পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তম খণ্ড.djvu/৫৩৭

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


তন্ত্র ৫৩৫ } তন্ত্রী अक्विट्ज्जीश्न |- चषहे” ७हे मज़ शांब्रा श्राननटेडब्रव८क छिनवांद्र शूजां कब्रिtद । *हेनtनैौ१ कथंब्रिवृभि नांग्रैौर्भां५ ८*ांशन१ rिitइ । भरग्न माननाऐडब्ररीौएक थाॉन कग्निरङ इर्देtव ! : জগ্রে বা দক্ষিণে বাপি সংস্থাপ্য মগুলেঃপরি । ভালে চ মওলং কুর্ধ্যাৎ ত্রৈপুরং সিঙ্গুরেণ চ । नब्रtन कञ्जण९ मनाॉ९ भूलभङ्ग’ अc*९ श्धौः ॥ অন্তৈশ্চ বিবিধৈ ব্যৈ ভাবয়েৎ শাক্তমন্ত্রতঃ । ভাং, লং বদনে দদ্যাদিষ্টমূৰ্ত্তিং বিভাব্য চ | ততঃ ষড়ঙ্গমন্ত্রৈশ ষড়ঙ্গস্তাসমাচরেৎ। মাতৃকাৰ্ণং ততোন্তস্ত ঋষ্যাদিগুসমাচরেৎ ॥ মূলেন ব্যাপক কৃত্ব মুদ্ধি, মূলং শাতং জপেং । श्लक्षंङ्ग कषौशश् बभूौचश्चा मरष:१९ ॥ नोएडो बैं ७श्एलएल झ नर्संदैौखक् श्रीकीछि ! মেলে চ বাগ্ভবং কামং কুগুলীং কুলকুগুলীম্ ॥ শক্তিৰীজং জপেষ্মী সৰ্ব্বসিদ্ধীশ্বরে। ভবেৎ। ৰামে মায়াং শ্রাবয়েচ্চ কৰ্ণেচৈৰ মহেশ্বরী ॥ এবং ক্রমেণ দেবেশি নারী শুদ্ধি: প্রজারক্তে ।” নারী শুদ্ধি করিতে হইলে, নারীকে আনয়ন করিয়া অগ্রে বা দক্ষিণে মণ্ডলের উপরিদেশে স্থাপিত করিবে । কপালে লিঙ্গুর দ্বারা ত্রৈপুর মণ্ডল করিবে। নয়নে কজল । প্রদান করিবে । পরে সাধক মূল মন্ত্র জপ করিবে । অঙ্ক বিবিধ দ্রব্য দ্বারা শাক্ত মস্ত্রে তাহাকে সম্ভাষণা করিবে । বদনে তাল প্রদান করিবে ও ইষ্ট মন্ত্ৰ ভাবনা করিয়া ষড়ঙ্গ भङ्ग छांद्र शुक्लन्नछांन कनिरङ रुहेंtद । *८ग्न भांक्लकांछांन করিয়া ঋষ্যাদিস্তাস করিবে । মূল দ্বারা ব্যাপক করিয়া भखएक लउ भूण भज्ञ छ° कब्रिप्ऊ श्हेएन। झनप्। काशीब ও বধূীজ, নাভিতে শ্ৰীবীজ, গুহদেশে সৰ্ব্ববীজ, মৌলিতে কামবীজ এবং কুগুলীতে কুলকুণ্ডলী শক্তিবীজ জপ করিবে । বামে মায়া ও কর্ণে মহেশ্বরী শ্রবণ করাইবে, উক্তরূপ অনুষ্ঠান করিলে নারী শুদ্ধি হয় । “স্বৰ্য্যকোটি প্রতীকীশং চক্সকোটিমুশীতলক্ষ্ম । अठेमिथळूछ१ cमद९ °क्ष्वङ्,९ खिtनांझनम् ॥ षभूडt{१भक्षुश् खश्रिनिश्चािद्रिश्छिम् । इषाक्रक्लर नैौणक%१ नर्काउब्रभं छूषिङम् । क°ांनभप्लेत्रिशब्र१ प*छेछभङ्गदानिनम् ॥ পাশাঙ্কুশধরং দেবং গদামুষলধারণম্। খঙ্গখেটকপট্ৰীশমুগেরং শূলদগুধুক্‌ ৷ विजि१ ८र्षाक१ भू७१ वब्रगाउग्नोनिम्। cनांश्ठि१ cमद८नtवनं१ छांदtङ्ग९ मां५८कtखभ: uहे मरञ्च शान कब्रिब्रा “क्ष्णक्रमणदब्रबू९ च्षांननादैछब्रबांब्र “ভাবস্বেচ্চ ক্ষুধাং দেবীং চজকোট্যযুত প্রভাং। হিমকুম্বেন্দুধবলাং পঞ্চবক্তং ত্রিলোচনাম্ ॥ श्रटेमभङ्रेजभूखग१ नर्सीनगकरब्रांशङान् । প্রহসন্তীং বিশালাক্ষীং দেবদেবস্ত সন্মুখীম্‌ ৷” ७हेक्रt* श्रांननदेऊब्रवैौब ५Tांन कब्रिब्र। “झ्नक्र यनदब्रप्रैौ३ জুধাদেব্যৈ বধট” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া জৰা মধ্যে শক্তিচক্র शिक्षि८द् ॥१११ क्भांश्णt८ब्र *श् झ१ श्लक्ष्” भ:५ा निक्षि:एव इद्दै८५ ।। ४ाहेब्रश्न कब्रिफ़ लिष ७ *खिब्र cषांशं श्ब्र, uहे अछ जबा बtषा अयूङङ्ग फ़िखां कब्रिब्रl cशत्रूजूझ बांब्रा अमृठी कब्रिह्द, “ৰং” এই বরুণবীজ ও মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিয়া দেবতা স্বরূপ সেই দ্রব্য চিন্তা করিবে । এইরূপে দ্রব্যগুদ্ধি হয় । “এতত্ত, কারণং দেবি স্বরসঙ্গনিষেৰিতম্। अङ७द ऊछांनांम ५८ब्रठि छूदन ब८ग्न ॥ अशां: श्रृंक: ८क नवउ ८ङम शtझन ८कोणिकः । পূজয়েচ্চ পরাং দেবীং কালিকাং দক্ষিণাং শিবাস ।" cनदनभूश् देश cनवन क८ब्रन, uहे अछ जिडूवप्न देशंद्र লাম মুরা এবং এই সুরার গন্ধই কেশব, সেই গন্ধ দ্বারা কৌলিক পরা কালিকা দেবীকে পূজা করিবে । মাংসশোধন। “ওঁ প্রতদ্বিষ্ণু ,স্তবতে বীৰ্যোণ মৃগোল তীমঃ কুচরোগ বিষ্ঠ যস্তোরুষু ত্ৰিষু বিক্রমে ধিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্ব ।’ এই মন্ত্র দ্বারা মাংস শোধিত হয় । মৎস্ত শুদ্ধি—“ও তদ্বিষ্ণে পরমং পদং সদা পশুস্তি পূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং । ও তদ্ধি প্রাসে বিপক্ষ বোজাগৃত্বাং স: সমিন্ধতে বিঞ্চের্যৎ পরমং পদং” এই মন্ত্র দ্বারা মৎস্তগুদ্ধি করিবে । মুদ্রাগুদ্ধি —“ও বিষ্ণুর্যোনিং কল্পৰ্কীয়তু ত্বষ্ট , রূপাপি পিংসতু আসিঞ্চভু প্রজাপতিৰ্ধাত৷ গৰ্ভং দধাতু তে । গর্ডং দেহি সিনীবালী গৰ্ভং দেহি সরস্বতী । গর্ডং তে অশ্বিনে দেব বাধক্তাং পুষ্করশ্রঙ্গে ॥” এই মন্ত্র দ্বারা মুদ্রা শুদ্ধি করিবে। পূৰ্ব্বে যে সকল वि१ान कशिष्ठ रहेण, ठांश८ठ *क्ष्भकांग्र ८भां४िङ श्ब्र । কিন্তু পঞ্চমকার শোধিত করিতে হইলে সিদ্ধ গুরুর দরকার । निक७ङ्ग लिग्न झेश cय ८कांन नांषक हेक्रांशृगां८ग्न कब्रिtङ *itनि८वन न। ५ब१ नःि किंन, उांश्! श्रॆ:ण ठfशंब्र' हण লাভ হইবে না । 5ङ्गांठू#iन । निकठांद्वि८कब्रt $जFiष्ट्रईॉन कब्रिग्नां थां८कन । हेश भैडि खश् काभान्न । निगैर्थब्रात्ज हेशब्र अश्न कब्रिाङ एभ्रु ।