পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তম খণ্ড.djvu/২৩১

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


জোষিমঠ । [ २२$ ' ] cछोङ्ख्न জোশ (পরী) ক্ৰোধ, রাগ। ठtछे छtश्रांदान अबहिङ । बनईौनांद्रथंब्र मनिद्रब्रब्र शांछकठों★हें CBB SJSBB BBSS S BBS D BBD S SBB BD gD DBBBB BBBB BBBB BDD S জোকৈউড়য়োঃ” (ঋক্ ১১২-১) উভয়োর্জোৰে জোষণে সেবনে প্রশনে’ ( সায়ণ) (ক্লী ) ৩ মুখ। (শার" ) জোষক (পুং ) জুষ খুল। সেবক । জোষন (ক্লী) জুষ-লুটুি। ১ প্রতি । ২ সেবা । জোষমৃ (অব্য) জুষ-অমৃ। ১ তুৰ্কীস্তাব, নীরব, চুপ। “cखांबयांच” (खांब्रउ २७8|०७) २ शष, प्रक्रम । ७ गम्भूर्भ রূপে । ৪ সম্যক্ । ৫ লঙ্ঘন। ৬ প্রশংসা । জোষয়িত্ব (ত্রি) জুষ-পিছতৃছ । সেবক। জোষয়িত্রী (স্ত্রী) জ্যেষয়িত্ব স্ক্রিয়াং উীপূ। সেবাকারিণী। জোষবাকু (পুং) মিথ্যাবাক্য। “জোম্ববাকং ব্যতঃ" (খক ৬৫৯৪ ) । ‘জোষবাকং জোষং জোষয়িতব্যং প্রতিহেতুত্বেন কৰ্ত্তব্যং স্বয়ং অপ্রতিকরং তাদৃশং বাকং বাক্যং’ (সায়ণ) নিজের অপ্রীতিকর, অথচ লোকের সস্তুষ্টের জন্য যে বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে জোষবাক্ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা চাটুবাক্য কহে। জ্যেষস্ (অব্য) জুষ অস্থ তুষ্ট, नौब्रद । २ रथ । (श्रभज़) । জোষা ( স্ত্রী) জুম্মতে উপভুজ্যতে, জুষ-ঘঞ, স্ক্রিয়াং টাপ । নারী, স্ত্রী । ( শব্দর" ) জোষিক (স্ত্রী) জুষতে সেবতে জুষ খুল, টাপ অত ইত্বং। জালিকা । ( শব্দর” ) জোষিৎ (স্ত্রী) যুষ্যতে উপভুজ্যতে যুদ্ধ-ইতি (হৃস্বরুহিজুষিভ্য ইতিঃ । উ৭, ১৯৯ ) পৃষোদরাদিত্বাৎ যন্ত জ: । স্ত্রীমাত্র, নারী । ( শব্দর” ) জোষিত ( স্ত্রী) জোষিৎ-টাপ। স্ত্রী মাত্র । জোষিমঠ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়খাল বিভাগে একটা পল্লিগ্রাম, অলকনন্দ এবং ধৌলীর সঙ্গমস্থলে অক্ষা" ৩০° ৩৩। ২৫ উঃ এবং দ্রাঘি’ ৭৯৩৬ ৩৫′ পূঃ মধ্যে সমুদ্রতট হইতে ৬২•• ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির अप्झि । *?ंआप्नद्र বৈষ্ণব-মন্দিরগুলির মধ্যে নরসিংহদেবের মন্দির প্রধান। এইরূপ প্রবাদ যে, এই দেবমূৰ্ত্তির একখানি হস্ত ক্রমশঃই স্বল্প হইতেছে এবং যখন এই হাতখানি পড়িয়া বাইবে, তখন বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকট পৰ্ব্বতের সামুদেশ দিয়া दमन्नैौनांcथं दहेदांब्र श्रृं९ uएकबांदग्न अरुङ्गरु श्हेष्व । कशिष्ठ আছে, বিষ্ণু স্বয়ং অগস্ত্যমুনির নিকট বদরীনাথ সম্বন্ধে পূৰ্ব্বোক্ত আখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন। বদরীনাথের মন্দির दक श्ब्रt cशरण cनदणग छविशुबनईौtड श्रृंभन कब्रिएबन । ভবিষ্ণবদরীর মন্দির জোৰিমঠের পূর্বদিকে ধৌলীনদীর বাম WII هي بي ¢ከም

