পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তম খণ্ড.djvu/৫৩০

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


তন্ত্র [ ¢२४ ] তন্ত্র देशं अठिणग्न ७श्उम । ८कश् हेशं ७धकांश कब्रिहण काएँ হানি হয়। এইজষ্ঠ ইহা সৰ্ব্বতোভাবে গোপন করিধে ।

  • অত্রাশক্তে মহেশানি কলাবতীং সমাচরেৎ । कूडूम: 5नन६ फठ२ ७कौक्लउा फू c°बtअ९ ॥ জপেৎ সহস্রং দেবেশি দেবীঞ্চৈব প্রপূঞ্জয়েৎ । কামিনী পূজয়েৎ ভক্ত্যা তন্ত মূদ্ধনি কারয়েৎ ॥ তিলকং বশুমাত্রেণ স্বয়ং শিরসি ধtরয়েৎ । রম বাণী ভবানী চ সৰ্ব্বসন্মোহিনী তথা | ঙেযুতা পরমেশানি বহ্নিকাস্তাবধিৰ্ম্মম:। অনেন শতজপেন তিলকং মুদ্ধি, কারয়েৎ ॥ কলাঞ্চ পুজয়েস্তত্বান নানাভরণভূষিতাম্। পায়য়েৎ সা স্বয়ং যত্নাৎ স্বয়ং পীত্ব চ যত্নতঃ ॥ জায়তে দেববাণী চ ততো দেবী ন সংশয়: |

