পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তম খণ্ড.djvu/৫২৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


তন্ত্র [ &२७ ] তন্ত্র श्रृंदर्भ, cब्रौना, cभोडिरू, विजय ७ नग्नब्रांश्न, ऐशंनिtशब्र बांला अरब वांद्रा &jशिङ कब्रिब्रां ऊांश दांब्री श्रृंश्वर्डिनैौ পুপিণী স্ত্রীকে গ্রথিত করিবে। পরে পঞ্চগব্য ও মকরন शॉब्रा प्रांन कद्रांहे८द । अनरुग्न बहिकtख (वांशं ) छैफ्रांब्र१ कब्रिप्र अछिभङ्ग* कब्रिाड हहेहरु ७व१ *ीठंभ८५T भांणिक দান করাইবে । এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি নিকটে জানিয়া মহোৎসব করিকে। ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীকে যত্নপূর্বক আনিয়া শুদ্ধবারি ও গন্ধ দ্বার স্বয়ং স্নান করাইবে। পরে দিব্যালঙ্কার সুগন্ধ পুষ্প ও মিষ্টান্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া তন্ময় হইয় তাহাকে আসব পান করাইয়া স্বয়ং পান করিবে । সেই সময়ে যদি ঐ ষোড়শী রতি ৫ার্থনা করে, তাহ হইলে তাহাকে রমণ করিবে এবং তাহার হস্তে মালা দিবে, পরে ঐ মাল| তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । পরে অৰ্দ্ধরাত্রি সময় জপ করিলে নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। “তত্ৰাপি প্রত্যয়ে নে চেৎ কলামধ্যে বিশেদ্বধ । পর্যাঙ্কস্ত চতুঃপাশ্বে পট্টস্বত্রং মনোরমম্ ॥ বন্ধ দ্বাবিংশতিং গ্রস্থিং রমাপুটতমূলকৈঃ। নিবিশুৈব স্বরক্ষার্থং পাঞ্চালীং সৈন্ধৰীং তথা ॥ বক্ষ্যমাণক্ৰমেণৈব বস্ত্রোপরি নিধাপয়েৎ । ষোড়শাদাং পরলতাং গণিকাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ সমানীয়প্রযত্নেন দিব্যপুম্পৈনিবেদয়েৎ । ভোজয়েৎ মিষ্টভোজ্যানি ক্ষেীমকং পরিধাপয়েৎ ॥ লেপয়েৎ দিব্যগন্ধেন ভূষণৈ ভূর্যয়েৎ স্বয়ম্। রময়েৎ পরয়া ভক্ত্যা সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে ॥ জপস্তাদ্ধজপেনৈর্ব সিদ্ধিৰ্ভবতি নান্তথা । বিনা মদ্যং মহেশানি ন সিদ্ধ্যতি কদাচন। তন্মাদাদে প্রযত্নেন পীত্ব তাং পায়য়ে ধঃ ” পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে যদি জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, অর্থাৎ সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে এই প্রকার করিলে সিদ্ধি হইবে। সাধক কলামধ্যে নিবেশিত হইবে, পরে পর্যাঙ্কের চতুঃপাখে মনোরম পট্টহুত্রে দ্বাবিংশতি গ্রন্থি রমাপুটত মূলক দ্বারা বন্ধ করিয়া নিজের রক্ষার নিমিত্ত বক্ষ্যমান নিয়মানুসারে পাঞ্চালী ও সৈন্ধবী বস্ত্রের উপর স্থাপিত করিবে । পরে সাধক যত্নসহকারে ষোড়শী পরলতা বা গণিক আনিয়া তাহাকে