  • ौङकारण यश्वन दद्भक *फ़िtङ थांएक, उथन ब्रांरुण অর্থাৎ বদরীনাথের মন্দিরের প্রধান যাজক উপরিভাগের মন্দিরে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া জোৰিমঠে আসিয়া বাস করেন। জোধিমঠের বাসুদেব, গরুড় এবং ভগবতীর মন্দিরও উল্লেখযোগ্য । জোধিমঠের অপর নাম জ্যোতিধাম ( জ্যোতির্লিঙ্গের বসতিস্থল ) । জোধী ( জ্যোতিষী শব্দের অপভ্রংশ ) দক্ষিণপশ্চিমভারতবালী গণক জাতিবিশেষ , সাতার, গুণ, বেলগাম প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। ইহাদের আহার ব্যবহার হাব ভাব সাজ গোজ ঠিক মরাঠা" কুণবীদিগের মত। করকোষ্ঠীগণনাই ইহাদের উপজীবিকা। লোকের স্থাত দেখিয়া শুভাশুভ গণনা করিবার জন্ত ইহার হুড়ক নাম ভূগী সঙ্গে লইয় লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় । ইহারাও মরাঠা কুণৰীদিগের মত সকল দেবদেবীর পূজা ও উপবাসাদি করিয়া থাকে। ইহাদেরও পঞ্চায়ত আছে। অবস্থা অতি শোচনীয় ।

জোষ্ট (ত্রি) জুধত্বছ। সেবক। “উপেমস্থ জোষ্টারইব” (ঋক্ ৪।৪১৯) ‘জোষ্টারঃ সেবকাঃ’ (সায়ণ ) ক্সিয়াং উীপ্‌। জোষ্ট্রী। জোষ্য [ জুৰ্ম্ম দেখ। ] জোহর (জোঁহর ) প্রবল শক্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজয়ের সম্ভাবনাদর্শনে রাজপুতপ্রমুখ জাতির আত্মোৎসর্গ । পূৰ্ব্বে এই প্রথা রাজপুতানার সর্বত্র প্রচলিত ছিল। উহার যখন দেখিত বিজয়ের কোন আশাই নাই, তখন স্ত্রীপুত্রকন্যা প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে প্রজলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করিতে আদেশ দিতেন । পরে তাহারা স্নানান্তে অঙ্গে চন্দনকুছুমাদি বিলেপন, हेछेtनरुक्प्रतं★ ७ श्रृंद्रग्लाज्जग्न निकै पञांशित्रनानि दांब्रां दिमांञ्च গ্রহণপূর্বক উন্মত্তের ন্তায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিতেন । এইরূপ জীষণ ব্যাপারে বহুসংখ্যক নগর একবারে জনশূন্ত হইয়া গিয়াছে। বিজয়িগণ যুদ্ধশেষে ভস্মাবশিষ্ট নগর ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান নাই । কর্ণেল টড প্রণীত রাজস্থানে জয়শালমের, মিবার প্রভৃতি স্থানের লোমহর্ষণকারী ভীষণ জোহরের বিষয় বর্ণিত আছে। জয়শালমের শক্রবেষ্টিত হইলে মূলরাজ ও রত্তন অন্তঃপুরে গিয়া ধৰ্ম্ম ও সস্ত্রম রক্ষার জন্ত রাণীদিগকে শেষ সোহাগ গ্রহণ করিতে ধ্বলিলেন। রাণীগণ সহাঙ্কমুখে