এবং ভূত্ব বরারোহে ততো যত্বং সমাচরেৎ ॥ অথবা দেবদেবেশি নগ্নীভূত্ব বিচক্ষণঃ। নগ্নাং পয়লতাং পশুন জপেং মস্বমনন্তধীঃ ॥ যামোত্তরং সমারভ্য যমদ্বয়মভঙ্গিতঃ । মদ্যমাংসোপচারৈশ্চ পুঞ্জয়িত্বেষ্টদেবতাম্ ॥ রক্ষার্থখড়গপাণিন্তু স্বপাশ্বেপি নিয়োজয়েৎ । গণনাথং ক্ষেত্রপালং বটুকং যোগিনী তথা । বলিভিঃ সামিযাগৈশ্চ ধঞ্জেং পরমসুন্দলি । ঘৃতপ্রদীপং প্রজ্বালা ততো দেবীং সমৰ্চয়েৎ ॥ ততঃ সহস্রং জপতে দেবত{দশমং ভবেৎ ॥ অথবা নিয়মীভূত্বা ভূতলিপ্যাদিসংপুটম্। জপে২ প্রতিদিনং দেবি সহস্রং সিদ্ধিছেতবে ॥* পূৰ্ব্বোক্ত কাৰ্ষ্যে গাধক অশক্ত হইলে কলাবতী আচরণ করিবে, কুঙ্কুম, চন্দন ও চন্দ্র (‘কপুর ) একত্র করিয়া পেষিত করিবে এবং সহস্ৰ জপ করিয়া দেবী পূজা করিবে । অনন্তর কামিনীপূজা করিবে। ঙেযুতা ইত্যাদি মন্ত্র শতবার জপ করিয়া তাহার মস্তকে তিলকধারণ করাইবে এবং নিজেও ধারণ করিবে ও যত্বপূৰ্ব্বক নানাভরণ ভূষিত কলা পূজা করিবে। পরে যত্নপূৰ্ব্বক পান করিয়া তাহাকে পান করাইবে এবং সেই সময়ে দৈববাণী হইবে, তখন আরও যত্ন সহকারে জাপাদি আচরণ করিবে । অথবা তখন সাধক নগ্ন হইয়া এবং তাছাকে নগ্না করিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে অনন্তচিত্ত হইয়া জপ কfরবে। 嫌 यttभांद्ध८व्र च्यांग्नड्ठ कब्रिग्रl गांभावग्न अठविहङ खां८द भञ्च ७ মাংস প্রভৃতি উপচার দ্বারা ইষ্টদেবীকে পূজা করবে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত ৰঙ্গধারাঁ হইবে এবং পার্থে রক্ষা করিবে। অনন্তর গণনাথ, ক্ষেত্রপাল, বটুক ও যোগিনী, ইছাদিগকে সামিষায় স্বারা যাগ করিবে এবং স্কৃত প্রদীপ প্ৰজলিত করিয়া দেবীকে অর্চনা করিবে । এই প্রকারে সহস্ৰ জপ করিলে cगवठांब्र मर्थन ‘श्ग्न । अर्थव। निग्नभैौ श्ब्रा छूङलिनानि সংপুট প্রতিদিন সহস্ৰ করিয়া জপ করিবে । তাহ হইলেও সিদ্ধি হয় । “দি বারাত্রেী সংস্মরণং হবিন্যাশনমেব চ। কুমারীং পূজয়েৎ যত্নাৎ নানাভরণসংযুতাম্ ॥ মাসে পূর্ণে বরারোহে নিশীথে গতসাধ্বস । মহাপুজাং গ্রকুৰ্ব্বাত লতামওলমধ্যগঃ ॥ মদ্যৈ মাংসৈশ্চ বিবিধৈরন্তৈশ্চ বিধিধৈস্তথা । সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্য সৰ্ব্বদ। তিমিরালয়ে। সহস্রজপমাত্রেণ সিদ্ধিৰ্ভবতি নান্যথা । সাক্ষাদায়াতি সা দেবী সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ সাক্ষাৎ যাতি বরারোহে ভবেদিন্দুসমোনরঃ । অঞ্জনং পাদুকাসিদ্ধিঃ খড়গসিদ্ধিব রাননে ॥ অঞ্জরামরতা দেবী কামিনী সিদ্ধিহেতবে । তথা মধুমতী সিদ্ধিজ্জায়তে নাএ সংশয়ঃ। দেবচেটী শতশতং তস্ত বশু ভবস্তি হি । স্বর্গে মৰ্ত্ত্যে চ পাতালে স যত্র গন্তুমিচ্ছতি | তত্রৈব চেটিকা সৰ্ব্ব নয়ন্তি নাত্র সংশয়: । রস্তু বা ঘৃতাচী বা যদি জপাতি সাধক: | তদৈধ যতি সা দেবী নক্স কাৰ্য্যা বিচারণা । ইচ্ছামৃত্যু ভবেদেবি কি মন্তং কথয়াম তে ॥” অথবা সাধক হবিষ্যশী হইয়া দিবারাত্র ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিবে এবং নানাভরণভূষিত কুমারী পূজা করিবে । এই প্রকারে এক মাস করিয়া মাসের পূর্ণ দিনে নিশীথ সময়ে নিৰ্ভয়ে লতামণ্ডল মধ্যগত হইয়া মহাপুজা করিবে । মঞ্চ মাংস প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়া সহস্ৰ জপ করিবে, তাহাতে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে । সিদ্ধি লাভ করিলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন । এই প্রকারে পাত্নক সিদ্ধি, খড়গসিদ্ধি, মধুমতী প্রভৃতি সিদ্ধি নিশ্চয় হইবে । যাহার সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার শত শত দেবতা চেট প্রভৃত্তি বশীভূত হয় এবং স্বৰ্গ, মর্ত্য ও পাতালে যেখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, সেই স্থলে চেটিকা সকল লইয়া যাইবে । সাধক যদি রম্ভ, ঘৃতাচী প্রভৃতিকে জপ করে, ত্তাহ হইলে স্বয়ং তাহার। ॐश्ऊि श्cब ७द९ उांशtनद्र हेशभूष्ट्र रहेष्व । *অথবা গণিকাং গত্বা পুঞ্জয়েৎ ভক্তিভাবতঃ । छब्र! नश् छ८°श्वकृ९ निtदमनि”१भांजव१ ॥