দিব্যপুষ্প নিবেদন করিবে, এবং মিষ্ট ভোজ্য ভক্ষণ ७ cकोय वळ गब्रिषांन ७६९ निवा १झ ७ छूब१ घांब्रां छूबिङ করাইবে । সাধক সিদ্ধির নিমিত্ত পরাভক্তি দ্বারা তাহাকে রমণ করিবে। এই প্রকার করিয়া জপের অন্ধভাগ জপ कब्रिटलहे निकि इङ्ग । किड़ हेहांग्रड भना विनां कथनई निक्षि হইতে পারে না। সেইজন্স পূৰ্ব্বে যত্বপূর্বক স্বয়ং মদ্যপান ३ ब्रिग्नां (१२१ डांशं८क श्रृंॉन कब्राहेब्र! ज* कब्रिहरु ।

  • তত্ৰাপি প্রত্যয়ে নোচেৎ চকুহেমিং প্রকল্পয়েৎ । নিশীথে নিৰ্ভয়ো দেবি শ্মশানে প্রাস্তরে তথা | গন্ধৈ স্নানাদিকং কৃত্বা পাদশৌচাদিপুৰ্ব্বকং। ঘটমারোপয়েত্ত্বত্র সোঁ বৰ্ণং রাজতং তথা ॥ তাম্রং বা তন্মহেশানি বিভবানুক্রমেণ তু । কল্পয়িত্ব নিশাভাগে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ উপচারৈ র্যথাশক্তি বিত্তশাঠ্যং বিবর্জয়েৎ । দেবীপূজাং বিধায়ৈব পিষ্টন্তু পরিদপিয়েৎ ॥ চরে নিধায় যত্নেন চতুঃপিষ্টকবৰ্ত্ত লম্। ততশ্চরুং পাচয়েত্ত কুণ্ডমধ্যে তু পুজয়েৎ ॥ রক্তাং ঘনাং বলা কাঞ্চ নীলাং কালীং কলাবতীং । দ্বারেষু পূজয়েন্মস্ত্রী লোকপালান প্রযত্নতঃ ॥ গ্রহান সংপূজয়েন্মন্ত্রী চতুষ্কোণক্রমেণ তু। হবিৰ্দ্ধারাং হুনেন্মগ্রী যথাশক্ত্যি ততশ্চরং ॥ শ্রাবয়েং মূলমন্ত্রেণ মধুনা সিদ্ধিহেতবে । হত্বা সংছাদয়েম্মন্ত্রী ততো দক্ষিণকালিকাং ॥ ধুপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ । পিষ্টবৰ্ত্ত লসংখ্যাতং সুবর্ণাদি প্রজায়তে ॥ একেনৈব প্রয়োগেণ যদি সিদ্ধির্ভবেৎ গ্রিয়ে । তথা হোমো দ্বিতীয়েন রৌপ্যং বাপি সুরেশ্বরি ॥ তৃতীয়েন ভবেত্তাম্রং লৌহং তুৰ্য্যেণ চ স্থতং। এষামন্ততমাং জ্ঞাত্বা সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাং ॥ সিদ্ধায়াং কালিকায়াঞ্চ নেক্সং ছন্নভমুচ্যতে। গুরুমুলমিদং সৰ্ব্বং তস্মাদাদে সমৰ্চয়েৎ ॥ তস্ত প্রসাদমাত্রেণ সিদ্ধোভবতি নান্তথা ।” পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সাধক চরু হোম করিবে। সাধক শ্মশান বা প্রাস্তরে নিশীথ সময়ে নির্ভয় হইয়া স্নানাদি করিবে। অনন্তর পাদশৌচাদি পূৰ্ব্বক বিভরামুসারে সুবর্ণ, রজত, বা তাম্রময় ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। দেবী পূজার উপচার বিষয়ে কৃপণতা করিবে না। এই প্রকারে যথাশক্তি দেবী পূজা করিয়া পিষ্ট প্রস্তুত করিবে। বৰ্ত্ত লাকার চতুঃপিষ্টক যন্ত্ৰপুৰ্ব্বক চরুতে রাখিয়া চকুপাক করিবে এবং কুও মধ্যে পুজা করিবে। সাধক রক্ত, ঘন, বলাক, নীলা, কালী, কলাবতী এবং দ্বার সমূহে লোকপালদিগকে পূজা করিবে। পরে চতুষ্কোণ ক্রমে গ্ৰহদিগকে পূজা এবং যথাশক্তি হবিৰ্দ্ধার প্রক্ষেপ করিবে। মূল