পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/৩৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


बकद्विश. [ ed i 舞畔町雷 ੋ*॥ ९ गर्नहत-रक्वडक ।. (दांबावनैौ ) { झदबबप्रां९णष cष* ॥ ] बबानां९न्दt (शैौ) बद्रमाइ ठेथतप्र वज्ञाः ॥ वर्षtरछ । बङ्गानांनान {शै) > इदवा जेवणान। ९ मानडौवावरु-पनिङ खेष्ठाबद्दव्य । - মন্ত্রপতি (পুং ) ৯ সোমৰসেৱ কৰ্ত্ত। ২ ইঙ্ক ও विकूद्र ुषड्चि ॥ -- ৰম্বপোল্পমূ, (ক্ষেয়পলে) ৰাজাৰ-প্রেসিডেন্সীয় খোৱাक्री cजनाब मनीयूब नक्प्बद्ध छनरूभश्ड aकन्ने भeबाब ।। অক্ষা- ১৮২৯ উঃ এবং ভ্রাৰিণ ৮৯°ss •র্ণ পুং । এখানে बाषानाणान् माषक खेथड्डे कर्नीनदङ्गषहtबइ कांडवाइ चार६. रेश्वपनिक नचकारबद्ध बइचिनडन-इमे कहेtड csषांमकांङ्ग दcञ्चाङ्ग वांनिज, छोणिक इश्ध1 रीरक ॥ बघ&gग्लङ्गांभ (*) वदछ थरहांनs । कबिक्रिक्रब्र मरवा पत्रब। **Tाङ्ग-क्षखाच्च । {विकां० ) , बकङडिबैौ ( जी ) बवर खेबडकाः छनखि, इीरूरबाडौडि DDSDDD S DDBBBBB BBBtt B gACCt S हेखि निजि, जिब्रोर जैन् । भख्बुवौ। (बचझ•) शप्रभरु (द्धि) करवन मडः । • बक्चाब्र डेब्रड । बिदार sान् । २ छ्प्न्दरिङक् । - * لد মদমুচ (ৰি) বা মুচক্ষিপ, বৰলাৰী । बझम्नस्विका (जी) बक्ब्रो उब्: कन्। प्ले". शूक्लिक्क । मल्लिक । (*चङ्गङ्गां० ) “ত্রিক্ষলাভৰু ত্রিকটুক স্বাক্ষস ৰাত্তিক।" । - , (থঙ্কত চিৰিংগিৰা- ৯জ ) यमग्नरुी (जैौ) मय-कङ, डीन । क्वबत्रिका, कणिक काझे बहिका । (व्रङ्गबोन ) ३ बत्रिको । > *... " মন্বয়ঞ্জী, স্বীকৃষ্ট কৰাপান-মানপী। কেৰাপাৰ শৰ দেখ ] প্ৰান্ধীর শাপে পুজোপাৰৰে অক্ষম হইয়। জা चैौद्ध भईौ मददृङ्गेोएक दनिश्रड eयबान करबम । कनि दाद्रा घक्इडौंइ अर्डनकाइ श्द । नाच्द९न कोण लििङ्गरे बखामावि Gथएङ रहेण ना cवथिइ! यस्त्रङ्ग दोब्र। फें;श्iइ अ७ बिबाइन कब्र श्रेण। जाडगूज चचक नाप्य बिनिड श्रेष्नन । अषब्रिङ्ग (जि) वष-निs.झ. बडच्-बनक। পক্ষাদগ্ৰসৰোপি ৰিপাণিনাং মানিতাত্তিাশ্রষ্ণপিঙ্গ " * * * . . . ) x ده به ( DDDSZS DDDBB DDBBSBBBBBBBBBBS ब्रएल्. ३५.***) रेडि पक्हेिरू, (भवानSDBBBDDttCCCCS BB BBBBBS SDDS ( चू५) ● काकवचx = <चौखिक ॥ { #ाख्चखीव } sघककूङ ॥ (्षषिंचैौ) A ०श् ॥ .{ विश्is ) शथ्रु1श् (*३) ४.श्रवषयः ॥ १ षण्णिषत्रेिष~.८छ्रेण वारिणा । ● बख कूडूछे ? ঘজপিতপুর (h) গীরের थको जनक" (टीजल४ १l>०१) शक्ाह्णशः ( शौ ) एष्ांख्य।। १े एट्षतः, 4र्ष्णि अश्वं) १ॐ कब्रिह अकछ हददृक् ॥ हेशञ्च लघ+- ..

  • kन्नो श्र* जग५ थकरनका” { कुखचका० } >, ९, ●, ●

• १ चचन्द्र खड, उढिब क्4 मङ्क ६, द अरबब मात्रवानिक छि। मघवद्रविनभम्, बाबाच-«अनिरच्णीइ च्रिहरी cजणांच : चखर्चड ●कtी मनछ । , चक्रts ***०° खेः अमर खाचि• **०२-**ः ॥ aविजिगड़ब नवम्कल उनकर* थकडि । अथाम्न सिकन्ने इबच्न पबिछ.७ क्रिकल्य दिशक्म चोटह । बक्रवाद्धि (औ) श्रीीव्र वत्रबन। ... " बघबिकिल (१९) ऋषन रिक्किन्छलिङमयाः । कछदडी बवडूक (बि) cनावनाप्त्र बल्ले । बबडून (५) ० एउँी ॥ ५ नवनक्र । मणत्रारू (श्रृ६) बक्कद्वः चारकार छ। चेरनाथकी, क्लनिक পূহে । ( স্বীজঙ্গিe } मनटूलो७क (५५) बाबरून । --- गबनाब्र (५) वन गुडि एकैच्प्छाडि देखि बक्दविष्. च१.। फूणयुक। (ब्राबबि०) बम्रन्इन (क्लो) बक्छ श्नर ।

  • इब्रानांब ।।
  • णवक्रतः इब्राशाबर छ७inानt कवचलन् इ' (लकडछ*) मझक्ट्रॉन (मे) बदछ शांन६ ॥ मछलांबऋांब,चर्कांद्व-७७fनाब ।। बहइरिडनी (झै ) बरक्न शखिनैौन । बराकब्य । ( बाबवि•) अनश्,ि चानाव-यप्रभवानी *ाकडीब्र दछवाजिकिकय ।

बनिगूह जैौवांtखहे ऐशtबद्ध बनवान cवष1 शह ॥ मबरदङ्क (*) मदछ cदङ्गः । • थtडरी । ९ बडश्रीकांत्रक । क्षचि (*) क्षिप्र्ष्टश्च । - बवांछ (*९) वरबन बनथमकबध्नब डीझेौछि.भाझछन चङrs यूखः ॥ ४ फ्रांणइन । {धि) ९ बवडूङ ॥ - प्रशtछ1 (बौ) वय्यब श्रांश1 । cनांश्ङिकिकेौ ॥ { चकe ) झलtझङ्क (५९) बक्वविच: याङका cछाथ...' मनोकाह सिम। (बांकानि०.) [महांश्छद्र cद९] अङ्गुठाङ्ग (५९) काल अछाम्बा नेलसि.छात्रैलकत्रोम भव । (बांबनि० }