब पथझीजभूनीजप६ ॥६७ সমুদ্রসেম মিস্তিা মাসেলখ পাৰি। छांद्धनिरतुक ब्राजांन६ कैोदिनंछि**ष है९s छ्चांत्रांवषिभरेफरथ cष क जांभद्रचोनिमः । नर्कम् qायकताएँक दिबिरने छद्ररूपैडः ॥९s (नचांगंक ७० ज: ) { •v) छचरक cकश् कई cभश्मैिौ** tअण पनिघ्र पर्नव कझिांझन । किड बशखाबख्द भीकाकाज मैौशकt** भरङ*श्चाः ब्राः ।" বঙ্গদেশ ( পুরাবৃত্ত} क्रिडारबब्र गश्फि कृकrशबिङांe कश्तt१ दकिंठ श्हेंब्राছিল । শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ প্রভাবে অনেকেই তাহার অনুরক্ত ভাগবত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অনেকে তাহাকে ভগবামের অৰতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিলেন, কিন্তু পৌণ্ডক বাস্থদেবের তাহ অলঙ্ক হইয়াছিল। তিনি সৰ্ব্বসমক্ষেই এায় বলিতেন যে, “সেই গোপনমান কৃষ্ণ কি সাহসে আবাৱ ৰাস্তুদেব নাম গ্রহণ করিয়াছে ? সে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বলিয়া বৃথা গৰ্ব্ব করিয়া থাকে। আমার নিশিত সুদর্শন, আমার সহস্রাঙ্গ মহাঘোর চক্র, অামার শাঙ্গ নামক মহারবসম্পন্ন মহাধনু, কৌমোদকীনামক আমাৰ এই বৃহৎ গঙ্গা, কৃষ্ণের গৰ্ব্ব থৰ্ব্ব করিতে সমর্থ। অতএব আমি ধষ্ণু, শঙ্খ, শাজ, খড়্গ ও গদাধর হইয়া কৃষ্ণকে জয় করিব । হে নৃপগণ! যদি তোমরা আমাকে শঙ্খ চক্র গদাধর না বল, তাহ হইলে তোমাদের শত ভার সুবর্ণ ও বহু ধান্ত দ্বগু করিব।” * উদ্ধৃত বিবরণ হইতে মনে হইবে যে পৌঁওক বাসুদেব আপনাকে প্রকৃত অবতার করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, অথবা তাহার অধিকারভুক্ত বাঙ্গালী সামন্তু ও প্রজাগণ র্তাহাকে ভগবান্‌ বাসুদেব কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিল। জtশ্চর্য্যের বিষয়, পুণ্ডাধিপ কৃষ্ণদ্বেষী হইলেও একজন অসাধারণ বীর, ও ক্ষত্রিয়কুলগৌরব বলিয়া বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে কীৰ্ত্তিত স্বয়ং শ্ৰীকৃষ্ণ র্তাহার অভূতপূর্ব বীৰ্য্যদর্শনে বিস্মরবিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা হরিবংশ ও পুরাণ হইতে আরও জানিতে পারি যে, যখন নরকহন্ত শ্ৰীকৃষ্ণের দিগন্তবিন্ধারিত বশোগাখ পুণ্ডাধিপতির কর্ণগোচর হইল, তখন এই বঙ্গবীর আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অষ্ট সহস্র রথ, অযুত হস্তী ও প্রার অর্ক পত্তি লইয়া গ্ৰীকৃষ্ণের ধ্বংসোদেশে স্বায়কায় যাত্রা করিলেন । ভারতের এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া বাঙ্গালী বীরগণ বে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণতৃক্ত পুরাণকারের লেখনীতেও স্বম্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। বলিতে কি, বঙ্গাধিপের অসাধারণ শল্পগ্রহারে শত শত স্বাদৰবীর ধরাশাস্ত্রী হইয়াছিল। সেই ভীষণ যুদ্ধে পৌণ্ডকে অন্ত্ৰে নিশ", লায়ণ, কৃতবর্ণা, উগ্ৰসেন, উদ্ভব, অঙ্কুর, লাতঙ্কি প্রকৃতি মহারীগণ আহত হইয়াছিলেন। কক্ষীরকে পরাজয় কঙ্কিতে কোন বান্ধৰবীর সমর্থ হন মাই। জবশেষে যখন সাত্যকীয় সহিষ্ঠ ঘোরতর पूर कब्रिश बनशैद्र निडाड भक्विांख, cगरे गयब उजवान् ঐকৃষ্ণ স্বপক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পুণ্ডুপি সম্মুখে জাততাৰীকে দেখিয়া সাভাকীকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। দেবকীলক্ষন পুণ্ড ৰিপেক্ষ শক্তি মিীক্ষণ করিয়া ( sa ) शविषं चंद्रॆषाग्रं- ss षः । o