পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/২০

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


মধুৱা [ ५६णरम ॐकाम-नचांञ्च चावाज दणिया कथिङ, ਾ पलब्राम rनशाइब्रटक मिश्ल कड़ेिब्राझिटणम । झांtषnनिरख छैक्लक छैोशब्र दर्शी ब्राषिढा बाजन८ब्रादब्र र्फीप्छ ऊँदैञ्चाषाइ মানভঞ্জন করেন । লোহৰনে লোছাস্বরেন্থ পরাজয় স্থচিত্ত श्व । ब्राकरण बैब्राषाब माङ्कवाणइ ।। ७षारन निचा चर्डीइच मश्रिङ बूकडाइअझै दाम कब्रिप्ठम । बूौ-को-cथइोइ Xbo

$ |

बरेबरू बुझाङ्ग भूहबब्र.गरिङ ब्राषा-नश्झी बानगीइ बिकाश् । इद । ७कदिन णनिनामूथ् ईहेडा वैक्लक खांश इ चाबैौद्ध क्रण पब्रिब्रो बानबर्रौञ्च श्रृप्श् बढेि श्ञ । नामबडौ नागtछ 5शरक जात्रन श्रृप्श् गरेझा ८शरणब ७बः वाहेदाङ्ग कोरण

  • ात क्लौरक दनिड़ cभरणन, श्ववि ८क३ डांइtब चाभैौद्ध बड

ग्रनबाब वाइरषc* जाहेरन, काश रश्रण नुका cषम पांच भूनिद्रा न) cषब्र, कब्रः कोशरक देडेरू ७थशरब्र काकाहेइ cप द्र । बैंङ्कटकब्र बहे इणनाइ बैं cनाकफ्नै बखरू झ्" श्हेब्राश्मि । ७हाभ ब्रिडाात्र कञ्चिद्रा फ़ैौर्षीयाखिभच क्री धारब बलि ७ DBBS SBBBB BBDS DDDDS DDDD DDD DBBB BBB ८ब्रदडीबकिब्र वर्षन कतिचा श्रघोब्राब चबूब्रश sिखाझ्बन ७ बचा●. ঘাট দর্শনে জালিৰ সমুপস্থিত হন। এইখানে ঐকৃষ্ণ স্বী মুখ, भ८षा षt*ाकादक व का ९s घ*नक ब्राईच्चाश्प्लिम ॥ १छडिग्न बहपtनब्र बैङ्ककनषणिङ नाम) ६छैमारण ६ cगाकूrजङ्ग प्रोडोब्रदरौँ DDDDS DD DDDD HED TTTS DDD TDD DDD BBBB 4य• बाननानाबद्दे नद्विबबcन भ1ड मद्रा नकरष८ब बभूब्राद्ध BBB BBD DD DBBBSDB BDD BB BBDD DDD 事C $*८ब्र ॐङ्गरकब्र जैौणाहणक्रप्” cव दावली कCनब्र फेtब्रष कबी cभण, cगरेखन ओब्राषाग्न७ औगाङ्गमि दमिग्रा २stी क्न खोर्डिङ श्रद्रा थाप्क । अडडिझ बाडाजनथ्प्लङ्गड बबज्रडि বিলাপে ১৩৩টী ৰল পরিক্রমণের কথা লিখিত আছে— • । षानन वन-मशक्ञ, काबीवन, cकाांकज4न, डांलकम, , कूनूनवन, etखौब्रबन, इब्रवब{झाडानणब्र), पशि बदन, cनाश्बन, ङझबन, वक्ष्णाबन स विवक्न बl cवनदब ।। २ । षानन डेनबन-अकबन, चणब्राक्न, विरुणवन, रूक्ष वन, चर्मवन, ceयबबन, प्रब्रङिषम, मजूद्भवम, यमननैङिदन, ८लश्ञाईौदन, नॉब्रमवब, *ब्रमामकबन । ৩। খাদশ প্ৰতিৰন—ৱস্কৰন, বার্তাৰম, করহেল, কামা- ৷ दन, ज●जवन, कामवन, झरूtनगणक, नकteथक्रल, श्छदन, শিক্ষাৰন, চন্দ্রাবতীয়ম ও লোহ বা লোজমৰন। a । দ্বাদশ অবিৰল-মধুর, রাধাকুণ্ড, মলগ্রাম, গতস্থান, ললিঙ্কাগ্রাম, বৃষভান্থপুর, গোকুল, বলঙ্গেৰ, গোৱৰ্দ্ধন, জাৰ 锋

