পাতা:বিশ্বকোষ একাদশ খণ্ড.djvu/৭০৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


*जांनं (खम अजिंङ) जर्श९ न९, ठांशाब्र ऋ*ि कब्रां★ हैिeब्रांन दार्थ ७११ ( cष ) छ१९ अप्ठाख अण९, उमांकर्णिकूशcभ# छांग्न छांश्tग्न ऋeि s धूडियूद्ध नcरु, अर्थशां फेनांनौन व भूख छेश्वब्र ऋडेि कब्रिएङ¢ईं२ न, गश्गNी नेवब्र ऋहेि कब्रिएख्रश्न,-५झ* श्रेण তিনি ঈশ্বরই হন না । অতএব এই স্বাক্টবাদাবতার কোন ক্ষপেই হইতে পারে না । ঈশ্বর স্বষ্টি করিয়া প্রজাসকল সংহার করেন, এইট উtহার মহান অধৰ্ম্ম । ভাল তিনি যদি দুষ্টদিগের নিগ্রহবুদ্ধিতেই করেন, এরূপ হয়, তবে দৈত্যাদিগেক স্বাক্ট না করাইত ভাল । যাহা হউক, সমকৃরচনাদি-দশনে নগরকবার স্তায় বুদ্ধিমৎ হেতুর সন্নিধানে শরীরাদি উৎপন্ন হইয় থাকে, এ কথা, ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধনে সাধন নয় । কেন না বিশিষ্টসন্নিবেশাদির অঙ্গ প্রকারেও উপপত্তি হইয়। থাকে । এই বিশ্ব চেতনাধিষ্ঠিত এবং কৰ্ম্মরূপ নিমাতার cऽ४िऊ, ( अङ५६ ) *औब्र, हेअिग्न, श्रृं९ ७ झ३५ हेऊाiनि नॉन বিষয়ে কল্পিত ছয় । নিৰ্ম্মাণ ও কৰ্ম্মরূপ নির্মাতার কৌশল দ্বারা উৎপাদিত এই অঙ্গ-উপাঙ্গাদি ৰৈচিত্র্য সমুদায় অঙ্গীরই স্বীকার করা যাইতেছে। অতএব কৰ্ম্মবৈচিত্র্যবশতঃ এই নানাত্মক জগৎ, বিশ্বকৰ্ম্ম আত্মাকে কৰ্ম্মসারথি সাধন করেন। সেই কৰ্ম্মবিধাতারই বিধি, অষ্ট, বিধাতা, দেব, পুরাকৃত কৰ্ম্ম ও ঈশ্বর ইত্যাদি পর্ষায় । ঈশ্বর ব্যতীতও মে আকাশাদির সত্তা স্বীকার করে, তাদৃশ দুর্মতত্ত্বমদ সৃষ্টিবাদী শিষ্টজন কর্তৃক নিগ্রহণীয়। অতএব এই অনাদিনিধন ও জীবাদিতত্বের অtধাস্নাত্ম। জগং কালতত্বের স্তার প্রকাশ পাইতেছে।” অজিতনাথপুরাণ’ । ১ম পর্কে মঙ্গলtsরণে চতুৰ্বিংশতিজিনস্তব, গৌতমসুধৰ্ম্মাদি ও গুণভদ্রাদি পূৰ্ব্ববর্তী পুরাণকারগণের বনান, সংবেগিনী ও নিবেদদায়িনী ধৰ্ম্মকথা, বৰ্দ্ধমান হইতে গুরুপরম্পরায় পুরাণগ্রাপ্তিকথা, বিপুলাচলে মহাবীর ও শ্রেণিকসংবাদ, অজিতনাথপুরাণtছুক্রমণিকাকথন, ২ শ্রেণিক-ইঙ্গভূতিসংবাদে পুরাণোপক্রম, ৩ ত্রিলোকরচনাবিধান, ৪ কুলকর্তৃগণের জন্ম ও অভি"ধান, ও ঋষভের উৎপত্তি, নগাধিপে ঋষভের অভিষেক, বিবিধ উপদেশ, লোকছুঃথনাশ, শ্রমণধৰ্ম্মাশ্রয়, কেবলোৎপত্তি, ৬ অদিজিনের ঐশ্বর্য, নর ও অমরাধিপগণের উপর অধ্যক্ষত, [ A•s 1 (১) জালোচ্য অজিতনাথপুরাণপালি অরুণমপি-বিরচিত, ইহায় পূৰ্ব্বেও ভিন্ন অজিতনাথ পুরাণ" প্রচলিত ছিল, তাহ জিনসেনের জাদিপুরাণ ছইতে জাল ধাতু বর্ধমান পুরাণে জিমসেন, গুণভত্র, প্রতীপ্তি প্রভৃতি পঞ্চৰন্ত পুরাণকারগণের প্রশংসা আছে, সুতরাং এখনি શ ન भद्धtजौम अग्न ब्रकि७, ५ङ्गा” अ१मlन क#ी पl * । ΧΙ ›ፃ ó शूब्रां* (६जन च्जिउ ) সন্ধৰ্ম্মামৃতবর্ষণ, কৈলাসে ঋষভলাখে* নিৰ্ব্বাণগমন, গুল্পতেঙ্গ নিৰ্ব্বাণ, * রাজগণের-কীৰ্ত্তন, ভূতিবিক্রমনামক রাজেঙ্গের ठाणायनशमन, एब्रविक्रtयब्र ६वङ्गांश, cमांभागाषtनग्न कtब्र१, গুণসেনের মাহাম্ম, ৮ বিজয়াদি রাজগণের দীক্ষা ও দীক্ষাযন্ত্ৰमिङ्ग**, दिछcब्रग्न भशरमाउ, ऊँीशांब्र श्रद्रषtशाशयन, > ५क• দেবের চরিত, ১• পুর দেবের মাহাম্মা, ১১ সিংহধ্বজের মাহাত্মা, २२ प्रष्कङ्कब्रिङ, जिठ"जब्राएछद्र ब्राणाणांछबर्मन, १७ ॐाशाब्र বংশাধিকার, ১৪ অজিতজিনোৎপত্তিপ্রসঙ্গ, ১৫ জিনগর্ভাবতার, ১৬ অজিতনাথের জন্মাভিষেক, ১৭ তাহার চেষ্ট, ১৮ বাল্যকালে তাহার অপরাজয় কখন, তড়িৰেগ-তিরস্কার, অজিতনাথের পরাক্রমবর্ণন, ১৯ জিতশত্রুর বৈরাগ্য, অজিতনাথের রাজ্যछिcरुक, २० गशcब्रव्र अग्न, २० अधिङनां८षंग्न निअभ५, २२ সগরের হরণ, প্রেমীর প্রেমবন্ধন, ২৩ সগরের জিনবন্মন, २8 मश८ब्रग्न दियांझ्, २८ नशcब्रग्न भठिवर्सिनैौणांछ, २७ जश८ब्रब्र €ौपाण-शांछकथन, २१ मरशनएग्नब्र गैौचांदर्भम, २४ गणtग्नब्र অভু্যদল্প, ২৯ অজিতনাথের কেবলঙ্কানলাভ, ৩• সগরের স্ত্রীয়ত্বলাভ, ৩১ সগরের দিগ্বিজয়, ৩২ অযোধ্যাগমন, ৩৩ সগরসাম্রাজা, ৩৪ ভগীরথের জন্ম, ৩৫ সমবক্রতিব্যাখ্যান, ৩৬ জিনের বিহারবর্ণন ও সগরের জিনবন্দন, ৩৭ তত্ত্বোপদেশ, ৩৮ সন্ধৰ্ম্মোপদেশকথন, ৩৯ দেবীগণের ভবাস্তুরসম্বন্ধ, ৪ • অজিতনাথের নির্ধ্বাণবর্ণন, ৪১ সগরের নির্বেদ, সগরের নিক্ৰমণ, ৪২ সগরের কেবলজ্ঞানরূপ সাম্রাজ্যলাভ, ৪৩ চৈত্যালয়, সংস্থতচৈত্য, সিদ্ধপ্রতিমাদর্শন ও সগরের নির্বাণকথন, ৪৪ ভগীরথের নির্বাণ, জহর BBBB D DDBBS 0L BBBBBBD BD 0D DT SBBBBSBB প্রসঙ্গ, ৪৭ গুরুপরম্পরীকথন । অজিতনাথপুরাণে এইরূপ অর্ণমণিয় পুৰ্ব্ববর্তী গুরুপরম্পর বিবৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক কথা থাকায় উদ্ধত হইল— “এয়ঃ ক্ৰমাৎ কেবলিনে। জিনাৎ পরে দ্বিধষ্টিবৰ্ধস্তরভাবিলে ভবৎ । ততঃ পরে পঞ্চসমস্ত পুৰ্ব্বিণঃ তপোধনা বর্ষশতাস্তরে গতাঃ ॥ ৬৬ ত্ৰাশীতিকে ধর্যশতে তু রূপযুগু দশৈব গীতাদশপুব্বিণে মতাঃ । দ্বয়ে চ বিংশেহঙ্গ ভূতোইপি পঞ্চতে। শতে চ সাষ্টাদশদশ কে চতুমুনিঃ ॥ ৬৭ ওয়ঃ সুভদ্রে। জয়ভদ্রনামা পরে যশোবাহরনস্তরপ্ততঃ । মহোফলোহার্য গুরুশ যে দধু গ্রসিদ্ধমাচারমহঙ্গমত্র তে ॥ ৬৮ শ্ৰীমন্ত্ৰ কাষ্ট্রসঙ্গে মুনিগণগণনাতীতদিশ্বস্ত্রপুষ্টে তস্মি শ্ৰীমাথুরাখে বৃষভবৃধযুতে গছশ্রেষ্ঠাধিপূজো । তন্মধ্যে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠে পরমপদ প্রদে পুষ্করাখে গণে চ