} k
  • #

l षषूाi ৰন, শাৰঙ্গ ও লৰেণ্ড এণ্ডভিন্ন টা দেখৰম, ১২টা গুপেৰিল, ४शॐ cवाचक्ञ, २२♚ी काययम, »शी चर्षदबy sदछैो पचक्ञ ● *शी निरुिवन । ●यटडाक दध्मदे cवपणैौनाचल्लेख अवथ e ৰোপ্তি প্রতিষ্ঠৰ আন্থে। - बच्चाहनूब्रां* ● जबछखिषिणाम फेछइ हहेtखरें औथ. भबिजब डर्ड श्रेन । cबषिरणहे जाना पाच cष, वब्रारमूडारन फेड क्षिन्नन नकाँगड रहेकात्र नमक क्वन क्यूबाअवचिन दहरू, कांcण काशच्च ऋखि cनान् इदेब्र वाच्च । चरम८कई खारनन, क°नभाङत्र कुचtदrनद्ध arोड़ौम हान निक्कन १ कब्रिथाच्च बछ औबन अडिवाॉsख कब्रिदाहिरणन। भूटौड १७* भङtरक ठारारब ब्रह श्विक माचाइन खड़े अख छङिविणारन बथुधाः नद्भिश्झधा लि*ियक कट्चम ? झ*अधाच्रनञ्च tझडेtइ ¥कृक> नौणार्बिङ्ग दच्यूत्व नकान ल्हेब्राहण 4क्र गबिऊथा मक्८क नtषा ब्रप्लड cदब्र° इक्षि1 cदfष कfछश्राहिरनम, डाशडे ४छ - खखिofश्जारश् १ि७ ८षषt षषि १५१ क्लश्\र्नििश् ५if** হিন্দুগণ ৰখাপন্ধিক্ষমা কৰি থাকেম । সাধারণে অবগত অাছেল, মথুরামওলের খৰৰন, ভাষ্ঠীর वब aयङ्गचिहान वयूनाउँौtब्र मt"झी"ड । वधूनाञ्च चूहङa छक थाङनन्द नॉब्रष*न कब्रिtण७ षभूनाञ्च शूलठन भठिfबlषद्र अप्मक प्लेो स्थान छश्विर७ °ोरन्न ७क् १षमख cगरु क!ण-ब्रे कूणक्तःभनी शहेश्च॥ शानावप्नव ०ागाइब्रा क्रिडtछ । बभू-- वरक इकाबानबूर बजल पारूिद्रा अडी७ शङिद्र नाबs* দিয়েছে। পূৰ্ণ ৰে ধনুমাগুলিলে ইক্ষক গোপাঙ্গৰ সঙ্গে विशद्ध कांaहाधिcणन, ङादn **** ७कप्रै १ाणूकाभद्र atथt* পথ্যৰসিক্ত হইয়াছে । डौथcभ#ब्रभाम्र चाब्र● ७कüी वफझ जिन्नथ चार छ । ८कtन यtर्छीन cदववचिद्ध व! cषवडौथं नईौनरड मिवच्छिछ श्श्रण, ना७ वा पूरबाश्च्णन छाए। बकाइ विषय पझ्वान् क्म। डांशबा काशबई नाचबरीो छूविचाcत्र चनब्र ५कई शारन cनबे छौरवंत्र चक्लयन कब्रिद्रा चान्न अंकी देिीवंदाप्मब cचाव”ी कfब्रह षारकन । नरूण जासिब मtषI uरे प्रष। अsब्रिठ cनचा पाइ । ८क बजिरङ नाहब्र ! cनई चांभब्रबूएनब्र कथा : कथाश उत्रवान् ॐझक किशब कबिबाहिtगम, जाद चचानि७ वर्सबान चाtइ । ‘भूणविनवारण करूtी बड़े श्बा निब्राrरू ७दः उ९°ब्रिक्८ख मात्र ७क्नै नूखम काब्रब्रा मिच्चिक श्रुबारह । ५कडिश प्रथtछैन वपूझषारब नाच्यशद्रिक कमकरके नाम थमर्थ७ गरबाँदेिख इद्देब्राट्छ । . 事” संदर्थिकं★ । बबूबाब विच्ब्रिाबषेत्र अविशोक वरण जाहे ७ aोप्२